AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Up Rough - The Most Dangerous Crew!" by Dino of Divine Stylers
 
 ...     _ _                     _ _   ...
 ::::     \\\ sTAGE 1 cOMPLEtED <> pAsSED tHRoUGH TY ///   ::::
 :::_  .___.  \                    /    _:::
 :://-- |  |-----\ 24h Static Telnet on 768/128k ADSL /--------// ::
 |. .___. _:____ _ ___                       _:
 _ _|  |_ \_  // // /____  __ _ cONSOLES/aSCII/aMIGA/gRAFF/=C64 \:
 \\\_  _/__/ /___ _   /__||/// mOD/mP3/hANDhELD aRCHIVE ____  |
  |_ \_\    \ /____/  _   _____ _   _____   ./ _/  .
 .  /_  \________\________\\  ._) _ \\______\__ \____|  \_ _ _: _
 :   \______\\t^/lp!    ____ |  _/   /   /  \ _|  _////__\\
               /  /___ \   \ __ \\ _/__\|  \   :/
 tHE hOTTEST sCENE sPOT! _ /  / __//__\______\\_\ /_____/ \  \  :
 :   _         //_____\\:   \   /___|  \_________\ _.
-.----\\-----------------------|  |----- .-----------||-------- ----/:
 | tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEYl___|tO aLL fORMs oF rOCKiNG - TY 9602 |_
[email protected][email protected]
[*BK/rYL/LFC/pHT/OS/dS!/dTR/LP!/aSL/UP!/bS/MVP/aHs/sOIA/dKN/bM/b-gIRL*]


 ...     _ _                     _ _   ...
 ::::     \\\ sTAGE 1 cOMPLEtED <> pAsSED tHRoUGH TY ///   ::::
 :::_  .___.  \                    /    _:::
 :://-- |  |-----\ 24h Static Telnet on 768/128k ADSL /--------// ::
 |. .___. _:____ _ ___                       _:
 _ _|  |_ \_  // // /____  __ _ Amiga/Ascii/Hand Helds/Console \:
 \\\_  _/__/ /___ _   /__||/// Mp3/Chiptunes/=C64/+More ____  |
  |_ \_\    \ /____/  _   _____ _   _____   ./ _/  .
 .  /_  \________\________\\  ._) _ \\______\__ \____|  \_ _ _: _
 :   \______\\t^/lp!    ____ |  _/   /   /  \ _|  _////__\\
               /  /___ \   \ __ \\ _/__\|  \   :/
 thE hOttESt sCENE sPOt! _ /  / __//__\______\\_\ /_____/ \  \  :
 :   _         //_____\\:   \   /___|  \_________\ _.
-.----\\-----------------------|  |----- .-----------||-------- ----/:
 | tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEYl___|tO aLL fORMs oF rOCKiNG - tY 2005 |_
[email protected][email protected]

go down!
       _    _____ _ _______ _  _______________   _
      ///________\  |_(/_\ | /.\)__\   |\  __/_____\\\
          |    |  |  |  |  |  / |  / |
        ©sK|_____\_|___|___:__/|___|___/___|_______|2k+2
             \    :     /
         _ _______\ _   .     /________ _
         \\\\ \   \/          /  / // /
            ___     ____
      _   _______| /______  | /________ _______ _______
     ///_____\ ____| _|\ | __|  |\  __/_\   /_\ ___/_
        | \   | /|  | \/|  |  / |  /\ | \   |
        |_______|___|_______\|___|_______|___/___|_______|
        _ __ \  _____   |  _ __ ____ _ /  ___ _\
       //// /__\ \_\ /   |  \\\\ \\  \\/ // ///_\
              /_______|               r _ b a c k _ a g a i n 
                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       


               p r e s e n t i n g 

                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       
    ___               ___aæwææm_
    ¬Ø°¶L            __µæØ@¶°¯¯  ¯°#_         
    ¶wÆ#æææwµ__       æ#P¯        ¬*_        
  __ææØØØØØØØØØØØØѵ_  __µææææÆØææwµ___       Ñ_
 _æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØ#m_     ¬#µ       
¸ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØب¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØæµ_    ¬ØÞ      
7ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP  ¬¶ÑØØØP°'¯  __µæØ@#¶¶*w_   ÑQ
 ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#    ÃP _,___ æØØØ´æØØm_  #  ¶ØL      
 ¬¶ØØØØØØØØØØØØØØ@'    æF ÆØK¶#®L ØØØظ°#Ø#'j ¬Q  JØL©     
   ¯¯'°¶¶¶ØM°ØF    ___Ø ¶ØØØØØ´ ¶ØØØØæwµæÆF  ¶__Æ# -     
      ¬Q ¬¶,   7EWØ_  ¬'¯  ¬¶Ñ#ØØ#P'   ÆÆMM¶*m  t^
       ¶ç #   ¬&__&_  _µµµµµµµ     __'¯¯ØF Ø     
       °K ¬#_    aÆØѵ_ ¬°#ÑØ#   __µæÑØØØØæµµ___ØÞ    
       __Æmw***P*w_aØØØØØØØ#w___€æ__µæÆØØØØØØØØØØ#w ¯¬'     
     aæ°¯     gØF¯°¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#        _
    !æP      µ@'   ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#°  _a__ømw___w*'¶,
    °*a______aµµµÆµw   _ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØFÆK   æF ¬ØÞ _WÑ&øP¾ ¬¤w_
     4Þ ¯¯¯¯¯  'm_ _æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP #   Ø [email protected]  ¯  ¬ °w__´
      ¬¤#ømwwwµµµø@Ø°*ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@ #   ¬#µ#µ____    qØWæw
        '¤qæwµ_ÆK_ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ# dF   __®Æ#__'°^*m   7F
          ¯'°¶€æP¯¶#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ# Ø __ææ*°'  @¶#Z^    ¬¶#L
            ØMÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP æ#P°¯  ___µm*PÑw***w_  _w*°
            ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÆ  ___µm*P'¯      ¯'¤*'
            Æפ°~¯     ¯~'°¤×
         _    ____. _ _____________________ _
        ///________\  |_(/ \  _ |\  ©sK|  ///
            |    |  |  / |    |
            |_____\_|___|___/___|_______|
             __ _ \   _ /____ _ _______ _
            // ///__\  \/ / ////   //// dino / skywalkers
       ____               ________
 _  _______| /_ _______   _______________| /| /_ __________ _______
 //_ \ ___/|  |/ |\ | __ \  ©sK|\   /|  |  |/ |\  __/ \   /_
  /  \   |  |  |  | \/|    |   / |  |  |  |  / |  /\ |
 /__________|___|___|_______\|_______|_______|___|___|___|_______|___/___|
     \  __ _      |    _ ___ / ___ _________ _ __   _ /____
     \// ////____   |   //// //__\ \\    //// /   \/  ///
         \\ /   |
          /_______| 

           a n d _ t h e _ m o s t _ d a n g e r o u s _ c r e w               __
             __/\\/_____________________
           _:_)  \/          (_:_
           \|               |/
           ¯|   ______   __________  |¯
      _ __  _._______ _\  /_____\ _   /______._  __ _
     _ /\_\ \|dKS!  \  /|  _ \_____/    |/ /_/\ _
      _\/_/ ¯|______ /___________\____\ __________|¯ \_\/_
        ______   ______ ______   _________ ____._____
     _____\_  /_____\_  /_\  /______) ___ /_\  |  /_
     \  __ / _   |  _  /|  _ \_____\ _  ¯   /
    _/   \_____\__________\__________\____|/____\____T   \_
  «-_-________|------------------------------------------|________-_-»
           _|               |_
           /|  u p - r o u g h - 2k2  |\
           ¯:¯)___________________/\ __(¯:¯
                       /\\/
                       ¯¯               
                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       


          o r i g i n a l . t e a m . t e e ' s 

   ____________   ____________   ____________   ____________
  ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \.
  | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ |   
  `-|  \/ dNo|-' `-|  \/ t^|-' `-|  \/ Mt |-' `-|  \/ oRL|-'
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |__________|   |__________|   |__________|   |__________|

   ____________   ____________   ____________   ____________
  ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \.
  | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ |                   
  `-|  \/sPOt|-' `-|  \/ zNR|-' `-|  \/ sK!|-' `-|  \/  |-'
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |     |   |     |   |     |   | fOR rENT |
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |     |   |     |   |     |   |     |
   |__________|   |__________|   |__________|   |__________|
                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       

       ,gmm.  Copyright (c) Divine Stylers inc. 2oo2       
      ,[email protected]~~                      
      [email protected]*@@mms_  all rights of the owner and of the work represented        
     ,Wf  ~~V*@m_ herein reserved. public performance, commersial use,             
     gA`     ~*@s hiring or rental of this collection is prohibited!   
    ,Wf        [email protected] Our intention in divine stylers is not to ripp
   ,Wf         VW. styles or to start any quarrels and wars!
   gA`      iW    'Ms Any simularities to other artist's previous
  dA       ]@    'Ms released work * are fully coincidental *
  gA`    ,[email protected][     Mb There are so many packs released these days
 [email protected]`   ,gWA****[email protected]!     '@i that the chance that you have a style that
 @[   gAf`         [email protected] is 100% different from all the others is
 ]@   dA           Mb none. It is also a FACT that artists DO
 @[   @[           '@i get influenced by others whether they 
[email protected]`   ]@            YW want it or not. If you realize that, you 
]@    MW_  ,[email protected]@-    '@i can tell the difference between
 @[    ~*@@@@A**f~~      Mb influenced work and rippoff. Check out 
 [email protected]                ]@ if your 'own' style is so fucking 
 VW.               @@ extraordinary. Please remember that 
  [email protected]               ]@ before you start talking bullshit!
  'MW_              ]@ If you find the style that dino (dNo)
   '*@m_.            WP represent too much lookalike yours; 
     ~*MWm__         dA contact him instead of writing bullshit
      '~**@@mms__   ,__gWA in your own collections that he probably 
         ~~V**@@@@@A-vC! dont ever get the chance to view.

      feel free to use (if you find any:) diNO's asciiwork in
       your own collections, at your board or whatever
          as long as the tag remains intact.
      (and if it is in a collection; full credit of course)
.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'
                        j a c k s o n v i l l e 
                             f l o r i d a

                              0 2 0 1 0 2                              s u c k s !


                       here i am, in florida usa. 
                     nothing wrong with the weather
                      nothing wrong with the food
                     nothing wrong with the company

                   the streets, that's what's wrong!

                       no writings on the walls..
                              no trains..
                             no sidewalks..
                              no busses..
                                no soul!

                     don't go here if u're like me!

                  even the gbg graff scene beats this!
                  not that i dislike gbg, don't think
                             that johan! :P


.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'                          c o l l e c t i o n 

                  the only cool thing with this place
                      is that this is a us inport!

                                hehe! :)

           a tribute to the most dangerous crew in the scene!
                      up roughers rule the world!

                       see you all @ floppy 2002

                     check it out @ floppy.c64.org

                              m e _ o u t.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'

                              up rough members
                                random order
.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'
                                 

                                  booger


                                   spot               


                                   case


                                   skope


                                   plus8


                                   qwan


                                   zaner


                                   idol


                                   blade 


                                  brandt 


                              mortimer twang


                                 wentakura


                                  elusive


                             ...and finaly me!


.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'


                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       

 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     b o o g _ l a i d _ b a c k _ m o d e !       |
|_______\-----------------------------------------------------------------'
                                ________
                               (_______/__
                   h a c k n t r a d e   ) - (o) _
                             __O-'---T--|//_
                   u p r o u g h    \_|-.:::  |__/
                               |_________
  ________  ________ ________ _________ ________ _______      |
  .)  _ _/__.)  _ /.)  _ /.)  ___/_.)   /_.)   /__   dNo |
  |  _  /|  /  |  /  |   \_ /|  --__/|  _ - _/     |
  '----------'--------'--------'----------'---------'---/______________|

       m u l t i p l a t f o o ' _ b a d a s s _ k o d a h 

      f r o m _ t h e _ m o s t _ d a n g e r o u s _ c r e w
                         
                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       
 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     s p o t                       |
|_______\-----------------------------------------------------------------' .-----------------------------------------------------------------------.
 |    __________    _________  _______   _______    dNo  |
 | _/\_ _\  _____/_____._\    /__._\   \__._\   \__      |
 | \__/ \________   /|    - __/|  __   /|     _/      |
 |  __     /    |     \ |  \    |     |   __  |
 '----\------------------'----------\-'-----------'---------|-------/----'

     k i n g _ o r g a n i z a h _ * _ k i n g _ d e s i g n a h 

   c o n t r o l i n ' _ t h e _ m o s t _ d a n g e r o u s _ c r e w !                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       
 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     q u e e n - c a s e                 |
|__-__-_\-----------------------------------------------------------------'

   _/\/\_
 .--\____/-----------------------------------------------------------------.
 |                                     |
 | _____________ ____________ ___________  _____________________    |
 __\      /._\   __  |_\  _____/__._\   _____________/___  |
 (    _____/ |    ___  (_________   |    ________________/  |
 '---------------'---------'---'--------/-----'-------------------------- -|
 |dNo                                   |
 |               n u m b e r _ o n e _ t r a d e q u e e n  |
 |         n o _ b o w y _ o r _ g e e r l _ b e t s _ c a s e !  |
 `-------------------------------------------------------------------------'

 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     s k o p e - o n e                  |
|_______\-----------------------------------------------------------------'
                s k o p e _ m a s t e r _ m u s i c h a n

 _______  ______________    ________ _______  ________________
 .)  __/__.)      /____  .)   /_.)   /__.)       /_  __
 |_____  /|     __ ___/  | __  /|   -__/|      -- __/  |
 |---------'-----------/_________|---------'-----/---'---------------------|
 |dNo                                   |
 |                a s k _ t h e _ p h o n e c o m p a n y  |
 |                       t h e y _ k n o w _ m e !  |
 `-------------------------------------------------------------------------'
 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     p l u s 8                      |
|_______\-----------------------------------------------------------------'


  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
                                  dNo
   ___________  ________         ____________  ___________
  .)     /__.)   / ._______|______.)   ____/___)  --  (_
  |    --__/|   /--|    |   |_________  /|--  __ --|
  `---------/---'---------'-------|------'--------------`-----------'

  l o o k k _ o u t _ i _ m i g h t _ h i t _ y o u _ i n _ 3 _ d e e

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     q w a n                       |
|_______\-----------------------------------------------------------------'


                         j
  __________                            j
  +)________/__         
  _++ o /_ )        JJ
  )____T____l__ _ j          j     jj     j
  |     _/ //
  |_____________  __________ j   ____________ _________  j
  .\      \_.\    /_______.\  __  /__.\    /_____
  |   __   _/l    /\   /l   __   /|  ___    / |
  `-----------\_\-'-------/_________|------/_______|-----/__________|

                  s m o k e d _ o u t _ b r o t h e r

   h i t t i n _ b a d a s s _ b e a t s _ o n _ t h e _ p a r t y s _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     z a n e r                      |
|_______\-----------------------------------------------------------------'          k i n g _ o f _ t h e _ e l i t e 

       k i n g _ o f _ t h e _ b e s t _ s y s t e m
                                (()()()
      --------------------------------------------- --- (()()())()
                                () . O (
                            dNo  __[__=__l__
   _______  __________  ______   ________  __________ \_   u
 .___\__  /__.) __  /__.)  /____.)   /__.)    /__    ___
 |  ____/  |  __   /|  __  /|  --___/|   __ --_/    l
 `----\-------'----/_______|----/_____|----------'------/_____________|

 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     i d o l                       |
|_______\-----------------------------------------------------------------'                       i d o l i d o l i d o l i d o l
                                  ___.
.------------------------------------------------------------- - - | o |
|             __                    |___|
| o r i g i n a l    _______.________._______ _________ dNo _____|_____
|            .\   |   __ |    |    /__ (_     _)
| g b g _ o l s k o o l |    |   | | __  |      | _|     |_
`-------------------- - `-------'--------'-------'-----------' `-----------'
 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     b l a d e                      |
|_______\-----------------------------------------------------------------'  dNo __________  _________ _________  _________  __________
    .)   - _/__.)    /.) __  /__.) __  /__.)    /__ __ _
  .-- |   _  /|    / |  __   /|  /   /|   -- __/ | |
  |  `------------'------/--'----/______|-----------'--------------' |
  |                                  |
  |                                  |
  |           s h a r p _ l i k e _ a _ r a z o r b l a d e |
  `--------------------------------------------------------------------'

 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     b r a n d t                     |
|_______\-----------------------------------------------------------------'                           ....
                           : :
                           :..:
    dNo  ..................................
        :                :
   _________ :_______  ________  ______   :________  ______
  .)  - _/_.)   /__.) __ /__.)  /_____.) __ /__.)  /__ __
  |   _  /|  _ - _/| __   /|  __   /|  /  /|   _/ |
  `----------'---/_____|---/______|----/______|----------'----------'
     ... :                :
     :.: :                :   b r a n d t
        :                :     ....
        :                :     :..:
        :                :
        :   gothenburg porn hustla   :
   ....   :................................:
   :..:


 _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     k i n g _ m t                    |
|_______\-----------------------------------------------------------------'


.---------------------------------------------------------------------------.
|            k i n g _ o f _ e v e r y t h i n g        |
|                                      |
|         t h i s _ g u y _ c a n _ h a n d l e _ m a g i c     |
|                                      |
|_______   ______ _______  _____  ___  _______   _______ _______ |
|)   /_____.)  /_.)   /__.)  /__.)_/__.)   /____.)   /_.)   /__|
|   \/  /| __  /| __ -__/|  __/|  /|   \/  /|  -__/| __ -__/|
`-----/______|-------'---/_____|-------'-----'-----/_____|--------'---/_____|
|dNo                                    |
|         d i v i n e _ s t y l e r s _ f o u n d e r       |
|                                      |
`---------------------------------------------------------------------------'

                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)        _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     w e n t a k u r a                  |
|_______\-----------------------------------------------------------------'
   ______  _______ _____   ______  _______
   .)  /___.)   /_.)  /____.)  /__.) __ /__.
   |  /\ /|  --__/| __  /|   __/|  _  /|  w e n t a k u r a
   `----/____|--------'---/_____|--------'---/_____| g o t h e n b u r g 
                ______  _____  _______  _______
    s e c t e t _ s p y  .)  /__ .)  /___.)   /__.) __ /__.
                |  __ _/ |  /  /| __ -_/|  _  /|
                `----/____|--------'---/_____|---/_____| dNo _______
(______/__ dNo o2                 u p r o u g h _ c r e w
) o_(0)  _ - - ---------------------------------------------------------.
]___T--'--//     e l u s i v e                    |
|_______\-----------------------------------------------------------------'


                      m u s i c _ i s _ m y _ g a m e

                           h a r d _ t o _ g e t
 ________  _______ ______   ______  ___  _______  ___________   ___
.)   /__.)   /.)   |___.) __/___.)_/__.)   /___.)     /__   |
|   -__/|   / |   |  |______ /|  /|   /  /|    --___/ dNo|
`----------'----/--'----------'---------'-----'----------'------------------'
                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       
.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'
colly_end.

                 ææ,      __¸
          ____   æØØÑØØØØç______ææØØØØØØØr
          ÑØØØØØæµµ_ØØØØØØØØØØØØØØØØØض¶''''
         _¸ µµ?ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ&_
        jØØØÆØØÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØææ_
        ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØæ_¸
        jØØØØPØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'ÑØ&¶
        ÆØØØP_ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØجØØç
        ¶ØØØJØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÑØØØØØØØØØÑZØØF
        ¬¶¶ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØÑÑ~ ØØØØØØØØØØÑØØF
         æØØØØØØØØØØØÑÑѶ¶' _æ¬~ ÆØØØØØØØØMÑØع
         ØØØØØØØØØØ2    /'Øm mØØØØØØØ@ ¬ÑØØ
        ¬ØØØØØØØØØØØZ¶p- '   ØØØØØØØ@  JØØ,
         JØØØ'ÑØØØØØظ   _   ØØØØØØ',w_ ¬¶¶~
         ¬'~ ¬¶¶¶ØØØ&_¸¯~¯ ¸ ÆØÑPض>¬ Ø
              ¬[email protected]¶¶¶æ_z¶~_æF--¬   mL
             µP    ''''    _¸ ¬Ñ¸
             ØÞ          ¬Ø __j*
             ؤ Y     ©Mt/dS!_Ør¶¶F
             ØFmF         'ØF Ø
             JØÆ~         ØF ¬&
             jÑF          ¤Ø  ¶ç
             MP           Ñæµ ¶ç
             æ'           JØ]Ñ, 'µ
            .'             ¶¹¶¶ ¬  
        _________ |·     · ________  ________
        (_________\||l________)|l/    )l/________)
                         `---            
        ____ |-  _   _|   ____  ____ ___,  ©Mt
        (______l_____)(____/|l__,l/____)|/____)(______
         ---'     ---'  `--  `  \  ---'
        ----------------------------------------------
        dino spot mortimer skope trivial zaner orlingo
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings
personal greetingspersonal greetingspersonal greetingspersonal greetings

.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'

                           those i can trust!

                              those i like!

                        those who keep it clean!

                         those who are like me!

                                  you!


                   _____ 
                  __(   )__      _
                 _(      )_ _  __( )__
                (_______________) )_ (_______)
       _             (__________)
      _( )_
      (_____)       


                       guestlogos by some friends!

.----------.-------.----------.---------.-----.----------.------------------.
`----------'-------'----------'---------'-----'----------'------------------'

                        this colly was done in a
                        crappy town, without much
                insperation. that's why it is like it is!

                        see you in the next one!
                       it will be better.. i hope!
 
                            ds!boys, do more!

                     show them how rule this joint!
                                 *KLICK*
                       ¡  fOR pLEASURE sINCE 1996
>> ¡ -------------------------------------- - |. - ----------------------- -
 .| w o r l d  h e a d q u a t e r s ||
 ||   aEROHOLICS/mO' pLAYAZ/dTR/aSL    !| _
 |!   bAD kARMA/aGEEMA bLUES/uP rOUGH    | ;
 |   dIVINE sTYLERS/pHANTASY/tEQUILA    |  _
 |                      |  ;
 7  g e r m a n & e u r o p e a n h q's  |
 :  lIGHTfORCE/lOW pROFILE/sICK oF iT aLL  |
 ¡     rOYAL/dRUNKEN/pUNGAS/100%     |
_ |                      | '...dON't pLAY uS cHEAP!'
; |  aMIGA/aSCII/gRAFFITI/dRUGS/n64/gAMEBOY  !
 |  gAMEBOY aDVANCE/wSC/nGPOCKET/sNES/cGB+  ___.   ______.  drn\lp!
 |  pSX/pS2/dC/e-bEATS & hIPhOP/cHIP tUNES  \\ !___ \   !__ _ _ ________
 |  =c64/aTARI8/mODULES/dANCEhALL/dAYDREAM  \\ .__/--\\  ._  \ / ._   /
 |                      _\ ;/   \  !/  \ !/____/_
 |  rUNNING oN a pRIVATE sYSTEM w\ 8 nODES  /___/   _____/   __ /  __\
 _!  aVAILABLE oN 24/7 sTATIC tELNET @ ADSL    `----'   `----' `----' 
\\;   . ______  ___ _ _ _________  _______              ¡
 \   !/ __ /___\_ \ /  _ __ /___\_  //  t h E  y A R d _______,|
 _\  _/  \ /   _  /  / \ /   /  /______________________\ ____|_
 /_____); ______  ) __  \ ______ /_ ___,_________________________\ !
   ,_____\   `----' `----\   `----'

                       ¡  fOR pLEASURE sINCE 1996
>> ¡ -------------------------------------- - |. - ----------------------- -
 .| w o r l d  h e a d q u a t e r s ||
 ||   aEROHOLICS/mO' pLAYAZ/dTR/aSL    !| _
 |!   bAD kARMA/aGEEMA bLUES/uP rOUGH    | ;
 |   dIVINE sTYLERS/pHANTASY/tEQUILA    |  _
 |                      |  ;
 7  g e r m a n & e u r o p e a n h q's  |
 :  lIGHTfORCE/lOW pROFILE/sICK oF iT aLL  |
 ¡   oLDSKOOL/rOYAL/dRUNKEN/pUNGAS/100%   |
_ |                      | '...dON't pLAY uS cHEAP!'
; |  aMIGA/aSCII/gRAFFITI/dRUGS/n64/gAMEBOY  !
 |  gAMEBOY aDVANCE/wSC/nGPOCKET/sNES/cGB+  ___.   ______.  drn\lp!
 |  pSX/pS2/dC/e-bEATS & hIPhOP/cHIP tUNES  \\ !___ \   !__ _ _ ________
 |  =c64/aTARI8/mODULES/dANCEhALL/dAYDREAM  \\ .__/--\\  ._  \ / ._   /
 |                      _\ ;/   \  !/  \ !/____/_
 |  rUNNING oN a pRIVATE sYSTEM w\ 8 nODES  /___/   _____/   __ /  __\
 _!  aVAILABLE oN 24/7 sTATIC tELNET @ ADSL    `----'   `----' `----' 
\\;   . ______  ___ _ _ _________  _______              ¡
 \   !/ __ /___\_ \ /  _ __ /___\_  //  t h E  y A R d _______,|
 _\  _/  \ /   _  /  / \ /   /  /______________________\ ____|_
 /_____); ______  ) __  \ ______ /_ ___,_________________________\ !
   ,_____\   `----' `----\   `----'

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  .--[asc2]-- aµææø -----[ dS! 2oo2 ]---.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw··
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬'¯¯ ¬''ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  |-------------------------------------|
  |    dino proudly presents    |
  | Up Rough - The Most Dangerous Crew! |
  `-------------------------------[1/1]-'
ArtistDino
TitleUp Rough - The Most Dangerous Crew!
Date01 Jan 2002
Views317
Download ds!-2oo2.txt
Viewon ASCII Arena