AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE" by Relief of Twisted
      [----------------------> sOf <-------------------------]
                              ________
                           _aµµæ[email protected]#M¶¶ÑØØØK
                           ÆP°'_æÆ'   ¬#ØØÞ
                         ____  µØ@    ]ØØL
                   _/   _µ*'¬¶Ø# JØØ     áØØ
                   ÆØ_µm JØF  JØ@ ]ØØ_    ,Øع
            _,   _ _æMØ'¯  ØF _æØ&*@ #Ø#_  _æØ@
            a° _w^°## JØ   JØþ-¤'¯  ,  ¶#Ø#m-^°¯
          ,æ_ ¢Ø ØL __ ]Ø   ##_  _Æ´-rLF/-T!
        , æ '°Ø_ ØL ¶Ø*P¶ØL JØL  a ¬¶ØÑÞ^°'¯
     #_.=F ØÞ  ¶Q ¶Q _  ØF ¶ØÞ=^°
    ·¶F  Ø  ØL  ÆF J# ¶Øw,æP
    JL  #  Ø#__µP  °´       · hOTWIRE rELiEF dEV¡STATOR ·
    ¬K  Ƶ,¤'¬P'       · tANGO pRiDE sAL-1 sCARFACE ·
     ¶Þ¤
                   © gROOVY pEOPLE pRODUCTiONS ¹996
     ..... .....                    ...
  ___ _ : ..:..:  : .... :. _ ___________ _  _  .  . ...:.:  _  _ ____
 ¡   :.:.:   :.: :..          _      :        ¡
 |. /\___:_ . /\_____ . :/\_   . __ . /\____ . __ . :/\_____ ·t0!· |
 |_\(_ _  (__\(_ _  (__\(_ (__  _\(_(__\(_ _  (__\(_(__\(_ _  (_    |
 /  __/  /   /  /  ___/__/   /   /____/   /  __/ . /\_____ |
_/_  \  _/_  /  _/_  _/  _/_  _/_  _/  _/_  _/_  \____\(_ _  (_|
\/____/____\/____/____\/_________\/____\/_________\/____\/____/ /  __/  /|
 |    :        :                : _/_  \   / |
 |. /\___:_ . /\_____  : . /\_   . /\_  . /\____ : \/_. _/\___/ |
 |_\(_ _  (__\(_ _  (_ : _\(_ (__  _\(_ (___ _\(_ ___/ :  _\(_ (__  |
 /   /  /  _/____/ :/  ___/__/  _  (/  ___)__:  /  ___/__ |
 /  _/  _/_  ___/   _/_  _/  _/_  /  _/_  _/  /: _/_  _/ . /_|
 \_________\/____/    \/_________\/____/____\/_________/ . \/________\(_(|
 |    :   ..... ..:..                    /   /
 .¾¾¾¾¾¾, :.... :  :..:.: :  _/\____  __.   _/\____ .    _/_  /|
 ¾¾¾ ¾¾¾   :..:   :...: ._) ____/ ._)¬|____ _) ____/    . \/\___/_|
 |  ¾¾¾           |  ___)__|  |  ¬Y  ___)__.   _\(_ _  (|
 | ¾¾¾¾, ¾¾¾¾¾¾¾, ¾¾¾¾¾¾¾,  |. |  ¬|. |   |. |  ¬|  /   /   /
 |  ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾  || |   || |   || |   |  /  _/  /|
 ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾  || |   |¦ |   || |   |  \___. _/\_/_|_
 ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾, ¾¾¾ ¾¾¾  |¦ |   |: |   |¦ |   |    _\(_ _  (_
 ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾  |: |   |. l_ _ |: |   |   /   /  /
 ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾  |. l_ _ l____/// |. l_ _ |  _/_  /  /
 `¾¾¾¾¾¾' ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾'  l____/// |  |   l____/// |  \/____/____/
 |                `-----'  `----'  `-----'        |
 |                      ____             |
 | ·e^D·                  _\  /_             |
 !_____________________________ _  _  _ __)\\ //(__ _  _  _ ____________!
                        Y        ThE FirsT PrOducT In ThE NeW HiT SeriE FroM

         __  ____________    _____________
        : | |      (_:_  |    //  |
        |__| |       |  |       ¦  sTZ!/sE
      __________: _________ __|___ : ________ ___:_____ ________
     ._)  ._  //  ._  //   |__\______//  ._  //  ___/
     |   |/ _/   |/__/    |  /  |  |/__/   __)
     |_____/  \______________________/_____|_____   .____|
        \_____/       |  :       \_____|
           |       :  |       : ___
           :       ¦  _|_      | |  |
           |______\\_____|  : )___________| |___:

                  ._ .__
                  l_) |- '

.______.                 .______.
|   |_           _____    |   |________.      ._____.
|t^/dS!_/     _____.______\ __/_______|   _/ _____ |  _______|_  |
|   | ________/   |   |\_________ \.   | \_____|__./   __|/  |
|   |_ _   /   |   | / `----' |   |_ _ \|   |   \__   |
l_______///____\\______|______|/___________|______///________|______________|
_:                                     :
\_                                     |_
_|        tHA iNSANE tWiSTER fRiES iZ cOMMiNG aT cHA...       _//
\______________________________________________________________________ _ _: 
                 ................
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
             .......::      ::......
             ::.....::      ::....::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::      ::
                 ::   /\   ::
                 ::_ __/ \__ _::
              .....::      ::....
              ::           :: 
              ::           :: 
             /\ ::    ³fiLTH³    :: /\
            \/ \::           ::/ \/
         _ _ /   ::           ·:   \ _ _
          //______::_  .____________.  _·______\\
              :·/___|  _____)\ |___\
              ·     /¸_____/
                   /_'__ _\
               ______/ {·}{·} \_______
             ___/   / ¯(..)¯ \   \___
             / /   /  o¯¯   \   \ \
            / /   \__   _____/    \ \
            / (_____  `-----'    _____) \
           (_  /            ¬\  _)
            \  /    ° _/ \_ °    \  /
            \ /               \ /
             \\_____________________________//
             \ \ T    ___    T / /
             / ( |     T     | ) \
             ////\\|     |     |//\\\\
             ¯¯¯ ¯l_________l_________|¯ ¯¯¯
               _/__ _ __ X __ _ __\_ xCz
              · \_________/ \_________/
              :   ____   ____
          _______:.____| /______\ |___·________
        _ _\\   ::  ·      ·  :.   //_ _
           \   ::           ::   /
           /\ /::   ³miSTA pHAT³  ::\ /\
            \/ ::           :: \/
              ::           ::
              ::.....      ....::
                ::      ::
                ::_ __  __ _::
                ::  \ /  ::
                ::   \/   ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
             .......::      ::.......
             ::.....::      ::.....::
                ::      ::
                ::      ::
                ::      ::
      ____        ::............::
     __/\_ \   _/\ _______   ___________   ____________
--------/\ ¯¯\\ \----\ \_  /__\----\ ______/_ \----\ __  /___\-------------
 __  / \  \\ \ / _// /__\/_ / ___/ __ \ /  /___/__\_/   __
 /_/\ \  \  \\ \/ _ __/ \¯¯ \/  /\ \  \  \/  /  / \¯ ¯\  /\_\
 \_\/  \  \  \__/  /  \\  \  \ / \_\  \  \ ¯¯ /\  \  \  \/_/
     \  \___\/___/___/ \___\___\/  / \___\___\____/ \___\___\
    mR!\ /  /\  \  \ /  /  /\ /\ /  /  /  \ /  /  /m'S
_________\\\/___/ \___\___\/___/___/__\/ \/___/___/______\/___/___///_________
____                                    ____
  //----------------------------------------------------------------------\\
  ¯                                   ¯

 ...Huumm how should i start this one off....Onez again itz u'r fucking hero
 back with yet another zucker! nah...sounds lame!....mmmmm Hi i'm rELiEf
 and i'm proud to present to you.....ARGH!...lame!!! Oh well finnaly im
 done with my new collection....im pretty happy about it. Im working on a
 new style which you'll see in this colly, dunno if i should continue with
 it, so why not leave me a email telling what you think about it. It took 
 quite some time to finnish this colly, started on it right after the
 pitbull thingy, but as allways, i had some problems getting some requests,
 but at least a few guys email'ed me so i could do this one. Theres a few
 gifts for some of me friends as allways, so it adds up to 68 logos for you
 to view.Humm.. when will we get a new asc² mag? i would really love that,
 especially if they had a chart. Damm its cold at my place!! Theres no
 heating what so ever 8(( Guess the janitor thought that the warm weather
 would continue for ages, but no phill, its fucking frezzing!! 
 My music disk is just about to be 100% finnish. Im really happy about
 that!  But maby we wont release it until July, at this party in denmark.
 So maby we'll only release the pr. intro for it and then you have to wait
 for it, until July, but we havent decided what to do yet, so maby you'r
 lucky to get the 13 disks soon 8) I know quite a few people out there, have
 been wating for it for a long ass time! I'm really sorry, but we wanted it
 to be 100% perfect. I would like to thank those guys which acctually wrote
 me some friendly letters, conserning requests. I really appriciate it guys
 and then ofcourse to those who just doesnt seem to know the word friendly
 better luck dudes! Thats about it for now, see you next time babes!

          -rELiEf/pZL/-T!/fLD/rYL/mGS/lSD/5D-  
   _                                  _
____\\--------------------------------------------------------------------//____


                    /\
                   / \
                   /  \
                  /   \
                  /    ·\
                 /     \\
                 /      \\
                /     _ __\\
                /        \
               /         \
               /          \
              /           \
       ______________/__ __ _.    ._ __ __\______________
        |:·> <·:| 
       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯/¯¯¯¯ ¯¯ ¯·    ·¯ ¯¯ ¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
       _________/               \_________
       /                \
       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯/                 \¯¯¯¯¯¯¯¯¯
           /                  \
          //       ·            \
          //_       :     ·       \
         /________________¦_ _____ _:_______________\
           _ _ ___   |     |   ___ _ _
               /_____|     |_____\
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                  |     |
                 __|_    _|__
             _ _ __\ ¦     ¦ /__ _ _
                  ¡     :
                  :     :
                  :     :
                  :     :
                  :     ·
                  :     .
                  :
                  ·     .
                  .
                  .
              __________//______________  
            .__\    /        /__.
            _|   ..................   |_
           _\\   ::       ::   //_
           \/|______:: SpeeddeviL ::______|\/
            ¦   :: U-maN    ::   ¦
                :: RadavI   ::
             .....:: r.O.m    ::.....
             ::...:: AxiS    ::...::
                :: AxiS #²   ::
                :: ArtworK   ::
                :: AlieN.DesigN::
                :: PuzzlE   ::
                :: BleeD FoR Me::
                :: SukmaS   ::
                :: BabeS'R'Us ::
                :: PuzzlE DiZ ::
                :: Pc ClassicS ::
                :: AnimationS ::
                ::AmigA ClassicS::
                :: Pc ModuleS ::
                :: ModuleS   ::
                ::MagazinE Suppo::
                :: BlacK SistA ::
                :: CruX DiZ  ::
                :: CruX    ::
              ....:: LoS EndoS  ::.... 
              ::..::NovembeR Tranc::..:: 
                :: nEMESiS   ::
                :: PlastiC Fla.::
                :: M.TwanG   ::
                :: TriviaL   ::
                :: FlitE    ::
                :: NickO    ::
                :: CncD    ::
                :: OxygenE   ::
                :: AbysS    ::
                :: C-LouS   ::
                :: GodS    ::
                :: RoyaL    ::
                :: RoyaL DiZ  ::
                :: Mo' SouL  ::
                :: PassioN   ::
                :: EssencE   ::
                :: WhalE    ::
              ....:: MystiC   ::....
              ::..:: ArclitE   ::..::
                :: TalenT   ::
                :: Stellar   ::
                :: BlacK PantheR::
                :: ZinkO    ::    
                :: StylE    ::    
                :: TradeR BraiN::    
                ::NortherN Palac::
                :: MotioN   ::
                :: H2O     ::
                ::OnE EighT Seve:: 
                :: ElM StreeT ::
                :: HellfirE  ::
                :: LsD DiZ   ::
                :: DS9 #1   ::
                :: RaM JaM   ::
                :: NikE    ::
                :: ContrA   ::
                :: TreacH   ::
                :: EndlesS PaiN ::
                :: MoguE    ::
                :: StyleZ   ::
                :: IriS    ::
                :: IriS DiZ  ::
            _¦______:: MiraclE   ::______¦_
            _|   ::       ::   |_
           _\\   ::..............::   //_
           \/|__             __|\/
            · /____________\\____________\ ·
                    \
 
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..SpeeddeviL.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                       ............
                       ::    ::
     .___________________.._____________::    ::_____ ___.
     |          ||       |:    :|  //___|
     |  s p e e d   ||       ·     ·  /_____.
     |          ||_____________           |
     _:_____   _ ______:_\__  _   /__.         |____.
    __\  __/______\\\ __   /---/____/ /|__________________|_  |
    \ \__  _ _   \______/  /_________  _   /    _l/  |
    \--(/   /_______| :.     -rLF/----/____/  ____\-----|
     :/_______/     ||         /_________|   |
     |     .____.  ||    ____________ ______    |
     | ________|_  |____:________(___)__   /   /__.  |
     | \   _l/    _   /__   .___ \   . _l____:___
     | \_____\----------/____/ /._____| /-------/  \    /
     |         /_________|-T!      /------/_____/
     |          :.           .      :
     | _  d e v i l  ||                 |
     | (\)        ||__      .     .     |
     l___________________| /___________|:    :|_________|
                       ::    ::
                       ::........::
        ( damm!! what a fucking spelling mistake!! sorry bro! )

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..U-maN............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                   __________ ___
________________________._.___________\    (/ /  ________________________
            |_|_     /      / .__\\
           __|\ /     /·     /__| 
___//________________\\ · l________________________/l______________________\____
  /             _._____________ ___              \\
       _.______ _____ _|_   _.  (/ /___  ______ ___
       |   \/  (/ /   \|    /  \/\\  (/ /
       _|_  \     /    .   /__   \\   /
       \ /____\ /   /________l________/   | \  /__
          \\/________/       l_______l________//-rLF/-T!
           \/   ¦|        |·
               ¦|        |¦
               ¦|  u - m A n  |¦
               ¦|        |·
               ¦|   i S    |¦
               ¦|        |¦
               ·|  a b O u t  |.
              ___|        |___
          _ _ __\ |    2    | /__ _ _
               :        :
               :   ? ? ? ?  :
               .        :
                        :
                        .          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..RadavI...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..great!...........
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                   _.._
                _._____||_____._
                |   \/   |                .
_.__________________._  _______|   ..   l______  _._____________ _ __ /|
 | ._ _       |.__\\      ||      //__.|.        / /_|
 | |        ||        ||        ||¦        /____._
 : :        ·||  r a d a v i || i v a d a r ||¦       ___  |
 .    ________ ¦||        _:|___.  _______||·     ._(___)_. :
 . ______\\_   / ¦|| _________ _____|_  |____\___  //_____.____|__   | .
  \   \  __/\__||_\___  //  _l/      _  //  /l   /_____| .
 : \-----/_______\    _  /_____\----------/____________    /    .
 |        /-----/_______/-rLF .||        ||  /-------/-T!   :
_|_____      ¦||        ¦||        ||           |
 .__ //      :||        ¦||        ||        _ _j |
 | / /__ _ _________||________________|l_______________|l_____________________|_
 |/         |     |      |     |           ·
 ·          |     l____________|     |
          _|__       ||       __|_
           · //_____________|l____________\\ ·
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..r.O.m............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                                 ....
                               ....: :....
                               ::    ::
                               ::    ::
  .___________ _._________/____ ___       _.______ _::__ ___ ::
  |     /_.|  __ //  (/ /____________ _l_   \/  (/ / ::
  |      ||_  /     /    _  (/ /  \     /  ::
  l__     \ /  /___    /__   /    //____\ /   /__ ::
   //_________|l______l__________///  /    /__ -T!\\/________// ::
   /            -rLFl_________ /_____///  \/ ::    ::
                      //        ::    ::
               R.O.M - ISSUE XX        ::... ...::
                                 :..:          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AxiS.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·             _________        :::.. _______
  ___________   _______\___  //  ._________ .......\  __/______ ___ _
._\\  ___  //_ /\\     _  //____|    /:::::::: \__  _ _ //\\
|_____\\ //____//__\\-----/_______   .   __/:::::::::--(/   /// \\
               -rLF/______|   \-T!     /_______//____\\__ _
      a X i S     - ---------l_______\-------- -
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AxiS #²..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..cool 's'.........
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·             . ________._
             |\\   .|
            _|_\\   ¦|        ...
             |    ·| ._____________·:::::.....
           ____|_____ ___|__|    /____)_·::::::::::::..
       _______\___   //   .   __/     ·::::.  ::·
       \     _   /_______|   \_________:. ·:::::
        \-----/________/-rLF| l_______\-T!  .::::::::::.
            .|     |          :·
            ¦| A·X·i·S |
            ¦|    __|_
            ·|_______\ :
             :          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ArtworK..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                          ._____________ .
                          .|      /_:_
                          ¦|       | 
                          ¦|       | 
                          ·|       //
               _.______________ ___ ¦|       //.
___ __________._____________ _l_  __    (/ /__¦|__._     /|¦
 //     |   _.  (/ /  /     /    |__     |¦
 //     _|_   \|    /  /___    /__   ___/_____  |·
//   _  \\ //   .   /_______l____ /____///  |   /__ |¦
/_____//______l_______l___ /___/-rLF   //  l__________ /____// |¦
   /          //      _.___________¦|_ __//    |¦     /
   _._______  a.R.t.w.O.r.K    |  __    (/ /_______ |¦     /
    |   / _____________________ _l_  /     /    /__|¡____  /
   _|_  //\\   /    _  (/ /  /___    /__   /    /// /
   \\ // / /\\   /__   /    /______l__//______/// /___  __/__ /
    l_____/ \_______/   /    /__    / ¦|  l_______|________//_____
      //__\\-T! l_________ /_____///    ·|       |¦
                //         ¦|   //    |¦
                          ¦|   /·    |¦
                          ·l____     |·
                          ._ /     |¦
                          |/ /___________|·
                          ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AlieN.DesigN.....
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·
________.                                 ______
    |                               _.__\
    |                               |
    \__    _________       ________________        |
    \\/_______\___  //____.   __(___)__  _   /__._____________
    | \     _  //  _l_____|__   |---/____/ /| ___    /
    | \-----/_______   \    /_____| /_________|---/    /.
    |      -rLF/-------/_____/           /_______/ |
    | .____.              ______________       |
  ________|_  |___________  _______  __(___)__  ___/___________________
  \   _l/    _   /___\  __/___|__   |  /_    / ___    /
  \_____\----------/____/ /| \__  _ _ /_____|----/_______/----/    /
    .      /_________|--(/   //-T!          /_______/
    |            /_______/
   __|_                               |
______\          .a.l.i.e.n. .d.e.s.i.g.n.          |___//___
                                      /          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..PuzzlE...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..Me?..............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·          _____ ___        _______ ____    _.__//______ ___
__ /_________ _____\  (/ / _______ ______\____ (/  /____  | / ___ (/ /
 //  ___  (/   /   /__\____ (/  /   ______/  _/____|   /   /
/    /     /       ______/    \     \      /_____/____
    .____ /___________.   \    .______\ _        ____ _________
________|  //    -rLFl__ /___\ _  |__   \/____ /________/  //-T!
              //   \/______/     //          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..BleeD FoR Me.....
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..BoO-Ya...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..I ReallY LuV DiZ.
         | /\ _  . 
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·            .
     .___________ /|
     |     //_|
     |     /___._
  ......|       |......
  ::....|       |....::
     |       |
     |       |
    \¦       :
     \_      ¦
     \/      !
     ¦\      ¡
\    |       |
 \    |       |              ...
 \______|_________  |             ..: :..    .____.
  \      ___/____|_____.   _____________:::: ::::______|_  |
  \       ___   _l_____\__  _   /:::: ::::   _l/  |
 _ _\\---------/________  \    /---/____/ /:: ::::_____\-----|  _______
______\ |       /------/_____/  /_________::.::::        \ _ _ 
     |  __________|_____          :::: ....         \\  
_________|___\__  __   /  ________     ::: ::::.      .....\ 
\   ________/___    /___\\_   /      :.: ·       ::  \
 \   ____/-T! /------.   \  __/\               ::.....\
 \----/ |       | /------/_______\                   \
     |       |           b l e e d  f o r  m e     \
     |       |     ..:::..     
     ¡       !   .::::··::::..
     ¦       :  .:::·   ·::::.
     !       |_  ::::     ·:::.
     |       |/  ·:::.     ·:::  .::.____________
     |       |   ·:::.      :::.:::·::  _   /__.
    _|       |   ·:::.      :::· .:::---/____/ /|
    \|_      |    ::::      :  :::  /_________|-rLF
     |/      |     ·:::.       ·:· 
     |       :     ·:::.       ·
     |       |      ·:::.
     !       |       ·:::.
  ......¦       |......     
  ::....¦       |....::
     ¡       / 
     |      //
     |___     /|
     ._ /     |
     |//____ /_____|
     ·   //   ·

                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯  _____.   ____    ______. _______   _____.   _______   _______
_)  _|___ __)  |.___ __)_____| _) ___/___ _)  _|___ _)   /___ _)____ /___
\_  ____(_)   || (_)    |_)_______ (_)  ____(_) __ /  (_)  /  _/
 |  ¦     _/\_          ¦     ¦   \__/     /  ¦
 ¦ ÷f!                                  cS! :
 :  .hOTW¡RE. .sCARFACE. .tANGO. .dEV¡STATOr!. .rEL¡EF. .sAL-1. .pR¡DE.  .
 .  _ _                                _ _
 . \\  .-----------------------------------------------------------.  // .
     ¦                              :
     | bOONDOCKS.............[wHQ]..[+31-CLOSED..[3nDZ]..sAL-oNE |
     | d¡G¡TAL cANDY.........[eHQ]..[+44-eL¡TE]..[5nDZ]...hYBR¡D |
     | rAVELAND..............[gHQ]..[+49-eL¡TE]..[1nDE]......h2o |
     | 13tH hOUR.............[d¡S]..[+44-eL¡TE]..[2nDZ]......aCE |
     ¦   _ _                     _ _   ¦
     `----=\\=----> cONTACT yOUR tWiSTED bROS hERE! <----=//=----'


   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..SukmaS...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..SukmaS...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·
                 ..............
                 ::     ::
          .       ::     ::
          |\ ___________::____..____::___________
          |_\\        ||        /__:_
   _____________.___\        ||          |_____________.
  _._\      |          |:          |       |
 __|__ ______   | ____ ___     ||    _.__________ _______ ____|_
 \  (/ ___/_______\ (/ /_____ _._||__ ___ _|_  _.  (/ /  (/ ___/___
_._\______   /  /   /   /___|__  \/ (/ /  \|   /_\______   /
_|_   /   /__ /   /__  /   / \    /   .   /__   /   /__
\ /  _ /________/__________/ /__ __/___\ /  /______l_______/  _ /________/
 l____\/-rLF    .   l______|______/ \\/______/    . l____\/-T! |
  |   _    |          || \/        |   _  __|_
  l_____//_______|          :|        ____|______\\___\ ·
     /    _|__ . s . U . K .  || . M . A . s .\ ___    \
          : /_________________|l________________\\ |
                 ::     ::      \|
                 ::     ::       ·
                 ::..........::          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..BabeS'R'Us.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a GreaT LogO.....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                     __________.
                   _:__\     |
                    |      |
            _________   |      |    _______
 ___________  _______\___  //_____|_  _______|____ __\  __/______
 \   ___/____\__    _  /  ___/____\__  _   /__.\__  _ _ /
  \     ___  /----/_______     ___  /---/____/ /|-(/   //
  \----/________/-rLF    /-----/________/  /_________| /_______/
      _       .:      |_      |
      /_)  ........::: ........ (_\     |/
       ·::::::::::::::::::::::: |      //
        ·:::::::::::  ·:::: |      /|
         :::::::::::  ::::___|__ _________|_
         ::::::::::: .:::·   /   \  __/______
         :::::::::::::::· \____ \   \__  _ _ /
         :::::::::::·::..   /----------(/   // b A B E S ' r ' u S
         ::::::::::: ·::::   |     /_______/
         ::::::::::: ·::::  |      |-T!
         :::::::::::  ·::::  |      |
         :::::::::::  ·::::. |      |
         :::::::::::   ·::::::.      |
                    |    .___|
                    |    |.__.
                   _|________|l__|
                    :          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..PuzzlE.DiZ.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..Me...............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                    _______
            _ ______________\__  /________.
           ___\\\ __   /   __/  /  _l________
           \   \______/---/  \)  /\  \    /
          ._\______|-rLF/-T!/___________\-----/_____/_.
          |                      |
          l__       · pUZZLE ·        __|
           /___ /__________________________________\
             //


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..Pc ClassicS......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                         ____\ _________._
                        ._)  \\  __. |
  .....              .      |    \  \ | |
  .....      _ _____________/       |      _\\| |
  ::.::   _____\\\ __    /__________  |       · :
  .....   \    \________/    ___/____!___       |
  :: ::    \________|-rLF /________      /       |/
___::_::_   .       /    /----------/  ___    //
\   __/_____/     ________     _____|_ __(___)___  |  _______
 \____    /__. ______\___  //______ __\  __/_|__   /____!_ \  __/____
  ::/------/ _l__\____  _  /\  __/_\__\__  _ /_____  ___/___\__  _ /
  :: ::  /  \    /-/______ \__  _ /-(/  //-T! /____    (/  //
  ::.:: /------/____/    /---(/  // /_____/     /--------/_____/
  ..... .             /_____/   |   ·PC·   |
  ::.::                 ......| . ·CLASSiCS·  :......
  .....                 ::....| |\ _      |....::
                        | l_\\     __|
                        _|_____________( ·
                        ·
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AnimationS.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                     _________ /      ..::::
           _________   _______\___  //____________.......
.___________________\\ ___ //__/\\     _    ___    /:::::::
l______________________\\ //_______\\----//______/-----/    /::::::::
                        /   /_______/   _______
  /_____          .______.               __\  __/_____
 /   \//\        _|   l_ ·ANiMATiONS· ____________\_____   _ /
 /    \/ \__  ________\    /________________\__ ___    /(/   //
/--------/   //___\___  //    |___)__  __   /---/    / /______/
  -rLF/______    _  //_______|   |___    /  /_______/
       /-----/_______/   l_______| //------/-T!

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AmigA ClassicS...
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                        .
          _._______\ ____ _ ________ /|
          |    \\       / /_|
          :           /__._
          |   ______       |         _________
         ___|_____/   \//\   ___|_______  _______\___  //
     _______\___  //   \/ \_____\   ___/___\__    _  //
     \     _  /-------/   /___)__  /_    /----/_______/
      \-----/_______ _   /______\   |----/_______/-rLF
_________      |        l_______|    ___
\   __/_____/   :  ________     _______ __(___)___    _______
 \____    /__. _|____\___  //______ __\  __/_|__   /______ \  __/____
   /------/ _l__\____  _  /\  __/_\__\__  _ /_____  ___/___\__  _ /
      /  \    /-/______ \__  _ /-(/  //   /____    (/  //
     /------/____/    /---(/  // /_____/-T!    /--------/_____/
          |       /_____/  |
          _|___           :
         .__ /           |    ·AMiGA CLASSiCS·
         | / /__ _ ______ /_______ __|_
         |/       //      ·
         ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..MagazinE.SupporT.
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..A BiT BorrinG....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                   _ __ _______________________
                ......(_)(__)(_____________________ /___:
                ::                /__  |
                ::...............          /___|
  ____                    ::   __        :
 /  \//\   ______________    _______ ::_____(__)___________________
 /   \/ \____\___    __/_______\___ //_:\__ /    ___    _  /__.
/------/      _   /_      _     _/ _________/  ____/__/ /|
   /_____\---/_____/----/____/----/_____/---/  /\-rLF  /____/  /_______|
   _______                 /_______\      .____.
  __\  __/________ _____ __________ _______::___________ ______|  l_
  \ \__     /   \\ __   \\ __     __  /_\\_  /   /
   \--(/   ____ \     \_____   \_________     \ __/   |
 :____ /_____/  /-----/\_____|-T! \_____|  :: /-----/\---/___________|
 |  /__                ......::
 |____ /____________________ __ _   ::
 :  /______________________)(__)(_)....:: ¢m¢A¢G¢A¢Z¢i¢N¢e¢ ¢s¢U¢P¢P¢O¢R¢t¢

 


   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 


                         JØØØF¶ØØØm_
                         7ØØØÞ ¬¶ØØØm_
                         7ØØØÞ  ¬¶ØØØL
                         0ØØØ   ¶ØØ#_
    ___µær_                 0ØØØ    #ØØ#
    *#ØØØ#ÑQ   _    _,  ______    ¶ÑÑ#    ¬ØØØÞ
    aØ#' ¶Øµ  #Øær   æØQ aØØØØØØØØ#         ØØØQ
    ØØ  ¬¶#µæ  ÆØ   `Ñ#m JØZ5þ. ØØ#         ØØØ#
   `Ø#   ¬'¶ØÞ µØص   ÆØ# ÆØ°°¯¯ °¶4         ØØØ#
   æØØQ  _, ØF ØØØ#   ÆØ_JØ#wµ ,µµ,         ØØØ#
    Ø&_  0& _ØQ 0Ø&__ _µ,Øض °ØØØ  ¶ØØw        dØØØ´
   JÑØØMµ_ÆØ#ØØ´ ¶ØØ#ØØØØØØF ¬¶¶ÑÑÑÑÑØØØ~    _____µæØØØF
    ¬°`¶ÑÑÑØØ#-rLF °P°'¶#~¯      ¯¯ æÑÑÑÆØØØØØÑÑ@@°'¯
       ¬Øظ              JØØØE_-T!
        ¬#Q              ¶ØØØ#æµ_
        ¬ØÞ              ¬#ØØØØØm_
         ¶                ¬*ØØØØØm_
             iS tHAT aLL?!?!      ¬ÑØØØØK
                           ¬¶¶¶°  
                             æØØØÑw
                             ¬0ØØØØ
 
          wUPS! tHERS a fEW mORE tO cOME...


   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯           __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..Pc ModuleS.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·

                    ....
                    : :
                ________:_ :
           _ ________\__  ___/_:____
         ___\\\ __ ..../___     /.......         ....
         \   \___:__/  /--:--:--/    :         : :. .
          \______| :     :..:    ...:         :
               : .____.    .....:         _______
  _____        _____:_|_  |_____ __:___/  ___________ __\  __/_____
 /   \//\____________\   _l/    /  . /__. \  _  /_\ \__    /
 /   \/ \__  __   ____\----/___ \    _l___\  /___/  /--(/   /
/-------/ .  /___    /-T!.    /-------/  \    _______// /___:__/
    /__.___\ /------/  :        /---:--/_____/-rLF  /    :....
     : ...      .:...    p C   :
     : : :  .......:..: : m O D U L E S :  ....           :
     :..: :...:   :.....:        :...: :.............   ...:
       : :                   :..:     ...:. . :
       :.:                         : :.....:
                                 :.....:


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ModuleS..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..4 AlL............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·         _._______ /________._   
         |   //     | ....
         |   /      | : :
         |     .......|..: :...........         ....
         \:     :     : :     :         : :. .
         \\     :     :..:    ...:         :
         | \    : .____.    .....:         _______
  _____     |   _____:_|_  |_____ __:___/  ___________ __\  __/_____
 /   \//\______|_____\   _l/    /  . /__. \  _  /_\ \__    /
 /   \/ \__  __   ____\----/___ \    _l___\  /___/  /--(/   /
/-------/ .  /___    /-T!.   | /-------/  \    _______// /___:__/
    /__.___\ /------/  :   |    /---:--/_____/-rLF  /    :....
     : ...      .:...  :      :              :
     : : :  .......:..: : m O D U L E S :  ....           :
     :..: :...:   :.....:  :      :...: :.............   ...:
       : : |        _|        :..:     ...:. . :
       :.: |        \|_              : :.....:
         _|_._       |/              :.....:
         : |/       |
          /_______________|_
          :        ·
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..BlacK SistA......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..RadavI...........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·        _______.
      ._\\   |
      |     |
      |     |
      |     |
    ____|______  |          _________
    \   ___/___|______.   _______\___  //    ________.
     \     ___   _l_____\__    _  //______ \    l_______
     \----/________  \    /----/_______  ___/___\   _/   /
      |.    |/------/_____/-rLF    /____       \   /_
      |¦    |        ___      /--------------\_______\
      |¦    | _______  __(___)__/_____         _________
      |¦    |__\  __/___|__   // __/___________._____\___  //
      |¦    |\ \__   _ /____ ¯ __   _ /   l_    _  //
      |·    | \--(/   //  /---(/   //    /----/_______/
      |¦    |  /_______/     /_______/    |-T!
      |¦    |               l________|
      |·   __|
      l______\\   ¢ b L A C K ¢ S i S T A ¢

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..CruX DiZ.........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 ShanE/SiD.
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..YeT Ano1 4 Ya....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·             _._________ _____________ _________
             |   _ (/ /  __  (/ /   /_______
             _|_  /_____/__  /   /\-T! /|   /
             \ /  /-rLF  /__ /___  /__\_ ___ __/__
             l_______________/___l______/_____|_______/
             _._________________ ___________________  
             |        //         /__._
             _|__ CRUX PRESENTS :        [999] |
              /_____________________________\\______|
                              \          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..CruX.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 ShanE/SiD.
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..YeT Ano1 4 Ya....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                   ..
                  ._\/_.
              ___   |_ _|   ___
              /_ (_))_)__)(__(_(((_) _\
               )_ ____ ¦¦  ____ _(
               /_\ /_ :: _\ /_\
            /\_ _/\______| ·: |______/\_ _/\
          _._\ (_)      ·      (_) /_._
   :::: |_______\\|_______________.          |//
   :::: |     |        |    ... ... ... :.. ... ... ... .
           |        |    :      .        :
           |        |    . _ _____ ___        . ..
    _.____________:___      | _.___:_\\\  (/ _/___ /___     :
    |    _  (/ /________//__:_ _|_   /   \  //  /________ .
    _|_   /______/__  __ /   (/ /   /   /_\   /|    / :
    \ /   /     /__ /     /_________/____._\__  ___  __/__ .
  -rLFl___ /_____________/ /___    /__ :-T! //  l________|________/ :
      //  :  : l______l____ _____/ .               .
         .  |       //    : C · R · U · X ... ... ... ..:
         :.. |.. ... .        .
           |__   .        .
           | /   :.. ... ... ... :
           :/        
           /                
          /:          .__________       
          /_|___________________|     /_.____________|
           :          l_____ _____|      |
                       //          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..LoS EndoS........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 RahieM....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..RecyclE..........
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                 .
                 |\ ____________.
                 l_\\      |
                _.___\     |
                 |       |
 _______.   ___________________:__ LOS·ENDOS :
 \   _l_____\   __   \  __/______   |
 \  \    ____     \__  _ _ /   |
  \-----/_____/  /-----------(/   //    |
              -rLF/_______/   .__:___   ...
      ____________     :  ________|_  /______·:::::.....
      \  _   /_________:___\   _l/  /  __  ·::::::::::::..
       \  /____/   ___    _____\----/____    ·::::.  ::·
       \_______________/    /     |-T! /-------:. ·:::::
               /_______/     :      .::::::::::.
                 :      ___|       :·
                 |      \ _.
                 |____//______\\|
                 ·  /          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..NovembeR TrancE..
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..DupE^OrdeR.......
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..PrettY C8L.......
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                    __:::::__
                   __)):::::((__
                  :_\  ···:·  /_:
                  _|_ /\_  _/\ _|_
               _____\ )_\ (_._) /_( /____      
             ____\_     (o¦o)     _/____ 
            _._\  / __ ______ {_} _____ __ \  /_:_
            \|   \\/ (_)  / o \  (_) \// / |
     ____________  |        //_____\\     ·  |   _______
_________\__  __  /___|____    ___  ________  ________|_____\\_  /
\  ___  /__   /  /l  /_______/  \//\\  __/___\__ _  /_.  \ __/\
 \---/  / /----/____    _  /_. \/ \__   __  /--/__/ /|---/______\
  /____/    -rLF/-------/___/ /|--/   /--/______/ /______|
            |  /    | /______\    ._______|________________
 ._____.  _______   |  /    l         |
_|   l___\\_  /  _|__/   ___/_____________  |
\    /  \ __/\____\___  //__    / _  /__. /
|    |---/______\    _ // /-------/---/___/ /|//
l_______|-T!   /----/______/       /________| |
            |               l________________\_______
            |  .   ¢nOVEMBER¢tRANCE¢      |_    \\
            _|__/                 __|/
            : /_______________ /_________________\ ·
                     //
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..NemesiS..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..nEMESiS..........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                 .__________.
         _______________ |     |  _________ /____.
       ._\\       ||     |.__\    //   |
       |         ||     ||         |
       |         ||     ||         |
       |         ||     ||  nEMESiS   .
 ________________        ||     ·|         | _______
 \  ___    /   _ ______ ·___________·    oF   _____\  __/______
 \----/    /_________   \//\  _   /__._______  __(___)__\__  _ _ /
   /_______  _   /__.  \/ \__/____/ /|\  __/___|__   /-(/   //
     -rLF/----/____/ /|---/   /_________| \__  _ _ /____/ /_______/
       . /_________| /______\   . -|--(/   //-T!
       |         ..     |.  /_______/  .
      .__|__.       ||     ||         |
      l_____|       ||     ||  aNATHEMA   |
       |         ||     ||         |
       |____\ ___________||     ||_________________|_
       ·   \\      l__________|         ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..PlastiC FlavouR..
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..Me...............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..C8L MusiC DisC...
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                          ..........
                          :    :
                          :    :
                ...     .______:    :
              ____·:::::....._|   l_    :
    _ __________________\___ ·::::::::::::..  /_______:_____    .
   ___\\\ __   /     _  ·::::.  ::·  |___)__  ___/_______/_
   \   \______/--------/______:. ·:::::________|   |___     /
   \______|-rLF        .::::::::::.  l_______| :/---------/-
      _______.        :·     ...:...   : -T!   /
____________\___ _l_______/ ________     :::: ::::____:_ ______/
\   ________  \    /___\___  //____.___:::: ::::   /   / ________
 \   ____/ /-----/____    _  //  /l  :::: ::::___ \   /__\\_   /
 \----/        /-----/__________   :::: :::: /-------/  \  __/\
                    /------:::: ::::  :  /-----/_______\
                        :::.:::   :  .
      p·l·a·s·t·i·c  f·l·a·v·o·u·r     :    :
                          :    :
                          :........:
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..TwanG............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·            __ _            _ __
          _:__\               /__:_
           |                  |
           :     m O R T i M E R     :
         _________                .
      ._____\    / _______     ________________
     _|   l_  //\   /  _______\_  ___    /______
     \    /____  \_  /____\___  //---/    /  ___/______
     |    |  /-------/    _  // /_______/  /_    /
     l________| .  -rLF/------/_______/-T!    /-----/_______/
           :                  :
          _|__                __|_
           : /__ _            _ __\ :


          ( CoulD YoU Do Me SomE NeW LogoS MatE? )          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..TriviaL..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·
    :::: |____________________.
    :::: |          |
  .______.           |      ___
  _|   l_  ________ ___  |     __(___)__  _________
  \    /___\\_   /_(___)_______.____|__   /___\___  //___.
  |       \  __/\      /l   /____    _  /  _l________
  l________\----/_______\__________    /-rLF/-----/_______  \    /
                  /-------/        -T!/------/_____/
                 |
                 |  tRiViAL/dS! - oNE oF tHE gREAT oNES lEFTH
                 |________________________.
                 ·            |
                             |
                            __|__
                            .....
                            :::::


            ( HeY WhaT AbouT ZomE NeW LogoS BabE? )


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..FlitE............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·    ..........
    :    :      .        .______.
    :  ________________/___.      _|   l_
    :  \   ________/  _l___________\    /_________
    :.... \   ____/ /  \    /___)_.   | _   /__.
       \----/   /-------/_____/   |______| /____/  | ....
            .     -rLFl_______|-T!  l___________|  :
                              .     :
                              :..........:


          ( CoulD u MakE Me, SomE NeW LogoS MatE? )          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..NickO............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT....
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                  _\¦/_
                  _(·_·)_
                 _\.{_}./_
              /\_ __).:,,,:.(__ _/\ :
             .__\·(_)_/IIIIIII\_(_)·/__|_
             |     ¯¯:::¯¯     :/
             |¦     ·:·      /
             |¦      ·      /|
          ______|____           |
         ._\_________/_.___ ________ ___  |     _._____________ ___
_.______ ______ _l_      | //  _  (/ /___|/___   |    _  (/ /
 |   \\  (/ /      l__   /______/__ // /______l_   /    /
_|_   \\   /_______ /______/  /     /__  /    /   /    /__
\ /   | \  /__-rLF //   l_________ ________/ /___  __/__________ _____/
 l___ ___l________/   |_       //   l_______l________/-T!  //
  //         _:/            |
            \:   niCKO/tWiLiGHT   |__
             |            //\/
            _|____          /| 
             .__ /   ·        |
             | //______:.  .:_________|_
             |/    ::  ::     :
             ·     ::  ::
                  ::...::

             ( Prøv at ringe til mig endag )
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..CncD.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..NonE.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..a NeW ProjecT.... 
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·
               _   ___  ___   _
              _/(_  \ (_o_) /  _)\_
             _) (___T \_  _/ T___) (_
             \\__   : _/  \_ :   __//
         _: ________)   )   (   (________ :_ 
         \|_\                  /_|/
          |                    | 
          |                    | 
          |                    | 
    _.__________|_ _________ ______ _____________ ______|_________ ___
    |    _  (/ /   \\  (/ /   _  (/ /________  (/ /
    _|_   /______/__   \\   /   /______/__   //   /
    \ /   /     /__  | \  /__  /     /__  /    /__
    l__________________/____l________/________________/_____________/
        -rLF|                    |-T!
          |                    | 
          |     c · n · c · d      | 
         _|_                   _|_
         \|__                  __|/
          : /___________________________________\ :


               ( damn this is ugly!! )   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ ÷-- - f · o · r · m · e · r  c · o · l · l · e · c · t · i · o · n · s - --÷
                  ____ 
               ______\\ //______
              _\\______·oO·______//_
                 //_-'_\\ 
                  /__\

       o¹ WEEDF.TXT   203776 ???????? Weed face
       o² THE-ADDI.TXT  ?????? ???????? The Addict
       o³ FLUSH.TXT    92876 12-28-94 Flush
       o4 TLL-F240.LHA  211443 02-12-95 Flush Part 2
       o5 OS!-TRAI.TXT  40896 08-15-95 Trailor
       o6 OS!-TRIP.TXT  56991 07-28-95 Trip
   :    o7 OS!-BBS.LHA  276131 09-02-95 Bbs Guf
   :::   o8 OS!-TRI2.TXT  70518 09-06-95 Trip Part 2
....:::::.... o9 OS!-DOP.TXT   64544 09-14-95 Dope on Plastic
: .:::::::. : ¹o OS!-DOP2.TXT  47107 09-16-95 Dope on Plastic Part 2
:...........: ¹¹ OS!-DOP3.TXT  78162 10-05-95 Dope on Plastic Part 3
............. ¹² OS!-DOP4.TXT  81715 10-15-95 Dope on Plastic Part 4
 ::::::::::: ¹³ OS!-DOP5.TXT  91227 10-29-95 Dope on Plastic Part 5
..:::::::::.. ¹4 -T-SATC.TXT  106518 11-11-95 Shadow at Voodoo Creek
: ::::::: : ¹5 -T-SATC2.TXT  122307 11-19-95 Shadow at Voodoo Creek 2
:...:::::...: ¹6 -T-EXP.TXT   52560 11-24-95 Experimental
   :::   ¹7 -T-EXP2.TXT  115457 11-30-95 Experimental Part 2
   :    ¹8 -T-RAP.TXT   234679 12-02-95 Real Artistic Personality
       ¹9 -T-EXP3.TXT  122222 12-09-95 Shadow At Voodoo Creek 3
       ²o -T-ACDMK.TXT  129496 12-12-95 Acid Monkey
       ²¹ -T-MINI.TXT   30299 12-25-95 Mini
       ²² -T-T^.TXT    72429 01-09-96 Trivial
       ²³ -T-DOP6.TXT   48217 01-19-96 Dope on Plastic Part 6
       ²4 -T-BLDN.TXT  183122 01-23-96 I'm Bold and hes Not
       ²5 -T-TATFD.TXT  270813 02-17-96 These Are The Final Days
       ²6 -T-PLSAG.TXT  81920 03-07-96 The Plastic Age
       ²7 -T-CHGR.TXT   82595 03-15-96 Chemcial Groove
       ²8 -T-SNK2D.TXT  74735 04-13-96 From Skunk 2 Drunk
       ²9 -T-SOWH.LHA  184763 04-21-96 So What?
       ³o -T-PITN.TXT   66439 04-27-96 Pitbulls Are Nice
          iN tOTAL = 3253165 bYTES     .
                           .:.
                      .........:::..........
                      :   .:::::.    :
                      :   .:::::::.   :
                      :.....:::::::::......:
                        .:::::::::::.
                        .:::::::::::::.

÷-- - f · o · r · m · e · r  c · o · l · l · e · c · t · i · o · n · s - --÷   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..OxygenE..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·     .____\\_____.               _ _.._________
  ......|   \  |                 ||    /_.......
  ::  |      |                 |     |  ::
___::____|_____  .__|_________ ______/         |__________|_  ::
\   __   /___|     _//   /_____ ___________\  ___   /___::__
 \____      .  _______ /    ___/__\___ _  /----/    _  /__.
  ::/------/_____|  \-rLF/______  /_    /--/___/ | /_________/___/ /|
  ::  |    l_____\     /----/_______/ /_______|    | /________|
  ::  |      |                -T!|     |  ::
  ::....l__     |.                 |     |....::
      /_________|l_ _    O X Y G E N E     l____ /____|
                              //          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..AbysS............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·
                           ............
                           ::    ::
                           ::    ::
                           ::    ::
   __ _                      ::    ::
  ._)                      ____::_    ::
  |     _________________         __\  __/______ ::
  : _______\___     ___/____________ ____\__\__    _/_::__
   \     _       ___    _//   /-(/    \  __/______
    \-----/__________________________ /   / /_______ \__    /
                  -rLF/_______/-T! ::  \--(/    /
                           ::    /_______/
                           ::    ::
                           ::    ::
                           ::    ::
                           ::    ::
                           ::........::

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..C-LouS...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                            .
                           /|
                      _._______ / |
                      |   //__|
                      |   /____.
                      |     |
                      ·     !
                      :     :
                      |     |
  __________     _______.       |  _________ ______
  \   ___/______  \   _l__________________\__   /   /______
  \____     / /\ \  \       __   /___ \   /\  __/______
  -rLF/--------/ /__\ \-----/__________    /-T!/-------/ \__  _ _ /
                    /-------/   |  /----(/   //
                      |     |     /_______/
                      |     !
                      |     :
                      ·     |   c - l o u s
                      _|__    |
                      : /________|          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..GodS.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


          _:_________________________________ /__:_
          |                //  |
         .__|                   l__.
      _ /\_|                      l_/\ _
      )\/_._                       _._\/(
      \/ |/                       \| \/
        |                        |
        |            _._____________ ___   |
   _.________|___ ___         |_________  (/ /____ |_______
   |    _  (/ /_._____________ _|_   //   /\  (/  ___/____
   _|_   /______/__|    _  (/ /   /    /__\_______    /
   \ /   /___   /__   /    /________________/    /    /__
   l__________________/   /    /__       \ /  _ /__________/
        |  -rLFl________________/-T!      l_____\/
        |                        |
        |                        |
        | _____                  _____ |
      _/\_|_\  /    g · o · d · s    \  /_l_/\_
      )/\ _.__//_                 _\\__._ /\(
       \/ l__.                   .__| \/
          | _                 |
          _|__\\_________________________________|_
          :  \                 :          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..RoyaL............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 Da rYL....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                                    .

                                    :
       ________      ________ _______     _______.   :
   ______\\_   /___________\__  _//   /  _______\_  _l______:_ _
   \   \  __/\   __   /___ /   /____\___  //  \    :
    \-----/_______\___    /  /_______     _  //-----/_____:_
          -rLF/-------/      /------/_______/-T!     :
                                    :
                                    :
                                    .          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..RoyaL DiZ........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 Da rYL....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·              ________      _______.
          ______\\_   /______ ____\   _l________
          \   \  __/\  _//   -T! \    /
           \-----/_______\___ / -rLF /\-----/_____/
          ÷------------------/_______/---------------÷
                rOYAL pRESENTS :

          ÷------------------------------------------÷   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

              __________//______________  
            _.__\    /        /__._
            _|   ..................   |_
           _\\   ::       ::   //_
           \/|______::       ::______|\/
            ¦   ::  bREAK   ::   ¦
            ·   ::  tiME!   ::   ·
            _¦______::       ::______¦_
            _|   ::       ::   |_
           _\\   ::..............::   //_
           \/|__             __|\/
            · /____________\\____________\ ·
                     \
 ____ ____  ______._____.  _____.  _____ _________  ______.____.
./  \/  \._\ ____|  __|__/  __|__._\_. \_\ _____/_._\ ____| __|__
|   \/   | __|_______  \.___  \. _|  \  \_.  | __|______  \.
|_____||_____|___  /|________|________|_\_____\____|  |___  /________|
        \___/©mud!              |____| \___/

bOO-yA  ÷ Sorry for the extreme delay with the logo! but i didnt get a 
       chance for mailling you the logo 8(

pRiDE   ÷ Hey mester! lang tid siden! skriver du ikke snart en lille mail igen?

tANGO   ÷ Still havent heard a word from you! whats going on?

tACTiCA  ÷ Tnx fordi jeg må misbruge din tlf ting 8)

niCKO   ÷ Hum lang tid siden du har prøved at ringe

ziNKO   ÷ Jeg venter STADiG på det ascii du skulle sende til mig 8( Og fik du
       egentlig det amitcp til at køre?

tRiCKTRAX ÷ Shit du er sgu da heller aldrig hjemme når jeg ringer 8(

pHONETiC ÷ Ringer du ikke snart?

fATAL   ÷ Hows it going mate? long time no chat

tRiViAL  ÷ Hi my swedish luv'er! i would snail you,but i dont have you add 8(
       Grab mine is this colly somewhere.......

hOTWiRE  ÷ Are you dead?! or is your school taking all your time?

fURY   ÷ Did you ever get those logos from me?

tOMMY   ÷ Tnx for the GREAT logos!!! grab my add somewhere in this colly

mARC rYDER÷ Hows it going bro? got you licence yet? would you do me some new
       logos? that would be great!

sLiME   ÷ Long ass time since we had a chat! everything okay?

dEViASTOR ÷ Hi bud! have you gotten my letter yet? probably not

mORTiMER ÷ I hope you'll get this coly so you can read that i'll try to write
       you soon..

liZARD  ÷ it seems like theres some prob with my mail server, but im not sure
       but haven't you recived my email yet?

bOO-yA  ÷ I guess you didnt get my logo via inet right? bullox!!! so the logo
       you wanted is only what? 2 months 2 late? 8(( why not make a part2?

rAMON   ÷ i really luved 'hemp for victory' and hit the hot spot with the 
       part on the borring/unpersonal collys which is the trademark of
       nearly every colly which is released!! hey why not send me some of
       your jungle sfx 2 me! i'd be very pleased! then i could send you
       some of my owne tunes, no matter if its amy or pc i work on both
       platforms. Maby you've heard some of my tunes, i normaly write
       splif productions in'em.......erh..PLEASE 8)

aLL    ÷ wANT a lOGO?
              __________//______________  
            _.__\    /        /__._
            _|   ..................   |_
           _\\   ::       ::   //_
           \/|______::       ::______|\/
            ¦   ::  bREAK   ::   ¦
            ·   ::  tiME!   ::   ·
            _¦______::  iS oVER  ::______¦_
            _|   ::       ::   |_
           _\\   ::..............::   //_
           \/|__             __|\/
            · /____________\\____________\ ·
                     \
   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..Mo' SouL.........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                          ______.
                  ______    ._\\   |
                 /   \//\  |    |
                 /    \/ \__|________|____
                /--------/      __   /
                    /___________    /
                mo'sOul     : /-----:-/
       _______ ________________     _:_____. :
      __\  __/__\__  __   /_____ ___\__  _l__:_____
      \ \__    /___    /   /   /  \    /
      \--(/   /  /-------/____ \   /------/_____/
        /______/      -rLF/-------/|    |-T!
                        |    _|
                        l______\\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..PassioN..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 DecoY.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                   _ ___ ________________________
                .....//_\\__\\____________________ //__:_
                ::                //_  |
                ::...............         //___|_
          _________     _______ :: ___          :
  _ _____________\___  ///_____ __\  __/_::(___)__    ______________
 ___\\\ __   /   _  //  __/_\__\__   /   /________\__ ___   /
 \   \_____/----/_______/ \__   /-(/   /_____/  __   /---/   /
 \______|-rLF      /---(/   / /_____/:  /____    /-T!/_____/
_:___             /_____/     ::    /------/
 | //__                ......::
_|___ //____________________ ___ _   ::
 : //______________________//__//_\\...::
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..EssencE..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 RahieM....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                        .____________
                      ....|...    /_._
                   ______:___| :     |
       _______       .__\   :......:     |
_____________\  __/_____     |             |
\  _  /  \__   _/_____ __|________      _______|_ _ ___________
 \---/___/  ._(/   \  __/__\__ _  /___________\__ ___/___ _  _  /__.
-rLF/________| /______ \__    /--/___/   ___   /__    ____/___/ /|
     |     /---(/   / /____________/   / /-------/  /________|
     |       /______/    |   /_____/     ._________|
    .__|_ ·eSSENCe·   ._|     |     |      |-T!
    | l__:______________| :     |     l______ ____|
    l_____|    |        ....|...       //
           l____ /_________:___| :
             //     :......:          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..WhalE............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..4 Me FriendS.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                _____________.
              _._\\      |
  ..........       |      _ |
  :    :       |  ________/  |
  :  _________   _____|__/    /  |  _______.
  :  \    / ____\__  _    / ___|___\   _l__________________
  :.... \   //\   /---/    /___\___  //  \    /  _   /__.
      \____  \_  /  /_______/    _  //-----/_____/----/____/ /|
      -rLF/-------/    | _/-----/_______/     |  -T!/_________|
          |      |      |       |
          |___________|      |      __|_
          :            |___________\\ :
                      :          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..MystiC...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..4 pnt/mike.......
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                 ___ ___________________  .
               ___\\ __\\         //___:
             _____\ ___\             |
            \\ _____\\              .|
             .\                 ¦| 
             _:_\                ¦|
             :                 ¦|
             |       _.__//__._     ·|
        _____//___ |       __| /  l__ ________¦|
 _.__/__ ____ \__ /  /_|________ ____\___  ___/_\______/_|__ ______ ___
 | /  \/  (/ /   /|   /  (/ __/_|__  |  _/__  | // _  (/ /
 _|_ \     /\______|  /________   /____________/  l__ /______/__
 \:/___\ /  /_________ _____/   /   /__   l______ /____/ /     /__
 .  \\/___ ___/-rLF //| |  _ /___ ____/-T!    // l_______ ________/
      //      | l____\/  //          ¦|   //
             |                 ¦|
             |                 ·|
             |    m · Y · S · T · i · C  ___|
             |               __\ _:
             |             ____\ __\·
             |           ____\\ ___\
             _|_          \\ ____\\
             ://___________________\\\\
             ·                   
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ArclitE..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..4 my pals........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·             .
             |\ _______________________.
   .________//_________.|_\\         _ _.|._________________
   |    /     .|.___\          |:|        /__._
   !         ¦||             ||          |
  _:        ___||___           ..::::  ___________|_
  \| _________ ___\\_   /     _______.   .......___\_.  _   /__.
 ____|__\___  //  \  __/\________ \   _l_____:::::::::  l_--/____/ /|
 \     _  //----/_______\  ___/__\___ \    /::::::  / /_________|
 \-----/_______/-rLF  .|| /____     /---/_____/  |    |-T!  |/
   |         ¦|:   /--------/     ||  l_______|   /! 
   :         ¦||             |:         /:
  _|__        ¦||.   a·r·c·l·i·t·e ____||          |
   : /_________________|||_ _         \ __.l___________ _______|
             l______________________\\ |      //
                          \|
                          ·
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..TalenT...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..4 PridE..........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                  ..........
                  ::   ::
                  ::   ::          .______.
    .______.   _________    ::   ::          _|   l_
   _|   l_____\___  //___. :: _____::___________________\    /
   \        _  /  _l__::_\__  _   /   ___       |
   |    .----/_______  \    /---/____/  .___/    ________|
   l________|-rLF    /------/_____/  /_________| /_______/-T!
                  ::   ::
                  ::   ::
                  ::   ::
                  ::......::


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..Stellar..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..Gift.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·             .________ __________________
     _______________.|    \\        //_.._____________
   ._\\       |!               !|       \\__.
   |         |:               ||         |
 ____!__    _______||___      _______.    |:       ___|____
__\  __/________\   _  /______.  \   _l_______|| _________/__\\_   /
\ \__    /  l_---/___/   _l_____\__ \    /_|_\___  //  \  __/\
 \--(/   /   / /________  \    /----/____    _  //---/_______\
  /______/    |-T! ||  /-----/_____/     /-----/_______/-rLF  |
   :  l_______|  |!               ||         :
   l____       |:               !|         |
   .__ / t h e  __||    S t e l l a r    ·| f a m i l y __|
   | //__________//  l__              ¡l______________\\
   |/          //__________________________|
   ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..BlacK PantheR....
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..ZinkO............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·  ._____//____.
 .--'  /   `--.                 .
 |         !                 :.
 |         :                 ::
 |  ___________ |             /    ::  ________.
 !  \   ___/__|_______.        / _______::_ \    l_______
 :   \     ___  / _l________  ___/___\   ___/___\__  _/   /
 |   \----/________/  \    /____\___  //___     /  \   /_
\\         | /------/_____/    _  // /--------/\----\_______\
 \         :       /------/_______/   ::     ........
 |\        |  _______________/       ::...    ::  ::
 |        _|____\__ ___   /__.    _______ ::    ::  ::
 | _ _____________\___  //--/   /  l______/   / ::.......:: __::____
_|_\\\ __   /   _  // /______/   /  _    /______________\\_   /
\   \_____/----/_______/-rLF  |/   |---/   /  _  /__.  \  __/\
 \______|     :       /_______| /______/----/___/ /|----/_______\
 |    /    |       /           /________|-T!  ::
 |   ///   __|                          ::
 :   /   .__\__.                          ::
 l__     |  \ |                          +:
  //_________|____\|                          .
       |  _|
       l___\\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ZinkO............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..ZinkO............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


        ....                      ............ . .
     .....: :...........                :
     :  :..:    :..:           ...........:
    ___:_____ ____   :            :
  .___\_____ (/  /.....:  _.______ ______ ___ :    _._____________ ___
 _|_    _______/_: _________|_   \\  (/ /_:____  |    _  (/ /
 \ /    \    |_\_________/_.  \\   / :  /____|___  /    /
  l_________\ _   |__      |  | \  /__ : /    /  /    /__
......:    \/_______/      l____l________/ : /___  __/______________/
:          l_______________/-rLF   l___:___|________/-T!  :
:...         :               :       ......:
:..:         :   ¢ziNKO¢   ...........:       : .....
         ...:..        :..:    :  ....    : :. :
         : :.:................:     :...: :.......: :::.:
         :....:                : :
                            : :
                            :..:


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..TradeR BraiN.....
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..ZinkO............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                        ...
  .______.                  ..: :..
 _|   l_        _________    :::: ::::  ________
 \    /  ____________\___  //  .__:::: ::::___\\_   /
 |    |___\\_   /    _  //____|_  |: ::::  \  __/\
 l________|  \  __/\----/_______   _l/  |:.::::----/_______\
   -rLF/-----/_______\     /_____\-----|: .....
._________________  ....          ::: :::::
|        //_. ::::   t r a d e r   :.:
|          | ::::..   b r a i n         ___
|          | :::: :...  ________       __(___)___
|          | :::: ::::___\\_   /   ________|    /____________
|          | :::: ::::  \  __/\_____\___  //______/ ___    /
|___        | :::: ::::----/_______\    _  //-T! /----/    /
._ /        | :::: ::::      /-----/_______/     /_______/
|//_________________|  :.:
·


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..StylE............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..ZinkO............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                           .
   ......................             :....................
_____::______      ::            . .::.::   ._______::______
      //_.     ::             ::     |
        |     ::             ::     |
        |     ::         _.______//________ |
  _____ ________    ::          |   /    /__________ ___
  \  (/  ___/____  ::   ___________ _|_       /  ___  (/ /
 _._\_______    /___/:_._  \     /_\ /___     /___  /   /
 _|_    /    /__ /  l__ .\    /|   /_____ ______/  /______/___
 \ /  _ /___/______/  ___/__|_\_______|   /__ :://-T! l________ ______/
  l_ ___\/  //-rLF|    |   /_________ /____/ ::     .  //
  //     .  l____ ___________/   //    ::     |
        |    //:             ::     |
        |     ::             ::     l__
_______________|     ::             ::      //____________
   ::        ...::. .            ::         ::
   ::...............:: ::             ::.................::
             :
             ·


     ( its like, in every colly from me, theres a style logo )
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

              __________//______________  
            _.__\    /        /__._
            _|   ..................   |_
           _\\   ::       ::   //_
           \/|______:: dAMN!iM sTiLL::______|\/
            ¦   :: wATiNG 4 tHE ::   ¦
            ·   :: tiTEL lOGO ::   ·
            _¦______:: fROM bOO-YA ::______¦_
            _|   ::       ::   |_
           _\\   ::..............::   //_
           \/|__             __|\/
            · /____________\\____________\ ·
                     \

               __ __ __  _._
               (- (  (__) ( | )
              _________ ______    .______.
            .__\_.   /  __/____ _|   l_
        ________|_  |___ \  \  __/__\__   /
        \   _l/  | /-------/\__   _ /   |
         \_____\-----|-rLF   /--(/   //_______|
                     /______/
           .::::::::::::::::::::::::.
           :::::::::::: ::::::::::::
                  ::::::::::::
           .::::::::::::::::::::::::'
           ::::::::::::
       ________:::::::::::: ::::::::::::__________.
      ._\\    :::::::::::: ::::::::::::     |
      |     :::::::::::: ::::::::::::     |
      |     :::::::::::: ::::::::::::    __|
      l__________:::::::::::: ::::::::::::_______\\ ·
           :::::::::::: ::::::::::::      
          .__::::::::::::::::::::::::::
      ________|_  |  _______\_   / _______
      \   _l/  |____\___  //  //\   /____________
      \_____\----,    _  //____  \_   ___    /
           /------/_______/-T! /------------/    /
                           /_______/


 w h a t   a   f u c k i n g   g r e a t   m o v i e
       ¯   ¯            ¯         ¯

   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..NortherN PalacE..
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..ZinkO............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..nice.............
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


       __________.               .__________
      ._\\     |       ::..      |     //_.
      |      |  ___________::::      :      |
______________    ______\\_  /   l::......   |    _______
\  ___   /_______\__  \ __/\   /: :::::____________\\_  /
 \----/     __   /----/______\   |: :::: _  /__.  \ __/\___________
   /_________    / |  -rLFl_______|: :::: /___/  |---/______\ ___   /
       /------/ :       :::: ::::__________|    \----/   /
      |      |          ::::.         |  /_____/
   _ ___________  ____________.      ::  __________  _ ________
 ___\\\ __   /___\___    _l________  _______\   ___/____ _ _  /__.
 \   \______    _    \    /___\___  //___      /___/  |
  \______|  /-----/______\-----/_____    _  // /--------/__________|
      !            -T!/-----/_______/
\ _    :     __|               l__     |
_\\    l_________\\                 //_________|          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..MotioN...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 BilbO.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


      ·
      /          ._____.
    _ _/_____        _|   l_
     /   \//\___________\    /___       ________________
    /    \/ \__  __ |    |___)____________\__ ___    /
  - -/--------/   /___   l_______|     __   /---/    /
   /  -rLF/______\ /-------/  l___________    /-T!/_______/
   ·                     /-------/

  -  - -- - ----»»>)·  m · O · T · i · O · n  ·(<««---- - -- -  -          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..H2O..............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ..great logo!......
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                .
                |\ __________.
                l_\\     |
                 .__\ ...  |
                 | ..: :.. !
                 | :::: :::: :
               ________ :::: |
           ________/    / ::::______________
           \   _    ....::::   __   /
         -rLF\----/    :::: .....___    /-T!
             /_______/:::: ::::: /-------/
                  ::: :::::|
                 |  :.:  |
                 :     __|
                 l_________\


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..OnE EighT SeveN..
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 WhirlwinD.
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                              ._____\\ ___.
                              |    \  |
                              :      :
                ________________    ____|_______  |
                \   __   /________\  _   /__. |
                 \____      ___     /____/  | :
                   /------------/   .____________| |
                         /    | |      |
  ____________   ___             /_.   | |      !
  \  _   /____(___)_________      _____|   l_ |      :
  \  /____/        ___/___________/       / !      |
   \___________________  /_      _        | :      |
          -rLF/----/____________/    ________| :      |
       _______ ____________   /_______/     |      :
      __\  __/__\  _   /__.     ____________ :      |
      \ \__     /____/ __|_____.___\___ _   /_|___________|__
       \--(/    __________\   /l   / /____/   ___    /
        /_______/      \____    /_______________/    /
                    /-------/-T!    |  /_______/
                              :      !
                              l___    :
                              .__ /    |
                              | //_________|
                              |/
                              ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ElM StreeT.......
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 JaviS.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                        .
              ._________________ /|
        ___________.|        //_|.____________.
       ._\     || ____________ /___.|    ____|_
       |.      ||/\\  _   /_____||.   /   \//\
       |¦      |//_\\  /____/    _l_____/__   \/ \__
       |¦      /____\\___________  \    /-----/   /
       |¦      ||      -rLF/------/_____/-T! |/______\
       |¦   ._____||_         ||      |.______.
     ___|___ _|   l_  ______________||__     ||   l_
    __\  __/__\    /___\\_   /  _   /__________\    /
    \ \__       |  \  __/  /____/   _   /    |
     \--(/   ________|----/__________________  /____/  ._____|
      /______/   ||         .|| /____________|
       |   .__.  ||.         ¦||     __|
       l_____| |___||l_ _       ¦|l__________\
          l__|  l__________ ________|
                   //


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..HellfirE.........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·       ___________.
      _\\     |.
      .|     __||___
      || ________/   /______     _______.
      || \   _    / _  /______.  \   _l_______
      || \----/   / /___/   _l____\__ \    /
      ||   /______/___________  \    /----/____/
      ||      ||   -rLF/-----/____/
      ||      ||       _ ___
      ||      ||__________________)__  _______
      || HELLFiRE ||\   _______/   |___\\_  /________
      ||      || \   ___/________   \ __/\ _  /__.
      ||      || \----/      /-----/______\ /___/  |
      ·|      _|·              -T!\__________|
      l__________\\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..LsD DiZ..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 AxeN......
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·

           _______.    _______      .____.
           \   _l________\  __/___________|_  |
           \  \     \__       _l/  |
          -rLF\-----/_________(/    ______\-----|
          ÷-------------------/_______/-T!-----------÷
                               
          ÷------------------------------------------÷          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..DeeP SpacE NinE 1
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 BilbO.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


.__________.
|     |
|     |     .____._____________________  _ ___________
:     ! ________|_  | _   /__. _   /__._\\\ __   /
|     : \   _l/  | /____/  | /____/  |   \______/
:     | \_____\-----|___________|___________|______|
| _______ :  _ ___________  _________________ ____________
|_\  __/__|___\\\ __   /___\___  /_  ___/__\  _   /__.
\ \__    /  \______/    _  //___    \  /____/  |
|\--(/    /______|-rLF/-----/_______/-T!/--------\___________|
|  /_______/  ___
|__________|___(___)_______________________
\  ___    /   | ___    / _   /__.
|\----/    /______|---/    / /____/  |
:  /_______/     /_______/____________|
:     |
|     :
l__________|


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..DeeP SpacE NinE 2
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 BilbO.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


            .__________________________  _ ___________  __________
___\\_______  ________|_   _   /   _   /____\\\ __   / _\\
  \   //_ \   _l/   /____/   /____/     \______///_____//_____
______________\\\_____\-----/______________________________|-T!     /
     _______   _ ___________  _________________ ____________
_____  __\  __/______\\\ __   /___\___     ___/__\  _   /__..______
  //_\\ \__       \______    _   ____      /____/  ||_
________\\--(/    _______|  /-----/_______/  /____________________| //____
      /________\-rLF     ___
________________  _______________(___)_______________________
        //_ \  ___        ___     _   /__.  ____________
__\\______________\\\----/    ___________/     /____/  |._\\ 
  \          /_______/     /____________________|l_______ ______
                                     \\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..RaM JaM..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·        .    ________       ______
        _\______\\_   /   ________/   \//\
      _____\   \  __/\_____\___  /    \/ \_________
     .-'  -\-----/_______    _ /--------/   /   `-.
     |    .    -rLF/-----/______ _ -T!/______\    |
     |             _________           |
     | .__. ________ _________\___  //______  ·rAm   __|
     | l__| \   // \     _  /    \//\ jAm·  \ _.
     l________\____ /  \-----/_______    \/ \_________\\|
            /_______/      /--------/   /
                          /______\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..NikE.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..TributE..........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                 __ ____ __
                ._)    (_.
                ¦      ¦
         . ________________ ________.
         |\\  ___    /_\    l_________________
         l_\\----/    /___)__  _/   /  _   /__..
          -rLF/_______/   |  \   /_  /____/  ||\
                l_______|----\_______\___________||_\-T!

                ¦_ ·nIKE· _¦
                · )__ __ __( ·          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..ContrA...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                  _____________________  
                 ._\\          //_.
                 |             |
           ...    |             |
          ..: :..   |  .______.       |
   __________  :::: ::::   | _|   l_ ¢cOntra¢  |  _________
   \   ___/____::::_::::________\    /  _____________\___  //
   \____    :::: :::: ___  |    |___\\_   /    _  //
   -rLF/--------::::-::::---/  l________   \  __/\-----/_______/
          :::: :::: /_______/   /-----/_______\|-T!
          ::: :::   .             |
           :.:    |             |
                 l__           __|
                  //___________________\\          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..TreacH...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..TributE..........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·                   .........
                   :    :
                .....:..... :
  .______.   ________    ::    :: : __________      ________
 _|   l____\\_   /________::   _::__:_\   ___/___________/    /
 \    /  \  __/\ _   /:_.____\___  //___       _    /
 |    |----/_______\ /____/  |    _  // /-------------/    /
 l________|-rLF   \____________|----/_______/-T!       /_______/
                ::    :: :
                ::.......:: :
                   :   ..:.. .
                   :.....:.:
                      :
                      .          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..EndlesS PaiN.....
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT 4 MoguE.....
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                 ._________
                 |    //_.
                 |      |
___________         ._________.  ___________  _______  _______
\  _  /_________________|_    _l____\  _  /___\  __/____\  __/____
 \  /___/  ___     _l/    \     /___/   \__    \__   /
 \____________/   _____\-----------/___________________(/   ____(/   /
     -rLF/______/      |            /_____/  /_____/
               _ ___________  _________ ___
             ___\\\ __   /___\___  //(___)______________
   ·Endless Pain·   \   \______    _  /     ___   /
              \______|-T! /-----/___________________/   /
                                /______/
                 l__     |
                  //__ _____|
                    //          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..MoguE............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..GifT.............
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·

                         .

                       .....:...
                       ::  :.::. .
                       ::   ::
    _._______  _            ::   ::
    :    \//\\      ___________ ::   ::   _____________
    :    \/ \____________\___  ___/__ _________ ___\__  _   /__.
   - -:-------//_  /   __  _ / /_   \    /   /---/____/ /|
      -rLF/______\____    //----/_______\____ \   /-T!/_________|
             /-------/         /-------/
                       ::   ::
                       ::   ::
                       ::..  ::
                        :...::          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..StyleZ...........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ..TributE..........
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


 
 ..............                    .......... . . .
 :      :  .______.        .  . . ... :
 :    _______ _|   l_     ______.    :..:     ______
 :   __\  __/_\    /_____ ____\  _l_____________________\_  /__
 :.... \ \__         _//     \    /  _   /   __/ /
     \--(/   ____________ /   /-----/_____/----/____/   \) /\
      /_____/-rLF  -T!/_______/ :      . /__________________\
                    :  ....  :
                    :....: :....:
                       :..:
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..IriS.............
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ...................
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·

             ________________________________:_
            ._\\                |
            |         ____      |
           _|__       ._(____)_________ |
         _._(____)___  _____|__      __/__|___
          |     /___\\_   /______  _  _ _ /
         _|________   \  __/\-rLF /---(/   //
          :  |-T!/------/_______\    /_______/
            |                 |
            |      i. r. i. s.     __|
           _|_______________________________\\ ·
            :
          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..IriS DiZ.........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ...................
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


             ___   __________  _______
            __(___)____\\_  /___)__\  __/____
            |    |  \ __/\   | \__   /
          .---l_______|---/______\____|--(/   /__
          |-rLF            -T!/_____/ /_.
          l__                    |
           /_______________________________________|
 


          __ ____:_ _
        _: \//  |
         |\ //  |
         | \/   :
         |     |
         :     |
         :     |
      _____ : ___ ._:____    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
         :    \\
         |     \
         |     |     l O G O N A M E : ..MiraclE..........
         /     :
        //     |     r E Q U E S T E R : ...................
         |     |
         |     |     c O M M E N T   : ...................
         | /\ _  .
        _|/. \\  |
         · |\ \  |    .                .
          l_\ \___|_   ->| aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE |<-
              :    ·                ·


                            _____________._
                           :_\      |
                           |       _|__
                           |       : /__ _
                           |       .
  _____        _______      __________ |     ___________
  /   \//\ _________\\_  /   ______\   ___/__|_____.  \  _  /__.
 /   \/ \___)   \ __/\_____\___  //___      _l____\  /___/  |
 /-------/     .----/______\    _  // /-------/  \    __________|
  -rLF/__________|  |   /-----/______/     /------/____/-T!
            |
  _ __ ·       |
   /_:_       |
    |      __|_
    _|____________\ :
    ·   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 


    :.    ::::     :  ::         .:.   :::::::
    ::   ::·:::     :: ::         :::   ··:::··
    ::   ::: ::     :: ::        ::::    :::
    ::::. ::· ::. :.::. :: :: .::.  ::::.  ::·:  :.:: :::
    :::::: ::  ::: ::::: :: ::.::::  :::::  :: :: ::: :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: ::::: ·  :: ::: :: :: ::  :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: ::·::.  :: :: :: :: ::  :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: :: ·:::. :: :: :::::: ::  :::
    :: :: ::  ::· :: ::: ::. ::  ::: :: :: :::::: ::  :::
    ::: :: ::: :: :: ::: ::: ::.: :: :: ::: :: ::: ::  :::
    :::::: :::::· :: ::: ::::::·::::· ::::: :: ::: ::  :::
    ::::·  :::·  :: ·:  :::· ·::·  ::::  ::  :: :·  ·:-rLF/-T!
                       ::
                       ::

           i s  c o m m i n g   u p

                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯            _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .13th hour.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!                               .
                               ::..
                           ...   ::::
    ...............  .............. .............: :.. ..::::...... 
   ::: :::::::::::: :::: ::::::::::: ::: :::::::::: ::: :::::: :::::
     :::::::::::: ....·:::::::::::   ::::::::::    :::: ::::
     :::::::::::: :::: :::::::::::   ::::::::::    :::: ::::
            ___: :__                  ::::.
      . ________/  :.: /    _________ ______       ::
      |\ \   _    /_________\    /   /  ________
     .| \ \----/      __   ____ \   /___\\_   /
    _ _|l__\  /____________    /-T!/------|   \  __/\ .___
              -rLF/-------/     -:------/_______\ | /
                                  | //_ _
                                  |/
                                  ·
           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .boondocks.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!
            ...................
            ::        ::
            ::        ::
          ___________     ::   ________________
          \   ___/_________________\__  __  ___/____________
           \     ___    __   /___   \  ___    /
           \----/_____________    /-T!/-------\----/    /
            ::     -rLF/-------/        /_______/
      ________________       ::    _______
    .__\_.  __   /_______ ________.  __\  __/_____
________|_  |___    /  ___/__\    l____\__\__   _ /
\   _l/  | /-------/_____    \   _/   /-(/   //
 \_____\-----|     ::  /--------\  \   /_ /______/
            ::       \-::-\_______\
            :: ·bOONDOCKS· ::
            ::        ::
            ::...............::

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .deviastor.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!             ._________________________.
      ______________|___.         .___|________________.
     .__\      _ _. |.................|          |.
    .|         | |::       ::|          |¦
    ¦|         . |::       ::|          |¦
    .____.         |__       ::|          |¦
_______|_  |_______    __(__)_._  ________    ._________________
\   _l/   _  /_____.__\__  |____\___  //____ _|     __   /______
 \____\-----/ /__/   /l  /____    _  / __/_\__  .__    \\_  /
    ¦| /___________   / .. /-----/______ \__   /  | /---/  \ __/\
    ¦|    -rLF/-----/ |::       /--(/  /_____|  /-----/______\
    ¦|          |::       ::|/____/-T!      |¦
    ¦|          |::.............::|         __|
     l____________________|         l__________________\
             l_________________________|

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #    .digital candy.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!                    .______.
      .____.  __________     _|   l_      _______.
  ________|_  |___\   ___/_________\    /  _______\_  _l________
.__\   _l/  |___)__ /_    /___)__   |____\___  //  \    /__.
|  \_____\-----|   |---/_______/   |______|    _  //-----/_____/  |
|       l_______|-rLF   l_______|   /-----/_______/-T!       |
|   __________         ________________    ________ _______   |
|   \   ___/______  _______\_  ___    /  .__\_.  _//   /   |
l______\____     /____\___  //---/    /_____|_  |___ /   /_______|
      /--------/    _  // /_______/   _l/  | /_______/
          /------/_______/      \_____\-----|


           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .hotwire.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!
     .__________.
   . ..|     |...............................
     |     |               ::
     |     |               ::
     _|______  |   .______.        ::      ____________
________/    /  |  _|   l_        ___      \  _   /__.
\   _   ________|____\__  __:______   ._(___)_.  _____\__ /____/  |
 \----/   \   __   /  \    / _____|_   |___\\_   /__________|
   /_______/\____    /______\   //\   /______|  \  __/\-T!
     |    /-------/-rLF  \____  \_  / .. /-----/_______\
     |     |         /-------/  ::
     |     |               ::
   . ..|     |.............................::
     l__________|


           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .pride.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!                    ___
      .            ._(___)__   .____.
        _ ___________  _____|__   /_____|_  |__________
      _:__\\\ __   /___\\_   /_____   _l/    _   /__._
      :   \______   \  __/\-T! /_____\---------/____/ /|
      _:_______|-rLF/------/_______\         /_________|_
      :                            :
      .                            .


           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .raveland.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!
                            _._______._
                            \|    |/
                             |    |
            ________             ___________
        ______\\_   /   _______________.____\  _   /__.
        \   \  __/\_____\___     /l    /____/  |
   ·rAVELAND· \-----/_______    _  _____    _____________|
             -rLF/-----/_______\-T!/-------\
  _______.                    .____. .    |
  \   _l________  ____________________________|_  | |    |
  \  \    /___\___    ___      _l/  | |    |
   \-----/_____    _  _____/    ______\-----| |    |
        /-----/_______\  /_______/       |    |
                            _|    |_
                            \|_______|/
                             :    :

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .relief.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!
   .
      ________     _______.    ___
  _:____\\_   /__________\   _l_______(___)___________
   :   \  __/   _   /__. \         _   /_________________
  -:-----/________  /____/  |----/____________  /____/     ________/
   :       \___________|-rLF     -T!/____________.   ____/
   .                            |-----/


                 ( 8) )           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .sal one.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!


             .
        .________.|\
        |    || \
        |    || \               .
        |    |l___\              |\ _____.
      _____|_    |_________            l_\\  |
     __\  __/________\___  //___.         _.___\  |
     \ \__       _  /  _l________ __    |    |
     \--(/   \-----/_______/  \    / )_\    |    |
       /_______\  |    /------/_____/-rLF    |    |
        |    |.____ ________________      __________
        |    ||  / \   __   /__________/  _   /__.
        l_    || /  \____      ___     /____/ /|
         //______|| /    /-------------/    ____________|
             |/          -T!/_______/
             ·                |    |
                              |    |
                              |  _  |
                              l__//___|
                               /           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .scarface.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!               ..............
               ::     ::
               ::     ::
               ::     ::
       _______    ::     :: _________
      __\  __/_____________  _______\___  //  ________
      \ \__      ___/___\__    _  //__\\_   /
       \--(/    _____     /----/_______   \  __/\
        /_______/-rLF/--------/__     /-----/_______\
      _.___________________\___  //_______  _____________
      |   ________/    _  /  ___/___\__  _   /__.
      |    ____/-------/____________     /---/____/ /|
      -|------/     ::     .. /--------/-T!/_________|
               ::     ::
               ::     ::
               ::..........::

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .tango.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!


                  ..............
                  :      :
                 .__:___.    :
                _| :  l_  ... :
                \  .  /  :.:.:
                |    |   :
                l__   |__  :
_____ __ _____ _ __ _______ _______\___  // :
              \\     _  // .
_ _ __ _____ ________ ______\\__      /____
              -rLF\  ___    /
                 \----/    /
                  _/    /_
                  \   ___/_______ _____ _ __________ ____ _
                  :\  /_     //
                ____:_\----/  ____//__ __ ___ ___ ______ ____
                \   __   /-T!
                 \____    /
                  :/-------/
                  :
                  :
               ......:
               :
               :
               .


              ( kinda unreadabel )

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .twisted.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!              __...
      _________   __(___·:::::..... _______.
   .____\    / ____|__   ·::::::::::::.. l_         .____.
   _|      //\   /_____| ·::::. ·::·  /_________________|_  |
 ___\    .___  \_  /_______:. ·::::. ·     _   /__.  _l/  |___
.-' |    | /-------/-rLF  .::::::::::.______  /____/  |____\-----| `-.
|  l________|          :·       /____________|-T!      :
:                                       !
l___           · hOTWIRE · rELiEF · dEV¡STATOR ·        .__. ·
._ /          · tANGO · pRiDE · sAL-1 · sCARFACE ·       l__| :
|//____________________________________________________________________________|
           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .mono.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!


                        ........
                       ...::  ::...
                    . .: ::.::  ...::
                        ::  ::
       _ _/_____             ::  ::
        /   \//\       ________________
        /    \/ \____________\__ ___    /____________
       -/--------/     __   /---/      __   /
           /__________    /  /____________    /
              -rLF/-------/       .. /-------/-T!
                        ::  ::
                       ...::  ::...
                       ::...  ::.:: :. .
                        ::....::


           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #     .mono diz.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!

            ____
            /  \//\_____________   ______________
           /   \/ \__  __  /_____\   __   /
           /-rLF--/   /__   / ___ \____   /
            ____/______\ /-----/----/ -T! / /-----/ 
          ._\\      ·presents·/_____/·m0No· //_.
          |                     |
          |  bLAH...bLAH...bLAH...bLAH...bLAH...  |
          l_ bLAH...bLAH...bLAH...bLAH... [mOD#00] _|
           //______________________________________\\ 

           _,....
          ,¤¯____d___ 
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_
        _æ°       ¬¶g_
        æK       __wP¶x 
       _d'     __µw*°¯ , ¶L 
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ   ¢ nAME oF lOGO ¢
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #      .eltech.
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ
        ¬#_    °'   _Æ
  · tWiSTED ·  °*__     _aÆ'
 sPECiAL bONUS pART¬°*mwa__µæ**°-rLF/-T!
                   ........
                   ::  ::
     .___________________________::_.._::_________________________.
  .____|               ||              |____.
  |            .______.  ||                 |
  _|__________       _|   l___||_____           ______|_
  \  _   /_______.   \    / _   /__________  ________/    /
  \  /____/    _l_____|      /____/    ___/___\__  _    /
  |\____________  \    _______________________     /---/    /|
  |      /-----/_____/-rLF   ||    -T!/--------/  /_______/ |
  l____.               ||              .____|
     l______________________________||____________________________|
                   ::  ::
                   ::....::


         ( didnt you get the other eltech logos -dV$ ? )               e n d  o f 


    :.    ::::     :  ::         .:.   :::::::
    ::   ::·:::     :: ::         :::   ··:::··
    ::   ::: ::     :: ::        ::::    :::
    ::::. ::· ::. :.::. :: :: .::.  ::::.  ::·:  :.:: :::
    :::::: ::  ::: ::::: :: ::.::::  :::::  :: :: ::: :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: ::::: ·  :: ::: :: :: ::  :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: ::·::.  :: :: :: :: ::  :::
    :: :: ::  ::: :: ::: :: :: ·:::. :: :: :::::: ::  :::
    ::. :: ::  ::· :: ::: ::. ::  ::: :: :: :::::: ::  :::
    ::: :: ::: :: :: ::: ::: ::.: :: :: ::: :: ::: ::  :::
    :::::: :::::· :: ::: ::::::·::::· ::::: :: ::: ::  :::
    ::::·  :::·  :: ·:  :::· ·::·  ::::  ::  :: :·  ·:-rLF/-T!
                       ::
                       ::


          wUPS!!! 2 lOGOS mORE 2 gO..........sORRY!?


        ( e S P E C i A L Y  f O R  p A S Z C Z A K )

          <--)_\ d. R. O. P. z. O. N. E. /_(-->               _   ___  ___   _
              _/(_  \ (_o_) /  _)\_
             _) (___T \_  _/ T___) (_
             \__   : _/  \_ :   __/
         _: ________)   )   (   (________ :_ 
         \|_\                  /_|/
          |                    | 
          |          _________________ |
      ________|_     ._________)    .    (__|____________________
___________)_____  (_________|     /    |        ______
    _________/      __|    /    :        \__
\              \_.   __/    ___________    |____________/
 \___   ___________    |_______________(     l_   _|      /
__\ /_____((rLf)  | l_   _|              /_____(      /__
          | |   (__________          _|________
      _______| _|    .    (________ __________)   ___/__
____________)___  /_|    |        \        ______(__________
     ________/      :        \\       \
\     \)    ___   ___________    \__________   ______________/
 \___   _________\ /_____(     l_   __\    /_____(-T!     /_
__\ /_____(    |          /_____(      |
          |                    |
         _|_ d · r · o · p · z · o · n · e _|_
         \|__                  __|/
          : /___________________________________\ :          <--)_\ a. Z. K. i. N. E. S. S. /_(-->                   _IIII_
                  __\····/__
     /\_ _/\_______________ ___)¬{¯¯¯¯}¬(___
    __\ (_)        (_)_  ¯¯¯¯  _(____________________________ .
_______)            (/      \)              /_:_
__________                                  |
     /______:__                             |
        _|__\       ______            ..............:
        :     .______\____/            :......_____. .
  _______   :   _____|   /_________ _____     ____:  ._\ __(____.
.___)____ (_ __:___ _) __|  /     \  (______ ._\ __(____| \____  |
|   __  |__)__ /_|  \_.  /      \\    __/__| \____     (/ _|
|      _____/    |______  _.   \___ _____(   (/ ___  ____\
l_  ___.  \)   ___  |(rLf)/___( l_  _\ | \      ____\ /___(-T!
 /___(  l_  _____\ /___(       /___(  l_  ________(:
     /___( :                /___(     :
 . .............:                       :
 ...............:                      __|_
 :              a Z K i N E S S     /__:______
_|__                                 /_________
 : /________________________________________________     _  ___
                          /_____ _( )_ \ )___________
                             \/   \/


               · msg 4 paszczak ·

            hi mate! sorry that i didnt give
            them to you untill now, but i
            havent seen any collys from other
            artists, since the colly where
            these 2 logos was inn! just 2day
            (8/7-96) i got aprox 60mb+ of
            collections.i'll make you some
            new logos, since i think these 2
            looks like shit!!

                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 

                     _____,.
           _,....     _æææÑØØØØÑ**--____
          ,¤¯____d___   ¬ØØØØ#p   ÆØØØص_
         _æ@°'¯  ¯'¶*µ_  ¯ØØØØæµµø_ Z®®®®Ø' ¸_µwa
        _æ°       ¬¶g_ °®ØØØ@°°´ ¶ØØØMZ_ .ØØÆQ
        æK       __wP¶x ®ØØØ#¯  ÆØØÑÆØQ ©ØØK
       _d'     __µw*°¯ , ¶L MØØØZ  jMMØØ#´ ÆØØØF  ¸µµ___
      _æMF ____µaw*¤°'¯ ___æ´ 0 +æØØÆm  ¯g®ØØÑ' *æÑØQ   ¶ÑØØØ#K_
     _øP JM#°'¯¸_  ¸  {¬¹J  ]Þ Z®®Ø®x  °@Ø#Ñ .JØØF    ûØØZ°¤
  ___æP'  [email protected]'   '#M*'#  °-´  J ¯¯¯¯¯   ¯²# _gµØØÑmµ___ _ÆØ@¯
 p°°'   _æPQ    ¬--'    __ #         ¯7#ØØØØØØ#Ð__ÆØP ææw
 ¬°*=====*°' ¬K      __.-*M'#~Æ           ¯¬'°¶#'¯jØØÞ_æØØÞ
        ¬#_    °'   _Æ                ¬¤¯¸ØØØW_æw_
         °*__     _aÆ'    the end is         ÆØ@¯'ØØ#'
          ¬°*mwa__µæ**° _      very near 8(      ¬¯¯_Æ@°
                __¬\_                  ¶M´
      __________     ¸ø°*w ¬^m_
    ,*°'¯_______'^*w_  µP  ¬*w_ ¬°m,_
    F_w*°'¯¯¯¯¯¬'°**W#w__'    °*w__ ¬^w__
    ãF        ¬¶##¶*¢mwµ____ ¯'¶*w__'*w,_
    # _         ¶L   ¯¯¯ ,   ¬°^*w2æy,_
    #_¬w_        ,F     JF  JÞ   ,'°¶@*m__¸
     ¶m_¬¤ma__    _µP____æw**^°0   á   JF    _
      '¶*wµ_______µw*@M°''¯    Ø  _#   Æ    æF
         ¯¯¯¯¯         0  _ÆL  d´   _´-rLF/-T!
                    ¶K_æP #___#¶w  æF
                     ¯  ¬'¯ °m__´

   ._________________. ._______. ._______.  _____    ________
 .__| _____ \_ ____ |__| ____ |__| ____ |__._\_ /___ _/ ______/__.
.-| |_____/  | \____| | \____| | \____| |  ____/__.__________ |-.
| |__  |   |____|   |__ |   |__    |__ |   |__ `----' | |
|  `----------'  `-----' `--------' `--------' `---------' `---------' |
`[t^/dS!]-----------------------------------------------------------------'
911 2fAST aNDROiD aRCHANGEL aSTRO aRCANE aXEN aPOLLO biRD bLAiSE bAFFLE
bLAST bOO-Ya cHROME cOUNT-0 cOLONEL dREAMFiSH diNO dECKARD dEViSTATOR
dATA dEATURE diZZY dESOTO dJ giZMO dEATHKNiGHT diZY dRAKAR eXOCET
eRACORE fAZiON fURY fLiTE fATAL fUZZ fURY fRESH pRiNCE gODFATHER
giLTHANAS giFAiR mAGZ gRiMLOCK gRAVEDANCER gOY hYDRA hEXAGON hOLLYWOOD
hELL riDE h2O jEDi jSON jAZZ/hJB jAZY jAViS kiNGPiN kREON liZARD lAZZER
lORD cHAOS miCKEY mANDRAKE miKE miC fLAiR mORTiMER tWANG mADSEN mARC
rYDER mR hYDE mOGUE miSFiT niCK:nACK niKE niCKO nUP pRiNCE oF tHiVES
pASZCZAK pRiDE pHONETiC pLAYMATE rOBOTNiK rADAVi rAMiREZ rECALL rANX
tREACH rANDALL rAHiEM rAMON tRiViAL tRONiC tRAiTOR sNUFFY sVEN sWOOP
sAL-1 sLiME sHANE siD sTRATOS sTYLEWARS siZE sUBSONiC siZE sHOCK G
sATANS fiRE sEGOY sHAPECHANGER sCARFACE sLAVER sCA sCQEECH sTYLEZ
sELECTOR sKiZO sTRAUSS sTEZOTEHiC sLiDE tANGO tURTLE tRiViAL tHE wHiSTLE
tOMMY tECON tACTiCA tHE pRiEST uMAN uNiSON vOSTOK viSiTOR viETCONG
wHiRLWiND  wEBSTER wiZZBiT wOOBER  yEKO  ziNKO zAPTHOD  zEUS xCZ

   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 


      tHE fiLO iS cOMMiNG yOUR wAY...

        ·            ·
        :            :
        :            :
...............:........................:.............. 
:::::                       ::::: 
:::::                       :::::
:::::                       :::::
:::::.............................................:::::
        :            :       
        :            :       
        :            :       
        .            .

        .                        .
        |\                       /|
        l_\__ _                  _ __/_| 
        __\ __ _  _ ______ _ __ _ ______ _  _ __ /__
        | ___\                  /___ |
        : |                     | :
        . :   _ _______              : .  ______
  __________   . .______  __/__    _______ _______.__.___._\ __(____.
 ._)  ____(_______|   / _____(_______)____ (_ \______l   l__\_____  |
 |   (     __|  /  \   _  _____/ |______\___  ___/  (/ _| 
 |     _   \_. __/    ____\_     _            ____\
 l_   ____\_   |__________(   l_   ____\_    ___   ._____(-T!
 /____(-rLF l_   |         /____(   l_   _\ /_____|
       /____(               /____(
         .                     .
        . :    · L e  ¢  C r e d i t s ·    : .
        : l__                   __| :
        l__ /__ _  _ ______ _ __ _ ______ _  _ __\ __|
        .__/__ _                 _ __\__.
        l_/                      \_|
        |    MaiN StaR  : -rLF/-T!        |
        ¦                       !
        ·    GuesT StarS : sTZ!/sE,t^/dS!,mR!/m'S :
        |            ÷f!/cS!,dNo/dS!,xCz/e^D¡
        |            mud!/??,t0!/e^D    |
        |    SizE     : ².¹5.³9o bYTES     |
        l_   LineS    : 5³³o         _|
         /_   LogoS    : 86 (aPR0X)      _\
        .__\  LabeL    : tWiSTED       /__.
        |    AudiO    : dJ-kRUSH (mEiSOn, kR  |
        !            USH) mOLOKo,dRAGONFLY ¦
        ·            cHEMiCAL bROS. bLADE  !
        ¡            rUNNER sOUND tRACK,  :
        |            eNiCA,eLYSiUM     |
        :    EntertainmenT: ¹² mONKEYS,bROKEN aRROW|
        |            dESPERATOS,dUST ² dAWN ¡
        |    E-MaiL    : [email protected]  ¦
        !                       : 
        ·                       | 
        ¦    ReleasE DatE : 11-o7-96        | 
       ._|            ·           :_. 
       | l______________________ /______________________| | 
       l___|          //_          l___| 
                   · \/ 
   
                  ___
                  \_/ _ _
                _ _ /\./\\
                 // /_\ \
                 ¯¯/ \¯¯
                  ¯¯¯ 
 
                · e p i l o g ·


          tHiS cOLLY hAVE bEEN rEADY fOR rELEASE fOR
          tHE lAST 3 wEEKS eXCEPT tHE tiTEL lOGOS fOR       ___
          tHiS aND tHE bBS cOLLY aND i hAVENT hAD a       \
          cHANCE fOR gETTiNG tHE tiTEL lOGO fOR aLMOST     _ _\\
\ _ _       3 wEEKS 8( sUXX!!! i hATE hAViNG a cOLLY        \
 \\        rEADY wHEN i cANT rELEASE iT! sO aFTER sOME
__\        tiME i dECiDED tO tO a sPECiAL tWiSTED pART
          aS a bONUS. hOPE yOU'VE hAD a pLEASENT tiME
          viEWiNG tHiS cOLLECTiON. i'VE sPEND HOURS oN
          tHiS oNE! i tHiNK iTS mY bEST cOLLY tO dATE


          · s o n  o f  a  b i t c h ·

 time change and im getting older.... dunno if ill continue doing ascii
 anylonger......i havent done any ascii for almost 3 weeks now, and thats
 a record for me....since im not really a part of the modem/inet scene
 anylonger its pretty useless 2 do ascii...1 is that you dont get any
 requests and cant pick up some eall requests and you cant read some
 requests in the collys, which are released and the you cant really feel
 like you'r a part of the ascii scene.......not a real fun thing for me, i
 think!......so is there anyone out there who'll miss me? or give a fuck
 anyways? nah!! i really dont think so...atleast how should i know since
 havent seen a ascii colly since feb/mar!!!..its not like i havent tried 2
 get them, i did ask zinko 2 send me all the ascii's from 03-96->2day and
 he did but they got lost in the post office or something...a real
 bumer!!!  one thing is good about this....both hotwire and deviastor did
 write me and that feelt great. Made me motivatet for like 10 sec's,
 since i couldnt make anymore logos for this colly

 i know i allways have these times, when im really down and im sorry i
 have to drag you through this and im sure you think its very borring but
 i dont give a fuck since i just have to write this to express my feelings
 at this right moment, when im this drunk that is! lets not hope that
 this will be my last ascii collection!

 yes time change and now i've regained my motivation since i just got a
 shit load of ascii collections to view and a bunch of new logos and even
 some titel logos 8) and now i got some new requests so im starting on a
 new collection, so it wont be 2 long before you'll see me again
 btw :  have  any  of  you  d/l'ed  my  masive  music  disk?!

                          _
                       rELiEF-/-dANiEL
                          ¯         pS. tHE mUSiC diSK wiLL bE rELEASED o6-o7-96                pS2. mY aDD -> 
 
    d.bOTSCHiNSKY - aABOULEVARDEN 34e 1tv - 2200 cOPENHAGEN n - dENMARK

            nOW dON'T gO sEND mE sOME bOMBS!


     © G r o o v y  P e o p l e  P r o d u c t i o n s  ¹ 9 9 6

      [----------------------> eOf <-------------------------]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

      _____  ___ .______    .__
______.___/  _/__.(__/__| ___/___ ___| |
\___ | /\  \  |___  |--/ -__/_/ __/ |
dNo`--'--------\__|\_____| /_______/_______|
.------------------------------------------l
| t w i s t e d      p r e s e n t s |
|                     |
|    aNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE    |
|-rLF                _/\_ |
`------------------------------------\__/--'
ArtistRelief
TitleaNTiCiPATiON oF tHE 3rD eYE
Date11 Jul 1996
Views321
Download -t-ap3e.txt
Viewon ASCII Arena