AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "i lOVe uS" by Acid of Doggystyle
               .
        .___________ _|_ ______________________________.
        |       |                |
        :  bOONDOCKS · oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE  |
 . _______ __ _|_ ____       ______      ________ :   _____
 _|_\_  / .  | .  \_ __ ______\_.  \ ______ _\_.  /__| ___ / __/__
 | /  / |  : |  /  \|  /  l  \/ .  \  l___/\_ |/  /___  /
 : \  \______|______/   \  /_________/  |  \________/ / _/_______/_
 _l______/sc  :  _/  \____/     \__________/ _/   \___)     |
|        .  \_____|              \______|       |
|                               :       |
|hELLFiRE & lSD wHQ!·tRISTAR & rED^SECTOR iNC., sUNFLEX iNC. & lFC aMIGA eHQ!|
|   tRiSTAR & rEDSECTOR iNC. cONSOLE aND gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!   |
|              sNEAKERS eUROPEAN hQ              |
|    tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. /X-iNNOVATiON wORLD diSTRiBUTiON sITE   |
| cLASSIC^qUARTEX hQ! · dREAMCHARTS, dEViOUS dEZiGNS & dATA dIVISION dHQ! |
|      -g^sTYLE! & tWISTED wHQ! · pRO aRTS & rOADHOGZ eHQ!       |
|                                      |
|                 mASTERS aRE:                |
|      -·>s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS<·-      |
|                                      |
|    rUNNING oN aN aMIGA 4ooo wITH a cYBERSTORM o6o/5o mHZ/22 mB!    |
|   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!  |
|                                      |
|  +31-(o)-548-54O-653  +31-(o)-548-521-716/521-848    +tEL-NET    |
|   -·>16k8 dUAL<·-     -·>33k6 dUALS!<·-    23:30-06:00 gMT +1  |
|                                      |
l_________._ _                         _ _._________|
 ________ |  -·>nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORd!<·-  | ________
|________||                            ||________|
     :    uPLOADEd bY SHALLoW     oN nODE #02    :
     .  tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: 07:25:05 , 12-11-1996  .
 
å


          _____________________________________
        ___)                  (___
                 wELKOMe!

          dIz sMALl aNd a bIt pOOr kOLLEKTIOn

               iS dEDIKATEd 2

              - dINx · pROJECt -

        ___        mEMBAs        ___
         (_____________________________________)    ·
   (_ _
 _ ____)
 _(___ _
  _ __)
  _(_ _
  _ _)_
  _( _
   )
  ·         _______  _______  ____  _______
          .--\___ (_.--) ___/ ( oO ) __\   (_
       _____|  _/  |   /____.-)`'(-.  \__  |_____
     ____\\  |  \_  |  ·   | Y''' |   (  |  //____
         _______|  : _________| °  | ________ ·
       $Ð!    |_______    ________|
                                  ·
                 - oF -              _ )_
                                  (_ _
                                 _ ___)_
                 _                _(_____ _
        ___. ______  __\__  _____  ______  .___   _ ___)_
       |______)  `----' \\ \__/  `----'  (_______|  _(_ _
       ___|___  _______  _______  _______   _|____  _ )_
      __\   (_.--) _ (-.--) ____/_.--) ____/_.----)   |  (
     |  \__  |   )  |  \_  |  \_  |______  |  ·
     |   (  |   ·  |   (  |   (  |   (  |
     |__________|__________|__________|__________|__________|
       ___|            ,          |___
       \____ d . ø . g . g . y . ) . t . y . l . e ____/
       ___|___  ___     ______  ___    ___|___
     ___) ___/_.--) |___ .----)   |--) |  .--) ____/ '96
     \______  |   ___/-|______  |   |----|  __/---.
     |   (  |   )  |   (  |   ·  |     |
     |__________|__________|__________|__________|__________|
        | ____  _______:     _ _    .:___. |
        |__. |_/\\ ________________\\\____.:::: ___|$Ð!/dGs
             \/         \_

  ·               - aNd -
 _( _
_ _)_
_(___ _
 _ _)_               ¸,
 _( _      _    ____   ,½¾'  ____   _____
  )_    _ _)\_  ,-\\___}-, ~~¯ --\\_ }-,-\\ | /-,
  ·     )\/  o\ |o |-' _| ,¾¾' o __  |  _ °| _ __
       \/\_ >_/ |.° __//|,¾¾½ ¸,.° )|  |  | °.| \\ |
         )/  l____)---'½¾¾',¾½ ___|---'____|---'  ¯ |
         ¯        `½¾¾¾½'         -Ac!D |
      ____ ¦ ____   ____   ____   ____   ____ ¦ ____
     ,-\\___}-,-\\___}-,-\\___}-,--\  }-,-\\ __}-,-\\ __}-,-\\  }-,
     |o `-'__)  `-' _)  `-' o  \__ | ___/ _|  ) _|o  ___)
     |.°  \ .  _, \    °·.  ( | ) __//|  __//|.°  \
     l___,---\.°___)----\___,---'____,---'____)---'____)---'___,---\
                 - aNd -


                  .______.
               _ .___|__ ¯¯| HS!
         _ .______ __)\|_ ____)  | _ .______
        __)\|_ ____)_T__  \T   |_)\|_ ____)____
        T__________  ¯T   l   |   \_   T
        |  _ \__)  | _     | _  ¯   |
        |____T  ¯¯  |__T     |__T      |
         ¯¯¯¯`---------'¯¯`---------'¯¯`-----------'              - bRINGz yA tODAy -

              - jOke kOLLy kALLEd -                          ·
                         ( _
                        _ _)_
                        _(__ _
                        _ ___)_
                        _(_ _
    _______________            _ __)_
 ______)       |           _( _
 |           ¦           _ _)_
 | i LOVe...     ·           _( _
 |      _ææØØØÑæµ     ¸,¸      )_
 |___    ,ØØM¯ ¬¶Ø#_    `Ø#      ·
   )____ _ ØØF _øøø,¬Ø#    ¶ØQ
       ØØÞ 0Ø°0Øø ØL    ØØ
       ¶ØL ° JØØ Ø1 ___  ØØ ÷Acid/dGs÷
       ¶ØæµæMØ#´øØF  (_ _ ØØ ___     ¸,,,, ,==,==.
      · ¬°°°'¯ ,ØØ´    ØØ  (___  _; _ _; '|_ |`
      ¦    _æØØ'    ,ØØ    |  \,(.).)  (oo) 7  _
      |   ,ØØ@°     ÆØF    |  \  ') _(_, `)__//_
      |   gØØ'     _ØØÞ    | ,--\_°/-' _\--'/-,\ --'
      |   7Ø#     µØØØÞ  _ | /   ¯  / ¯¯¯  \¯¯
      |   ¬##w    _ÆØ#¶ØQ_ (_) |/  _   / _  _ \
      |   ¬¶Ø#æµµµæØØÑ' °#Ø   |  / ·dGs/ /·dXp· \ \
      | ¢   ~°¶ØØF°'     o  | /|   \ \    \ \
      |  o    ___        | / ·__  \_/\______|\_/\
      |     _æØØØØ#ø,   +   |  dØØÞ  \\\)-(__:| \\\)
      | °.  µØØ' ¬0ØQ    ¢  ¦ gØØ# _____T¯   :| ¯¯
      |    JØØ _ _ØØØ      · ØØØ´   | Y  :|
      | +   7ØF 0ØmØØ'_¸¸_  °.   ÆØØF __  | |  :|
      |  _  lØL '° æØØÑ##µ     JØØ@  ||  | |  :|
      | (_) ¬#ØmµµæØ@'  ¶ØL    JØØ@  ||  | |  :|
      |     °¶¶¶°¯   JØ1    ØØ@ ___||___| |  :|
      |     _µµ,    ÆØF  ___ ¬' __|_| _|_||__|___:|
      |___   dØ°'°.  _dØ#  ØØØØæ_ /____|/__(__(______|
        )___ ØQ   _µØØ° _ lØ ¬¶Ø#¸¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯
           ¬ØmµµµæØØ#°   ¬#&_ ¬#&
           ¬°¶ØØF°'    ¬#Øm__JØÞ  eH, eH... ¦^)
                    '#ØØØ#
                     ¯¯

  ·
 _ )_            - i lOVe uS! -
 _(_ _
 _ _)_
 _( _    - a kOLLEKTIOn fOr m8s fROm mY nEw dEMo gROUp -
 _ )_            - dINx pROJECt -
  (
  ·
            _              _
          ( ((_) rELEASe dATe: 17.09.1996 (_)) )


                               ·
                              _( _
                             _ _)_
                             _(__ _
                            _ ____)_
          _______________________________   _(______ _
         |               (_____  _ ____)_
         | · rEAD iT oR dIe! ·  +      | _( _
         ¦             ¢     ¦  )_
         ·        _____  °.     ·  ·
_____________ .__________.________/  /____________________
       ||   /  _\   __  ___/__ __  _/_  __ \_. ______________
_____________||_____/_____\   /___ /  /__\   /___\/  ||
---------------------------\___/----\____/----\____/[fL]\_____||______________
         ·                  ·
         ¦  ¢                ¦
         | +                 |
         ¦ . °   - iNTRODUCTIOn -     ¦
         ·                  ·
         sORRY gUYs, tHe eND oF eNGLISh tEXTs... ;)
          tHIs iS pURe ·ELITE· pOLISh kOLLY =)
         ·                  .
         ¦                  ¦
         ·                  ·
        tAk  wIEc  mACIe pRZEd  oCZETAMi  nASTEPNa
    ___ kOLEKCJe...  tYM rAZEm jESt tO nAJZWYKLEJSZa, ___
   __)  pROSTa i fAJNa sKLADANka. dEDYKOWANa oCZYWISCIe  (__
   |   mEMBEROm moJEj nOWEj gRUPKI.  nIe wYROZNIa sIe   |
   | _) zBYTNIo oD iNNYCh, dODAm mOZe, zE zROBIENIe tEGo (_ |
   | |  zAJELO mI kILKa gODZIn, tAk wIEc bARDZo mALUTKo...  | |
   | |  lOGOSKi sA oCZYWISCIe tYLKo dLa lUDZi z dINx  | |
   | |  pROJECt.  nO aLe jAk sIe kTOs uPRZe, tO tEz mOZe  | |
   | |_  sKORZYSTAc =) lOGOSKi sA w sTYLu z 'dEEp fORESt',  _| |
   |  ) zALEZALo mI nA sZYBKIm wYDANIu tEj kOLEKCJi, a niE (  |
   l__  mIALEm zBYTNio  cZASu  nA zMAJSTROWANIE cZEGOs  __|
    )__ cOOLNEGo... dOBRa, dOBRa, jUz kONCZe sMUTy. i tAk __(
      nIe mAm jUz o cZYm pISAc.  mILEGo  oGLADANIa
      zAROWNo pROJECTOWCOm jAk i cALEj rESZCIe zYCZy...

         · ·aCId/dINx pROJECt^dOGGYSTYLe^sDc·
         ¦                  ·
   ·      | ¢                 ¦
  _( _     | .°             ______|
  _ _)_     l_____________________________(
  _(_ _
  _ )_
   (
   ·                 - oKEe... -

              - lET's gO tO lOGOs! -

         - eCh... a mIALo nIe bYc aNGIELSKIEGo... -

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o1   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  dAn     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - hA... cO bY tU nAPISAc? sZCZERZe mOWIAc nIe  `···'
  wIEm. mUSIMy kIEDYs sIe sPOTKAc. jEDZIESZ nA gRAVITy'96?                ,---------,
               / ___ ___ \ Ac!D
               _) (_o_)_o_) (_ ·dGs
               \_, `---' ,_/
                ( -----' )
             _ _____________ ----,
             (_)      (______\
             (__) ·°       (_)
             (__)  · dAn ·  (__)
              ____   ____  (__)
            __/  /_  /  (__  )¬\--,_
           ,-\ ___/ (,-\\____ (,-\\· \ (,
           \_ \) .° __¸ ---- __¸ \ · (
            (_   _/(_   _/(_ _\_ _/
             ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯  ¯
              | · dINx pROJECt · |
              l_____¸      |
                 )____________|
 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o2   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  dR sZACh   |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - wITAj sZACHU... pAMIETASz jAk sIe pYTALEm   `···'
  cIEBIe nA iNTELu o gODZINe? zWIAl mI pOCIAg... =)            ____
   _______________ (____)) )
   |       (_____
   ____   ____    |
  __/  /_  /  (__   |
 ,-\ ___/ (,-\\_____ )  |
 \_ \)  __¸ `-' -'  _    _
 (_  ·°_/(_ _T  \ _,-'\   /`-,__   ____   ____   ___
  ¯¯¯¯¯¯  ¯ `----- ) __/__ _\___ (_  /  (__  ) ¬\__ \ |--,_
   | · dr szach · ,-\\____ (,-\ _____/,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\ _  (,
   |       \_  \) __¸ (/  __¸ ---- __¸ (/  __¸ | .° (
   | ,--,  o  (_   _/(_  ·°_/(_   _/(_   _/(_ _|_ _/
   | (Oo)   ¢  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯  ¯¯
   · /_-'_\  °.    | ·Ac!D/dGs·
   //( ¯)\\    _____|
   // / ¯\// _ ___(
  (/ /  _\)
    )_ _(
    \____/
    ~~~~ - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o3   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  fRANCKEy   |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - hEj pISARZu, tERAz jUz wIEm sKAd tEn 'sAf'.  `···'
  cOz... cOs mUSISz cZUc dO tEj nAZWY... sIJa w oPOLu...

    /\
   /¯¯\       _______________ ____
   /_ _\     ___)       \\  |
  ¦¯|¯¯|¯¦ _ ______)  · fRANCKEy · ¬  |
  | | | |      ____    ____   ____   __
  | | | |      ) ¬\__  /  (__  /  (__  )¬\--,_
  | | | | ;'''; ,-\\ __/ (,-\\_____ )-\\____ (,-\\· \ (,
  | | | | |o_O| \_  -----'_¸ `-' __¸ ---- __¸ \ · (
  | | | | )`-'(  (_  _) (_ _T °.\(_   _/(_·°_\_ _/
  | | | | \_-'/   ¯¯¯¯   ¯ `-----\ ¯¯¯¯¯¯  ¯¯  ¯
 ,-, | | |--'--`-,       ____    ____  ____    ____
 (¯) | | |    \      ) ¬\__ \--j /_  ) ¬\__  / | (__
 `¯' | | |-'  ¯\ \  °.  ,-\\ __/ (,-\\ _/ (,-\\ __/ (,-\\ |  (,
  | | | || dXp!/ /    \_ (/  __¸ _  __¸---'.° __¸ ` ___)
  | ¦ ¦ ||  /\_/     (_   _/(_ _|_ _/(_   _/(_  _)
  ¦ · · ¦|----\\\\      ¯¯¯¯¯¯ _ ¯  ¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯
  ·   ·|¯¯¯¯¯¬T¬   _      _\\  | ·Ac!D/dGs·
    |  ¦ __ | ·° \\ _  _____\\\\__|
    |___ · || ¦   __\\\\__(
      )____________(

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o4   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  gROh     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - nO i kOLEJNy cZLEk, kTOREGo nIe zNAm. mAm   `···'
  nADZIEJe, zE wPADNIESz dO oPOLa. jAk cI sIe lOGOSEk wIDZi?

     ______ _        _ _______
    __)   _,.øøøøøæ*F¶¶*æ,     (_____
    |  _µ*¶°'°¯ #' ___ °Q,       |
    ¦ æØ°¯ ____ #  ØØØØØ ¬Øb_ Ac!D/dGs |
    ·,Ø'  æ#°''°MQ  ØØØØØ  Ƭ°b_     |
    [email protected]   Ë ØØ ÆG_ ¯¯¯ _øF ¬Q     |
    #   #ø_¬¯_øØQQæø___µøP'  `Q    |
   jk    °¶*ض°¯¯¯'°#F'¯    #    |
   jþ     °¢*****P°      #    |
    #L     __        jF  °.  |
    ¬#µ   ,ø°°¶ø       æF     |
    ¬¶p_  Ø,_,Ø°      _¤F     |
    · ¬¶ëµ_ ¬°¯       #F  · gROh · ¦
    ¦   '°*æµµ________ _ ____    ____ · ____   ___
    | °.   ¯¬'°°°°°'  ) ¬\__  /  (__  ) ¬\__ \ |--,_
    l_____¸       ,-\\ __/ (,-\\_____ )-\\____ (,-\\ _  (,
    ___ )____________ \_  `-  __¸ `-' __¸ (_) __¸ | °· (
    (___)        (_°·  _/(_ _T  \(_   _/(_ _|_ _/
               ¯¯¯¯¯¯  ¯ `-----\ ¯¯¯¯¯¯  ¯  ¯¯

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o5   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  hUMAn    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - yO! cHYBa tEn lOGOSEk wYGLADa na pC tAk sAMo `·:·'
  jAk nA aMIDZe... eNJOy iT!
                    ,,,,,
                    ; _ _ ;
              _________ _ )(o O)( _ _
            ____)      \ (_) /  |
           |   - hUMAn - \ o /   |
       ___   | ____   __ __)\_/(_____   __
       \ |--,_  ) | \__ \ \/ \__  /  (__  ) \--,_
      ,-\\ _  (,-\\ |  (,-\\ _ (,-\\____ (,-\\ \ (,
      \_  |  __    __ \/  __  ---- __  \  (
       (___|____/(________/(___|____/(________/(____\___/
           .              .
           |_____       Ac!D/dGs |
              )_____________________|


 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o6   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  kORBALl   |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        ` ·...:'
 - cZOLEm dYMIARZu! gDZIe bYLEs pODCZAs kONCERTu? ···'
  tYLKo sUNDANCe dYMIl, a rESZTa sTAGOWCOw? uRLOP?

                           øÆ ·Ac!D/dGs·
    ___                   ,æƸjØÆ     ___
  ( ((___) ________   _____________ _ __æµ_°åØQæØË _ ____ (___)) )
    _____)   _(_  (_ _       æØØØØØ #ØØØk   (_____
    |      _(___ _)_    µæØÆVØØQJØØÎ `#ØØ       |
    |        _(_)_  ___ ÆØ#ØØQåØQjØØ_ ¬ØØÎ      |
    | · pARENTAl ·    _øÆØØ# ØØÎ]ØQÆØØ@ØØQ  #Øk      |
    l_______     __µMLÆØB`ØPÎ#Ø#¬ØØVØØ#]ØØL _!P°   · bE · |
    ___ _)_  _ æØkØØÎÆØ#µ__ ]ØØ #Ø##ØQ¬ØØP (__ · cAREFUl · |
    | _(__)_  øÆL ØØFÆØQ¬ØØØØØQ¬ØØÎÆØQJØ@ ¯ __ _)_  · oF · |
    ¦   __æ## ØØþ ØØk]ØØ  ¬°ØØÎ#ØØØ#¯ _ ___)(_)_  · yOUr · |
    · _ ¥ØØMØØÎjØصØØάØØÎæØ®µØØf¬''  _(__)_   · cHILDREn · |
   ,ægQ jØØ #ØQ #ØØØØ #ØG]ØØØP~                |
   JØØØk ØØkjØØ ¯åØØØÎ ÆØØ      · kORBALl iS hERE! ·   ¦
   æØØØQ åØQ ØØÎ ¬ØØØÎ ¬'  ____  ____    ____      ·
   jØ@MØÎ JØØ ÆØË @F'   \--j /_  ) ¬\__  /  (__    ÆQÎ
   jØQ ØØÎ ØØMØ#' _  , ,-\\ _/ (,-\\____ (,-\\_____ ) )  jØØ@
   jØØÆMØØ_#@¶¯  (__ \_\_  _  __¸ (_) __¸ `-' -' '  ÆØØF
   VØG @°¯ _ ___ _)_ ( (_ _|_ _/(_   _/(_ _T  \ \  4ØØF
   [email protected]°   _(_)_(__)_   ¯  ¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯ `-----\  _ØØ#
    ·     _____   ____   _____   _____     #ØØF·
    ¦ ____   ) __ )_  /  (__  )  /__  )  /__    ,_ã# ¦
    | _)(__ ,-\\ ___ (,-\\____ (,-\\ / (,-\\ / (, ,  ØØ_ |
    l_) (_ \_  \) __¸ ---- __¸ _/  __¸ _/  ( ( _ ÆØØF _|
        (_   _/(_   _/(_   _/(_   _/ /  !Ø#
         ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯    ¬¯

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o7   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  kO$Mi    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - tY wIESz, zE tERAz tO jA cI jUz sPOKOJu nIe  `···'
  dAm... iLe pALISz nA dZIEn? 3 cZy 4 pACZKi? hE, hE...

                  ________
         _ ________________)_  _ _)
      ¸jØ©Ë            ___)
      #r¯'ØF  · lADIEs aNd   _(__    ___________
     ,ØLÆFYk gENTLEMEn... ·   _(__ _ __)_    _(______
    ,ø#'¢Q ÆF   ____  ____   _,-'\  __ _    __ |
    ¢Qµ [email protected]øF  \--j /_  ) ¬\__  ) __/__ \ \/¬\__ ,(-,\_
    _ØPy#~¯  ,-\\ _/ (,-\\____ (,-\\____ (,-\\ · (,-\_¯_/(,
    æ@'_°#*qµ \_  _  __¸ (_) __¸  \) __¸ \/  __¸ ¯  (
    ###@P__ø#  (_ _|_ _/(_   _/(_   _/(_ _|_ _/(_  _/
     ,椩F'   ¯  ¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯  ¯¯  ¯¯¯¯·
     °¢@®Øk · kO$Mi oF dINx pROJECt ·      _ _____ _ ¦
    __æg#F            __ _      _ __)  (____|
    Ø#Q_____    _    ___ ( )___ _    _(_
    ¯¯¬'Û©Ø#  ¸øØØk    ØØQµ   __)_    _(_  ______
    øØØØË˯   ¬QØØØL   ÆØØØF  (_ _     _(___)_  |
    ''1ÆØØÎ ____ ¬ØØØQL  ÆØØØ# __  (___ _         |
     ØØد _) __)_¬ØØØQ_ 4ØØØ@ _(__  (__ _        |
     ° °_(  )_  JØØØQæØØØ#   _(    )_ ·Ac!D/dGs·  |
      ____________ åØØØØØØØL ______________________     |
     jØË°°°°°°°°°°°° ¶ØØØØØF °°°°°°°°°°@°°°°°°°°°°°0  _ ____|
     ¬ßØη      jØØØØG      k · ° .° ° 0 ___(
     øØ©L      _ØØØØØØÎ      k . ° · · 0
     JØBææææææææææ ÆØØØØØØص æææææææææBæææææææææææ0
            ÆØØØF¬QØØØL
           4ØØØ@ ¬ØØØQ_
           æØØØ#  JØØØQ_
          jØØØØ   JØØØQ
          ¢ØØØ    åØØØ~
           ¬#F     ¶F - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o8   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  kRo     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - hI! nIe wIEm cZy wYDANo jUz sLIDESHOw z    `···'
  tWOIMi pIKCZERKAMi. kORBALl cOs mI o tYm wSPOMINAl. cO pOWIESz o
  lOGOSKu? wIEM, wIEm, dAREMNy...
                           æ  _4
             ________________________ _ æF  ,#
          _____)             æF  jF
          |          · kRo ·  æF  æF
        ____   ____   ____      æF  øF
       \--j /_  /  (__  ) ¬\__    jF _Æ´ ·
      ,-\\ _/ (,-\\_____ )-\\____ (,   ¼F [email protected]  ¦
      \_  _  __¸ `-' __¸ (_) (  ¼F jF  |
      (_ _|_ _/(_ _T  \(_   _/  ¼F æF   |
       ¯  ¯¯  ¯ `-----\ ¯¯¯¯¯¯  ¼PæµÆF   |
          ·            ¼Ë _Ø    |
          ¦ · dINx     .° _æ#F¶[email protected]  Ac!D |
          |   pROJECt ·  ,¤F  Ø  /dGs |
          |         j#   #     |
          l_____¸      jf   Æ °.  ___|
             )_______  jk   # _ ___(
                 +  Q  _Æ^
                 °·  Æ _æ*¶  +
                  µæQ¤F  .°
                   ¯ - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: o9   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  nEWs     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - a tU tAKIe cO nIECo dO nEWSOw... zEBy lADNIej `·:·'
  wYGLADALy...

             _________________
  tHe hOTTESt nEws  jË°°°°°°°°°°°°°°ãF ·Ac!D/dGs·
           · jk dINx pROJECt ÆL     _____ ·
   dATe: ·××·××·×× ¦ If       [email protected]  ·  __|  / ¦
           | IÎ  _ __   ÆF  ¦ ,--\ |  /-, |
   _ jµø_   _ __| IÎ  (__ _  Ø  | |  | / | |
   | áf¯°¢*æ___   áÎ _ ____)_  jF_ __| |  |   | |___ _  _
   | Æ   ¬°9æµø_ ß  (__ _   Æ _ ___ |  /¬\  | ______  |
   | Q      ¯°¢*Æ _ __)   jF  __/--, /    |-\ ___/--, |
   ¦ jE  ·  qø_    (_ _   ÆF ___/  |   ____|_____  | |
   · ÆÎ _ )  ¬QQµ    _ )   # )   | ____\ |  \)  | |
    Ø  _( _  ¬ØBb_   (   Æk     | ____ |     | |
   j# _ _)_  ¬Q ¶Î¸   ·   Ø     | |  | ¦     | ¦
   øF _(_    ¬Q ¬¢æµµ______ jk   ____| |  ¦    ____| ·
   Æ _ __)_   JQ   ¯¯°°¶¢@F_ ____\   ¦  · _ ____\
   #  (    ___ÆB             ·
   jF   ¸__µµæP¶°'
   ÆL_µæ*@°'¯
   °'

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 1o   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  oGOTAy    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - nASTEPNy pIEKNy nIEZNAJOMy (zADNYCh aLUZJi  `·:·'
  tU nIe mA =) ... w lOGOSku tEz.

      ,''''''''```````.    ___
   __ _ ¦ ___.- -.___ : _ ___ (___)) )
   |   | ____  ____ ¦   (_____
   ¦ ___|_/.·_ \¸/.· \_|___    |
    (.-`--) o ¦ O (--'-,)    |
    \-, \____,^.____/ ,-/  °·  |
   ·  ¯\  _ (____)   /¯     |
   ¦   \ / ___   \ /      |
   | °·  X (_/    / / · oGOTAy · |
   |   \_      /       |
   |  ____)\_______/¯(____     |
   | /          \   .° ¦
   |  ____   ____   ____   _____    ____   ____
   |  ) ¬\__  ) ¯\__  ) ¬\__ \  \__  /  (__  / | (__
   | ,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\____ (,-\\ °. (,-\\____ (,-\\ |  (,
   | \_  (_) __¸ `-- __¸ (_) __¸  ____)_¸ ---- __¸ ` ___)
   | (_°·  _/(_   _/(_   _/(_  _) (_   _/(_  _)
   l___ ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  .¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯
     )_____________________________| ·Ac!D/dGs·

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 11   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  oSTEr    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - wITAj kODERZe! kLANIAm sIe. mYSLe, zE     `···'
  lOGOSEk pRZYPADl do gUSTu... mAm nADZIEJe, zE nIe mASz tAKICh
  'zBOCZONYCh' mYSLi, tAk jAk tEn nIZEj...
                       ________________
                     __(        )__
                     (__ move.b $33,$24  )_
               \\\\///   (__ dc.w $0023,$123 __)
           ______ _/   \_  o ° (__________________)
         _____)   ) _\ /_ ( ° ·
        |      ¯\ `-' /¯  ¦
        | · oSTEr ·  \ - /   |
        |      _  \_/  °· ¦
        ____   _,-'\  _____  · ____    ____
        ) ¬\__  ) __/__ \  \__  ) ¬\__  /  (__
     , ,-\\____ (,-\\____ (,-\\ °· (,-\\ __/ (,-\\_____ ) )
     \_\_  (_) __¸  \) __¸  ____)_¸---'  __  `-' -' '
      ( (_°·  _/(_   _/(_  _) (_   _/(_ _T °.\ \
        ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯  · ¯¯¯¯¯¯  ¯ `-----\
        |_____     ·Ac!D/dGs· ¦
           )___________________|

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 12   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  r.G.     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - ?!? wPADNIESz nA gRAVITy? tAk mYSLe...    `·:·'
                 ____________
               ___)      |
               |   · r.G. · |
               | ____   ____ |
               /  (__  ) ¬\__
              ,-\\_____ )-\\ __/ (,
              \_  `-'  _  `-  (_
              (_ _T  (·)  ·°_(·)
               .¯ `-----\ ¯¯¯¯¯¯ ¯
               |       ,··..'
               | Ac!D/dGs  : .···.
               l_____    : ·  ;
                  )_____ :· ..·'
                     :·'
                     `
 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 13   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  sACHy    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - hELOu. nIe zNAMy sIe, sO... pRZYJEDz nA pARTy `···'
  wYPADALOBy sIe zNAc, nO nIe? eNJOy tHIs cOOl aZK'LOGo.
                          _______________
                        __(        )_
                        (__ cOULd sOMEBODy _)
             _oOOo___oOOo_   o  (__ hELp mE? _____)
            ___)      | o °    (__________)
         _  |   · sACHy · ¦
        _,-'\ |  ____   ____   ___     ____
        ) __/__  /  (__  ) ¬\__ \ |--,_  / | (__
      ,-\\____ (,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\ _  (,-\\ |  (,
      \_  \) __¸ ---- __¸ (/  __¸ | .° __¸ ` ___)
       (_°·  _/(_   _/(_   _/(_ _|_ _/(_  _)
        ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯  ¯¯  ¯¯¯¯
           | ·Ac!D/dGs· ___¦
           |____________(|
              | | | |
              | | | |
              |_ | | _|
              (_(l j)_)
              /= /X\ =\
              (__// \\__)
              `--'  `--' - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 14   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  tERRy    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - cZOLEm jAJCARZu... =) o iLe sOBIe pRZYPOMINAm, ··'
  tO lUBISz rAGE'a... yA kNOw - pLECAk... jA tEz zRESZTa, mASz wIEc tAKIe
  cO nIe cO w tEMACIe... hUMAn - sORRy...
         ___   _______________   _________
        ___) _)  (_____ _   _(_ ___)_ _  (___
 +MØM#0ø   |  _(__  ___ _)_    _(__)_  jØ    |
  jØL ¬ØÎ  ¦   _(___)_(__)_         ¬P    ¦   j
  jØL Øk  ·                      ·   Æ
  jØL øØF  µæø  ,æµµ4 ,æø  µæµ  ææµd ææµ øø ææ,µæ¸ µæi WØ*
  jØøøØ'  Æ# ãÎ jQ ]k¶ jk åÎ Æ# #L jf Ø° jØ ãÎ Ø å# åk Æ þ jØ
  jØL #k  ¬'_Æk jQ j# Øf j#  _ÆÎ ÆÎ ØL ~_Æk Ø åf Ik ÆÞµ jØ
  jØL åØ  ,¤'ãk #_4F ØF¶¶' ,#'ßÎ jG_# ¸Ø'åk Ø åÎ Ik ¬#Øk jØ
  jØL åØ  ØÎ åk L'  ØÎ ¸ Øf ßÎ j '  Æf åk Ø åÎ Ik ç # jØ Î
 _jØL JØLj ¢Î_ÏG¸¬Qææµ ¬Q__F ¼Îj©Î jØØÞ¸ åk_Æk _Ø_¸ÆÎ 1k¸ßL_# Q_F
 ¬''' ¬¶' '' '~jض¶#Î ¬''  '~¬' jF¶MQ '' ' ''' '' '' '¬'  ¬'
       ·  ÆÎ jk _(__    #  Ø  _____ __)_ ·
       ¦  ¬#,µÏ  _ __)   _ ¬kµøF __)_ _(__)_  ¦
       |    ,_, _(___  __)_       ___ ,  |
       |  Î  ãk  _(___)_       æP'¯°¤Î  |
       |  æÎ  åk            4Ø  ¬Î  |
       | °ØF° åk/MÞ ,Æ°ÏL   ægµ­æ_ Ø#   ¹  |
       |  ØÎ  å# ØL Øf__Q   ØL jQ Ø#     |
       |  ØÎ, å# ØL ØF'''   ØL jØL ØQ   f  |
       |  QÎ] _å# _ØL °G__æ   ØL j# ¬ØÎ  /  |
       |  ¬° `°° °°° ¬°'__ _  ØF­°   °¶*°   |
       ¦       _ __( )_ _ ØL        ¦
       · · tERRy ·  _(  ___) °°°        ·
       _____   ____  _( ____   ____   ____
       \  \__  ) ¬\__  /  (__  /  (__  / | (__
     , ,-\\ .° (,-\\ __/ (,-\\_____ )-\\_____ )-\\ |  (, ,
     \_\_  ____)_¸---'  __¸ `-' __¸ `-' __¸ ` ___) )
      ( (_  _) (_   _/(_ _T °.\(_ _T  \(_  _) )
       ·¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯  ¯ `-----\ ¯ `-----\ ¯¯¯¯·
       ¦_____¸ ·Ac!D/dGs·              ¦
          )______________________________________|

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 15   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  tIMi     |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - hA! cZESc sZEFIe. i jAk sIe pODOBa cOLLy?   `···'
  tROSZKe sKROMNa i nIe w mOIm sTYLU, lUBIe rACZEj cOs wIEKSZEGo.
  aNYWAy... pOSPREADUj tROSZKe, zA cO dZIEKi. dO cZLONKOw dXp oBOWIAZKOWo!
                           ___
                           //X\\
                          //o O\\
      _______________            // (_) \\
      |       (__ _________   _____//_\---/\\\
      ¦ · timi ·   //    (_____(__ __ \ \ /  \\
      _____    __ ¬ __ _    __  | \ \ ~  _ \
      \  \__ ,(-,\_ \ \/¬\__ ,(-,\_ ¦ ////    \ \
     ,-\\ °. (,-\_¯_/(,-\\ · (,-\_¯_/(, ¬¬¬ ·cHEf· |\ \
     \_  ____)_¸ ¯  __¸ \/  __¸ ¯  (  |     |/ /
      (_  _) (_  _/(_ _|_ _/(_ ·°_/  |_________/ /
       ¯¯¯¯   ¯¯¯¯  ¯  ¯¯  ¯¯¯¯ · |___[_]__/ /
      ¦   .°  _           ¦ | / | \ \_/
      |_____  _ //      ·Ac!D/dGs· | |¯¯ ' ¯¯|
         )__////_______________________| |  |  |
                         |  |  ¦
                         |  ¦  ·
                         ¦  · - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 16   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  tINNEr    |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - PRZYJEDz dO oPOLa, tRZa bY pOGADAc.      `···'

                      ;''';
                      )o_O(  _
               ___________ _ \`-'/ __ )\
              __)      ,-\°/-. /\/__
              |  · tINNEr · /  ~  \/ /  |
     _____    __  | __    __/ /   ____  ¦ ____
     \  \__ ,(-,\_  )¬\--,_  )¬\ \,_  ) ¬\__ · /  (__
    ,-\\ °· (,-\_¯_/(,-\\· \ (,-\\· \/\(,-\\ __/ (,-\\_____ )
    \_  ____)_¸ ¯  __¸ \ · __¸ \ )/ __¸---'  __  `-' -'
     (_  _) (_  _/(_·°_\_ _/(_ _\¯ _/(_   _/(_ _T °.\
      ¯¯¯¯   ¯¯¯¯ . ¯¯  ¯  ¯¯ ¯T ¦¦ T¯¯¯¯¯ . ¯ `-----\
        ·Ac!D/dGs· |_____¸     _|_||_|_  __|
                 )_______ /___jl___\ _(

 - i lOVe -
      .::::::.    :::.   ..:::.. _ ______________
   ·  .:::' `·::.   `·:::  ::::'`:::        (_______
   ¦  :::'.:::.`::.    :::: ::·  :::            |
   |  ::: ·:·:::`:: _ __ _ ::: :: ::.:::      .::.   o  |
   |  ·::  ::: ::    ::: :: `::' .::::.   ::::; ¢   |
   |   ·::..:::´ ::    ::: :::...:::·'`:::  ::::·    + |
   l____ `····' .::;  ¢  ,::; `·:::::'   ::  :::·   °.  |
     |    .::· +   :::  ..    .::  :::·      |
    __|   .::·   o  ::: .::::.   .::; :::· nO: 17   |
    |    :::'  .°   .::' ::  `  .::· :::·       |
    l____  :::     ::::. `::.....:::·  ·:; nAMe:    |
      _) `::.    .::::::. `::::::·' ...          |
     l__  `:::::...:::· `::      .::·:::.  dINx pROJECt |
       |__  `·::::·'    Ac!D/dGs ::  `::      ____|
        |_________________________ _ `::.  `:: _ ______|
                        `::...:'
 - nO i kILKa lOGOSKOw dLa wSZYSTKICh cZLONKOw. `···'
               __________
               |     (_____
            ·Ac!D | · dINx ·   |
            ____ | __   __  |   ___
          __/  /_ ·,(-,\_  )¬\--,_ \--| /_
         ,-\ ___/ (,-\_¯_/(,-\\· \ (,-\\ _ / (,
         \_ \) .° __¸ ¯  __, \ · __  |  (
          (_   _/(_  _/(_ _\_ _/(_ _|_·°_/
           ¯¯¯¯¯¯ . ¯¯¯¯  ¯¯  ¯.  ¯  ¯¯
               | · pROJECt · | dGs·
               l_______¸    |
                   )_______|
                  ____
                 <-\)(/->
                 __
            _____  (oO) _____  __ __
        ,----- ,\___ )-,-(`')-,\___ )-,-\ Y /-, -----,
        |   | )-' ) -  )  |  )  _  ) dGs |
        | Ac!D |_   |_   |_ |  |_ |  |   |
        `-----  ¯¬----' ¯¬---' ¯¬`---' ¯¬`---' -----'
                  ____
                 <-\)(/->
              ____    ___  ____
        ,------ __/  /_ \--| /_  ) ¬\__ -----,
        | Ac!D,-\ ___/ (,-\\ _ / (,-\\____ (, dGs |
        |____ \_ \) .° __  |  __ `-'___) ____|
            (_   _/(_ _|_ _/(_  _)
             ¯¯¯¯¯¯  ¯  ¯¯  ¯¯¯¯                  ____
                 <-\)(/->
             ______  __ ___  ______
            _\___ \ _\ Y /_ _\___ \
           _/  (/  \_ _  \_ (/  \_
          _ \  /   / /   / _ \____( _
          |  \--(_____/--(_____/--(____\  |
          |                .:·|
          `-÷ Ac!D/dGs ÷---------------------'
                  ____
                 <-\)(/->
   ______      ____   __   __      ___    ______
   |  ___) ___  __/  /_ ,(-,\_  )¬\--,_ \--| /_ ___ (___  |
   l___) ___)  ,-\ ___/ (,-\_¯_/(,-\\· \ (,-\\ _ / (, (___ (___|
    _ __)   \_ \) .° __¸ ¯  __, \ · __  |  (   (____
   | \\     (_   _/(_  _/(_ _\_ _/(_ _|_·°_/     | Ac!D
   | ¬  ·dINx  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯  ¯¯  ¯  ¯  ¯¯  pROJECt· | /dGs
   ____    ____   ____   _____   ____   ____   _____
   ) ¬\__  /  (__  ) ¬\__  \  (__  ) ¬\__  ) ¬\__ \  \__
 ,-\\____ (,-\\_____ )-\\____ (,--\\  (,-\\ __/ (,-\\ __/ (,-\\ °· (,
 \_ `-'___)_¸ `-' __¸ (_) __¸ \_  __¸---'  __¸ (/ .° __  ____)
  (_  _) (_ _T .° \(_   _/(_   _/(_   _/(_   _/(_  _)
   ¯¯¯¯   ¯ `-----\ ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯


              - i tO bY bYLo tYLe -

         - cHCIALo bY sIe jESZCZe lOGOSKOw, nIe? -

              - hE, hE... nIE mA... -                  ____
                 <-\)(/->       · t H a · m U T H A P H U K K I n ' · e N d ·
      ______  __ __  _____    ______  _____ ______    ·
  : _ .-\ _  .-\\ | /-.-\\ _ /-.  .-\ ___/ .-\\ _ /-.\   \_.  :
 --!--//-|  \___|  __ |  _l  |---|  --'--|  |  |-\___  |----!--
  | /  |_  | |  |  |  \_  |  |_  _ |  |  |  |/ _|  |
  |  o /___| |_  |___|_  |___|  /____/ |_  |___|  ____\   |
  | O .     /___|  /___|  ____ ._____|/___|  |_____. $Ð! |
  |               __ \ /                |
 --¡-----------------------------\/--\/--------------------------------¡--
         ______ _            _ ______
       _____)                   (_____
     ____)     - nO i cO sIe tAk pATRZYSz? -     (____
   ___)                            (___
 _ ___)  - hERe yOu mASZ kILKa iNFOSOw 'bOUt dOGGySTyLe, mF! -  (___ _


   Doggystyle iz new ELITE azkee group, but we associate also gangstaz.
     Our Gz will destroy ALL lame azkee groupz like... U'll see!
  If U want 2 join Uz and U want kill wit Uz all lame azkee muthaphukkaz,
            then write 2 O.G. Steve Jones.

   Our ELITE memberlist:

       Steve Jones (WHQ, Gee, Swapper)
       Norman    (Official Mail Spreader)
       Axe!     (Gee, Graphician)
       Acid     (Azkee Artizt, Swapper)
       Sundance   (Azkee Artizt, Graphician, Musician)

   We R lookin' 4 more TALENTED Azkee Artiztz and 4 cruel'n'ruthless Gz.
       Pimps, playas and hustlas can also join! Write 2:


          4 join:       4 gettin' tha l8zt DGS' warez:

    O.G. STEVE JONES / DOGGYSTYLE    NORMAN / DOGGYSTYLE
        Marek Stachon         Miroslaw Okonski
        ul.Findera 33/14       Al.Pilsudskiego 30/77
         43-100 Tychy          43-104 Tychy
         MF POLAND            MF POLAND
  ·
 _ )_
 _(_ _        4 gettin' tha ELITE DGS' azkee:
 ____)_
(____ _   SUNDANCE / DOGGYSTYLE       ACID / DOGGYSTYLE
_ ___)_    Damian Warzocha          Arek Kajzerek
_(__ _    ul.Ustronna 6/52         ul.Patriotow 32b/1
 _ _)_     43-100 Tychy          44-253 Rybnik
 _( _  _____   POLAND              POLAND    _____
  )     )_____                     _____(
 ·          ______              ______
        ___)                   (___
           Look 4 our 4thcummin' produkktionz:

             Provokkaatio by Sundance
                 ?¿?  by Acid

       ___ So phukka, watch out for our kollies!  ___    ·
         )______               ______(    _( _
                                  _ _)_
                                  _(___ _
                                  _ __)_
                                  _(_ _
     ________________________________________________________  _ )_
    |                            |  _(
  .: |              ¢   .·   .···.. ......   ·
 .::: ¦ ::::::::·  ··:::..   °.  .:·   .·   ·:. ··::::.
.::::: · ::::::· ....... ·:::..    .:·   .:    ::.  ··:::.  ....
·:::::   :::::·.:::·  ·:. :::::... .:·   ::.   ::: ...  ·::.  ·:::
 ·::::.  ::::· :::   .: :::::::::::·    :::   .::: :::::. :::. ·::
 ·::::... :::·  ·:::...:· .::::::::::::::..  ::::....:::: :::::::. ·::. ::
  ·:::  ::: ::.  ...      ::  ···. ·::::::::::· ::::::::. ·:::.::
  ·::  :: :::: .:· :  ..::::. ::     :::::::::· :::· ·::::. ·:::·
 . ::.  :· .:::: ::.  .:::::::::: ::  :.   ·::::::· ::·   :::· .::·
 : ·::  : ::::: ·::::::::::::::: :  ::..  ···· . ·  ..::· .:::·
 :  ·:   .::::::  ····  ·:::::: ::  ::::::..  .::  ..::·  .::::·
 ::. ·:  :::::::     .::::::· ·:  ·:::::::  :::..:··  .:::::·
 ·::  ·.  ·::::::    .::::::·  ·.  :::::: .··:::·:.  ·::::::·
  :::.          .::::::·    ·. ::::::  :::. ·::... ·::· xCz
  ·:::::...    ...::::::··     ·:.:::::·  ::::. ·:::::::....
    ·:::::::::::::::::::·        ·::::·      ·::::::::·
     ····:::::····       +             ·::::·
    ·              .°              ··
    ¦ + ¢                      ¢   ·
    |     i've published 6 collies till now...   +  |
    ¦ ·°                        °.  ¦
    ·                            ·
  · 1th · 'ASCII'    ·· Ac!D-ASC.txt ·· 01·01·96 ·· 56980 bytes ·
  · 2nd · 'AZKI NETWORK' ·· Ac!D-AZN.txt ·· 01·03·96 ·· 92000 bytes ·
  · 3rd · 'FACES'    ·· Ac!D-FCS.txt ·· 07·04·96 ·· 150000 bytes ·
  · 4th · 'AQUARIUM'   ·· Ac!D-AQU.txt ·· 10·06·96 ·· 190000 bytes ·
  · 5th · 'DEEP FOREST' ·· dGs-DEEP.txt ·· 30·08·96 ·· 290000 bytes ·
  · 6th · 'I LOVE US!'  ·· dGs-!US!.txt ·· 16·09·96 ·· 65000 bytes ·
    ·                            ·
    ¦_____                       _____¦
       )____________________________________________(                  ____
                 <-\)(/->


        ____   ____   _____  _____ ________ ____
       _\ __)__ __\_ ¬. _(____/ __(____/ )   ( / __/___
      _/ //___ ·Y  / _/_' __/__/o· __/__/   _ (______ ¬\_
      ,\   \/ .  _  / '   . '   .__/ \__   l/  /
     .p)h`---._\__j---/____\---.____j---.____j /____\ `--._/___//,


        ambrosia · anadune · appendix · chaos split
       clan · claustrophobia · coffin · crazy drivers
         cryptom · dark team · deck six · depth
        erotic design · eternal · flying cows, inc
       floppy · freezers · gods · gravity · high voltage
       hyper tracks · iris · limited edition · l.s.d.
        mawi · monk · mystic · nah-kolor · old bulls
      opium · phuture 3o3 · pil · przyjaciele stefana b.
         ram jam · redline · rektum · royal · scum
        secretly! · sector five · silicon · skulls
        status ok · thefect · tnc · turnips · union
            venal · void · why · x-zone

              sum funny greetz 2...

      anty fonk · anty jabol · brygada rr · dance design
      fractal generators · hlor design · kraciaste koszule
       odbyt design · pivo thefelopment · pijemy vodke
             seven up · voodka people
                                      ·
              special greetz 2...               )
                                     _(_ _
       all doggystylers, dxpians (!?) and stage divers....      _ __)_
                                     (__ _
   ____  ____   ____  __  __                  _ )_
  __\___¬. / __/___ __\_ ¬. _) ¬. _) ¬. a s c i i  r e s p e c t s ... (
 _/o· __/ \______ ¬Y  l____Y·  Y·  \_  _ _________________  ___  _ ·
 \  \/  /  l/ .  |  .   .   / _____________________) (___) (_)
 `---.___/`--._/___j---.____j--.__j--.__//,               ,
   ____   _____ ____    ___   _____  ____  ________ ____ .p)h
  __\_ ¬. __(____/ / __/___ ___\_ ¬. __(____/ __\_ ¬. )   ( / __/___
 _/  / _/_o· __/__(______ ¬Yo· l/  Yo· __/__/  l____Y   _ (______ ¬\_
 \  _  / '   .  l/ .  /____| '   .  |  .__/ \__   l/  /
 `---/____\---.____j--._/___j--.___\ `---.____j---.____j /____\ `--._/___/

            amf · save our souls · u'race

  ·    ctp · dave · draw · hotstepper · leunam · nemes!s
  (       react · seti · sharp · sleeper · steel
 _ _)_          sundance · the founder
 _(___ _
 _ __)_      ____    __   _____ ____  ________
 _(_ _      _\ __)__ ___| ¬. __(____/ / __/___ )   (
 _ _)_     _/ //___ ·Yo· |  Yo· __/__(______ ¬Y   _ \
 _( _     ,\   \/ .  |  . '   .  l/ .__/ \__/
  )    .p)h`---._\__j---.____j---.____j--._/___j /____\
  ·   ____   ____  ________ __  ____  ________ ____
    __\___¬. _\_ ¬. )   ( _) ¬. / __/___ )   ( / __/___
   _/o· __/ \' / _/_   _ Y·  (______ ¬Y   _ (______ ¬\_
   \  \/  /  _  /__/ \__   .  l/ .__/ \__   l/  /
    `---.___/`---/____\ /____\ `--.__j--._/___j /____\ `--._/___//,

               folar/style (fL)
               hotstepper (HS!)
              paszczak/azkiness (pSh)
             sundance/doggystyle ($Ð!)
            xCluziwe/save our souls (xCz)


                  ____
                 <-\)(/->              ______________________ _
            ___)          // |
            |  ·° · how to... ·  ¯ | ·Ac!D/dGs·
   ____   ____  | __    _____    ____ |  ____   _____
   ) ¬\__  ) ¬\__ · )¬\--,_ \  ¬\__  /  (__  ) ¬\__ \  ¬\__
, ,-\\ __/ (,-\\____ (,-\\· \ (,-\\   (,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\ °· (, ,
\_\_ (/ .° __¸ (_) __¸ \ · __¸  ____)_¸ ---- __¸ (/  __¸  ____) )
 ( (_   _/(_   _/(_ _\_ _/(_ °· _) (_   _/(_   _/(_  _) )
   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯ . ¯¯  ¯  ¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯ . ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯
           | aCId/dINx pROJECT^dGs^sDc |
     ·      |              ,··..'
    (       |    aREk kAJZEREk   : .···.
   _ _)_      | ¢  PATRIOTOw 32b/1   : ·  ;
   _(_ _      | .°  44-253 rYBNik   :· ..·'
    _ )_      |      pOLANd     :·'
    _(_ _     |              ` |
    _ )_     | sORRy, bUt nO sTUPId aNd  |
     (      | lAMe bEGINNERs! 1oo% aNSWEr |
     ·      | bUt nOt 1oo% sWap. aZK'm8s |
           | aNd fOREIGNERs wELCOMEd _  |
           l______¸         _\\ |
               )_________________)\\\_|      ·
                                 )
                                _(_ _
                               _ ___)_
                               _(_ _
                   #¹          _ ____)_
                   J#&          _(__ _
                   d##          _ _)_
                  m###þ          (
                  m####           )
                  J####          ·
                  #####Þ
      _           J#####ß
      ¬qw_          ¢#####Ñ          _ùw'
       ¬##æ_         Ø######L         sµ##
        9##ѵ_       4######Þ       _æd#Ø°
        ¬0###æw_      Ø######P      _wW###@¬
         'H####æ_     Ø######L     _æ####H°
   ·      ¬¶#####Ww_   #######þ   _gW#####K
  _( _       'N######w_  ¬#######P  _w######H`
 _ ___)_       ¬¶#######p  d######K  g######ØK
 _(__ _         ¬M######Wµ ¶#####ع jW######M'
 _ _)_          'N######&¶######\æ######@'
 _( _           ¬7######b#####\d#####@F
  )             °0####W###5#####0'
  ·        ¸___wwæ[email protected]#k##ØMÇ_µwwwwµwwµ___¸
     ___wwa&ÑÑN##############þ__]##%®$###############WØ#&æµw___
    **MH#########################'#ØH#########################HN**
      ¬¬°7Æ@@M############HØP9¯ #¹ ¬9Æ#M############M0#@Y°¯¨
           ¯¬¬¬¬''''¬''   dF   ¯'''''''¨¨¨¯

    -------------------------------------------------------------
      a  d O G G Y S T Y L E  ÷  p R O D U K K T I o N '96
    -------------------------------------------------------------


 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
      -( [ bOONDOCKS! ] [ oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE ] )-
  ________________________________________________________________________
 __/ __ __/  _ __/  _ __/  _ __/ ___ __/  _ __/  ____/  / __/  ____/
 \_  _ \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  _ \_____ \_
 /  / ¯¯/ _/  / _/  /  /  / _/  / _/  / _/  /  / ¯¯/ _/  /
 /___   \__   \__   \__/  \__   \__   \__   \__/  \__   \
 sAl1   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \
  /    \   /________\   /    \   /________\   /
 /     \          /     \          /
[·hELLFIRE&lSD wHQ!·tRISTAR aND rED^sECTOR ¡NC.·sUNFLEX iNC.&lFC aMIGA eHQ!·]
  [·tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. cONSOLE·&·gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!·]
   [·tRISTAR & rED^sECTOR ¡NC! /X-iNNOVATION wORLD dISTRIBUTION sITE!·]
[·cLASSIC^qUARTEX hQ!·] [·dREAMCHARTS·dEVIOUS dEZIGNS·&·dATA dIVISION dHQ!·]
     [·-g^sTYLE!·&·tWISTED wHQ!·] [·pRO ARTS·&·rOADHOGZ eHQ!·]
 
     [·sYSOPS: s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS·]

     rUNNING oN aN aMIGA 4OOO wITH a cYBERSTORM O6O/5O mHZ/22 mB
   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!
         --»> lATEST aMIEXPRESS vERSION 4.xX! <«--
     ---»> nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORD! <«---

 +31-(O)-548-54O-653  +31-(O)-548-521-716/521-848     +tEL-NET
  -[ 16k8 dUAL ]-      -[ 33k6 dUALS ]-    -[ 23:30-06:00 gMT +1 ]-

     [-[[ uPLOADEd bY: SHALLoW     ]]-]--[-[[ nODE: 02 ]]-]
   [-[[ tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: ]]---[[ 07:25:05, 12-11-1996 ]]-]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

    ______   _______  _______
  .-\\   \_.-\\ ____/_.-\\ ___/_
  |  \___  |  \__ _________  |
 __|   |/ __i   |/  |   |/  |__
._) |_____/ \_ \____/  |_____/  | (_.
|    /_______\ \_____|  \___$Ð! __|
|                   \_.
| yO mF! aCId oF dOGGYSTYLe iS bAKk!  |
|__                   |
._/  i LOVe uS! - jOKe kOLLY 4 mY   |
|_  fRIENDs fROm · dINx · pROJECt ·  _|
 )____________________________________(
ArtistAcid
Titlei lOVe uS
Date16 Sep 1996
Views227
Download dgs-!us!.txt
Viewon ASCII Arena