AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Dope Day" by Cyber Kid
 
 ...     _ _                     _ _   ...
 ::::     \\\ sTAGE 1 cOMPLEtED <> pAsSED tHRoUGH TY ///   ::::
 :::_  .___.  \                    /    _:::
 :://-- |  |-----\ 24h Static Telnet on 768/128k ADSL /--------// ::
 |. .___. _:____ _ ___                       _:
 _ _|  |_ \_  // // /____  __ _ cONSOLES/aSCII/aMIGA/gRAFF/=C64 \:
 \\\_  _/__/ /___ _   /__||/// mOD/mP3/hANDhELD aRCHIVE ____  |
  |_ \_\    \ /____/  _   _____ _   _____   ./ _/  .
 .  /_  \________\________\\  ._) _ \\______\__ \____|  \_ _ _: _
 :   \______\\t^/lp!    ____ |  _/   /   /  \ _|  _////__\\
               /  /___ \   \ __ \\ _/__\|  \   :/
 tHE hOTTEST sCENE sPOT! _ /  / __//__\______\\_\ /_____/ \  \  :
 :   _         //_____\\:   \   /___|  \_________\ _.
-.----\\-----------------------|  |----- .-----------||-------- ----/:
 | tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEYl___|tO aLL fORMs oF rOCKiNG - TY 9602 |_
[email protected][email protected]
[*BK/rYL/LFC/pHT/OS/dS!/dTR/LP!/aSL/UP!/bS/MVP/aHs/sOIA/dKN/bM/b-gIRL*]

               .
        .___________ _|_ ______________________________.
        |       |                |
        :  bOONDOCKS · oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE  |
 . _______ __ _|_ ____       ______      ________ :   _____
 _|_\_  / .  | .  \_ __ ______\_.  \ ______ _\_.  /__| ___ / __/__
 | /  / |  : |  /  \|  /  l  \/ .  \  l___/\_ |/  /___  /
 : \  \______|______/   \  /_________/  |  \________/ / _/_______/_
 _l______/sc  :  _/  \____/     \__________/ _/   \___)     |
|        .  \_____|              \______|       |
|                               :       |
|hELLFiRE & lSD wHQ!·tRISTAR & rED^SECTOR iNC., sUNFLEX iNC. & iLS aMIGA eHQ!|
|   tRiSTAR & rEDSECTOR iNC. cONSOLE aND gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!   |
|    tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. /X-iNNOVATiON wORLD diSTRiBUTiON sITE   |
| cLASSIC^qUARTEX hQ! · dREAMCHARTS, dEViOUS dEZiGNS & dATA dIVISION dHQ! |
|      -g^sTYLE! & tWISTED wHQ! · pRO aRTS & rOADHOGZ eHQ!       |
|                                      |
|                 mASTERS aRE:                |
|   -·>s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·aPOLLO·aSTRO·cOLONEL·gAZ P·eCS<·-   |
|                                      |
|    rUNNING oN aN aMIGA 4ooo wITH a cYBERSTORM o6o/5o mHZ/22 mB!    |
|   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!  |
|                                      |
|  +31-(o)-548-54O-653  +31-(o)-548-521-716/521-848    +tEL-NET    |
|   -·>16k8 dUAL<·-     -·>28k8 dUALS!<·-    23:30-06:00 gMT +1  |
|                                      |
l_________._ _                         _ _._________|
 ________ |  -·>nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORd!<·-  | ________
|________||                            ||________|
     :    uPLOADEd bY UFOk       oN nODE #02    :
     .  tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: 13:50:59 , 04-08-1996  .
 
å


      Again it's time for another CyberKid ascii release...
           (Rumors would know it's number 17!)

              Our theme this time is....
      ____                ____
      \_. \___ .___.___.  .___.     \_. \___   .___.
     .___|_ _/__|___|_ |___| __|___.  .___|_ _/______|  |___.
    _|  _  |  _  _/ _ \_  _  |_ _|  _  |  _ \_  |  |
    \_  |  |  |  |  |  |  |  _/ \_  |  |  |  |  |  |_
     |  |  |_ |  |  |  |  ____|_ |  |  |_ |  |_ _____/
=========|________/______|  ____|___.  _/==|________/_______/ |ck!=========
            /__ |_   |___|         /__ |_
              \___\                \___\

            ( ... and fuck the wArEzKiDs ... )
   ..........
   :    :
   :   _______                     ____
   :   \_____/         _______ _______  _____) (_____
   :   ________ _____ __________)____ (_)  __/__ \____ . ____/
   :  _)   (_)  \     _____/   _____(__|   |   _| ....
   :... |    _   \\  _      _  \   ___  l_____\   :
      l_   _\_   \___\__   ____\__   ____\ /___(      :
      /____( l_   _\-T! /____(   /____((rLf)         :
   ............. /____( ............................. :       :
   :                         : :..............:
   :   pART      Content           :.................
   :                                  :
   :  -( o1 )-   Big Requested Puking Logos             :
   :  -( o2 )-   Small Requested Puking File_Ids          :
   :  -( o3 )-   A complete puking boardsetup            :
   :  -( o4 )-   Greetings/Credits/Hell-What-Do-I-Know       :
   :                                  :
   :...................................................................:

      .o(o. and our musical advisor will be deep purple .o)o.
          ....................................... 
          :                   :
          :.....              .....:
             :              :      
             :          __   :      
             :        _ _\|   :     
             :  ____ ____ ____ _|__  :    
             :  \___)(___/ \  '\___,  :   
          .....:  _|_ _         :..... 
          :     \|             :
          :.....................................:ck!


   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Sex         |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Sexylegs       |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
                         ..::::.
          :::' ::::
         ::::  :::: .:.
.        ::::.  :::.: :                       .
         ::::::.. `::: .:::::: .. .     .:::.  .
.          ::::::::.  ::  :::.: :::..  .::: :: : :      .
.       .:::. ::::::::. :::... `'  `::::.:::   ::.:       .
:      . :: ::::  `:::::::. :::  .:::.  :::::            :
:      :.' ::::::  ::::::: ::. :::: `.' .:::::.           :
:        :::::::  ::::::: :::. ::::::  :::: :::::.          :
::        ::::::::::::::: .:::: ::::::: ::::  ::::::         ::
:::::............. :::::::::::: ::::::::::::'.:::::.  ::::: .............::ck!
                            ::: ...
                             ::.: '
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| AP Systems      |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Motion Man      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
         __________  __________    ._______      __________
  ______ _____ \   __/. \ .  __/_/\____| ____/_____   \   __/
 __\__ /  _ \_\   \::: .:::  \_  ___/__ _________/ \ ___\_.  \
 /  / /\ _/  | \____ \:: :::___ \  \  | \|   | \ \/ _  |___ \
/_________\ _____|  /____\::::: /____\_______|________|___\ /____| /____\
.-------\___|--------------.---::-----------------------------\/ck!----------.
|            ..::  .::                      |
| anonymous psychosis  `:::::::'   something with humans and animals   |
|                        (animal-sex?)        |
`----------------------------------------------------------------------------'


   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Cybernetic Privateers|
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Sardaukar      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
       .___.                    .___.
  _____  __| _|_____ ._____ .______ .______ ._____ _|  |___ _____
 ./ _ \./ | \_ _ \_| __/_ |  _ \.  _ \. __/__.  .__/./ _ \.
 |  |___|  |  |  _ _/_  __/_| _/ _|  |  |  __/_|  |  |  |___|
 |  |  |____  |  /  |  |  | \  \.  |  |  |  |  |  |  |  |
 |_______|  .___|_______|_______|___\___|___|  |_______|___|___|_______|
.---------|___|-------------------------------|___|ck!----------------------.
|             .___.    .___.                 |
|  _____________  ( .___|  |_______|  |___ _ ._____ ________  _____  |
| ./ _ \_  _ \.(_).  |  _/ _ \.  .__/_/_ | __/_\_  _ \./ ___\. |
| |  |  | _/ _|  |  |  |  |  |  |  __/_.  __/_. _/ _|____  | |
| |  .___| \  \.  |  |  |  _  |  |  |  |  |  | \  \.  |  | |
| |___|  |___\___|___|\_____/|___|  |___|_______|_______|___\___|_______| |
`---------------------------------|___|-------------------------------------'


   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Some Dumb Easel   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Sardaukar      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
             _ _
             \_/\      fuqin aesel!
             /oO =_
     .--------._  _/  _ =_    
     | hiiia! _/ / _ /\ `_------_-.__
     `--------'  \___/ \/ \  / \/ \
                \_/____\__\  \_
                //    \\ /|\
               _\\   __ //
     ====================//_\\===//_\/ck!^wackyart========


____________________________ CUT EDDIE GODDAMN IT! ____________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

        Uhmn ... Just a little commercial for my board ...     ¸µ__       ______  _____       :   ____. ______
    ,@°¶#,    .---' .  \.--\__ \.-----\   |_____\  |-'____/__
    #  0  _æÆ#m  _______|  .  |____\ \  |  .   |__ _____/__
.------JF  JE--_Ø' ¶- -'  `----------'   \_____|---------' `-------- -.
|   JF   0 Ø  jÞ                          ck!
|    #w_  JLÆ   Ø      * dENMARKS aSCII bOARD nUMBER oNE! *    |
|  ____¶#m_ _ØF ___æF     * 1 nODE 28k8 * 2 nODES iSDN * 3 gIGS *   |
| ,Æ@¶¶MÑØØÑÆØØWØ@®MØØØæw_    * [ cYBER kID ] · [ jAMMY^vDR ] *     |
| #'    jØØØØÑÆØP¯ ¯°ÑK       * [ aRCH aNGEL^cPS ] *       |
| JF    0ØØØØØ     °#   * oNLINE aSCII oRDERING aVAILABLE! *    |
| JE    ¶ØØØØØ     ¶Þ * sUPPORTS: o-2 dAYS iBM/pC, cOOL aSCII *  |
| Q    ¬#ØØØ#µ     JL * bYTES uPLOADED hERE cOUNTS iN dK-cHART! *  |
| ¶_    _æ'¯#¬Ø&_    JL                        |
|  ¶m_ __µØ° # ¬ØÆm_   jL    · nODEo1: +45-7680iSDN (iSDN) ·     |
|  °#ØØ#M¶#  # ¬&°#m___µØ    · nODEo2: +45-RINGDOWN (28k8) ·     |
|      Q  #  ¶Þ '¶@P°     · nODEo3: LOCAL UPLOAD (jAM!) ·     |
|      #  Ø  JF                            |
|      ¶w_ƶK_µÆ              .              |
|      °P' °¶°¯ _____._______      : /\   _____.    _____. |
|       .---\ /   |  . \.----\   |/ \----\  |---\ /   | |
|_______________ ___\/   |________|___\ \  |  \  _\  |____\/   | |
          /    :       \_____|-----'-------'  /    :_| Humm.. Guess this is the pretty fastest way to order ascii from me too :)


_______________________________ BACK TO OUR SHOW! ____________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Darkland       |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Wild van Damme    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'


           
    .___  _____  ________._______ ___    _____  _______  .___
 _:___|_ \.__\__ \./ ___  / __/ _/./ |____.__\__ \./ _  /.___|_ \.
  |  |/  |    |  ./ _/_ \_   |  |  |    |  / / |  |/  |
.--|________|________|___|____/___\____|________|________|__/_____|________|--.
|                                       |
|   .:.        .:. .:.                       |
|    :: .::::.   :: :: ::                        |
|  .::::.:: ::  .: :: :: :::::  :::::                  |
|  :: :: .:::::  :: :: :: :: :: :: ::                  |
|  :: :: :: ::  :: :: :: :: :: :: ::                  |
|  :::: ::::::  :: ::: :: :: ::::::                  |
|                .:'   ::                  |
|                   .:'                 ck!
`-----------------------------------------------------------------------------'
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Darkland       |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Wild van Damme    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'          ........
       _____: ... :     _____ 
       \_ |: : : :     | _/    
    _______| |:.: : _:_________| |_________________________
    .\  __. |....: \_____   | |    __       /    .-.
 .-. |   \ | : ... : __/  _| _    _\/_      _/     | |
 | | |   \| : : : : \   \_ |    \/\/      \  .---. | |
 | | |__________: :.: :__\______|__|________________________\ |  | | |
 | `----'    :.......:                 |   |  `-' |
.-'        ........                 `-----' .-----'
|   _____    : ... :   Darkland, you desire?   _____   |
|   \_ |    : : : :                | _/   |
| .--.| |_______ :.: : :_________ ______________________| |   |
| | || |   /.....: :  _  /.\   ______    __. |----. |
| | || |   / : ... :  / / |   (_ .. _)   \ | |  | |
`--' `| |    : : : :  /   |    )__(     \| |  | |
    |__________: :.: :__/   |_________________________|-ck!`-'
         :.......: /_______|     `---'  `--. |
                             | |
                             `--'

 

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Darkland       |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Wild van Damme    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'


                               .  .
                               . o  o .
                 ______            _\__/_  .___
 ________  ______ .:..::::.  /   /---.    ______   (_ Oo_)__| /.
.\  _  \_--\__  \.:. ::::---/  _/|  |_____--\__  \.-----\ \ |    |
|_  /  |__  : |::.:::'|  \_____\|_________\__  : |___\ ' | : __|
 `-------' `------':: :: `----'         `-----'-ck!`----'-----'
.-------------------:::.-::..:----------------------------------------------.
|             :::                        |
|   (*) Death Angels World Headquarters (*) 3 Warpspeed Nodes (*)    |
|    (*) Bytes Uploaded here counts in DK-Chart and WorldTop (*)     |
|                                      |
`--------------------(*) Darkland -> +45-8694ASK! <- (*)--------------------'
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Dark Vision     |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Terra Ryzing     |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
      .___       ......          ___ _\..__ ./_  
    ___|  \. ______.:::::::::.___ ____    * |__)(__|| '| / * 
   __/  _  | _\___ /:: .:::: __/  /_     _.(_ . __ ___
   \_  |  |   / /\:::::::.  \__   \__ * \__)|__)|(__)\ ) *
 .----|_______ck!_________\::. ::::_____\______/----------------------------.
 |                :::: .:.                . ..|
 |                `::::::'  put some lamo-stats here!  . . :
 |   .:.                              . :.::
 |  :::: ..                  or here?       __/oO
 |  ::::  `::: ___________ _ __ . .:..              _(__ _ 
 |  ::::.  ::::_\    __/   /.:::. :: ___ ______        /  \/ 
 |  :::::. :::::_)_    \ ___/.: . :: ::  \  _/        \   .
 |  ::::::::::  \____  \/  |: :.: ::: \ \  \_        \____/|
 )-----`::::::'______\ /_____\____|::...:::____\   /---------------------(
 | __/\__                   \____/           |
 | \(oO)/   * put extended lamo-stats around this place! *       |
 | /_--_\                                 |
 `----\/--------------------------------------------------------------------'
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| El Mondo Bizarro   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Antrax        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
  .______ .::.
  _| ___/___:::    ____    _________.:::. .:::.         ...
 _\\_ ________/:  :./ _ \ ___/_    \_: :: ::: :... . .__ ... . .:.:
... | \|   |:.:::.:::  \ \/ _  \  .  /:: :: :::    _\/_    :
:.:.|_________|::: :::::____\ /_____\______/:::: :::::ck!   \/\/    .
 :             \//_
 .                                    .
   - E - L -  - M - O - N - D - O -  - B - I - Z - A - R - R - O -  :
 .                                    :
 :        __/\__       ._______  _ _ ___ .::...::::.  .
 .        \ oO /     __ _| __ /_____   / :'  :::::
 .     ...  /_--_\    _\\_\\_  / __  _/____/..:::::::::::'  .
..:.... . ..:.:   \/        |   /  |/  \::::   ..    :
:.:    ..:.. . .  . .. .. . ....|__________|______\::::...:::. . ...:..
     :.:                               :.:   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| El Mondo Bizarro   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Antrax        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------' _______   .____    
 |  __/_____|  /_______ 
 |__ _/   |___________\ . . .. ....................:..:.::.:: .  __ _.::
  `--------'                        `:.ck! _ _\\\\.
                    _________        `:. _(_(_) //:
 ._____ __ .----.---------.----. _____._\  __  \_---------.   `(_____  /.
 |_____\\//_____|   .  |_____\   |__  /  |   .  |    `:.__) \:
    \/   `---------'   \____| `--------'---------'     `\____ :
                                    `:. \.
  ________      _______.  _______. ______   ._______      `:. 
 ._\  _ \__.-.__----\____ |----\___  | . _/_____| . _/_____.--------.
 |__ --,  |______\ ________|__ .   |_____|   |_____|   |  .  |
  `-------'   `-------'   `--------'   `------'   `------'--------'
         < e l > < m o n d o > < b i z a r r o >
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Fantasia       |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Jammy        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
   .:::.
   ::: :::
   ::: :'      - F - A - N - T - A - S - I - A - _ ___
   ::: .. _____. _______./\_____  ______. ______   / ______.
    :::::'_\__ |_\ _  |  ___/_.__\__  |_/ ____/_.___/__\__  |_
   .::::  __  _/  /  |  \  |  __  _/______ |  \  __  _/
.--->::' ::: ______|___/  |________|________|_________|____\_______|<---.
)======.:=:::=========/_____|ck!==========================================(
|   ::: :::                               |
|   `:::::'  System Moderator: Jammy  50 Nodes            |
|        Arcade (G)old FTP HQ    2 Gigs             |
|                                     |
)=========================[FTP:100.XXX.XXX.XX]============================(
`-------------------------------------------------------------------------'   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Hellgate       |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Hellgate Staff    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'                                  ______
                                  /_____\\
     .--------------------( h E L L g A T E )------------------\ oO //_
     |                             \_-_/\_/
_   __|__. ____  .---.   .___.   ._______   ______ _.---.___|___
|`----/   |-'__/___|  |_____|  |_____| ____/__.--\__  \.   __/ __/__
|____/______|_ _____/_ ________\_________\_ \____, |__  . |_____|__ ____/__
     |  `-------'          `-------' `------'    `-------'
     |     * motiv8 danish hq * masque danish hq *     ck!
    _ | _   * alpha flight danish hq * nfs danish hq *     |
   _/ \_/ \_    * more i don't remember right now *       |
   \    /                            |
   \_  _/--------------( + 4 5 - p R I V A T E )------------------'
    \_/
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Inzane Pilots    |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Ice-Q        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
        /\ ________  _______ ________ ________ ________
       .(__)_\_ _  /____\___  _\____ /_\_ _  /_\ __  \_
    _____|_  |  / / | _______/_.  / /\  / / |  /_____|_
    \  //___|__/_____|_____\ /  |_______\__/_____|______//  \ ___
    _\\__/           /____|            /_____\\ |
    |                                :
    :   - i - n - z - a - n - e - - p - i - l - o - t - s -   .
    .   ________ /\ _____  ________ _/\_____ _______      
    .   _\ _  \__)_\  /___/    \_  ___/_. ___/____
    : ____|_ /_____| |  /  _|__. .  /  \  |______  _\_____ .
    | \  //____| |____|_______\  |_____/_________|  /_____\\  / :
    |_\\_/ck!          \__|              \__//_|
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Last Point      |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Raist        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
    __________       L a s t P o i n t ._____.  __________
    )_____ _(__________   ________ ________ _|   |____)_ _____(
   __  )_____ ___   /____/  _  \_ ____/___   ____ _____(  __
  _\/_  )___ / /  /  :|  _  :|______ :|  :|  \ ___(  _\/_
 .--\/\/---- _) /_ /__________|____\_____|___ /  |_____|ck!_\ (_ ----\/\/--.
 :      )___/              \_____|     \___(     _|
 ::.                                    \_
 :Oo__       Place for staff info - blah blahblah...          |
 ._ _)_                                   |
 \/ __)                                  |_
 .___/                                    _/
 :  __________      ..::::::         ._____.  __________  |
_|  )_____ _(__________.____... ::: ____ _________ |   |____)_ _____( o|
\_   )_____ ___  _   /.. : ::: ___)  _   \_   ____ _____(   O|
 |    )___ / /  |  /:::.: :::  |  \   :|  :|  \ ___(   .oO|
 `-------- _) /_ /   ____/ ''' :::____|____\_____|_____|---_\ (_ --------'
      )___//______|  :::::::::              \___(   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Lost Paradise    |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Arch Angel      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
      ____ _ _             _ _ _       
    ___(                    )___     
  _ (___         _______        ___) _    
  (_)__ (___   __________| ___/____ ___________) __(_)   
  __( |  |____/_  .  \________  \ __   ____/ )__
._(  |__________/_________|___________\ |_____|ck!   )_  _  _ ___ ___.
|                                      |
|______                       sysop: who knwos    |
  _ (__   .  _ ( ___ .__ _ _ _ _|.( _-  running pcb-sucks   |
 (_)  (___ |__,(_)_) |  |--'(_|| '(_|(_||_)(__  some stuff..     __|
 _________(                               )__
 (__                          ._____   ._____ ___)
  (_____   ______ ___________ _____ _________   _| __/_ ___| __/__) 
   _  \_---\__  \_  _____/--\__ \_ ____  \__.-._._____  \ _/   .
.  _____|__________|____| \__________|_  /  |_____|__________\________|
|_____|                  \_______|
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Lost Paradise    |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Arch Angel      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
   _ , Ø ,Ø#_æÑm_   . l . o . s . t . . p . a . r . a . d . i . s . e .
   #ÑmÆÑJØLØØ_ØØØØ&µ_
  __ ØØWØØØØØØØØصÆØØØK           _______ 
 qØØKØØNØØØØØØØØØØØØ###  .______  _______\ ___/___._____  
  ãØØØØØØØØØØØØØØØØØØK0  |   / /  .  \______ \  /___
 µÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK ---|  /___\_ ______/---/_____\ ____/_--------------
 ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#ØØØ  `----------'       `----------'
JØØØØØØØØØØØØØØØØÑ° JØ##
ÆØMØØØØØØØØØØØØP'_æÞJØØ                 .:.
#¬JØØض¶¶°°°¯ ,ØØØ 7ÑØÞ                  :
' ¶ØØ# __**  ¬ÑP Æ ØL               ..:::: :
 JØØØL 0ØØØ    @ ØF        .::::::: :::.   ::: ::
 J#¶ØQ '°'  _  Æ´ ØL     ..:::. ::: :::.:::: ::::::.::
 JQ ØMK   0Ñ# _æK Ø1  ... ::: ::: ::: :::. ::: :: ::: :  .::::.::::::
  ' #Þ¶Ñmµ*___ææ#'  ¶Q .:::::::. : ::: ::: :::.:::: :: :::.:: ::: ::.:: ::
   0Q ¬°°[email protected]°5F ck! ':::: :::::. ::: ::: ..: ::: :: :::.:: :::  :::::
   `#   # 7Þ  æ# ::::: ::::.:::: ::: ::: ::: :: :::.::: ::::::.:: ...
    µmµµµ# JNµæØFJL :::::::::.: ::: ::: ::: ::: :: :::.:::.  :::.:: ::::
    JF~°°°&__#'¯ JF  ::::: .:: ::: ::: ::: ::: :: :::.::::.: :::.:: ::: 
    JL  „#   JF --:::::-:::-:::-:::--:::-:::-::::::.:::-::::::.:::::--
    #     ,æ JF       :::     :::
    ¶Þ Ø   ¬1 JF       ::::.    :::::
    jL #    # JL        
    Æ #    # Q    · [ arch angel ] · [ blah! like i care! ] ·
    Æ #    # 0


 

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Lost Paradise    |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Arch Angel      |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
.......... .. ..
::::::: 
:: ______       _ ___                _ ___
: \_  / _ ____ _ ____  /___ _ ____ _ ___ _ ___ _ ___ ___/ /__ _ ___ ___ .
: / //___ __ \ ____/ ____/ ____ \___ \ __ \___ \ _ //__/ ____/__ \
: /  /  / / //___ \  / /  / / // _ // / // _ // / / /___ \  ___/.
./  /  / / / / / / //  / / / / / /__/ / / / / // / // / / :
/_______/\____/_____/\____/ck!/ ___/\____/__/  \____/\____/__/_____/_____/ :
.              /__/                      ::
                               .. .. ....::::::

 

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Shock Wave      |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Don't remember    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
  ________     .____.    _______      _____ 
  | ____/____.----|  |.-------. ___/_____.----/  _/
.--|______   |  _  |   . |__     |____\  \-------------------.
|   `--------'____|----'--------' `--------'   \____\ck!        |
|                       ______      _____    |
|  Shockwave - mainmenu  .----/\._______---\____ \_--._____/ ___/_____ |
`----------------------------|___/--\   _/___ .   | |  /__ _/   |--'
                   \____|  `------'______/  `-------' 

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Shock Wave      |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Don't Rememberr   |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'
._____  .______  ______ ______.___ ___ .____/\____ _____._ ___ _ /____  
| __/___|   /__/   \_ ____/_ __/ /_|__ / \ /._\___ /  __ / _  \_.
|___ __ |  _  \_ __  / \  | \__  \_// /\ \ |   /\  :_// /_____|
 /_//____|___/_____//_/__/_______|____\____|__//\\___|________\____/_____/ck!


          ....................................... 
          :                   :
          :.....     .......     .....:
             :     :   :     :      
             :     :   : __   :      
             :     :   : _\|   :     
             :  ____ ____ ____ _|__  :    
             :  \___)(___/ \ : '\___,  :   
          .....:  _|_ _:.....:     :..... 
          :     \|             :
          :.....................................:ck!   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Misc. Fileids    |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Misc. Requestors   |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'      ._________.             ...............................
  ........|..   ..|........   .-.     :               :
.--:  . | : | : | .  :-.  | |     :               :
| :  :..|.: | : | :....: | .-' |  .-.  :  cybernetic privateers  :
`-.:  : | : | :.|...  : | |  `-. | |  :    - sardaukar -    :
 |:  : | : ___:_| :  : | | ck! | | |  :               :
.-':  : | : | :  :  : `-'   `-' |  :               :
| :.......|.: | :.........:    .----'  :.              ::
`----------|____|---------------------'o1/o2  .:.             ..:
 Somedumbreleasefromsomedumbgroup... cps?   :.::.......................:.::

                                 ._. .
................................  : ___._._.__ .______ .___.___| |_.|.___ 
:               :  _/  | | | _\_ __/ _\_ _ | __/ _ | |  \_
:               :  \_ |_| __| _ / _/_ _ / | | _/_ |_| | |__/ 
:               :  :| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
:   - same as above -    :  :|___|_| |___|___|_|_|_| |___|_| |_|___|ck!
:               :  |_ _  ___ . __ _ _._|_|_ _  _  _ ___.
:               :    __ .__ .|._._.___| |_.___.___.__ .___ :
:               :   _/ \. _\_ | | | _ | _ | __/ __/ _\_ _ \_
:               :   \_ | | _ / | | | | | |_| _/_ _/_ _ /__\_/   
:               :    | __| | | | | | _ | | | | | | | | | | |:                   
::              .:    |_| |_|_|_|___|_| |_| |___|___|_|_|___|.
:..             .::  _ ____ __   __ |_|  _ ___ ___ __ ___|
::.:.......................:::.:  Somedumbrelease - sumedumbgroup - yesiknow!
 

Ideal Presents blahware v100.201.2 (c) '96  .................................
.---/\----. ___.       ___.  .---.  :                :
| / \  `-\_ |_____---_____\_ |----'ck!|  :      ideal       :
| /  \\_____| | __/___\__  | |______. |  :     - figaro -      :
| \____/  _. | ______/  . | |   | |  :.               .:
`-|____|  \| |_____/________| |   |-'  ::.              .::
    |_______|       |________|   ::.::.......................:::::


................................  .-> somedumbwarepresentedbyideal'96   <-.
:               :  : _    ____.______  ______.---.   |
:   - same as above -    :  .-(_)-.____\  | ____/_.--\___ \. |_____:
:.              .:  |_____| .   |_ ____/__ _  . |________\
::.             .::  :=====`--------'=`-------'=`-----'==[o1/o1]
:.:::......................:::.:  `-ck!-(tODAY iDEAL hACKED fOR yOU:)-------'
 

Somedumbware   .         [o1/o1]  .................................
 .______ ______ .:.::  .::.___ ________   :                :
_|  _/__ ___) :\ ::.::'_:_ \_\ _  /.  :      trixan       :
__  _____) \ / . \::::   . |  / / |  :    - arch angel -     :
.|___/-|_____\______\:-::.______|__/_____|-. :.               .:
| tRIXAN '96 presents ::. for your joint | ::.              .::
`------------------------:--------------ck!' ::.::.......................:::::


          ....................................... 
          :                   :
          :.....   ....    ....   .....:
             :   : :    : :   :      
             :   : :    : __   :      
             :   : :   _:_\|   :     
             :  ____ ____ ____ _|__  :    
             :  \___)(___/ \ :'\___,  :   
          .....:  _|_..:    :..:   :..... 
          :     \|             :
          :.....................................:ck!   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Misc. Boardascii   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Wild van Damme    |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Upload
:............ .................... ........ .... .  . .


      _____/__ ________ ____/ _ ______  _______ ______ 
      .\  / /_  _  \_ /___._____ \__\___ /_\ .___\_. 
      |_ /_  |  /_____| /  _____/  /  / /\  |__/ _| 
.-----------/_______|_____| |________|_______/_________\_______\ck!---------.
|                                      |
|  Upload rules?                              |
`---------------------------------------------------------------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Download
:............ .................... ........ .... .  . .


  ______  _______ ____/\____ _______._____/ _ ______  _______ ______  
 ._\ .___\_.______ \_ / \ /.\_ _ \_  /___._____ \__\___ /_\ .___\_.
 |_ |__/ ______/ / / /\ \ |  /  |  /  _____/  /  / /\  |__/ _|
.--/________|_______/___//\\___|__/ __.|________|_______/_________\_______\--.
|                / /__||ck!                 |
|  Leech styrer                               |
`----------------------------------------------------------------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Conference
:............ .................... ........ .... .  . .


  ______ _____ ______  ________ ___ _____ .______ ______  _____  ______
 ./ ___/._____ \_ _ \./ _____/_  \_ _ /_|__ _ \_ _ \./ ___/_./ _  \_
 |_ \  _____/ / /  |  _/| /____| _  \_/ /___| /  | \  _|_ /_____|
.-/______|______/__/ __.|____| |_____/___\____|____/___/ __.|______\ /_____/-.
|         / /__||ck!             / /__||        |
|  Conferences?                               |
`----------------------------------------------------------------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Files 
:............ .................... ........ .... .  . .          _________ _ ._____/ .________ .______
         ./  _____/(_)_.  /___.  _  \_ ___/___.
         |_  _/ |.__ |  /  _|_ /_____|______ _|_.
.--------------ck!/____|--||_/__|_______\ /_____/ /_//_____\ |-------------.
|                              \_|       |
|  Files?                                  |
`----------------------------------------------------------------------------'.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Main Menu
:............ .................... ........ .... .  . .  ___ __ ____  _______ __  _______ ___ __ ____ ______ _______ ____/___
  _\ \\// _ /.__\___ /(__)._\_ _ /_  \\// _ /_/ _  \_ _ /_\ /  /_
  |_ \ \/ / / |.___ / /\  _|_  / / | \ \/ / / | /_____| / / | /_  _|
.ck!/__\ /_____| /_____\__\ /__/____|___\ /____|______/___/____|_______\---.
|    \/   |_/            \/                 |
|  Some mainmenu?                              |
`-----------------------------------------------------------------------------'
___________________________ EDDIE! WE ARE LOOSING IT! _________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

              ____               
             _øP¶¶¶Ñ,      _æ#@*m_ 
             P   ¶_ ______  ,P  ¬¶¸   
             á    &P°'''°#&wF    #   
             0    d¯    J&_    J   
.------------------------¶   Æ      ¶m   ¬L----------------------.
|             K  J  _     ¬#_  J            |
| Yes, even though this ¬L ,F µ@¶Ñw  _ø*m_ ¶_ck!Ø collection is called |
| dOPE dAY, our main event ¬æmF ,F  ¬K d' ¬¶¸ # ,Æ will be the subtitle; |
| '.. and fuck WaReZkIdS'.  Ø Ø __ ¶ 1 _ Q JwF Our beloved, socalled |
| scene needs something or  F 1 JØ# j 1 J# 0  @ someone to blame that it |
| isn't as it used to be,  J  Q ¬' Ø 0 `# 0  # and what/who will be  |
| the easiest to fuck? The I  ¶L_ _Ç_Jm, _F  0 poor little warezkids  |
| ofcause. They only care  0  °¶@#PãØØÑ_aµP  0 about leeching and   |
| playing games. Happily  ¶    F #ØÑL¶_   # without knowing/careing |
| about other people,    J_   J ¬¶# ¶   F except perhaps the   |
| dumbfuck who made  _   Q   0    L  JÞ them their $100k account|
| on some 3l33t site #°¶mµµæ,¶_  0    F  J   ____ Free us from   |
| those nasty beings #   ¶ #  J_¢_ _a JÞ  # #@@@P°°# and tell them  |
| to go play with  ¶ __µµæø#¬K  ¶_°@P' Æ  J´ F   # their teddy-  |
| bear instead..   ¬@¶'¯   ¬µ  #____Æ  _F J____µµµ&¸ uhmm? peace!  |
`-------------------------------¬*mw__°¶@°  _P--°@°''¯¯¯°------------------'
                  ¬°¶#*æææææÆ'       
                     
_______________________________ BACK TO OUR SHOW! ____________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Misc. Boardascii   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| Mr.Mox        |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Last X-Fers
:............ .................... ........ .... .  . .

                 _   _______              _
 ______  _ _______ _ _____ ___ //\____\\_  /____ _________ ___ _ _______\
 \_  /___ _\___  \ / __/__ __\//\___/ \_ /_ _/ _______/___/_ _\____ \_
_/  /  _\_ _/  _\_ ____ \_ \/ _\_ _/ _  _\_ _.__/ _____/__ __/  /_
\____  / /__\  / /__ /  /_  / /_\\___\  / /_ ||___\   /__\   /
<--_\\____/--_\\____/-_\\____/_\\___/-ck!--_\\____/_\___|-_\\_____/--_\\____/->
   ,aa  ____ ,æ_     
  ,ØØØL ÆØØØQ ØØ#L a_æ,  
  0¯'¶# !Ø´ JK JØ 'ÞØØØQ _  
    J# JØw_  J#  ØØØ ®ØK 
  aÑÑWØ 0ØØK J# _ '#' JØ# 
.--JØØØØØ---¶ØØÝ-J1-J#------.-------------------------.,----------------------.
| JØF JØ  ¬ØL 7Q 7Ø 7L Ø     . . . ::.:.:ck!|| -> dOPE dAY cOLLY <- |
| ØØ JØ & 0F 7# ]Ø áQ ØL           :::|| Logo Says:      |
| ØØ J# Ø 7F 7# JØ Ø# ØQ           ::|| Misc. Boardascii   |
| 0ØK_Æ#ÆÝØL ÆF l# J# Ø# JØ# cOLLECTION nUMERO 17 :|| For:         |
|  0ØØ@0Ø 0#µØÝ ¬#_J# ØØ JØ#   ( dOPE dAY )   .|| EVERYBODY (yeh!)   |
`----''-¬'-¬ÑØF---¶ØØF--''--¶'------------------------'`----------------------'


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Upload
:............ .................... ........ .... .  . .


   
  :                                   :
 -: :-  ______.________ :   :   ________  _______   ______. -: :-
  : .---\   | -,  \.   |____/   . \.--\___  \.____\   |  : 
---- - |  _\  |   ____|__________\_________|___  -, |  -,  | - ----
  _  `---------'-----'              `------'----------'ck!_
 (_)           · u P L O A D r U L E S ·           (_)


  
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Download
:............ .................... ........ .... .  . .
   _____._______    ______. _______:   : _______  ______   _____.
.____\  |  . \.___ /\   |_\ _  /-.  |_/_  . \.--\___ \.____\  |
|  -,  |________|  //\\  |___/   |________\______|___  -, |  -,  |
`---------'    `---/ \____| /______|ck!        `-----'---------'
  __                                  __
___\/_          · d O W N L O A D r U L E S ·         _\/___
\ /\/                                 \/\ /
 \/                                    \/
  
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Files 
:............ .................... ........ .... .  . .              /\
         _________ / \\ :   :   _______ ________
        ._\ _____//____\_|   |____--' ____//  ___/___
- ------- - -- |   ___|________|__________\__ __/____ ____  / - ---- --- -
        :   :            `--------' /_____/ck!

.                                      .
:       (- 1 -) Old files        (- 2 -) Even Older      :
 :.                                    .:.
::.:: ..                               . ...::.:
- - ------ - ----- ------------------------ - -- ---------------------- - - -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Conferences
:............ .................... ........ .... .  . .   .     _______  _______  _______  _________ ______     .
  . : .    / ____/--./  . \._\ _  /-._\ _____/  ___/___  . : .
- ..:::..- -- /__    |_________|___/   |   ___| ____   / --..:::.. -
   :      `-------'      /______|   :   /_____/ck!  :


       (- 1 -) PD stuff        (- 2 -) aSCII stuff!


- - ----- - ----- ------------------------ - -- ---------------------- - - -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Sysop  
:............ .................... ........ .... .  . .


     .
 . :._::::_. .           
 / __  __ \  ________ _____.----.______  _______ _________
 / / o\ / \ \ /  ___/___ _ / __/  ___/___/   . \. -,  \.
-\ \__/ \o_/ //______   / /____|______   /_________|   ____| - --- - ---
        ck!/_____/      /_____/     `-----'
 . _______ .   · Don't worry, the local loonie is here ·
- \ \_____/-/----- ------------------------ - -- ---------------------- - - -
  \_______/
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Chat 
:............ .................... ........ .... .  . .
   . .      _______ ______     ______ _.----.___
   _//      / ____/--.  /______---\__  \.   __/
- -/oo\___o--- - /__    |___.   /__   -, |______|ck!- - ---- ---- -
  \\____/     `-------' /______/  `-------'
::.:::.     Welcome to another chat session at <boardname>.
::::::'
- -:-:--- - ----- ------------------------ - -- ---------------------- - - -
  :.:..----------------- - ---- - --
: Subtitle: Welcome
:............ .................... ........ .... .  . .    ______. _______:   :   _______  _______     ____. _______
 .___ /\   |-'_____/|   |____/ ____/--./  . \.---\ /  |-'_____/
- |  //\\  |_ __/___ _________\_    |_________|___\\//  |_ __/___ -
 `---/ \____| `-------'      `-------'      ck!\/_____|.`-------'
     .                            :
  __  :                               __
  _\/_  .           blahblahblha..          .  _\/_
  \/\/                              :  \/\/
                                  .
     .                            .
- ------- :------------------------------------ - ------------- - :-------- -
     .                            ..----------------- - ---- - --
: Subtitle: Goodbye
:............ .................... ........ .... .  . .   _______  _______  _______   ______.______  _____.-----.____
  ./ ____/__./  . \./  . \.____\   |   /____._ / ___/____/__
-- |__ \__  |_________|_________|  -,  |  -,  |/____|__ _____/_ - -
   `-------'          `----------'----------'ck!   `--------'
  (____)                              (____) 
 (__\oO/__)    call back right, and don't do anything     (__\oO/__)
 \oO\/oO/         your mom wouldn't do...         \oO\/oO/ 
  \/ \/                              \/ \/ 

- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Ibm Conference
:............ .................... ........ .... .  . .    .:.       /\                    .:.
   .:  :.      / \ .---------,     _____     .:  :.
    :.:     ._/___\\_|  -, _/-.----\ /   |      :.:
- -------:-- -- ---- |________|_  -,  |____\\//   | - ---------:- --- - -
                `--------'   \/______|ck!
          · wELCOME tO tHE iBM/pC cONFERENCE ·

- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -

 


.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Amiga Conference
:............ .................... ........ .... .  . .        /\                     ./\ :.
        / \ :.        .:/\         .:/ \ :. .
   __._ _ /  \\ :. .   _____ .:/ \  ________  .:/  \\ _ _.__
   (__| / /   \\-----\ /   |_/___\\_./ _____/____/   \\ \ |__) 
- ------- - /________\____\\//  :|________|__ \____  |________\ck!---- - -
.             \/____.:|      `---------'          .
.:.         · wELCOME tO tHE aMIGA cONFERENCE ·          .:
: .::. .                               . . :: :
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Hpa Conference
:............ .................... ........ .... .  . .                          /\
                        .: / \
   _       .. _______   _________ : /  \\ .       _
  -(_)-       : \   /_____  -,  \./   \\ :.     -(_)-
- --------- - - -----.: /____.   /-.   ____|________\ :.--- - --------- --
.              /________|-----'ck!               .
:.           · wELCOME tO tHE hPA cONFERENCE ·         . ::
:.:.:.                               . ..:.:. ::
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Ascii Conferece
:............ .................... ........ .... .  . .         . /\
        .: / \       .     .: /\  .: /\
       .: /  \\ _________ .: _______ .: / \ .: / \
       .: /   \\   ___/___/ ____/--._/___\\_._/___\\_.
- ---- - ---.- /________\_____   /_ `    |________|________|ck!----- - --
:              /_____/ `--------'               :
.:           · wELCOME tO tHE aSCII cONFERENCE ·         .::
:.:: . .                              . . .:.::
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Comment
:............ .................... ........ .... .  . .  ______   _______    .:____.   .:____. ______  _______ _.----.___
  / ___/---./  . \.---\.:/  |---\.:/  |-'____/__ _\ _  /-.   __/
- /__    |_________|___\\//  |___\\//  |_ _____/_.__/   |______| --
   `-------'       \/_____|_  \/_____|_`--------' /______|ck!
  :               :      :             :
  :                                  :
. .:::. .    (- 1 -) Sysop #1     (- 2 -) Sysop#2      . .:::. .
  :                                  :
  :                                  :

- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Bulletins
:............ .................... ........ .... .  . .      _._____     ______:   :  :   :  _________
       |  /_____.---\   |   |____|   |____  ___/___
- --- - --- |  -,   |  _\  |__________\ _________\____   / - --- - -
.      `----------'---------'            /_____/ck!    .
.                                      .
:        (- 1 -) Bull#1         (- 2 -) Bull#2        :
.:.                                    .:.
:.::.. .                               . .::.:
- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Settings
:............ .................... ........ .... .  . .

                     .
                    /\:.
.:_______  ______ __.----.___----.___/ \:. ________  _______ _________
:/  ___/___-' ___/__    __/   __/___\\_._\ _  /-./ ____/___.  ___/___
/_____   /_ _____/_._____|_______|________|___/   |__ \____, |____   /
-ck!/_____/- `--------' - --------------- - - /_______| -`--------'- /_____/


               lots of settings here...


- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Statistics
:............ .................... ........ .... .  . .        _______ __.-----.___ _______ _.-----.___ _____
        /  ___/___    __/-\___  \.    __/ ___/___
- --- ----- - /_____   /_______|__   -, |_______|_____   / - ------ - -
        ck!/_____/      `--------'      /_____/

                lost of stats here...


- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Private
:............ .................... ........ .... .  . .


               .
              .: /\ __________
 _ .________ _________  .: / \\    / ______ _.-----.___ ______  _
 (_) |  -,  \. -, _ /___._/___\\_.  //--\__  \.    __/ ____/  (_)
- -- |   ____|____|   |________|  //__  -, |_______| _ __/____ - ---
   :   :    `------'   ck!\ /.: `-------'     `--------'
                   \/.:
  This is a private system for the excluse use of our membership.. blahblah


- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -
.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Main Menu
:............ .................... ........ .... .  . .


         .  . .
    .   /\ :.: /\:.
   .:____. / \ : / \:. ______     .:____.____   _______  ______.
.---\.:/  :|/  \\_/___\\_.-\ _ /--..---\.:/  :| _/_ .-\ _  /-.--\  :|
|___\\//  .|   \\_______|___/  :||___\\//  .|_ _/__|_ _/  :|  \  .|
- -- \/_____|_______\ck!----- /______| - - \/_____| `-------'/______|--------'

             your mainmenu, you fill it out!- ------- - ----------------------------------- - ------------- - --------- -.----------------- - ---- - --
: Subtitle: Last 10 
:............ .................... ........ .... .  . .

                            
  .____     _______ _______ ___.-----.____  ...:::::: .::::::. 
.-- |  /_______---\___  \_ ___/----.   ____/- - : :::::: ::::: :: - - --.
|  |___________\_   . |_______  |_____|     :::::: :::::::::   ck!|
`-------------- - `--------' - `------' - -- ---- -- :::::: `::::::: - - ---'
                            


          ....................................... 
          :                   :
          :.....    ...   ......   ...:
             :    : :.   :. .:   .:     
             :    : :.   :__:   .:     
             :    :  :. _ _\|   .:     
             :  ____ :____:____ _|__ .:    
             :  \___)(___/ \. '\___,.:    
          .....:  _|_ :_.....:    :........ 
          :     \|             :
          :.....................................:ck!
                  .

                  |
                  :
                  |
    _/\ ______ _/\ ______ _/\ _______ _/\ ______ _/\ ______
    _\_ \_.___/__\_ \___  \_\_ \_ ____/_\_ \___  \_\ \_ ___/_
   _/   l   \   _/ _/_   _____/_  __/  \ \______  \
   \_______.   \____|   \____.   \____.   \____.   \_
     wBrl_______|  l_______| | l_______|  l_______|-u!l_______|
 .________________________________|
 | Credits goes to Relief for the Index Logo (Hope to see you online
 | again soon!), and Woober for the Creds/Respects/Greets logos. 
 |_
 _/
 |_/\ ______ _/\ _______ _/\ ______ _/\ _______/\ _______ _/\________
 _\_ \___  \_\_ \_ ____/_\ \_ ___/__\_ \____ \_ \_.____/__\____ ____/
_/   _/ _/_   _____/_ \______  \   .____/  l   \      \
\_______|   \____.   \____.   \____| _ ______.    \____.   \_
 |_ wBrl_______| _ l_______| _ l_______| _________. l________|-u!l_______|
                          |
   xcluziwe - nup! - mogue - 2fast - mortimer twang - dino - relief
     woober - stylez - treach - candy - tinyz - ranx - shock g
                          |___________________________
                                       _/
  _/\ ______ _/\ ______ _/\ _______ _/\ _______ _/\________ _/\ ______  |
 _\_ \_.___/__\_ \___  \_\_ \_ ____/_\_ \_ ____/_\____ ____/_\ \_ ___/_  |
_/   l__  \   _/ _/_   _____/_   _____/_      \ \______  \ |
\_______.   \____|   \____.   \____.   \____.   \____.   \_|
   wBrl_______|  l_______|  l_______|  l_______|  l_______|-u!l_______||_
 .______________________ (in absolutely no order!) __________________________/
 |
 motion man - mr.mox - tar - easley - morbid angel x 2 - darktrooper - enzo
 |  relief - jammy - nicko - hellgate staff - chromatiq - mortimer 
 _| darksoul - nightsky - htlcal - dream - razorman - deth - wild van damme
 \___   sexylegs - scuzi - warchild - merlin23 - my love katja!
  |
  |   + probably 100 others i didn't feel like mentioning :)
  |_____________________________________
                    _/
                    |
                    :
                    .


            Where to catch me (last note yeh!):
-------------------------------------------------------------------------------
  (1) try catching me on IRC. (2) email me on [email protected]
  (3) call sky tower or most other danish boards and leave a nice messy.
        (4) try mailing me on some foregein boards.
          (5) call my board an leave a messy.
-------------------------------------------------------------------------------

 btw, i'm looking for an ascii group to join.. anyone? roger and out, cyberkid!
       
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
      -( [ bOONDOCKS! ] [ oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE ] )-
  ________________________________________________________________________
 __/ __ __/  _ __/  _ __/  _ __/ ___ __/  _ __/  ____/  / __/  ____/
 \_  _ \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  _ \_____ \_
 /  / ¯¯/ _/  / _/  /  /  / _/  / _/  / _/  /  / ¯¯/ _/  /
 /___   \__   \__   \__/  \__   \__   \__   \__/  \__   \
 sAl1   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \
  /    \   /________\   /    \   /________\   /
 /     \          /     \          /
[·hELLFIRE&lSD wHQ!·tRISTAR aND rED^sECTOR ¡NC.·sUNFLEX iNC.&iLS aMIGA eHQ!·]
  [·tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. cONSOLE·&·gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!·]
   [·tRISTAR & rED^sECTOR ¡NC! /X-iNNOVATION wORLD dISTRIBUTION sITE!·]
[·cLASSIC^qUARTEX hQ!·] [·dREAMCHARTS·dEVIOUS dEZIGNS·&·dATA dIVISION dHQ!·]
     [·-g^sTYLE!·&·tWISTED wHQ!·] [·pRO ARTS·&·rOADHOGZ eHQ!·]
 
  [·sYSOPS:s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·aPOLLO·aSTRO·cOLONEL·gAZ P·eCS·]

     rUNNING oN aN aMIGA 4OOO wITH a cYBERSTORM O6O/5O mHZ/22 mB
   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!
         --»> lATEST aMIEXPRESS vERSION 4.xX! <«--
     ---»> nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORD! <«---

 +31-(O)-548-54O-653  +31-(O)-548-521-716/521-848     +tEL-NET
  -[ 16k8 dUAL ]-      -[ 28k8 dUALS ]-    -[ 23:30-06:00 gMT +1 ]-

     [-[[ uPLOADEd bY: UFOk       ]]-]--[-[[ nODE: 02 ]]-]
   [-[[ tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: ]]---[[ 13:50:59, 04-08-1996 ]]-]

                       ¡  fOR pLEASURE sINCE 1996
>> ¡ -------------------------------------- - |. - ----------------------- -
 .| w o r l d  h e a d q u a t e r s ||
 ||   aEROHOLICS/mO' pLAYAZ/dTR/aSL    !| _
 |!   bAD kARMA/aGEEMA bLUES/uP rOUGH    | ;
 |   dIVINE sTYLERS/pHANTASY/tEQUILA    |  _
 |                      |  ;
 7  g e r m a n & e u r o p e a n h q's  |
 :  lIGHTfORCE/lOW pROFILE/sICK oF iT aLL  |
 ¡   oLDSKOOL/rOYAL/dRUNKEN/pUNGAS/100%   |
_ |                      | '...dON't pLAY uS cHEAP!'
; |  aMIGA/aSCII/gRAFFITI/dRUGS/n64/gAMEBOY  !
 |  gAMEBOY aDVANCE/wSC/nGPOCKET/sNES/cGB+  ___.   ______.  drn\lp!
 |  pSX/pS2/dC/e-bEATS & hIPhOP/cHIP tUNES  \\ !___ \   !__ _ _ ________
 |  =c64/aTARI8/mODULES/dANCEhALL/dAYDREAM  \\ .__/--\\  ._  \ / ._   /
 |                      _\ ;/   \  !/  \ !/____/_
 |  rUNNING oN a pRIVATE sYSTEM w\ 8 nODES  /___/   _____/   __ /  __\
 _!  aVAILABLE oN 24/7 sTATIC tELNET @ ADSL    `----'   `----' `----' 
\\;   . ______  ___ _ _ _________  _______              ¡
 \   !/ __ /___\_ \ /  _ __ /___\_  //  t h E  y A R d _______,|
 _\  _/  \ /   _  /  / \ /   /  /______________________\ ____|_
 /_____); ______  ) __  \ ______ /_ ___,_________________________\ !
   ,_____\   `----' `----\   `----'   [email protected]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

.-----._-------(dOPE dAY)----._-----------.
|  __|_ ,__ ____ __   __|_ /\ _   :|
| (___/(___)\___)(_/__, (___//_\\\___).:|
| asciicol _| #17 from cyberkid.. .(:.:|
`-----------------------------------------'
ArtistCyber Kid
TitleDope Day
Date01 Jan 1970
Views185
Download ck!col17.txt
Viewon ASCII Arena