AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "iMPULs" by Budgie of Doggystyle
[sOf]

  _ __ __ _ _ _ _
       \\\\\\\\ _
       \\\\  \_
     _ __ /_   / o             _
       \_)  \_/___  _ __________________\\____
        \    ,_/              /___
        \  ___/                 )__.
         \ /_____                  |
         \ \----' yaaa... ___            |
          \ \___     /__/           _|
          \___/_________/////           \.
      _ __ __ /  __________/ /  are ya ready?    |
          \   _______|__/             |
          \   \                 |
           \   \                 |
           \   \ .aC!d/dGs'97.         |
          _ __\______\__________           |
            /_ \--'     \  _        _|
            /_/        \ \\______________\
           /   ____________  \
  _ __ __ __ ______/_   /     \   \ ____
      // |      /      \   \/ //
   _ __ // ,|      /       \  / //
     // ·/|__________/      __ \__/· //
    // /            _ __ \ ' //
 _ ___ //__/                \ //
    ¯¯                  ¯¯                                   .
                                   |
     âµµµµ____ ___ _                     __|
     _©ØØØØØØØØæØØØæø#µ_   _                __\
     ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#æµâæØØØ#æµ_  __ _____________________)
     ¯j©©ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#¬°¢Øæ_          |
     Ø##ØØØØØØØØØØ#@@####ØØØØ#_ ¬°ØÞµ__        |
       jØØØØF' _    ¯'¶ØØØæµ_ ¬*##µ_  __ _______|___________ _
       jØP'jÆ#µØ      ¬0Ø@¶#Mµ_ ¬¶#Þµ      ·    |
       jØ' 0ØØP _      ¬## '¶ØÞµ_ °ØÞ_         |
       ز [email protected]'  ÆÞ_     _jØÎ_  °##µ_ °ØÎ_  _ __________|__ _
      j#     Ø°#  __ææMØØØØØØØMµµ_¬¶ØÞµ_°#µ   |    |
      tF    jF ¢#_æØ@¶°'ãÎ_  ¯'°#Ø#浩©#µ_ØÎ   ·    ·
      tÎ  __µæØ  °Ø@'   ¶ØMæææÏÏÏÏWØØØØØØØW©Î   __ _______ _
      tÎ_gæØØ#@°        '°°°''''°¶#ØØØØØØس      |
      ]Ø#P°¯                ¬0ØØØØØæµ     ·
       ¯                   9'°0ØØØ _ ________
                           ¬¢° gæµ_
      _      b u d g i e        â_°°*Øp    _
  __ _____\\_____________________________________   j#  ¬#    Ʋ
 ._____    _____  _____  ______  _/\_  _______ j#  #µ   j#
 | ___l______\  |__\  \._\ ___/___\oO/_ _\ ____/ ]F  ¬Øµ_ gز
 | \___   l\  |  \__ |  \__   \/ |  __/__ tÎ_ __  ¬*ØØØ@'
 | _ / _    _ _ / _ _  / __   _ _    åL    ¯¯
 `-/______\--l_____|--/_____|-(______|/_____|--(_____ ]þ _ __ _   ,
                         ___ _ ÆÎ      Ø
     _      bD!/dGs        ____)    ØL     ÆF
     \\_________________________________\    ·  ¬ØL    _ÆP
                           :  ¬ØÞµµµgMØØ°
                       .---.  ¦
                   .---.  |  |  |
                   ¦  |  |  `---'
                   :  `---'
               ______ · ____
              ./ .__ \_._/ ___)
              |  l_/  |  ____)
              |     .   |
              |_________|______|
              bD!/dGs ·
                   :  .---.
                   ¦  |  |  .---.
                   `---'  |  |  |
                       `---'  ¦
                           :
                           .

           _______________ __       .
   ________._____/                :  .---.
 ____)    |                   ¦  |  |
 | _ _ ,   | ·Ac!D/dGs·              `---'  `-----.
 ¦ \((:::-.  |    ____  ____   ____   ____    ____ .
 · / ·'' _\ l___ __/  /_  ) ¬\__  ) ¬\__  ) ¬\__  / | (__ ____ _
 /   (__) , ,-\ ___/ (,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\ __/ (,-\\ |  (, , )/ |
 /   ¸_/ ) \_\_ \) .° __¸ (_) __¸ `-- __¸ `-- __¸  ____) ) ¯ |
 ·   ' `/  ( (_   _/(_   _/(_   _/(_ °·  _/(_  _) )   |
 ¦    /  _  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯    ·° |
 | °    _,-'\  _____ °·  ____   _____   ____          |
 | .°   ) __/__ \  \__  / | (__  )  /__  ) ¬\__   ­­,--,­­  |
 | _ , ,-\\____ (,-\\ ·° (,-\\ |  (,-\\ / (,-\\ __/ (, ,  / oo \  |
 l_/(_ \_\_  \) __¸  ____)_¸  ____)_¸ _/  __¸---'  ( (  \\__//  |
    ( (_   _/(_  _) (_  _) (_   _/(_  ·°_/ /  / \/ \  |
      ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯   ¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  · / ,__, \  |
                 ,  _           ¦ )_) ( ____|
     --- D · O · G · G · Y · ) · | · Y · L · E ---   l________(                   __
               /l l\| | l
               /-| | l l__|

                    .
                    .
                    :  .---.
                    ¦:. |  |  .---.
                    `---'  |:. |  |
                        `---'  |:.
                            `---.  .---.
     · v e n a l ·                  |:. |  |
                              `---'  |
                    __              ·
                  _\\` |
                 | \  |
         ___ ___ _____  ___  | _____  ___
        _\ Y / _\ __ \_ \ \--._ _\___ \_ _\ |
       _/ \ |  Y ____/ Y \ \  Y _____ Y  |---\_
       \_  `  |    |  \  | `-'  |  '  _/
       .o(-.______|-.______|----\___|-.______|-.______)o.
                 |   .
              [aC!d |  \__| dGs]
                 |__,\\                                  |
             .
            .:|
           .---'
           ¦
       .---.  |
   .---.  |  |:. |             .
   ¦  |:. |  `---'      a n d     :  .---.
   :  `---'                 ¦:. |  |  .-------.
   .                     `---'  |:. |    |
                             `---'    |:.
   ___ ___  _______  ______   ___    _______  ________ `---.
 .--) | (-.--) _ (-.--) __ \ .--) |   __\   (_ |  ___ |  |
 |  _/¯\  |   )  |   _/ (_|   |----|  \__  | | |_____|  ¦
 |   .  |   ·  ·|   \  |   ·  |   (  |_:___________ :
 |_____|  |    Oo|_____/  |______  |  ______| ·     (__|
  |  |____| ---------'   )____|   )____|____(    .w.O.R.L.d.  |
  :                .·      _            |
  ________ _____  ___   ___ o°  _____ .øØØØØø._____ _______ ______
 .-\ ____/-\__ (-.-) \---.-) |__ .-\\__ (_ØØØØØؤ°_ _/-) ____/__) __/_
 | \/__/.  _/  |  . \_ |  __/-|  _/  ØØد _| \/ |  __/--\_____  |
 |   | |  \_  |  |  |  )  |  \_ _`¤ØøøØØø.  |  \  |  /  |
 |   | |____/  |___|  |_____  |____| ØØø_ ¬ØØØØ  |_____  |_____  |
  -----'   )___|  |____|  )___|  )__ØØØØøøØØØØ --'  )___|  )___|
 [$Ð!]          _______      `¤ØØØØØؤ'
             |_______|__________ _ __¬¯___ .f.A.N.t.A.S.I.E.s.
     _ __ __________________|

                  a N d

    ·
    :         F R I E N d s  z O N e!
    ¦:.
    `---.                    .---.
      ¦                    |  |  .---.
      |:.                _ ____|  |:. |  |
      `---.  .---.           \\    `---'  |:.
        |:. |  |                    `---.
        `---'  |:.                     ¦
            `---.      a n d            :
              ¦                    .
              .
                    u n k o w n  g r o u p !

                          x-files rulla... :) [aC!d]


  _____  _____ _____ -ÐÅ! ____    ____    _     ___. ____
.__\  \__\  \ __/_ _ ._/ _/___ ._/ __/_ _ ._/ \ ____ ._/  |_/ _/___
| /____/ /  /  __/ \|_____  \|  __/ \|  \\  \|   /____  \.
|   .____\  \  \     /   ._  \   .____\\     |  /   |
|_____|   \________________________| \________|   \__________|__________|
            n e w  a s c i i  c o l l y

                 c a l l e d :
                      _
             _._______________//____._
             \!           !/
              |           |
        bD!/dGs   | · i m p u l s · |  ____________
      ___  ___    |           | æ@¶°°''''°°°°¶
     ._) _)__\ \ ____ _______  _____ ___ #_
     |     \\/  /_/  ___/____\  /_/  | ¬¶æ__
     |   .  \/     \_   l\    _|___ ¦#w__
     |______|____/   .   ___         /__ _¯'¶*mw__
          /______|_____\ |_______/__________ ___ _ ¬°Ñm
              .           .  //  ___µµæP
              |           |     '''¯
          · n e w · b u d g i e ' s · c o l y ·
              .           .
              |___ _________________|
               //
                 

                
              ____________________
             __)         (__
 _ _ __  )_ _ __ ___ |            |
 )) )) )) ((__ )) '((_)) |    hi there!    |

budgie's on da keyz.  this time i present you my latest ascii collection
called IMPULS... hope ya like it! as always it includes a lot of different
      logos and... blee! that's all... :) watch it or die!
             .            .
             |  budgie/doggystyle  | _ _ __  )_ _ __ ___
             |__          __| )) )) )) ((__ )) '((_))
              )__________________(   ___                                        ¯
 ._/ _\ ___
 |   \\/_ \_.  µ_.  [ m e n u ]
 |______\/   | Æ#[email protected]æø   _      ____  _____ ____________
     /_____ _ææµØw_  ._/ \ ____ ._/  /___   (/      (__.
  __\    ,ɯ ¯ ~   |  \\  \_|  //  \_.   -ÐÅ!/u'r   |
 .__)     ØL     IE ____\\   ._  /   |         |
 |      ¶B_    _Æ0<   \_____| \_________|        ___|
 |       'PMææææ=°'                     (_.
 |                                 |
 |   [01] - 3d heaven                       |
 |   [02] - acid                         |
 |   [03] - acid                        __|
 |   [04] - ace                         \_.
 |   [05] - apx                          |
 |   [06] - azki                         |
 |   [07] - black fire                      |
 |   [08] - blaze                         |
 |__  [09] - boro                         |
 ._/  [10] - cooper                        |
 |   [11] - credits                        |
 |   [12] - ctp                          |
 |   [13] - ctp                         __|
 |   [14] - def                         \_.
 |   [15] - diablo                        |
 |   [16] - digger                        |
 |   [17] - draw                         |
 |   [18] - dxp                          |
 |   [19] - enter                         |
 |   [20] - entrix                        |
 |   [21] - erotic                        |
 |   [22] - fci                          |
 |   [23] - floppy                        |
 |   [24] - flp                          |
 |   [25] - flp                          |
 |   [26] - freak                         |
 |   [27] - gabi                         |
 |   [28] - glaz                         |
 |   [29] - hasid                         |
 |   [30] - index                         |
 |   [31] - iris                         |
 |   [32] - jumbo                         |
 |   [33] - letter                        |
 |   [34] - link 124                       |
 |   [35] - luk                          |
 |   [36] - macintosh                       |
 |   [37] - mad bart                       |
 |   [38] - madel                         |
 |   [39] - marduck                        |
 |   [40] - mawi                         |
 |   [41] - mawi                         |
 |   [42] - meecash                        |
 |   [43] - menu                         |
 |   [44] - mr.kadde                       |
 |   [45] - network                        |
 |   [46] - news                         |
 |   [47] - nexus                         |
 |   [48] - nexus                         |
 |   [49] - node                         |
 |   [50] - norman                        |
 |   [51] - nxs                          |
 |   [52] - opium                         |
 |   [53] - pc scene                       |
 |   [54] - peer                         |
 |   [55] - pepson                        |
 |   [56] - pikabo                        |
 |   [57] - poison                        |
 |   [58] - poison                        |
 |   [59] - revi                         |
 |   [60] - scum                         |
 |   [61] - scum                         |
 |   [62] - sloody                        |
 |   [63] - sundance                       |
 |   [64] - timer                         |
 |   [65] - truce                         |
 |   [66] - windi                         |
 |   [67] - xxx rated                       |
 |__                                |
  /__                             ____|
   (__________________________________________________________)


           · h a v e a l o o k a t ... ·
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  |___
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________| _ ____|
                      _ /
   impuls colly!              \/  logos : [o1] 3d heaven

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
               ____________________________________________.
         _ __________\                      |
                           3D hEAWEn     |
 øØØØø,  ______   _____  _______   ____  __.__  _______  __ ·
ز °ØØ __\   \. __\  \._\ ____/_ ____\  \.__\ | /__._\ ____/_ __)¬\____
  øØØ,  \__  ||  \__ |  __/  \  __\  |  /¯\  |  __/  \  _ \  |
 °¢ØØØ, _ |/  ||  _/ _  \   _  \_  _  _ \_ |  \   _  \   |
  °ØØØ -/______||____|___|---/_____)----|____|---(_____|---/_____)____\____|
ø. çØØØØ  .
°ØØØØØ°  | bD!/dGs             _
      |_________________________________//


           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o2] scid

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                     ______________________
                    |           |
                    |           |
                    |  · aCId ·     |
            _____  ______ · _/\_  ______   |
          _____\  \__\ ___/____<_oO_>___\   \.  |
         |  __\  |  \|    /--\   \__  |  |
         |__ \__  _  _   __`­­­­'_ _  /  |  |
          /____|____|---(_____\ \_____|-/_______|  |
                    .          _ |
                    | bD!/dGs      //_|
                    |__________________/           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o3] acid

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                             ___________._
                     _.___________,-\\     |
                      |             |
                      |             |
                      |    _____      |
          ____          |    )  \.     |
        _____\  \   _______   ·  ____\__  |     |
        \  __\  \____\ ____/_  ___ /   _/  |     |
        /  \_      \|  |__(___)_\   \  |     |
       /______|__________        ___________|     |
                /_____     l           |
                  /__________|           |
                      .             |
                      | bD!/dGs   _  _______|
                      |______________\\-'


           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o4] ace

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                   ______________________
                   \           |
                  .-\\          |
                  |           _|
                  ·           \.
               _____  ______  _______   |
             _____\  \__\ ___/____\ ____/_  |
          /\_ |  __\    \|    __/  \_ | _/\
         _/  |__ \__  _ _   _  \   _/ |  \_
             /____l____|--(______|---/_____)  |
                  .            |
                  | bD!/dGs       _ |
                  |          //-'
                  |___________________/           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o5] apx

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


    _            · a p p e n d i x ·
    \\_______________\__________________________________
             \_____  ______ ____ ____    //____
            ____\  \._\ _ ¬\ \_ | _/
         bD! \ __\  |  /  \/  .  \ dGs
            / \__  _  _____   |  \
           `-----|____|______l/_____|_____\
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o6] azki

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                 ·  a z k i  ·
       __ __________\______________________________ __
           _____ \______  ____   ____
         ___\  \__\____ \_|  |___ _\ /_
         l __\    ______l  _| _/| \/ |
         | \__  . _ \|  _  \_ \l   |
         `----|____|-(_______|____l__________|   ______ __
       _  bD!/dGs       _____________________))
   __ _____))_____________________//
                  /           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o7] black fire

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

       _____   _____    _____  ______  ____
     ____\ ___|___ _\  | _____\  \__\ ___/__|  |____
 _ __.___\\   \____ \_  __|_\  __\    \|  |  _|  /
   |     _ _/ ___    _ \__  _  _   _  \_  \
   |   - ---(______) /_______|----|____|---(_____|----|____\
   | bD!/dGs                         \
   |       _______  ___   _______  _______ _ ______\____.___ _
 _ __|________/_____\ ___/_ _<___)_.__\ ._ \ _\ ____/_       |
   ·    //    ____/    |  \ |/ _//  __/  \_      |
       _   _   ___    _   _  _  \   _/    _ |
       //-----(_____\ /_______|-----(____\---/_____) _ ______\\_|_
  _ ______/                             ·/____ _
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o8] blaze

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                 __________________
               ,-\\         |
     ..........     |          | bD!/dGs
    ...: _____ :. . ____ ·  _____  ______ · _______
    :  _\ ___|___ __\  | ____\  \___\____ \___\ ____/_
 . ...:  \ \____ \   _|__\ __\     ______|  __/ ¬\_
 . ....  /__  ¦/ ___    _ \__  . _ \|  _  \   _/
    :   /_______l /_______|----|____|--(_______|---/_____)
    :.......................... . .      .
               |         _ |
               |_________________\\-'
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [o9] boro

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                 ____________________
                .-\\          |
                |    b o r o    |
                ·           |
       _____   ______  ______  ______   ¦
    __ __\ ___|_____\ ._ /_.__\ ._ \ _\ _ /___ .
        \____   |/  |  |/ _/_  /   \\_____ __
       _  [/ _/ /  _  _  / /     \
     - ---(_______)________|----(____\ _______\
                .         \\_____ __
                | bD!/dGs       .
                |           |
                |___________________\\-'
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [1o] cooper

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                    ____________________________
                    \              |
                   .-\\             |
                   |  .c·O·O·P·E·r.      |
                   |               |
     ______           ·  _______  ______     ¦
    _ _\ ___/__________._______._______\ ____/___\ ._ ¬\    .
      \|     _ |  _ | ._  _ __/    |/ _/_ _
      _   _  / ·  / · |/  \ _   _/ _   __ _
   - ----(_____|  /  _  /  _  ____/ \\____)--((______\
         ________|_______|______\             .
                   .               |
                   | bD!/dGs           |
                   |             //-'
                   |_________________________/
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [11] credits

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/       _ ____\_______________________................
           \            bD!/dGs   :........... .
   ______  ______\  ______  ______  ____  ___   ______
   _\ ___/____) _  \ __\ ___/_ __\   \__\. /_._\ _l__ __\ __/__
   \ \|    _/ _/  __/  \  \__   \/ |  ___/  \.__ ¬\_
   /___   _ \_  _  \   _ _  /  _   _ _ ¦  . l_/  /
    (______|---(____\---/_____)-(_______|______|--(______l________/
          _ ____\___________________________________ __
             \
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [1²] ctp

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
                     _____________________
                     \          |
                    .-\\          |
                    |    · c T p ·   |
                    ·           |
            ______  ____   ______       |
           _\ ___/____\ _l__ .-\ _ \      |
           |  )l     ___/_|  /  \      |
           |  _   _ _ ¦  _ _ ____/      |
           `---/_____|--(______\-/____\       |
                    .           |
                    | bD!/dGs       |
                    |          //-'
                    |__________________/
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [13] ctp

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                  .: .............
                  ...:      :
          _____  _____  : _____    :
         __) ___)__\  _l__ __\ _ \   :
         \  \l    ___/-\  /  \   :
         \___   .  ¦  .  ___/   :
           /_____|________|_____\    :
           bD!/dGs   .       :
                  :..............:

           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [14] def

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


         __ ________\________________________________
               \______  _______  ______  //-.
              __\   \._\ ____/_ __\ ___/_  / |
              |  \__  |  __/  \  ____/   |
              | _ /  _  \   ___   |    |
              `--(______|---/_____) (_____l    |
                    bD!/dGs      ______|
      __ ___________________________________________)

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [15] diablo

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

  __ _____\___________________________________________________ __
   ______ \____   _____  _____    ____   ______
  __\   \._\. /_____\  \._\ ___|___ __\  |  _\ _ /__ bD!/dGs
  \ \__  | \/   __\  |  \____ \   _|__l  /  _\____ __
  /_  /  _   _ \__  ____  l/ ___    _ /   \/___ __
  /_______|______|----|____l /________) /_______| _______ /
                             \/
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [16] digger

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                       _________________________._
                       \            |
                      .-\\            |
                      |             |
                      |             |
                      ·             |
    ______  ___  _______  _______  _______  _______    |
  _ ___\   \._<___)_._\ ____/_._\ ____/_._\ ____/_ __\  _ \   |
     \__  |    |  \__  |  \__  |  __/  \   _/ _/_   |
    _  /  _    _  _/  ._  _/  .  \   __  .  /   |
 - ----/_______|_______|_________|/________|____\____)/____|____\   |
                      .            _ |
                      | bD!/dGs        //-'
                      |______________________/


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [17] draw

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                         _
                        .-\\_______________
                        |         |
                        |         |
                        ·         |
          ______   ______   _____  ___ ____     |
       _ ____\   \.___\ _ \ ____\  \._\ |  /_.    |
      /    \__  |   _/ _/_  __\  |  /¯\  |    |
  _ _____/ _  _  /  |   _  /  \__  |   \_ |    |
      //- --(_______|-----(____\-----|____|----(_____|    |
   _ ____/ bD!/dGs              .         |
                        |_______________  |
                                \\-'

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [18] dxp

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

             ______ ____ ____  ______
            __\   \_\_ | _/ __\ _ \ ______/\
            |  \__  _/  .  \l   /  \   /__\_______ __
     /\___________| _ |/  _  |  \  _____/
 __ _____/__\     `-(_______|____|____________l  bD!/dGs
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [19] enter

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


  _ _____\___________________________________________________________
      \_______   ___    ____    _______  ______    |
      _\ ____/_ ___) \______\ _l__ __\ ____/_ __\ _ \    |
     |  __/  \  _ \    ___/__)  __/  \   / _/_   |
     |  \   ______\   . _ |    \   _  _  /   |
     `---/_____)   \____l--(_______l---/_____)----(____\   |
      _                            __|
     _\/___ bD!/dGS                 __________\
     \/\ /__________________________________________)
       \/          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [2o] entrix

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

 __ ____________________
             \     e n t r i x
    _______   ___  \\____
   _\ ____/_____) \_____\ _l__  ______  ____ ___.___
   | ___)__\  _  \    ___/____\ _ \ _\ /_ \_ | _/
   |  l   _  \   _ _ l  .  _/ _/  \/ \/   \
   |_________)_____\____|--(_______|  _  __   _  .  \
  . ............................... `---(____\/_____\---|____\
                  :........../
                       / bD!/dGs   _____ __
                      /_____________\\

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [21] erotic

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

   __ _________\________________________________________________
     _______ \_______  ______  ___   ____  ______   |
    _\ ____/_ _\ _  \ _\  /_.__\ _l__ __\ /_ _\ ___/__  |
    |  __/  \  _/ _/   _  |  ___/  \/ |  \|  | |
    |  \   _  \_  _  _/  _ _ l     .  _   | |
    `---/_____)----(____\ _______|--(_____________|---(_____| |
                                ___|
           eROTIc · dESIGn      bD!/dGs  ___)
 __ ________________________________________________________\


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [²2] fci

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/      __ ___________\________________________________.__ _
              \______  ______  ____    :
             __\ ___/_ _\ ___/__ _\ /_ bD! :
             \  ____/  \|  | \/ |   :
     . ..........  /_   _   _   _   |   :
           :   (_____l-----(_____|______|   :
           :.....................................:          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [23] floppy

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


             ._______________________.
      _____    |            |  _____
     _< ___/_ ___  | f l o p p y  ______ |____\  |
     \ ____/_\ |  _____  _____ _\ _ ¬\|  l\  |
     /   _  _|__._\ _ /_._\ _ \\  /  \______  |
     /______J_    l  /  |  /    ______________j
         /_______  /  _  ____/_____l . bD!/dGs
 _ ____/        /________|_____l     ¦
   //_______________/ .            |
             |_______________________|


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [24] flp

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/             ______ ____  ______
             / ____/__\  | __\ _ \
            _/ _____\  __|_\  /  \
            \_   |__    _ _ ____/
          bD! l_____| /_______|-(____| dGs

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [25] flp

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

     _                       _
    _(_)_ ________    __ _______________________//
    (_(_)_)    \______  ____  \______
     (_)     _\ ___/_ _\  | ._\ _ ¬\
     -|_ bD!/dGs |  ____/   _|__|  /  \
     -|_     l_   ____    _  _____/
     -|      (_____l /_______|______l
     ~~~
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [26] freak

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/       ..........             · f R E A k ·
  . .......: ______ :...................\__________________________
      ____\ ___/_ ______  _______  \\_____  ____
      \   ____/_\ _ \ _\ ____/_ ____\  \._\  |___
      \__   |   / _/  __/  \  _\  |  _| /
     bD! (_____  _   _  \   _  \__  .  \_ \_
          /----(_____\---/_____)------|___|-----l___/
         /____________________________________________ __

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [27] gabi

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                        ______________________.__
                        \           |/
                       .-\\          |
                       |            |
                       | ·gABi·        |
             _______    _____ · _____    ___   |
          ___ __\ ____/_ _____\  \._\ ___|___ __<___)_  |
       _ ____\\    \__  \  __\  |  \___  \\    |  |
         _   _  l_/  ____ \__  _ _  l  ___   |  |
         \\- --(_________l /___|____|--|_______) /______|  |
    _ __________\             .           _ |
                       | bD!/dGs      //-'
                       |___________________/
 
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [28] glaz

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
                   _________________________.__
            g l a z    \            |
         _______  ____   \_____  ______     |
         _\ ____/_ __\  |  ___\  \._\____ \_    |
        |  \ _  \\  _|__| __\  |  ______|   |
        | _ /  _ _   _ \__  | _ \|  |   |
        `--(______)--(______|----l____|-(_______|   |
                     .           |
                     | bD!/dGs      |
                     |_____________________|
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [29] hasid

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                   /_______________________
                 ,-//       _    |
                 |        _)    |
                 |  · HasiD ·  _)     |
                 ·       _)     |
    _____   ____   ______  ____   ______     | _
   __\  \_____\  \.___\ __/_ __\ /__.__\   \.    ¦_)
  |  \__   __\  |  \__  \  \/  |  \__  |    _)
  |  _/ .  \__  _  _ /  _    _ _ /  |   _)
  |____|___|____|____|---(______)________|--(______|   _).
                 .       _      |
                 | bD!/dGs  _)      |
                 |__________ _)__________//-'
                       _)      /
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [3o] index

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
       _ ___/__________________________________________ __
       ____/  ___     _____  _______ __
       _\ /____) \_____.___\  \___) ____/  \____
      | \/   _ \  |  \__    __/__\  \ _/
      |   .____\ \  _ _  / _ _   __  _ \
      |______|   \_____|--(______)-/______)/___/  \
          bD!/dGs        /      /_____\
     __ _____________________________/__ _


           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [31] iris

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
   .______________________.
   |           |..........................
   |         ____ | ______  ____  ______ :.... .
   |  · i r i s · _\. /_·_) _  \ _\. /_ __\ __/_
   |        | \/ ¬Y _l _/_ \/ ¬Y  \_._ ¬\_
   |        |   | \_  / ____|___ l/ _//
   |        |______|---(____\__\___|--/______)
   |           .  _    \  /
   | _  bD!/dGs     | çØØw,   \ /
   `-))___________________| ° ~¢W_  _ø \/
                  IØ ,øR
                   ¢øW
           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [32] jumbo

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

               · j u m b o ·
    __ __________\________________________________________ __
     _______   \_____  ___ __  _____   ______
 bD!/dGs \   \_ ___\  \.__\ \/ /__ \ ___|___ _\ ___ \   _
    .---\___ _/   \  |  _  _  | \___  \_ l_/ \____\\
    | _  / |   l\  |  \_/  _l__  l  _/     ........ .
    `--(______|--/________|_____|____\ /_______) ________ :
     _________/___________________.__ _ ................:
 __ _____)    /          |   :
                    :......:


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [33] letter

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/    __ ______________\_____________________________________ __
   ____   _______  \____    ____    _______  _______
  __\  |  _\ ____/_ ___\ _l__  _\ _l__  __\ ____/_ _\ ._ ¬\
  |   _|__l  __/ ¬Y   ___/___l  ___/___)  __/ ¬\_)  |/ _/_
  l__      \   _ _  ¦  _ _  ¦  _  \   __  _  //
   /_______|---/_____)--<_________|-<_________| ---/_____)-----(____\
       .
       | bD!/dGs       · l e t t e r ·
       |                _
       `-\\____________________________\\
         \

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [34] link 124

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/           _ ______________\ _ __________________.__ _
         ____   ____   __ \/   ___     :
        ___\  | __\ _ _ __)¬\_______/  |___   :
        \   _|__\ \/ |/  _ \     _| /_   :
        /__    _   ______\  __  \_ / \ ..:
         /_______|______|   \___)/_____|____/ :
         bD!/dGS    .             :
                :   ½½ ½½½  ½ ¾½  :
      __._________________ :...  ½½  ½½ ½ ½½  : _____.__
       |         .. :  ½½ ½½½  ½½½½½  :   |
       |          : :  ½½ ½½½½½  ½½  :   |
       ·           :......................:   ·

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [35] luk

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


     ..........___\_______________________________.__
     :: .......  \____   _______  ____   |
     :: ::  ::  __\  | ___\   |__\  |___ ¦
     :: ::.. :: |   _|__\  \   ¦   _| _/ ·
     ::......:: l__    _ _ l\  ___  \_ \
         ::  /_______|-(______\ |_____l___\
     . ......::..... bD!/dGs ..................... .
           ::.........::

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [36] macintosh

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


 __ __  ____  _____   ____  __    ___   _____  _____   ___
 _\ \/ /___\  \._\ __/__ _\. /_ _\ \ ____l _l_ ._\ _ /_._\ __/_.---|  |
| _  _  _\  |  \| ¬\_) \/ (__)  \l  /  __/__l  /  | \__ | _|  |
|  \_/ _ \_  _  _  __   _  \  _ _ ¦  | /  _ _ / _ \_  |
|____|___\--|___|---(____||______|____l\___)--/______|_______|--(____|---|___|
 bD!/dGs

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [37] madbart

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                       ___________________________
                       \             |
                      .-\\             |
                      |   . mAd · bARt .     |
                      |              |
  ___ __  _____   ______  ____   ·  _____  ______  ____  ·
 ___\ ¬\/ /____\  \.___\   \.__\ __|___ ____\  \.__\ ._ ¬\ _\ _l__
 \  _  _  _l\  |  \__  |  \___ \\ _l\  |  |/ _/   ___/--.
 \  \_/  _ \__  __   /  | __  l/ _  \__  |  _  ___  ¦  |
 /____|____\---|____|/_________| \|_______)-----|____|----(____\ /________|
         __        \    .             _ .
   _ ______ ___\/_ ______________\    | bD!/dGs        //-'
        \. /\/            |________________________/
        \/

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [38] madel

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                      ______________________
                      \           |
                     .-\\          |
                     |            |
                     | .m·A·D·E·L.     |
      __ __    _____   ______ · _______  ____    |
     __\ \/ /_______\  \.___\   \._\ ____/___\  |    |
    | _  _    _l\  |  \__  |  __/    _|__   |
    |_ \_/  ___ \__  __   /  _  \   ___   |  |
     /___|_____| /___|____|/_________|---/_____) /______|  |
                     .            |
                     | bD!/dGs       |
                     |          //-'
                     |___________________/          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [39] marduck

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                  ______________________________
                  \               |
                 .-\\              |
                 |  mARDUCk          |
                 ·                ·
   ___ __   _____  ______  ______   _____  ______  ____
 ___\ ¬\/ /_____\  \.__\ ._ ¬\ __\   \.___\  \._\ ___/__ _\  |___
 \  _  _   _\  |  |/ _/  \__  |  \  |  \|  ¬Y  _| /_
  \  \_/  _  \_  _  _    _  /  _  l\  _  _   _  \_ / \
  /____|____\----|____|---(_____\-(_______|_________|---(_____|_____|_____\
                 .                .
                 | bD!/dGs          _ |
                 |              //-'
                 |___________________________/


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [4o] mawi

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


       __ ______________________________________/______.__ _
         ___ __   _____  ___ ___  ___ /    |
       ___\ ¬\/ /__ ___\  \._\ || /_._\ /_    |
       \  _  _  | __\  |  /\  | \/ |   |
        \  \_/  _l \__  |  _ \_ |   |   |
        /____|____\-----|____|----(_____|______|   |
      __/__ _                     |
      \/    bD!/dGs             _ ____|
             _ ___________________________)\\


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [41] mawi

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                     ....................
                   ....:         :
     __ ____________/__________ : _ ______       :
         ___ __/   _____ : __.__   ___ _  ..:
       ___\ ¬\/ /__ ____\  \.__\ | /--.__\ _ _  :
       \  _  _  |  __\  |  /¬\  |  \/ | :
        \  \_/  |  \__  |  _ \_ |    | :
        /____|   |-----|____|----/  |_______| :
         /_______|     .  /_____|bD!/dGS  :
                   :....................:
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [42] meecash

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
             · m e e c a s h ·
  __ _______\_________________________________________ __ bD!/dGs
   ___ __ \_______  _______  ______   _____   ______   _____
 ___\ ¬\/ /___\ ____/_ _\ ____/___\ ___/__ ___\  \.___\ __/_ __\  \.
 \  _  _   __/ ¬Y  __/    \|  | __\  |  \.__ ¬\_) \__ |
  \  \_/  _  \   _  \   _  _   _ \__  _ _ l_/  _  _/ |
  /____|____\---/_____)---/_____)---(_____|----|____|--(________l____|___|

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [43] menu

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

      __ __________________________ bD!/dGs
        ___ ___  _______   __\    ______
       __\ ¬\/ /___\ ____/_ ___) \______\   \.
       \ _  _ _  __/ ¬Y  _ \   \   |
       /  \__/  \  \   __  \   _  l\  |
       /_____l______\--/_____)_____\____|_________|


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [44] mr.kadde

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
      \  · m R · k a d d e ·    __ ______/____________ __
 __ ________\_______________________________________ /bD!/dGs
  ___ __  \_______   ____    _____  ______  ______  _______
 ___\ ¬\/ /__._\ _  \  _\  |___ ___\  \._\   \.__\   \._\ ____/_
 \  _  _  |  _l _/_ |  _| _/l __\  | \__  |  \__  |  __/ ¬\_
 \  \_/  __  \_  / |  \_  _ \__  __  /  ___  /  _  \   _/
 /____|____\-----(____\ |_____l___\----|____|(_______| (_______|---/_____)

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [45] network

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                         __
           ____________________________\/___ ____ _
          /               \. /
       ______/      n e t w o r k    \/
    ___ |   /_____  ____    __ __  _____  ______  ____
  _ __) ¬\|  / ____/_ _\ _|__ ___\ | /__._\ _ /_._\ ._ ¬\ _\  |___
     _ \_ / __/ ¬Y  ___/_\  /¬\  |  /  |  |/ _/l  _| /
  bD!  \   _  \   _ _ ¦  _   \_ _ /  _  _  _  \_ \_
  _ _____\____|---/_____)--(_______|--(_____|_______|---(____\-----|___/


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [46] news

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                                 _
  ___âµµµµææg    _øØÎ                _  _{_)_
 _¤ØØØØØØØØØØØL  _øØØØØØL_\_____________________________\\ (_(_)_)
 ÆØØ°°'¯   ÆØp dØØ#°¯¬ØÎ \_______  ___.___  ______    (_)
  9ØL     0#¸åد  ØÎ __\ ____/_ _\ | /_ __\ __/_   _|_
  Ø#   _µ  Ø#ÆØ   ØÎ   __/ ¬\_ /¬\ ¬Y  \___ ¬\_  _|_
  0#   ÆØL ¬#ØØ   ØÎ   \   _/ _   _ _ l_/ _/   |
  0#   ãØ#  `ØØ   ØÎ ----/_____)---(_____|--(______)--------- -
  Ø# .  tØØL  °Ø   ØÎ ___/______._________________________.______ _
  jز ø  jØN#  ¯   ØÎ  /    :             :
 jØ@ ,Ø  ¬ØÞØk     ØÎ      : sOMe nEW`s fROm u group :
 ØØ .Ø'  ØÎÆØ_    jØL bD!/dGs :             :
 ÆØ´çØ°   ## ØÎ    jØ      :             :
ÆØ´ Øø.   0# ]صµµææÏØØØ    . ...:.........................:... .
Æص_°³°~¯  ÆØ 0ØØØØØ#@@¶      ·             ·
 ãØØÏæµµµµµæØØ ¬'¯
 ¬9#ØØØØØØØ#²
    ¯¯¯


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [47] nexus

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                       ___________________________
                       \             |
                      .-\\             |
                      |   · n e x u s ·    |
                      ·              |
         __    _______  ___.___  _____   ______     |
        __)¬\______\ ____/___\_ | _/ __\  \.___\ __/_    |
     _ ___/  _ \    __/ ¬   · \/  \  |  \,__ \.   |
          \   _  \   __  .  \  l\  _ _ l_/  |   |
       _ ____l\____)---/_____)/___|____________l--(________|   l
                      .             _ |
                      | bD!/dGs         //-'
                      |________________________/


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [48] nexus

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
                         ______________
                       ,-\\      //-.
                       |         |
                   bD!/dGs |         |
       ______  _____ øØå  .Øø _____ |  ____      |
      __\__  \._\ ___)³ØØå çØØ°__\  \.__( __)_     |
      |  |  |  __/__°ØØøØØ°  \  |  \___ ¬\_    |
      |  |  | /   \.Ø°Øø,  l\  _  _ `/ _/    |
      `----|____|________øØØ °ØØø _______|---(_____)  _  |
               ØØØ ØØØ    ·  ___________)---'
                     _ ______\

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [49] node

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                    · n o d e ·
    __ ____ _____________________\_________________________.__ _
       ((  ___    ______  \______  _______    |
        ___) ¬\_____/  __ \___\   \._\ ____/_    |
        \  _ \    l_/   \__  |  __/ ¬\_ _ __|____.__ _
        /____\   _      _ /  _  \   _/   ·  |
           \____l--._____l--(______|---/_____)      ¦
           \  bD!/dGs                 ·
     _ ___________\______________________________________ __
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [5o] norman

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                 · n o r m a n ·
    __________________\_________________________________________ __
 _ ___)) ___   ______ \_______  ___ __   _____  ___
    ___) ¬\____/ __ \__\ ._ ¬\ _\ ¬\/ /__ ___\  \.__) ¬\____
    \  _ \   l_\    |/ _/_ _  _ ¬Y __\  |  _ \  |
    /____\   _    _  _  /  \_/    \__  _____\   |  .
       \____l_______)----(_________|__________|____|   \____l  ¦
       \  bD!/dGs              _       ______|
  __ _________\__________________________________ _\/__ ________\\
        \                 \/\. /
                           \/          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [51] nxs

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
     _                           _
     \\_____ __________ ___  __ _______/_________________//
       ___\/_   ___) ¬\____ ___.___/ ______
       \. /\/   \  _ \  |\_ | _/___\ __/__
       \/     /____\   l/ . Y  \____ \_ _______
          bD!/dGs   \____  |  _ _ |_/ _/    //
                  /____|____\-(_______)          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [52] opium

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
                 __________________
                .-\\         |
                |          |
                ·   o p i u m   ·
        _____  ______  __   _____  ___ ___
      ____\ _ /_._\ ._ \__<__)_.___\  \.__\ \/ /__
   _ ____\\   /  |  |/     |  \  |  _  _ /
         /  _  ____/   _  l\  _  \__/  \
    __ ___________|______\ _______|_________|______|_____\
                .          .
                | bD!/dGs     _ |
                |_________________//-'

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [53] pc scene

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
      _____________________________
     |              /
     |              /-.
     | pC · sCENe         |
     ·               ·
   _____  ______    ______  ______  _______  __   _______
  ._\ ._¬\__\ ___/__  ___\ __/_ _\ ___/__._\ ____/_ __)¬\_____\ ____/_
  |  |/   \|  | |  \.__ ¬Y  \|  |  __/ ¬Y  _ \_   __/ ¬\_
  |  ____/  _   | |  _ l_/ _  _   _  \   _  \   _ \   _/
  |_____\-----(_____| `---(______l---(_____|---/_____)___l\____|--/_____)
     .               .
     | _ bD!/dGs         |
     `-//             |
      /___________________________|

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [54] peer

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/             _____________________________
             |               |
      __      |   · p e e r ·    |
  __ ______\/___ ______· _______  _______  _______· bD!/dGs
       \ / _\ ._ ¬\__\ ____/_ _\ ____/_ _\ ._ ¬\
       \/ |  |/  \  __/ ¬Y_ __/ ¬Y_  |/ _/______\_______ __
         |  _____/  \   _/ \   _/  _  /   \\
         |______l-----/_____)---/_____)----(____\
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [55] pepson

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                   __________________
                 .-))         |
                 |          |
                 |   p e p s o n  |
                 ·          ·
     _____ _______  ______   ______  ______   ___
    ._\ ._¬\_\ ____/___\ ._ ¬\____\ __/___\ _ /_ ___) ¬\____
    |  |/   __/ ¬  |/    \.__ ¬   / ¬Y  _ \  |
    |  ____/ \   _  _____/ _ l_/ _  /  _  \  \ |
    |_____\----/_____) _____\ ---(_______l________|_____\_____|
                 .          .
                 | bD!/dGs     _ |
                 |_________________((-'

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [56] pikabo

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

             ._____________________\_________________
             |           \\        //-.
      ______    _|      ____  _____   ______   |
      _\ ._ \ ___ \/ ____  ____\  \._\ __|___ _\ _ /_  |
     |  |/  \_\__)_._\  |_l_ _l\  |  \___ ¬Y  / ¬|  |
     |  ____/   |  _| _/ \__  _ _  ¦/ _  /  |  |
     |_______l    _  \_ \___l____|--\_______|________|  |
         |_______|_____J___\          bD!/dGs  |
             .                     |
             |_________________________________________|


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [57] poison

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


               . ..:..............................:.. .
                 :               :
 _                :     p o i s o n     :
 \\___\__________________________:__ _             :
    \             .               :
     \_____  _____  ____  ______  _____  ___      :
    ._\ _¬\ _\ _ /_._\. /_ _\ __/_ _\ _ /_.__) ¬\____   :
    |  / \  /  | \/ ¬Y \____¬Y  /  |  _ \  |   :
    |  _____ /  _   _ _ l_/ _ /  _____\   |   :
    |_____l |_______|______|--(_____l_______|   \____l   :
         /        .               :
    _    /         :  bD!/dGs         _ :
    \\_____/       . ...:...........................\\.:... .
                 ·               ·
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [58] poison

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

   _ ____._______________________________________
      |                   /
      |     . ........................ / ..................... .
      |       :           /          :
      ·       :                     :
   __µµµgææµµµµ__  __:_____________\____________________________:__
  _â¤Ø#@@¶¶°°¶¶@@##g__  :       \              :
 æØ@'       ¬9##µ  _____ ______ \____  _____  ______  __
 Æ@  µµ__  ___   ¬0Î___\ _ \_\ ___ \_\ /____\ __>_ _\ ___ \__) \_____.
 #  [email protected]@##µ jØØØÎ   áÎ\   / \ l_/  \/   \___ |  l_/  _ \  |
 0Î  Æ#ææØ Æ#µ©Ø   Ø /  ____/       _ _ _/ | _   __\   |
 ¬0Þ_ ¬°° _ _°#Ø°  _ÆF/______l ________/______\--(______|--(_____/  \_____|
 jØØÞµ_ j# #  _øÆØË bD!/dGs
 ZØØØØ#  ³ #  jØØØØØ,          p o i s o n
 [email protected]'ØØ´ _  _  #ØØNÈ  . ...:..................................:... .
 ° å# ØL  ص__Æب     :                 :
   ÆØØØØ#ææÆ@¢ØØ@      :       b b s !       :
   ¬'' F°¶'      . ...:                 :... .
 __ _____Î___________\\    ·                 ·
     ¶       \______:..................................:____ __
                ·                 ·

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [59] revi

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

       _
     _ __\/___________           _ ___/____________ _
             \    ØØw   wØØ   /
         _______ \_______°WØw  wØØ ___ / bD!/dGs
         _\ ._ ¬\ _\ ____/_°ØØw wØØ _\ /_
        Y_  |/ _/_  __/ ¬\°ØØWØØ  \/ |
        _/  _  /  \   _/°ØØØ°    |
        )----(____\---/_____) °¢° _/______|  _
          _ ________/__________________________\\__ _
              /
          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [6o] scum

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/                   ._____________________________
                   |               |
                   |      s c u m      |
          ______  _______ ·  _____  ___ ___     |
        ___\ __/_ _\ ___/__.___\  \._\ \/ /__    |
        |  \.__ ¬Y  \|  |  \  | _  _ /________|
        | _ l_/ __  _   _  l\  _  \__/  \
        `--(_______l----/_____|_________|-----l_____\
               /
 _ _________________________/ bD!/dGs          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [61] scum

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


             ____________________________
            |              |
            ·              ·
            ______ ______  _____ __ ___
            \ __/__\   \___\  \ \/  \
           ___)___ \ ____/_  \  \    \
           \   \) \ \   \    / \_/  \
           /_________/_______/______/___|   /
                     bD!/dGs /_____/
            .              .
            |____________________________|

          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [62] sloody

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/              \__________________
             ,-\\         |
                       |
     ______  ____  _______ _______  ·______    ____.
    ___\ __/_ __\  | _\ _  |_\ _  |___\   \.____|  |
   |  \.__ ¬Y   _|__  /  |  /  |  \__  |  |  |
   | _ l_/ ___    __/  _  /  _  _ /  ______  |
   `--(_______) /_______|______|________|---(______\_________|
  __ ____________/              .
         //  bD!/dGs         |
           _ _______________________|


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [63] sundance

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


                _______________________
               .-))           |
               |  · s u n d a n c e · |
               ·             ·
  ______   _____  _____    ___  ____  _____  ______  _______
 __\ __/_ ___\  \.__\  \.____l__ |___\  \.__\  \._\ ___/__._\ ____/_
|  \.__ ¬Y  \  |  \__ |  ___/ | __\  |  \__ |  \|  |  __/ ¬\_
| _ l_/ _  l\  |  |  |  \¦  | \__  |  |  |  _   |  \   _/
`--(______)_________|____|___|________|____|___|____|___|---(_____|---/_____)
               .             .
               | bD!/dGs         |
               |            _ |
               |_______________________))-'


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [64] timer

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

    _
   _gØL__
  ¸¤Ø@¶¶##µ  __ _______\______________________________________
  jØ°   ¬ØÎ       \
  ز   â 0L  ____ ____\ ___  ___.___  _______ ______
 dF   F ¬# __\ _|__  _\. /_,_\ | /_._\ ____/__\ _ \
 Ø   Æ  ÆL   ___/--' \/ |  \_/  |  __/_l   / _/_
 j#   j___ j#  _  ¦  __   _  |  __ _     _  /
 j#   #¶¶° j# --(_______\l______|----|____\--(______\--(____\
 ¬#     .j#  _ _______\_____________________________________.__ _
 Ø     .:ÆF       \                  :
 Æk    .::Ø bD!/dGs         t i m e r      :
  #_  .:::ÆF                          :
  ¬#µ_ .:::ÆP                          :
  ÆN#æµgÆØË   . .............................................:
   ¬°¶¶' °


          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [65] truce

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/

                 .__________________________.
                 |             |
                 | · t r u c e ·      ·
        ____       ·           ________
      _ __\ _l__  ______   _______ ______ __\ _____/_
          ___/____\ ._ ¬\ ___\   |_\ ___/_\  ___/ ¬\_ _
        _  ¦  _  |/ _/_\  \   ¦  \|    \   _///
     - ---<_________|  _   _ _ l\  __ _   ¦--/______)
             `--((_____\-(______\---(______|   .
                 .             |
                 | bD!/dGs         |
                 |__________________________|          _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [66] windi

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/


    __ ___________\_________________________________________.___ _
       __.__  \____   __     ______  ____    |
      __\ | /__._\. /_ ___)¬\________\   \._\. /_   |
      |  /¬\  | \/ |  _ \    \__  | \/ |  __|
      |  _ \_ _   |  \   _ _  /  _   |  \_.
      `---(_____|______|____l\____)--(_______|______|   |
              .                  |
              | _  bD!/dGs            |
              `-))________________________________|           _
  __________________\\___________________________________
    __  ___                     /_______.
  ._(__)___\ \ ___ _______  ____  ___    _____    |
  |      \\/ /./  ___/.___\  \_/  |   _) ___)__   |:.
  |__ ___   \/  |  \_ |  l\  |  _|____/ \____ /.  `---.
   //  |_____/     ___         /   _/  |    |
        /___________\ |________________/___________|   .:|
                      _ /        - ---'
   impuls colly!              \/  logos : [67] xxx rated

  _ ________ _____________________________________/\ __ _
      //                    \/
          _ ____________________
                   _ /_____\____________________ __
                   \/    \
øØå  .ØøøØå  .ØøøØå  .Øø _______   _____ \____   _______  ______
³ØØå çØØ°³ØØå çØØ°³ØØå çØØ°__) ._ ¬\ __\  \._\ _l__ __\ ____/_ __\   \.
 °ØØøØØ° °ØØøØØ° °ØØøØØ° \_  |/ _/_/ __\  |  ___/_)  __/ ¬Y  \__  |
 .Ø°Øø,  .Ø°Øø,  .Ø°Øø, /  _  _ \__  _ _  ¦  _ \   _ _ /  |
 øØØ °ØØø øØØ °ØØø øØØ °ØØø ----(____\----|____|-<________|--/_____)--(______|
 ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ bD!   \
   _ _______________________________\_____ _
                    \

              ·  t h a  e n d ·
   ______
  _\ ___/__ _______  ______   _____      ___    _____
  |  )  /_\ _  \ _\ ___/__  \  \  __  / __|_ __ _) ___)__
  |       \_ _/_  ____/ \____\__ \__(__)_/  ___) /_/ \____ /.
  |_________  _  /  \      _/        |      /  |
   bD!/dGs|___/   _________________________________________________|
       _ / ____/
       \/       · s o m e  c r e d i t s ·

                dgs - budgie/dgs
             crazy man - acid/dgs
               budgie - budgie/dgs
                 of - budgie/dgs
             doggystyle - acid/dgs
               venal - acid/dgs
          world fantasies - sundance/dgs
              presents - dave
               impuls - budgie/dgs
               intro - acid/dgs
                menu - dave
         some logos in coly - budgie/dgs


                 . NEWS .

           'iMPULs' is 20th dgs' collection!
             soon some collies by Acid!
              Acid's hdd is dead. =(
  He lost all his asciis also the latest collection called 'gRAFFITi'. =(

        members are still Acid, Budgie and Sundance.

            Acid is going to do suicide.

                . THAT'S ALL .[eOf]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

    ______  ________   ______
  _____\   \__\ ____/_____\ __/_
 \\   \__    \__    \___ \_._
    _  /   _  /  _   _/  |
    (_______,--(________l_____   |
      _      bD!/dGS /______|__ _
  _ ____\/___________________________|

  .    bUDGiE oF dOGGYSTYLe    .
  |     prezEntz: 'iMPULs'    |
  |    5th aSCii-kolleKtioN    |
  |___________________________________|
ArtistBudgie
TitleiMPULs
Date01 Jan 1970
Views198
Download dgs-impu.txt
Viewon ASCII Arena