AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "T^H^E B^E^S^T W^A^R^E^Z" by Progenitor of Data Division
               ·this file passed·
            _ _____    ___  ______
                )_ __ _| (___) _ )_
               __/__) (_  |  |___/
            _ ___ |  |___|  |__
             c!|______|MSS|____| |______ _
           ____    ____   _____   ____
         ___\ (_  ___\ (_  __\_ (_  __\ (_
         _) _/  /___) _  /___) _/  /___)  _ /__
        /  \   /  \_  /  \   /   /  /
        \___    \_____/  \____\   \___ \  \
         \ ________\  /______\  \ ____\ \_______\
          \/   <(·tHE YARd·)>  \/ lOCATED iN gERMANY!
     [·aMiGA·aLL cONSOLES·gRAFFiTi·aSCii·liNUX·hiPhOP·pECEE·]
      [· rUNNiNG oN 7 nICE nODES · iSDN/aNALOGUE/tELNET ·]
         [· oPERATED bY zANEr · diPSWiTCH · hAsH ·]

«- - -------------------------------------------------------------------- - -«
           _ _________ _____________ __________ ____________
         _________   /   _    /__\_    /   _   /
         \   _   /_   /______/  /   /_   \   /_
         /_____________\_____.___\_______\_______\____________\
                  _|________
    _________  __________________|_   /______ -uMn/aL- _________
 ____(___   /__   _    /   /   /   _(_________(___   /__
 \   /    /_  \   /_   /_  /_    \   /_  /    /_
 /_______________\____________\____________\_____________\______________\

  ·· aEROSOULs - GRAFFITI · ASCII · PC-CLASSICS · DRUGS · MP3 · DOORS ··

«- -----[ +358-9-8552774 / TELNET, CHECK WHOIS HASH ON IRCNET ]------------ -«
      ____             /\
 _________|_ /__________       //\\    __ __ _  _
 \__   __/   \ - __/_       //\\·   /_/\ __ _  _
  /_____\|__|____\_______\   _/\_ /·  \   \_\/____ _ _
  _______________________________\__//   \ ___ _____ ________________
 _/  ____/ __ \_ ___/  ____/_  |_   |  |_   |_  ___/_  __/
_\___`  \ ` ____/ ` __)_ `   /   /   |  / |   /__`  \/  \
\________/   |________/______/_____/   |______|____/_______/______\
     |______|         /ic!      \
                 `--------------'
--------------------------------------------------------------------------
   ,æÑÑm_  æÑÑÑæ_  µÑÑÑÑÑ  æÑ# _æK  æÑ  æÑæ æÑm  æÑ& ,ÑL 
   °ØØ°## ¬0ØP0Ø#  3ØØ''ØÞ  ¶ØØÞ ÆØF  ##  JØØP ¶ØP  ¶ØØr ØØ´ 
   Ø# ØØ  JØFJØ#   ØØ µ¶  JØØQJØØ  ,µ&  ØØ JØ  JØØLJØØ 
   Ø#æØ#  jØØØÑ´  JØØØØ   JØØØØØ#  ²ØØ  ØØ JØ  7ØØØØØ# 
   JØØØ@  ØØMØb   jØ@¶P_  7®ØØØØ#  Ø#  ØØ á#  0MØØØØ# 
   áØF   ØØ ØØç  ÆØF ØÞ  ÆE¶ØJØQ  Ø#  JØ#__ØK  ØL0ØJØQ 
   ØØm   _Ø#ç¶Ø&r æØØѵÆØ  gØ#¬FÆØ#r JØ#r ¬ØØØØØ~  dØ&¬FÆØ# 
   ¶@°   `@@¹ ¶P  ¬@@@@@F  `¶¹ °¶°  ¬@°  ¬¶@M´  °¶´ ¶¶' 

    AMiGA ELiTE - CONSOLE - S!X + /X UTiLiTiES - DEMOS - GAMES -
   RATiO DiSABLED - SALES NET -  A LOT OF PICTURES  - PT/ST/NT MODULES
         - REQUESTS - +2 GB ONLINE - RITE SCHQ

           Node 0: Local
           Node 1: +46-(0)243-876 16  MICROCOM   33k6
           Node 2: +46-(0)243-876 45  USR Courier 56k0
           Node 3: TELNET        MICROCOM   19k2
           Node 4: TELNET        MICROCOM   19k2
__________________________________________________________________________

            -( THIS FILE PASSED THROUGH )-
          _____
          _) |  _______ _______ ____ _______
          | `-----|) _ (-|____ (-|) (-|)  (-|
         __| ___ |  |---' _____ |  | ___ |__
      _ __)) |_ )/ |_ |  |_ )/  |_  |_ )/ | ((__ _
          )____ |)__|  )____ |)___|)__/  |
           `----'  |   `----'  | /----'
    _____
    | (____ _______ _______ __\ __ _______ _____  _______ _______
  |----' |) (-| ____/-|) _ (-|) \/ (-|) ___(-|) /__ _)  (-|) _ (-|
  | ___ |  |______/|  |---'  \  |  )/ | ____/ | ____ |  |---'
  | \( _|_  |_  )/ |_ |p®g|_  \ |_ |---'_ (---|_ )/ |_ |
  |  ___( )___|)___  |)__|  )___  |)__|  )____ |)___  |)__|
  `----'    | `----'  |   `----'  |   `----' `----'  |
        _                     _
       _))   B R A i N ·  D i S R U P T O R   ((_
       )  +46-(0)18-314980/22-07/28k8/DD/AMIGA/FP  (             __         __  
.--- -    - ---\-------' T H E S T A R T `-------/--- -       - ---.
          -\----------- -   - -----------/-

          ·
           \       .
           \      / 
       _____.________.____.____.__.-:__.________.____
       _)__ |)_ /) _ |) __|)__||).| |) |)___/ _ |)_ /
       | |--' | \ ' | / | --'| || ! | | | ' | | \
       |-' |-'--'---'--._|----'-'--'--'-'- ----'-'--'
              \/
              /\
              / p
             ·  ®
                g
                 \
                 ·
                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

        -  - -- p - r - e - s - e - n - t - s -- -  -

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

        ___|_______ _        _ __
       ___) ____/            ,  ¡
       _) ÷|             .æ  .
       |_  | ___|------| ___|___  #   |
       )___|__)÷|   ÷|___) ÷(_----------|
         |) ____   |_)  ___/ :   ÷p
         |_ ÷)|   ||_ ___) :    ®
          )___|   | )___|  :     g        
            |------'   |-------------'         
       .            [email protected]¹              .
     ___¡           .øز              .  
    ___)÷|          [email protected]@Ø   ___|_______|______|____/_
    _)  !          µØ@¹  ___) ÷(_-|) __/-|) ____/ 
  ___ _|  ¦         .ø¤Ç#ްߧ._)  ___/÷!_____÷! ÷|
  \_))_  : _._      ·  @ø ¬@ð|_ ___) .÷)|  . |  
    ¦  .µØ$%&#@Øøç.     ¬Øç .Ð )___|  |__|  |__|
    : .Ðø¤°~  ¬°¤ø@.     ¬¥#ض¹ p®g|----' |---' |
    .#~ ¡     ¬¤#ç.       .
    [email protected]¹  |_|_.--.___|__¬Ø.   .çøðØø|æ.     ·
    ø¦  | ÷| ÷|_) _÷(-|Ø. .ø#$¤°___|____________|_________
   .° |  | _ | · ____ ÷|¬#.ðØ°_ ___) ÷(_ _______________÷(-|
  .  |_  | | | . ÷)|  | @ø¤  _)  ___/÷| _) ___________!__.
     )_____|  |___|  | Ø¢   |_ ___) | |_ ÷|(     ÷|_ ___
      p®g|----'  |---'.ø¹   )___|  |  )___.      _((_/ 
        !      .¥°      |  |    |------------'
              æ¬      |----'    !
              ·       !
                     .
        .  .: .  .:    .:  :. :. . : .:  .:
     .: .:·:.:.:·:.:.:.:·:. :. ::·: :·:.:·:.::.:·:.:·:.:.:·:.    ·
    .:.:·:· ·: · ·:· ·:  ·:··:· ·:· ·: :· : ·: ·: · ·:.   .
    :·:  ______  ___.___  _______  _______ .  _________ ::.  .
   .:· .__\  /-.-\ | /-._\ ___/-.-\__ _/-.  .\ _,  /. ··:. |
   :·  |  \_  .|  !  !| \____ .|    !|  |  \_  .|eCL·:. |
  .-::-=-|    ||___   |    ||____   |-=-=|____|  ||-=-=::-'
  | ·:. `---------' `-------`---------'-`-------'    `-!----'  ::·
  ! ·:.       ______   ______  ________ ________    .:·
  ·  :.  .:  .: .-\  /--.-(_____/-.-\___  /.\  __/_ .: .:·
  .   ·:.::·:.::·:|  _/ .|    !|  |/  .|  ____/.::·:.:
  .    ·:· :· ·|    ||___   |___|  ||___   !|:· :·
      .    .`---------' `-------` `-!-----'-`-------'  .
      .                ·          ·

                 
          .---------- --  -
          . I Just Want To Say A Small Word. 
          : I Think The Amiga Warez Scene Is 
          ¡ To Lame. And With That I Don't 
          ¦ Mean The Warez. No, All The PD 
          ! Stuff That Nowadays Is The Most 
          : Popular Amiga Warez!  Is  It 
          ¡ Respect Releasing Aminet Stuff 
          ¦ In Your Group Name, Or With 
          ! Your BBS Adverts? It's Better 
          : With An Amiga Elite Conf Without 
          ·---------- -- -  - -- -----------.
           Anything,  Or With The  Hole :
           Aminet Inside. PD Is Almost Okej ¡
           But It Don't Fit In The Warez ¦
           Conf. Include An PD Area On Your !
           Board For This Instead. Like Me! :
           And Get All The PD In The Elite ¡
           Area Anyway! =). And For My ¦
           Personal Opinion I Don't Like !
           Demo/Ascii/Mods/aso Stuff In The :
           Warez Seqtion Nether. Specially .
          .---------- -- -  - -- -----------·
          . Not When You Have Areas For This 
          : Too! Why Has It Become Like 
          ¡ This. Is It To Not Imitate The 
          ¦ PC Scene? In The PC Scene You'll 
          ! Get Nuked If You Upload A Small, 
          : But Cracked! Program/Game In The 
          ¡ Warez Area!!  (Something Like 
          ¦ That) To Be Serious, I Am The 
          ! Only One (Almost) Who're Trading 
          : All The Warez (And PD) On My 
          ·---------- -- -  - -- -----------.
           Board, Hehe... But I've Seen :
           Boards Which You Have Typed 'J' ¡
           A  Lot  More Than  Nessecary ¦
           Because Of That Your Mind coaxes !
           You That 'This Is The PD Conf!'. :
           My English Isn't My Speciality, ¡
           But You Should Understand The ¦
           Context.  This Is  My  First !
           Collection,  So Don't  Expect |
           Too  Much.  Tnx   4   Me |
                   -  -- -----------·
               -PROGENiTOR/[dAT^pST]^aCD
      ______  _________ __________ _________ ____.____
     .-\_____)-.-\____  /.\_____  /.\   __/_\_ | _/--.
     |    .|  |/  .|  |/  .|   ____/.  _   .|
    .--|    ||____|  ||___   ||___   !|___|   ||
    | `---------' `-!-----' `--------' `--------' `-|------'eCL
    `---------------- · ----------------------------- · -------->>

  .-----÷ 1. AMIGA ELITE
  |     2. BRAiN DiSRUPTOR
  i__________ 3. BULLETINS                  :
       `-÷ 4. CONFERENCES ÷---------.          .
          5. ELITE MENU     i---.        .
           6. LAST 10 CALLERS    |        ¡
            7. ONLINE GAMES ÷------'        ¦
        .-------÷ 8. UPLOAD ÷---------------- - -- ---¡---- --- -
        |      9. ACHLYS             |
        ¡      10. ACHLYS            p
        ¦       11. DOORS            ®
        !        12. LOGOFF          g
        |         13. MAIN MENU        |
        |          14. RAWFOX        !
        |           15. FIRST WORDS     ¦
        ¡            16. INDEX       ¡
   - --- ----¦-------- -- - ---------÷ 17. DAT^PST ÷-------'
        !              18. DAT^PST ÷---------.
        |               19. PROSPECT    i---.
        ·                20. PROSPECT     |
        .             .-----÷ 21. PROSPECT ÷------'
        ¡             |     22. PROSPECT
        .             i__________ 23. GOODBYE
                           `-÷ 24. GOODBYE
                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   amiga elite   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                    Hi! =)     ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

       ________ _____ ________ _______
  _________ _)  | (-|) (-|) .-----.) _ (-|
 _ ______ (-|  ||  |   | |   |  __ |  ___ _ _ _(\ _
   | _____|  ||| |   | |__  |  | |__))      \/
   |_ )/ |_ | | |_  |_    |_  | |        |¡
   )___  |)__| | |)___ |)___  |)___| |        !|
    `----'  `-'--' `--' `-----'  l--'        :·
         .|            _______/_____ _______________
         |:        ______ _)  / _) (-|) ____/)____/-|
         |¡        _) __ \-|  / |   |  | | ______|
         ·|       __| _____\|  /  |   |  | | \(  |
         /\ __ _ _ ___)) |_ \(  |_ /---\|_  |_  | |_   | 
         ¯ \)        )____ |)____ \)___ |)___|p®g)____ |
                   `----' `----' `--'  |   `----'

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !  brain disruptor  ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                  Too Many Reqest's  ¡g
 ·                            by me :/    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

          _____
          _) |  _______ _______ ____ _______
          | `-----|) _ (-|____ (-|) (-|)  (-|
         __| ___ |  |---' _____ |  | ___ |__
      _ __)) |_ )/ |_ |  |_ )/  |_  |_ )/ | ((__ _
          )____ |)__|  )____ |)___|)__/  |
           `----'  |   `----'  | /----'
    _____
    | (____ _______ _______ __\ __ _______ _____  _______ _______
  |----' |) (-| ____/-|) _ (-|) \/ (-|) ___(-|) /__ _)  (-|) _ (-|
  | ___ |  |______/|  |---'  \  |  )/ | ____/ | ____ |  |---'
  | \( _|_  |_  )/ |_ |p®g|_  \ |_ |---'_ (---|_ )/ |_ |
  |  ___( )___|)___  |)__|  )___  |)__|  )____ |)___  |)__|
  `----'    | `----'  |   `----'  |   `----' `----'  |
         _                   _
        _))  B R A i N ·  D i S R U P T O R  ((_
        ) +46-(0)18-314980/22-07/28k8/DD/AMIGA/FP (

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   3

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   bulletins   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                   still there?   ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

    _______ __\ ___ ______/_____/______ ___________ _____| _______
    _)  /-|) \) (-|)  /_)  /_)____/-|) ____/) (-|)  |--|) ___/-|
   __|  |) |  \  |  / |  / | _____|  | |  | | | |______/|__
 _ _)) |  \) |  \ | /-\| /-\|  \( |  | |  | | | |  )/ | ((_ _
    |_   |_   |_  \   \    |_ | |_  |_ | | |_   |
    )___  |)____ |)___ \___ \___  |)__|p®g)___|)_|  |)___  |
     `----' `----' `---' `---' `----'  |    | `----' `----'

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   4

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   conferences   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                   this sux..    ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

  _______ __ _  _                     _  _ __ _______
 \( - -------------------- -- - -     - - -- -------------------- - )/
 ______ ______ ______ ___________ ______ _____ ______ ______ _____ ______ 
 _)  (-|)  (-|)  (-|) __/) _ \-|) _ (-|) _ \-|)  (-|)  (-|) _ \-|) __/-|
 | )\__| ____ | ___ | _/ | ____\| |---' ____\| ___ | )\__| ____\|_____/|
 |_ \( |_ )/ |_ )/ |_ | |_ \( |_ |p®g|_ \( |_ )/ |_ \( |_ \( |_ )/ |
 )___ |)___ |)_/  |)_|  )___ |)_|  )___ |)_/  |)___ |)___ |)___ |
  `---' `---' /----' `'   `---' |   `---' /----' `---' `---' `---'
   _ ____________________ __ _ _     _ _ __ ___________________ _
   )     - - -- -------------------------------- -- - -     (

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   5

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   elite menu   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                    filip!!     ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

              _______/_____ _______________
          ______ _)  / _) (-|) ____/)____/-|
          _) __ \-|  / |   |  | | ______|
       _ _ | _____\|  /  |   |  | | \(  | _ _
     _ __)(__ | \(  | /--\ |   |  | |  \  | __)(__
       _)(_ |_ \  |_   \|_  |_  | |_   | _)(_ _
          )____ |)____ \)___ |)___|p®g)____ |
           `----' `----' `--'  |   `----'
     ______________ _____________ _________|  _____\ ______
     _)   |  (-|)__________/-|)    |----|)  \)  (-|
    __|   ||   | ____________|  |  |  |   \   |__
  _ __)) |_   |||   |_ )/     |_  |  |  |_   \   | ((__ _
      )_____| |   |)______   |)___|    |)______   |
         `-'-----' `----------'  `--------' `----------'
             -) E L i T E ·  M E N U (-

       FR ... fILElIST rEVERSE    C .... cOMMENT tO sYSOP
       F .... lIST fILES       E .... eNTER mESSAGE
       U .... uPLOAD         R .... rEAD mESSAGE(S)
       UD ... hYDRA tRANSFER     GR ... gLOBAL rEAD
       D .... dOWNLOAD        MS ... mAIL sCAN
       NS ... gLOBAL nEW sCAN    A .... aLTER uSERiNFO
       SF ... sELECT fILE cONFS   B .... bULLETINS
       Z .... sEARCH fILE(S)     J .... jOIN cONFERENCE
       T .... tAGGED fILES eD.    S .... sTATISTICS
       G .... gOODbYE        ALL .. aLL cOMMANDS

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   6

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !  last 10 callers  ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                  remember to call  ¡g
 ·                            my board    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

_____/______ ______ ____  .: ::: ______ ______ _____/____/___ _____ ______ 
_) /_____ (-|) __/-|) /__  : : : _)  /-|___ (-|) /_) /)__ \-|) _(-|) __/-|
| / | ____ |_____/| ___/  : : : | )\__| ____ | / | /| ____\| |--'_____/|
| /---\ \( |_ )/ |_ (---| : : : |_ \( |_ \( | /-\| /-\ \( |_ | |_ )/ |
 )___ \___ |)___ |)___ | : : : )___ |)___ |)__ \)__ \___ |)_|p®g)___ |
  `---' `---' `---' `---' : :::  `---' `---' `-' `-' `---' |   `---'

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   7

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .


               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !  online games   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                 +46-18-314980, 22-07 ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

        __                      __
       (_(=---------------- -   - ----------------=)_)
        |  ______ ______ ______/___ ______ _____   |
        |  _)  (-|)  (-|)  /_) (-|)  (-|) __\-|  |
        |  | ____ | ___ |  / |  | ___ | ____\|  |
        |  |_ )/ |_ )/ |_ /-\|_  |_ )/ |_ \( |  |
        |  )___ |)__/ |)___ \)___|)__/ |)___ |  |
        |   `---' /---' `--'  | /---' `---'  |
  ____________! _____________ ________    _____________ __!__________
  _)  .--------.)   _  (-|)   |------|)__________/-|) _________/-|
  |  |___   |   __   |   ||   | ___________|____________/|
  |_      |_   |   |_   |||   |_ )/   p®g|_     )/ |
  )_______   |)______|   |)_____| |   |)______   |)______   |
    `---------'    l-----'   `-'-----'  `---------' ¡ `---------'
        ¡                       |
        |      ( 1 ) -=- Car           |
        |      ( 2 ) -=- Nothing Yet!       |
        |      ( 3 ) -=- Nothing Yet!       |
        |      ( 4 ) -=- Nothing Yet!       |
        |_                      _|
       (_(=---------------- -   - ----------------=)_)


                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   8

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    upload    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    My Self!                   Phu! The last   ¡g
 ·                            one by me    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

        __\ ___ _______ ______/______ _______ ______
        _) \) (-|) ___(-|  /_)  (-|) _ (-| ___\-|
       __|  \  |  )/ |  / | ____ |  __ |  )/ |__
    _ __)) |_  \ |_ |---'_ /-\|_ )/ |_  | |_ /  | ((__ _
        )____ |)__|p®g )___ \)___  |)___| |)___  |
  _ _ ___    `----'  |   `--' `----'  l--' `----'  ___ _ _
     ((_______________ _ _       _ _ _______________)) 


                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   9

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    achlys    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                   This one is the  ¡g
 ·                          'bbs add' version  .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

       _______________ __ _     _ __ _______________
    _ ___))                        ((___ _
        _____ ______ _____  ______/___ _________
        _) _ \-|) _ \-|) /p®g_)  /_) (/ /) ___/-|
        | __ | )\___| /----|  / | / /|______/|
        |_ | |_ \(  |_ ___/ |_ /-\l___ \|_  )/ |
        )__| |)____ |)__)/ |)___ \ /  / )_____ |
          |--' `----'  /---' `--'/---'  `----' 
 
      dAYdREAM^aMIGAeLITE^dEMOS^pUBLICdOMAIN^eTC^eTC^eTC         
 
          -)\ rUNNING^a123o/5o/1o^28k8^eTC /(-
   
             sYSOP -^- rAWFOX/iNDY
             cOSYS -^- bAJS/mANNEN
             ______ _   _ ______  
          _ __/\)          (/\_ ___ 
          ___ _  +46-8-XXXXXXX - 24h  __ _ _
            \/)_____ _   _ _____(\/


                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 0

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    achlys    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                   And This is the  ¡g
 ·                          'welcome' version  .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'


     _ _____________ [ W·E·L·C·O·M·E T·O ] ______________ _
     \\--\                        /--//
        _____ ______ _____  ______/___ _________
        _) _ \-|) _ \-|) /p®g_)  /_) (/ /) ___/-|
        | __ | )\___| /----|  / | / /|______/|
        |_ | |_ \(  |_ ___/ |_ /-\l___ \|_  )/ |
        )__| |)____ |)__)/ |)___ \ /  / )_____ |
          |--' `----'  /---' `--'/---'  `----' 

             sYSOP -^- rAWFOX/iNDY
             cOSYS -^- bAJS/mANNEN 

  - -- ------------------------------------------------------- -- -
      Forgotten Your pw? type 'chat' to operate the SysOp
             New Users type 'new'
  - -- ------------------------------------------------------- -- -

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 1

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    doors    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                   comments sux..   ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

        ______ _______ _______ _______________
        _) ___\-|)  (-|) p®g(-|) __ /_) ___/-|
       __|  )/ | ____ | ____ | )/ /-|______/|__
     _ __)) |_ /  |_ )/ |_ )/ |_ ___ |_  )/ | ((__ _
         )___  |)___  |)___  |)__)/ |)____ |
          `----' `----' `----'  /---' `----' 

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 2

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    logoff    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                  Why did I include  ¡g
 ·                         this comment shit!!? .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

     ________ _________ ___________________ _____________________
     _)   / _)   (-|) .-----.)   (-|)  _____/)  _____/
    __|   /  |  ____ |  |__  |  ____ |  ___/ |  ___/__
  _ _)) |_  /---\|_  )/  |_    |_  )/  |_   | |_   | ((_ _
     )____  \)____  |)____  |)____  |)___ |p®g)___ |
      `------' `------' `------' `------' `---'   `---'


         --^-- Call my friends (or not) too! --^--
  _  ____________________ __ _     _ __ ____________________  _
  \/===))                             ((===\/
  |¡   BRAiN DiSRUPTOR 018-314980 PROGENiTOR 22-07 DAYDREAM    ¡|
  ||                                  :|
  :|       * !! FIXA OCH ÄNDRA STORLEK SJÄLV HÄR !! *       ¦|
  ||                                  .|
  .:                                  ·p
  ·¦                                  |®
  :!                                  |g
  ||                                  |:
  ||                                  |¦
  !|                                  |¡
  :|                                  ||
  /\===))                             ((===/\
  ¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯     ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 3

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   main menu   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                  eh.. hi! again.. ? ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

        [ A ] - Edit userstats    [ BBS ] - BBS List
        [ B ] - Bullentins      [ REQ ] - Request
____      [ C ] - Comment to sysop   [ WHO ] - Who's Online
_) |---|    [ D ] - Download       [ STAT ] - Status
| ||  |    [ E ] - Enter Message    [ VOTE ] - Vote
|_ | | |    [ F ] - File list Old-New  [ TRANS ] - Transfer Status
 )_| | |__   [ G ] - Godbye        ____  ______ _______ __\ ___
  `-'--' (-|  [ I ] - System Info     _) |---|) __ \-|)p®g (-|) \) (-|
  | _____ |  [ J ] - Change Conference  | ||  | ____\| ___ |  \  |
____|_ \(  |  [ L ] - Lokal Time      |_ | | |_ \( |_ )/ |_  \ |
_) /)____ |  [ M ] - Change Message Base  )_| | |)____ |)__/  |)____ |
|   |`----'  [ N ] - New File Scan      `-'--' `----' /----' `----'
|_  |______  [ O ] - Page Sysop       [ FR ] - FileList New-Old
 )____|)p®g (-| [ R ] - Read Message      [ NS ] - Global new scan
   | ___ | [ S ] - Show Status      [ SF ] - Select file confs
   |_ )/ | [ T ] - Filetag Editor     [ UD ] - Bi-Dir transfer
    )__/  | [ U ] - Upload         [ MS ] - Mail scan
     /----' [ V ] - View txt File     [ SM ] - Select msg bases
        [ X ] - Xpert mode      [ MORE ] - Other Commands
        [ Z ] - Search 4 Files

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 4

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    rawfox    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     rAWfOX                   did i told you   ¡g
 ·                            this sux?    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

       __________ _ _          _ _ __________ 
    _ ___))                        ((___ _
       _______________ ___.--. ______________ ____.---|
       _)___ /_____ (-|) | |-|) ____()  (-|) |  |
       | )/ /-| _____ | | | | ___/| ____ |  __ (_ 
       |_ ___ |_ \(  |_ | l |_  | |_ )/ |_ |  |
        )__)/ |)____ |)__|  |)__ | )___  |)__|p®g|
         /---' `----'  `---' `--'  `----'  `---'
         
          B R E A K S ^ I N ^ F O R ^ A ^ C H A T

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 5

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !   first words   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     eCLIPSe                 some guest taggin'  ¡g
 ·                          for this guy    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

   ___________ _______________ _________
   _) ____/ (-|)___ /_) ___/-|) ____/
   |  __/|  | )/ /-|______/|  |  ___ _ _ _(\ _
   |_  | |_  |_ ___ |_  )/ |_ |__))      \/
    )__ | )___|)__)/ |)___  |)__|        ||
     `-' .¡ |  /---' `----'  |        !:
       |:       ___.--. _______ ______________ _______
       ¡¡       _) | |-|)  (-|)___ /_) ___\-|) ___/-|
       ·|      __| | | | ____ | )/ /-|  )/ |______/|
       /\ __ _ ___)) |_ | | |_ )/ |_ ___ |_ /  |_  )/ |
       ¯ \)       )__|  |)___  |)__)/ |)___  |)___p®g|
                 `---' `----'  /---' `----' `----'

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 6

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__ request'ed by ÷-. !    index    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     eCLIPSe                  zzZZzzZZzzzzz..   ¡g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'
                   .
       ____           :.
       _) (-|      _____  ·:.     .·
       |  |______   | (______ ::.   .:·
       |  |)  (-|-----' |) __ \-|::. .::
      __|  | ___ | ___ | _____\| ·:::·
   __ __)) |  |_ )/ | )/ _|_ \(  |.::·::.
   _)   |_  |)__/p®g|  ___( )____ |:·  ·::. 
   |    )___| /----'`---'   `----'    ·:.
   `------------|------------------.:·-------------·:----- -- -  -
                  .:·         ·
                  ·

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 7

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    dat^pst   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !dATA^dIVISION & pROSPECT              a file_id.diz for  ¡g
 ·                         the new pst^dat group .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

              _____ ______ _________
              _)___\-|) _ (-|) ____/
           data  | )/ | __ |  |  & 
          division |_ /  |_ | |_ | prospect
              _ )___ |)__| |)__| _
         _ /)-----)  `---'  l--'p®g| (------(\ _
         \/                   \/
         |.                   .|
         ·|                   |·
         /\                   /\
         ¯ \)---( xx/xx/xx )--/--( author )---(/ ¯

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 8

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    dat^pst   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !dATA^dIVISION & pROSPECT              another diz for   ¡g
 ·                            dat^pst     .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

              _____ ______ _________
              _)___\-|) _ (-|) ____/
           data  | )/ | __ |  |  & 
          division |_ /  |_ | |_ | prospect
              _ )___ |)__| |)__| _
         _ /)-----)  `---'  l--'p®g| (-----(\ _
         \/                  \/
         |.                  .|
         ·|                  |·
         /\    _____     _____    /\
         ¯ \)-------\ ( xx.xx.xx ) /-------(/ ¯

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   1 9

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    prospect   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     pROSPECT                this group is dead but ¡g
 ·                         i include it anyway  .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

    _______ _______________ _______ _______ _______ _______ _________
     ) ___(-|) __ /_)  /-|) ___/-|) ___(-|)____/-|) _ (-|) ____/
   __|  )/ | )/ /-| ____ |______/|  )/ | ______| )\___|  |__
 _ __)) |_ |---'_ ___ |_ )/ |_  )/ |_ |---'_ \(  |_ \(  |_ | ((__ _
     )__|p®g )__)/ |)___  |)____ |)__|  )____ |)____ |)__|
      |    /---' `----' `----'  |   `----' `----'  |

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2 0

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    prospect   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     pROSPECT                 made some dizes for ¡g
 ·                         pst also (really?!) .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

              _______ _______ _________
              _) ___(-| ___/-|) ____/
            pst |  )/ |______/|  | give
            '97 |_ |---'_  )/ |_ | ya
            _ /)-)__|p®g-)____ |)__|--(\ _
            \/   |   `----'  |  \/
            |.              .|
            ||              ||
            ·|              |·
            /\              /\
            ¯ \)- xx/xx/xx -/- author -(/ ¯

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2 1

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    prospect   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     pROSPECT                 another diz..    |g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

              _______ _______ _________
              _) ___(-| ___/-|) ____/
         prospect |  )/ |______/|  |  give  
          '97 __|_ |---'_  )/ |_ |__ ya
         _ /)--)) )__|p®g )____ |)__| ((----(\ _
         \/      |   `----'  |     \/
         |.                   .|
         ||                   ||
         ·|                   |·
         /\                   /\
         ¯ \)---( xx/xx/xx )--/--( author )---(/ ¯

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2 2

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    prospect   ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !     pROSPECT                 another diz..    |g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

            __________ __________ ___________
            _) ___ (-|) _____/-|) _____/
          pst |  )/  |_________/|  | give
         _'97 |_  |-----'_   )/ |_  | ya _
         \/- --)___| p®g )_____  |)___|-- -\/
         .     |     `------'  |   |
         |                   |
         |                   |
         |   _             _   |
         `-(___)-- - -( xx/xx/xx )-- - -(___)-'

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2 3

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    logoff    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    Haal9000 (bbs)                         |g
 ·                                    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

 .    _______           __________              .
 |--- - _) .----.______ _______   | (__) |  __\____ ______ - - ---|
 |    | |  |)  (-|)  (-|-----' || `-----|) \) (-|) __ \-|    |
 `-(_ ___| |__ | ____ | ____ | ___ || ___ |  \  | _____\|___ _)-'
     |_   |_ )/ |_ )/ | )/ _||_ \( |_  \ |_ \(p®g|
      )____ |)___  |)___  |  ___( )___  |)_____ |)____ |
       `----' `----' `----'----'   `----' | \( | `----'
                           `-----'
          -( H.A.L. 9ooo #1 018-504865 28k8 )-
          -( H.A.L. 9ooo #2 018-550814 28k8 )-
          -( H.A.L. 9ooo #3 018-501352 33k6 )-

  _      -)\ It's time to call some other bbs'es now! /(-      _
 (_(==--- -- - -         - --           - - -- ---==)_)
 | Jurassic Park   #1 018-460022  33k6 24h  Amiga! Dino     |
 | Beast II     #1 0171-67673  xxkx 24h  Am/PC  ?       :
 | Beast II     #2 0171-67051  xxkx 24h  Am/PC  ?       |
 | Beast IV     #1 0171-34167  xxkx 24h  Am/PC  Phaze     .
 | Skynet      #1 08-6507345  xxkx 24h  ?    ?       p
 : Skynet      #2 08-6502100  xxkx 24h  ?    ?       ®
 | Olympen      #1 0171-54455  xxkx 24h  ?    ?       g
 | Manga BBS     #1 018-692883  xxkx 24h  PC   ?       ¡
 | Thunder Dome   #1 0171-20586  28k8 24h  Amiga! Com.Picard  |
 | Pleasure Station #1 044-53251  xxkx 24h  ?    ?       |
 . Achlys      #1 08-59081681 28k8 24h  Amiga! RawFox    |
 |_ BRAiN DiSRUPTOR  #1 018-314980  28k8 22-07 Amiga! PROGENiTOR  _·
 (_(=-    - - -- --- -------------------------- --- -- - -    -=)_)

                   .
                   ·
                   :
                   ¡
                   ¦
                   |

                   2 4

                   |
                   ¦
                   !
                   :
                   .

               _________________
          ___________)_    __ _(____________
           )___________ .___ ___. ___________(
          _.-.-.-.__   _µ[ ]µ_   __.-.-.-._
  _______________¡ | | | |_(_____ _  _ _____)_| | | | ¡_______________
 __|___ _     `-:_|_|_|    (___)    |_|_|_:-'     _ ___¡__
 | |           .           .           : |
 | !__  a gift to ÷---. !    logoff    ! .----÷ comment   __! !p
 | `-------------------' i______ ___ ___ ______| `-------------------' ¦®
 !    Haal9000 (bbs)               made an ansi to this |g
 ·                            one too..    .
 `----------------------- ---- ---`--^--'--- ---- -----------------------'

 .    _______           __________              .
 |--- - _) .----.______ _______   | (__) |  __\____ ______ - - ---|
 |    | |  |)  (-|)  (-|-----' || `-----|) \) (-|) __ \-|    |
 `-(_ ___| |__ | ____ | ____ | ___ || ___ |  \  | _____\|___ _)-'
     |_   |_ )/ |_ )/ | )/ _||_ \( |_  \ |_ \(p®g|
      )____ |)___  |)___  |  ___( )___  |)_____ |)____ |
       `----' `----' `----'----'   `----' | \( | `----'
                           `-----'
          -( H.A.L. 9ooo #1 018-504865 28k8 )-
          -( H.A.L. 9ooo #2 018-550814 28k8 )-
          -( H.A.L. 9ooo #3 018-501352 33k6 )-

  _      -)\ It's time to call some other bbs'es now! /(-      _
 (_(==--- -- - -         - --           - - -- ---==)_)
 | Jurassic Park   #1 018-460022  33k6 24h  Amiga! Dino     |
 | Beast II     #1 0171-67673  xxkx 24h  Am/PC  ?       :
 | Beast II     #2 0171-67051  xxkx 24h  Am/PC  ?       |
 | Beast IV     #1 0171-34167  xxkx 24h  Am/PC  Phaze     .
 | Skynet      #1 08-6507345  xxkx 24h  ?    ?       p
 : Skynet      #2 08-6502100  xxkx 24h  ?    ?       ®
 | Olympen      #1 0171-54455  xxkx 24h  ?    ?       g
 | Manga BBS     #1 018-692883  xxkx 24h  PC   ?       |
 | Thunder Dome   #1 0171-20586  28k8 24h  Amiga! Com.Picard  |
 | Pleasure Station #1 044-53251  xxkx 24h  ?    ?       |
 . Achlys      #1 08-59081681 28k8 24h  Amiga! RawFox    |
 |_ BRAiN DiSRUPTOR  #1 018-314980  28k8 22-07 Amiga! PROGENiTOR  _·
 (_(=-    - - -- --- -------------------------- --- -- - -    -=)_)
             w a n t s o m e a s c ² ?

                   ¡
                   |
                  \ | /
                   \!/
                   ¥

            m c _ @ h o t m a i l . c o m    -÷ the design in the next colly will probably look like the ÷-
        -÷ 'the best warez' logo in the beginning ÷-
            ·            .
            ¡            :  ·
         _ ____|_____ _   _  _ ____|___|_ _  
          ___)___ (_       ___) __/-|p
          _) ||(__/       _)______ ¦®
          |_ l|  |       |_ )|  !g
          )___|  ¦ r e e t i n g )___¡  |
            |---'          |---'
    ~°¤°~°¤°~°¤°~°¤°¦°¤°~°¤°~°¤°~°¤°~°¤°~°¤°!°¤°~°¤°~°¤°~°¤°~°¤°~
            ·
   alvin( · )badomen( · )banan( · )bergenske( · )biogenesis( · )cccp
    cello( · )dino( · )dixy( · )doom( · )dr.dim( · )dst-6( · )dwarf
  eclipse( · )gnu( · )la shawn( · )marwin( · )morph( · )mortal torturer
  mystifier( · )naske( · )olorin( · )origo( · )peo( · )proxyon( · )rabbiez
   rawfox( · )refuzed( · )the champ( · )the eagle( · )toaster( · )tiger
         varlon( · )warthog( · )zagge( · )the rest..             .øØ@ðæ.   .ø
             Æ#¤~     ¤°
            æ%¹   olly  .æ nfo
            ¶$.  .   .¶¹
             °¤æ.ø¤   .ð°
 orginal size ........................................................ 65782k
 artist ............................................ PROGENiTOR/[dAT^pST]^aCD
 guest artist .................................................. eCLIPSe/iNDY
 software used ................................................ CygnusEd V3.5
 hardware used ................................................... a122ø/14/6
               __       __   
`--- -      - ---/-------' T H E E N D `-------\--- -       - ---'
           /---------- -    - ----------\        .------------------------------------------.
   __________ ¦ __________  __________   ________  ¦ ___________
  _\   , _/_· _\______  \_ _\______  \_ _\_______)_ ·_\  ___  /_
  /    __ .\/   |/  _/_   _!  .\/     .\/   |/  .\
 _/    |/  \\_   |    \_  \_   \\_     \\_   |   \\_
 \________________/-----l________/-----l_______/____________/-----l________/
 ________ ____: _______ _______ ____.___ _______ _______:_____ _______
 .\____ /.(____/.\ ___/.\____ \_\  | /.\  __,\_  __/ . / \____ \_
 |  |/  |   |_____ |  |/ _/.  |  |  \___/  |  !  |  |/ _/.
 |___   |___  |___ ' |___|   |___`  |___  |___  |____  |___|   |
  `------' `----' `-----' `-!-----' `-----' `----' `----' .`----' `-!-----'
        ·      ·             -eCL¦     ·
        `------------------------------------------'
           [ B R A i N · D i S R U P T O R ]
  aMIGA^eLITE·gOLDEN^gAME/uTILS·mODULES·dEMO^sCENE·tEXT^fILES·rEQUEST^S
  dAY^dREAM·aSCII^lAND·gRAPHIC^S·mEETING^S·h/P/A·p^D·cONSOLE·gAME^fIX/eTC

               uSR28k8 · 3.8GB HD
            
            [ sYSOP: PROGENiTOR/dAT^aCD ]
              [ cOsYS: mOrPh/aCD ] 
      
      -«{ +46-(0)18-314980 · 22-07 · fREEPHONE sUPPORT }»-

..

NOT _    __  _  __   _____   __       PREMiUM
O  7Øk   JØØ# ÆØL JØ#  µØØØØ#   JØ&            
n  ÆØ#   ]ØØ JØØ  ¬¶¯  JØØ´¬#Ø   JØØÞ +46-243-Local=Node l0cal
l  ØÑØL   ÆØؾØØ#  ÆØ#  ÆØF ¬'   ØMØK +46-243-87616=Node outgo1ng
y: Æ@ ØQ   ØØØØØØF  ]Ø#  ØØ aµ,  JØ Ø# +46-243-87645=Node o2going
  ØÑÑØØ   ØMØØ0ØL  7ØL  ØØÞ ÑØ#  Æ#ÑØØÞ +46-Node-Inet=Node for t3lnet
 JØÑÑØØÞ  Jظ#FÆØL  ÆØ_  ØØ#__ØÞ  JØØÑ#ØL   +46-Inet=Node 4 telnet
 JØØF ØØ#  ØØÞ`JØØ#  0Ø#  ¶ØØØØ@  ØØÞ ØØØ
 '' ¬''  ¯¯  ¯¯  ¬'   ¯''¯   ¬'¯ ¬''  Disabled if U R kewl!             Zupporting: Amiga, Console
..
                                      
          _________\ __________________________
         :_\     \\            /_:
         |       \             |
         |                    |
         |     ÷ A·E·R·O·S·O·U·L·S ÷     |
        _ _|______. _ ______  _ __________ _ ____|___.
       ._\\\__   |_\\\ __/__._\\\_    /_\\\ __·  |
       |  _/   |   _\  |  /   _/   \/  |
       |  \_   |      |  \   \_   /   |
       |_____|_____|___________|_____\______/___________|
     _______ _  _ ________. _ ____   _ _____   _______ _
    ._\ ___///_._\\\ __  |_\\\ /____._\\\  /___._\ ___///_.
    | \______ |   \/  |   :   |   /  | \______ |
    |    | |   /   |  /|   |   /   | .   | |
    |_________._|___________|___________|____/______|_|_________|
         |                  tGø|
         | GRAFF · WEED · ASCII · OLDIES · MP3 |

         |__   · +358-9-8552774 · /    __|
         : /________________________//_________\ :

< this addy was added by Head Adder v1.0 - coded by phane of headbangers >


                  _______._
_._   <<(· THE YARD ·)>>    \   .  ______ _______    ____._
 ¡/                 \   |_ /   / ___   \ _____\  ¡
 |  1\36k6 sLOT·2\iSDN sLOTS    _\  (__\\____/__\ /______\  _/ \ |
 | 4\iSDN sTATiC tELNET sLOTS   /__________________/ /________\mt^lp|
 | aMiGA·cONSOLES·gRAFFiTi·iBM _ ________ _       ____ ________ |
 | aSCii·liNUX·hiPHOP·dAYdREAM \ \   ///  ________./  ¡\   / |
 | aEROHOLiCS·bGiRL·pUREpHUN·sOiA \   \____/  _ /¡  _|_\   \__|
 | lP!·oMEN·aRCADE·pHUNK·mENACE   \   \  \____\ \!___/  \____/
_!___ ______ ________________________\_____\__/________:  \____________._
 ·  \\   \\        ________________\             !
    \_____\\______________\ cONTACTING: · zANEr · diPSWiTCH · hAsH ·   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

      _____ ______ _________
      _)___\-|) _ (-|) ____/
  data  | )/ | __ |  |  &
 division |_ /  |_ | |_ | prospect
     _ )___ |)__| |)__| _
 _ /)-----)  `---'  l--'p®g| (-----(\ _
 \/                  \/
 |.   T^H^E B^E^S^T W^A^R^E^Z    .|
 ·|   ASCII COLLY BY PROGENiTOR   |·
 /\    _____     _____    /\
 ¯ \)-------\ ( 10.02.97 ) /-------(/ ¯
ArtistProgenitor
TitleT^H^E B^E^S^T W^A^R^E^Z
Date02 Oct 1997
Views163
Download dat-tbw1.txt
Viewon ASCII Arena