AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "a tOUCh of pERFECTIOn" by Countzero of Mystic
.-------------------:-----------------------------------:-------------------.
| `a tOUCh of pERFECTIOn' aSCII cOLLECTIOn #3 by cOUNTzERo/Mystic/Medellin! |
`-------------------:-----------------------------------:-------------------'
          ¡                  ¡
          |    .tABLe.of.cONTENTz.    |
          |                  |
          )-----------------------------------(
          | 1: .OoO. .bBs.lOGOs. .OoO. :1 |
          )-----------------------------------(
          | 2: .OoO. .bBs.tEXTs. .OoO. :2 |
          )-----------------------------------(
          | 3: .OoO. .gROUp.lOGOs. .OoO. :3 |
          )-----------------------------------(
          | .eNd.OoO. .gREETs.mSGs. .OoO.eNd. |
          )-----------------------------------(
          | cOUNTzERo/MY5T¿C/MEÐELL¡N/M¡ÐN¡TE |
          )-----------------------------------(
          | Want A Logo? Dial +61-737-97161 |
          )-----------------------------------(
          | !!! f®¿@ÑÐ$H¿þ ®µ£@$ ÐÆ S©@Ñ@ !!! |
          `-----------------------------------' /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.
        |     %PaRt^#1%÷%bBs^LøGøs!     |
        `-----------------------------------------'
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \


       :__       :__      :__      :__
   ___/\___¡ ¬\______/\____¡ ¬\_____/\____| ¬\__________¡ ¬\______
   \__ \_____   / \____  ¬\_/ \____    _______________/
   _/ \_  ________/    ¯   ¬\   ¬   _/      ¬\_
   \       ¬\_   T    \_  T    ¬\_      ¬\_
    \ ______    /______|     /____|     /____     /
   ÷%\/÷%÷%!______ /÷%÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%!_______ /%÷
       :   \/    :   \/   :   \/   :   \/
            :__      :__       :__
       ___/\____¡ ¬\_____/\____¡ ¬\_____/\_____¡ ¬\_____
       \__ \____  ¬\_/ \____  ¬\_/ \  ________/
       _/¯\_  |   ¬\_   |   ¬\  \_ _______)
       \    !    /   |    \_   !   ¬\_
        \ ___  _______ /______|     /______    /
       ÷%\/÷%\__!÷%÷%÷\/÷%÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷%!______ /%÷
            :       :   \/    :   \/


 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.         
        |     %PaRt^#1%÷%bBs^LøGøs!     |         
        `-----------------------------------------'        
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷BOONDOCKS÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
 


        :___      :__      :__     :__
    ___/\___| ¬\____/\____| ¬\_____/\____| ¬\___/\____| ¬\__
    \__ \___  ¬\_/ \____  ¬\_/ \____  ¬\__\____  ¬\_
    _/ \_  ¬   _/    |   ¬\_  .|   ¬\_  |·   ¬\
    \·   T   ¬\_  ·!    /  :!    /  |:    \_
    \ ______    -/____________ /_____________ /____|:    ø/
    ÷%\/÷%÷%\______ /÷%÷%÷%÷%÷%÷%\/÷%÷%÷%÷%÷%÷%÷\/÷c0!÷!_______ /%÷
     :__     \/:__      :_       :_      \/ 
 ___/\___| ¬\____/\____| ¬\_____/\___| \_______/\___| \______/\__________
 \__ \___  ¬\_/ \____  ¬\_/ \___   __/ \_ |    / _________/
 _/ \_  |:  ¬\   |:   ¬\_  |______//   _   _/_______  ¬\_
 \ø   !.   \_  !·   ø/  :!   ¬\_   |.   ¬\_  !:   ¬\_
 \ ______    /___________ /______    /_____|:    /_____·   ø/
 ÷%\/÷%÷%\______ /÷%÷%÷%÷%÷%÷\/÷%÷%÷%\______ /÷%÷%÷%:______ /÷c0!÷\______ /%÷
        \/             \/       \/      \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷hOUSE oF pAIN÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷     :_      :__      :__      :_     :_
 ___/\___|¬\_____/\____| ¬\_____/\___| ¬\_____/\____|¬\________| \_____
 \__ \ |· ¬\_/ \____  ¬\_/ \ |:  ¬\_/ _________/\  ________/
 _/ \_  _   ¬\   |:   ¬\_  :|:   ¬\_______  ¬\_\_ ______)_
 \ø   ·|.   \_  :!·    /  !.    /   !:  ¬\_ :!   ¬\_
  \ _____|:    /___________ /____________ /_______·   /___    ø/
 ÷%\/÷%÷%:______ /÷%÷%!c0!%÷%\/%÷%÷%÷%÷%÷%÷\/%÷%÷%÷%\_____ /÷%÷\______ /%÷
        \/ :_      :_ ·ø OF ø·      :_ \/     \/
      ___/\__|¬\______/\___|¬\__ _ _/\ _________|¬\__
      \__ \____  __ \ _  ¬\_____\/__)_______  ¬\_
      _/ \_  ______/ \_  _   ¬\    ¬\_  |·  ¬\
      \ø     ¬\_   :|·   \_    /  :|:   \_
       \ _____   /______|:   ø/_____ /_____|:   ø/
      ÷%\/÷%÷\____ /%÷%÷%÷%:______ /÷%÷%÷\/%÷%÷%÷!______ /%÷
            \/       \/          \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷.11Th.hOUr.÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷             .
           . :             . ·      .
 ·    . ·    : :   .   ·   : : : : : :   . : :
 :_____:__: :_____: : :_____:_____:_____:__:__: :__:__:_____:__: ¦_____:
 ¦___ : : :___ :__¦ :___ :___ :   : ¦ ¦ : ¦ :   ¦ : ¡___ ¦
 | |__¦ ¦__: |__¦ | ¦ |__¦ ¦ ¦__¡ ¦ | ¡ ¦ | ¦ ¡ ¦ ¦ | ¬ (
 | ___) | : ___) | | ___) | ¦ ¦ ¡ _ | ¡ _ ¡ | | ¡ | T |
 | | | | ¦ | | | | | | | | | | ¦ | | ¦ | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | ¡ | | ¡ | | | | | | |
 | | | | | | | ¦ | | | | | | | | ! | | | | | | | | |
 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ ¦ | | | ¦ | ¦ ! | | | | | | | |
 | : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ! ! ! ¦ ! !
 ¦___ :___ :___ :_  _¦___ :__¦ ¦ :__:__: : :__¦ !_____¦_____¦__¦ ¦
 : \__: \__: \__: \_/ : \__: :__: : : : : : :__¦·c0!·:   : : :
 :   .   .   .   :   : : : . · . : : : :   .   : : .
 .            .   . .       . : : :      . .
                          :   ·÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷cIVIL÷wAr!÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷        :__          :__          __:
   ___/\____¡ \____________/\_____¡ ¬\__  ________  __/ .¡
   \__ \____   (________) \  |:  ¬\_(________)_/  ·|_____
   _/¯\  .¡______/    ¬\_  |:   ¬\_    ¬\_  :|  ¬\_
   \ø   :!   ¬\_    ø/  !:   >/    )/   !   ¬\_
    \ _______    /______ /______:_____ /________ /_______    ø/
   ÷%\/÷%÷%÷!______ /÷%÷%÷%\/÷%÷%÷%÷:÷%÷%\/÷%÷%÷%÷%\/÷%÷%÷%÷!______ /%÷
      !c0!:   \/.        :       .    :   \/
        ·    :__       :__      :__   ·
         /\____| ¬\_____/\_____¡ ¬\_____/\____| \______
        / \ /¯\  ¬\_/ \_____  ¬\_/ \____    /
       _/   / ¡ \_  ¬\    ¯   ¬\   ¬   _/
       \ø    |.    \_   T.    \_  T.   ¬\_
        \ ______|:    >/_____|:    )/____|:    ø/
       ÷%\/÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷%!_______ /÷%÷%÷!_______ /%÷
            :   \/    :   \/   :   \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 


 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.
        |     %PaRt^#2%÷%bBs^tExTs!     |
        `-----------------------------------------'
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \

       :__       :__      :__      :__
   ___/\___¡ ¬\______/\____¡ ¬\_____/\____| ¬\__________¡ ¬\______
   \__ \_____   / \____  ¬\_/ \____    _______________/
   _/ \_  ________/    ¯   ¬\   ¬   _/      ¬\_
   \       ¬\_   T    \_  T    ¬\_      ¬\_
    \ ______    /______|     /____|     /____     /
   ÷%\/÷%÷%!______ /÷%÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%!_______ /%÷
       :   \/    :   \/   :   \/   :   \/
            :__       :__       :___
       ___/\_____| \_____/\_____¡ ¬\_____/\_____| ¬\__
       \__ \____________/ \  /¯\  ¬\_/ \_____   ¬\_
       _/ \_     ¬\_   _/ | \_  ¬\    |    ¬\_
       \        ¬\_   |    \_   !     /
       \ ________    /______|     /_  ________ /
        \/   |______ /    !_______ / \___|   \/
            :   \/    :   \/    :

 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.
        |     %PaRt^#2%÷%bBs^tExTs!     |
        `-----------------------------------------'
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷UPLOAD÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷     :_     :_          :_     :_     :_
 ___/\___|¬\____/\___|¬\_______: _ ___/\___|¬\____/\___|¬\________|¬\__
 \__ \ |. ¬\_/ \___   /  |______ \___  ¬\/ \ _ ¬\_______  ¬\_
 _/ \_ ·|:  ¬\  ______/  :| ¬\_ \_  |·  ¬\_  _  ¬\  |:  ¬\
 \ø   !·   \_   ¬\_  .!  ¬\_  !:   ø/  |·   \_ !·   \_
 ¡\ ______    /__   ø/_____   -/__________ /____|:   /___    ø/
 | \/-c0!\_____ / \____ /   \____ /     \/   :_____ /  \______ /¡
 |      \/    \/     \/            \/     \/ |
 |                                     |
 |                                     |
 |            !! dA rULEz Go hErE !!              |
 ¦                                     ¦
 :                                     :
 :                                     :
 ·                                     ·
 ·                                     ·
 .                                     .÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷DIE^LEECH÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷        ·   : ·   · · . .   ·   .   · · ·
        :_____¦__:_____: :__: :_____:_____:_____:__:__:
        ¦___ |__)___ ¦ ¦ : :___ :___ :___ | : :
        | | | ¦ |__| | ¦__: |__¦ |__¦ |__| ¦ ¦
        | | | | ___) | | ¦ ___) ___) | | _ |
        | | | | | | | | | | | | | | | ¦ |
        | | | | | | | | | | | | | | | | |
        | | | | ¦ | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | | |
        | ¦ | | : | | : | : | : | : | | |
        | · | | · | | · | · | · ¦ · ¦ | |
        ¦___ | ¦___ ¦ ¦___ ¦___ ¦___ ¦___ :__¦ ¦
        : \__¦ : \__: : \__: \__: \__: \__: : :
        . ·c0!: .   : .   :   :   :   . : :
           .    .    .   .   .    .÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷LAMER÷LAND÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷    __:      :_      :__     :__      :_
   __/ |   /\___|¬\____/\____| ¬\_________| ¬\____/\____| \_____
  /  ·|_____/ \___  ¬\_ \__ ! _ ¬\___  ________/_ _____   /
 _/   :|  ¬\_  |   ¬\  \_/  ¬\ \_  ______)_   ¬  _/
 \ø   ·!   ¬\_ _   \\_  |   \\_  |   ¬\_  T·  ¬\_
  \ ______    )/__|    /___|    /_____    /___|:   /
 ÷%\/÷%÷%\______ /%÷%:______ /÷%÷%:______ /÷%÷%÷\______ /÷%÷%:_____ /%÷
      -c0!\/     \/      \/      \/     \/
         __:      :_     :_     :_
       __/ |   /\___|¬\________|¬\_________|¬\__
       /  ·|_____/ \___ ¬\_______  ¬\_______  ¬\_
      _//  :|  ¬\_  |·  ¬\  |·  ¬\  |·  ¬\
      \ø   !   ¬\_ _   \_ |:   \_ !:   \\_
      ø\ ______    /__|   -/__|.    /___    ø/
      ÷%\/÷%÷%\______ /÷%÷:_____ /÷%÷!______ /÷%÷\______ /%÷
             \/     \/     \/     \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷wAREz!÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷     :__      :__      :__             __:
  /\____| ¬\_____/\____| ¬\_____/\____| ¬\_______________________/ |_________
 / \ /¯\  ¬\_/ \____  ¬\_/ \____    ___  ___________________  __/
_/   / ¡ \_  ¬\   ¯   ¬\   ¬   _/_\_ ________)_/¯  _______/
\ø    |· ¯   \_  T.    \_  T:   ¬\_  !    ¬\_   !   ¬\_
 \ ______|:    /____|:    ¤/____|·    >/_____    >/______    ø/
 ø\/÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%!_______ /÷%÷%÷%!______ /ø
     :   \/   :   \/   :   \/   :   \/    :   \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷eL¡Te!÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷      :__     _:           :__      :__
  ___/\___| \____/\_/ |___ _ _________/\____| \______/\___| ¬\____
  \__ \ _______/ \ | ¬\___________)_\_____________ \ _______/
  _/ \__ ______)   |   ¬\    ¬\_    ¬\_/ \__ _______)
  \ø   !   ¬\_  !    \_    /     ¬\_   !   ¬\_
   \ ______    /_____    >/______ /_____    /______    ø/
  ÷%\/÷%÷%\_____ /÷%÷%÷\______ /÷%÷%÷%\/÷%÷%÷\______ /÷%÷%÷%\______ /%÷
         \/      \/          \/       \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷dOOrS!÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷     :__      :__      :__
___/\____| ¬\_____/\____| ¬\_____/\____| ¬\_____/\_____________/\___________
\__ \____  ¬\_/ \____  ¬\_/ \____  ¬\_/ \____    /  _________/
_/¯\_  |.   ¬\   |:   ¬\_   |.   ¬\_   ¬   _/\______  ¬\_
\ø    !:    \_  !·    /   !:   >/   T.   ¬\_  !   ¬\_
 \ _______     /___________ /_____________ /______|:    /_____    ø/
÷%\/÷%÷%÷\_______ /÷%÷%÷%÷%÷%÷\/÷%÷%÷%÷%÷%÷%÷\/÷%÷%÷%÷!______ /÷%÷%÷\______ /%÷
      .c0!\/                     \/      \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷mENu÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷        :__      :__       :__       :__
   ___/\_____¡ ¬\___________¡ \______/\____¡ ¬\__  /\_____¡ ¬\__
   \__ \___ ! _ ¬\____  _________/ \____  ¬\_/ \_  |·  ¬\_
   _/¯\_  \_/   ¬\_\_  ________)    |·   ¬\  ¯  |:   ¬\
   \ø ¯   |.    \_¯  !    ¬\_   |:    \_   !    \_
   \ _______|:    >/_____    ¤/_____|·    ×/______    ø/
   ÷%\/÷%÷%÷%!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷%!_______ /÷%÷%÷%|_______ /%÷
        :   \/   :   \/    :   \/    :   \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷cHAt÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷        :__      :__      :__
    ___/\____¡ \_____/\____¡.¬\_____/\____¡ ¬\_____/\____________
    \__ \____   __ \  !:  ¬\_/ \____  ¬\_/ \__________/
    _/¯\_  .¡______/ \_  _   ¬\   ¯   ¬\     ¬\_
    \ø   :!   ¬\_  :¡:    \_  :T.    \_     ¬\_
    \ _______    >/_____|:    ø/____|:    )/____    ø/
    ÷%\/÷%÷%÷!______ /÷%÷%÷%!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%!______ /%÷
        :   \/    :   \/   :   \/   :   \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.
        |     %PaRt^#3%÷%gROUp^LøGøs!     |
        `-----------------------------------------'
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
       :__       :__      :__      :__
   ___/\___¡ ¬\______/\____¡ ¬\_____/\____| ¬\__________¡ ¬\______
   \__ \_____   / \____  ¬\_/ \____    _______________/
   _/ \_  ________/    ¯   ¬\   ¬   _/      ¬\_
   \       ¬\_   T    \_  T    ¬\_      ¬\_
    \ ______    /______|     /____|     /____     /
   ÷%\/÷%÷%!______ /÷%÷%÷%÷!_______ /÷%÷%÷!_______ /÷%÷%!_______ /%÷
       :   \/    :   \/   :   \/   :   \/
            :__      :__      :__      :__
 ___/\____________/\____¡ ¬\_____/\____¡ ¬\_____/\___¡ ¬\_____/\___¡ ¬\______
 \__ \__________/ \_ |  ¬\_/ \____   __   _________   _________/
 _/ \_    ¬\_    _   ¬\   ¬   _/ \_  _______) \_  ________)
 \ø       ¬\_   |    \_  T   ¬\_  !   ¬\_  !    ¬\_
 \ ______    /_____|     /____|    /_____    /_____    ø/
  \/  \______ /   !_______ /   !______ /   \______ /   \_______ /
        \/    :   \/   :   \/      \/       \/
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
        .-----------------------------------------.
        |     %PaRt^#3%÷%gROUp^LøGøs!     |
        `-----------------------------------------'
 /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
=/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/=====/==\=
/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \/  \


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷tRSi÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷                :_       :_
     ____ /\_____________| \_____________| \________________
     \___\/________________    __/ ______________________)
  _ _ ___/¯     ¬\_   !   _/________   ¬\_     ¬\__ __ _
  _ _ __       ¬\_  _    ¬\_   !    ¬\_     __ _ _
      \ ______    /____|     /______     /________ /
    ·c0!\/¯ ¯\_____ /  ¯l_______ /   ¯\_______ /    ¯\/
           ¯\/   :   ¯\/       ¯\/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷MYSTIC÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


                    :__
       _______ ____   _______| \_________ /\___________
      __\ ____ ¥  ¬\____/¯ ____________/_____\/____________/
  _ __ ___/¯ \/  \_/   ¬\_________    ¬\/¯     ¬\_
  _ __ __     |     \_   !     \_      ¬\___ _ __
      \ ________|     /________     /____     __ ___ _
      \/¯   ¯l________ /   ¯\________ /c0!\_________ /
           :   ¯\/        ¯\/      ¯\/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷MYSTIC÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


  _____ ___  ____ ___  __________________________________________
  _\___ ¥ ¬\_/¯  ¥ ¬\__/¯ ______/\ ___  ·o/\ _____)______  ÷/ 
__/÷  ¯\_/  ¬\_____  ¬\______  ¬\¯\/ ¯\____/¯¯\/  ¬\_ _¯¡____/ 
\_o   ¡¡  \\_ !   \\_  !  \\_    ¬\_    )// !  ¬\__
 \ _____|!   )/___   )/____   )/____   ÷/______ /_____   )_/
[-+\/-+-+!_____ /+-+\_____ /-+-+\____ /+-+-\____ /-+-+-+\/-+-+-\____ /+-]
- --- -- -- - \/-->c0!<--\/--- - - -\/-- -- -- \/- --- - --- - - - \/-- -÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷MYSTIC÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷  _____ ____  _____ ___  _______________ /\____________ _____________
 _\___ ¥ _ ¬\_/¯  ¥ ¬\__/ ________/____\/_______/______)_\ ___   __/ 
_/   \_/  ¬\______  ¬\______   ¬\/    ¬\_    ¬\_\/ |_____/__ 
\    |    \_  !   \_  !    \_     ¬\_    /  !    ¬\_
 \ _____|    /____    /____    /___    /_____ /_____     /
 \/¯ ¯l______ /  ¯\_____ /  ¯\______ / ¯\______ /  ¯\/  ¯\_______ / 
-c0!     ¯\/     ¯\/     ¯\/     ¯\/          ¯\/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷MEDELLIN÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


      ·   .                   ·
      · ·    ·   ·   · · ·    ·   ·
      :__:__·_____:_____:_____:__: ·__· ·__:_____:
      ¦_ ¦ _:__. :___ ¬¦__. : : : : :__:__. ¬:
      | \_/ ¦ ¦__¦ | | ¦__¦ ¦__: ¦__: ¦ ¦ ¦
      | ¦ | ___) | | ___) | : | : | | |
      | | | | | | | | | | ¦ | : | | |
      | | | | | | | | | | | | ¦ | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | ¦ | ¦ | ¦ | | | | | | | |
      | | | : | · | · | : ¦ : ¦ ¦ ¦ |
    -c0!¦__¦ |___ ¦___ ¦___ ¦___ :___ :__:__: ¦
      : : ¦ \__: \__: \__; \__: \__: : :__:
      · . :   ·   :   :   .   . . . :
      ·   ·   ·   .   .          .÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷MEDELLIN÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

            
           :__       :__       :__
       _______| \__   ______| \______ _____| \__
      __\_____ ! _ ¬\____\ _____________/_\_____  ¬\__
  _ __ ___/¯   ¯\_/   ¬\ \_¯ ________)_   ¯|    ¬\
  _ __ __     |     \_   !    ¬\__  !     \___ __ _
    -c0!\ ________|     /______      /____     __ _ _ _
      \/¯   ¯l________ /   ¯\_________ /  \________ /
           :   ¯\/        ¯\/       \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷GLOBAL÷OVERDOSE÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷           :__      :__      :__
       ___/\____¡ ¬\_____/\____¡ ¬\_____/\___¡ ¬\__
       \__ \____    / \____  ¬\_/ \___  ¬\_
       _/¯\_  .|______/    |:   ¬\_  |·   ¬\
    _____\ø   :l_   ¬\_   !·    /  !:    \__________
    (GLOBAL\ _______    /__  _______ /______    ø/OVERDOSE!)
    ¯¯¯¯¯¯¯\/<===>!______ /<=>\__!<c0!>\/<====>!_______ /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
           :   \/    :       :   \/
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷[÷OUTLAWS!÷]÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷            :__      :__     :__
       ___/\____| ¬\__  /\____| ¬\_________| ¬\______
       \__ \____  ¬\_/ \_ |·  ¬\_______________/-c0!
       _/ \_  |·   ¬\   |:   ¬\_    ¬\_
       \ø    !·  · \_  !·    /     ¬\_·
        \ ____________:__ /___________ /_____    ø/·
        ·\/      : \/      \/   |______ / :
       __:       :__      :__  :   \/ :__
     __/ | _ ___/\_____| ¬\_____/\____| ¬\__ : /\______| ¬\_____
    _/  .|_____/ \_____  ¬\_/ \ /¯\  ¬\_/ \  __________/
   _/   :|  ¬\_   ¯   ¬\  / ¡ \_  ¬\_________  ¬\_
   \ø   ·|   ¬\_  T·    \_  |·    \_   !   ¬\_
    \ _______    /____|:    /____|:    /_______    ø/
   ÷%\/÷%÷%÷|______ /÷%÷%÷|_______ /÷%÷%÷|_______ /÷%÷%÷%÷|______ /%÷
        :   \/   :   \/   :   \/    :   \/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 -÷-÷- .nOw.fOr.zUm.pERSONAl.mESSAGEs.fROm.cOUNt.zERo.to.zUm.fRIENDs. -÷-÷-

Hunz/Pearl       kEEP uP dA c00l tUNEz m8!

Prayer/tRz       Nice cOLLY bRo! wILL bE tOP uPPeR sOOn! hehehe

Black Beard/mSt    wILL bE dA tOp uPPEr SooN!

sAl-1/tRz       nICe aSCIIs m8 - hOPe tO cHAt Ya SooN!

sCHARFRICHTEr/iNDi   codecodecodecodecode..... :)

-[HiGh&HaWk]-/-[MED]- tHx fOr dA sUPPORt (wHeRrEz dA oThEr Med Bros?)
            hOPe i cAn gEt gOINg gOOd wITh cIVIL sOON!

MKo!          A b¿g HeLLo m8! ehhe

dEATHwISH/mSt     nIcE fUkkInG bOARdd M8! cHAT yA oNLINe I hOPe!

AxE/mSt        Thx bUd... mSt is dA cOOLESt iN dA sCENE!

Raj-Ban/mEd      cOOL bOARd m8... wILL cATCH yAH oNLINE!

YoGhUrT/mEd      hAVE a gOOd hOLIDAy? hehe

 -÷- And To All Users Of My Board : MIDNITE MEDELLIN oZHQ +61-737-97161 -÷­

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

        - gREETINgS aLSO tO tHeSe OtHeR AsCii-GoDs! -

        SK!N    PRAYER    AMBLIN   kARMA
        sAl-oNe   rEd sKIn   911     sNEABEr
        A×E     rEd dEVIL  Sy-Klone  Harpoon
        Terminal Silence           Cee Jay

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

-[ 1st Ansi File_Id In History! ]-


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.


.------------------------------------------.
| `A Touch Of Perfection' Ascii Collection |
| by -( cOUNTzERo/M¥57¡C/MEDELLIN )- '94 |
| All New Asciis of:  * BBS Logos! *  |
| -c0!         * BBS Texts! *  |
|           * Group Logos! *  |
| A Must For ALL Sysops!          |
`------------------------------------------'

ArtistCountzero
Titlea tOUCh of pERFECTIOn
Date01 Jan 1970
Views235
Download c0!-atop.txt
Viewon ASCII Arena