AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "s K Y D i V E R !" by Trivial of Divine Stylers
               Brief Message:
    Ok, This collection was made at a friends place. And now i
   have to go home back to ol' kristianstad... So i gonna release
   this one anyway.. I know therez alot of requests that isn't in
    this collection, but i had a lack of time. But i'll be back
        with a new one next week!.. Yours, Trivial
              ___µµ*wwææææææwµµ____
    _______,aaammµwaµm^°'Ø°'°^mm_ _   ¯¯'M
  /'¯¯      Æ______3MK___a*' _/¬Þ    J
 J________,aaaw**dÆM°'''5ØØØ@^===mæÑææ#===*^¤°'
  ¯       ØØ&¸ JØØØØØw _ØØØØØØѸ
         JØØØØwÆØØØØØØØØØØØØØØØØØÑ_
         ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØm_
        aÑ@M¶¶¶°°°°'¯¯       Ø
        ¶_             F   _,**^^¤°^,
 sKYDiVER!   ¬\___µam**===^^^^^^^^*==mæ@___a*°'     Æ
           Ø# ____      ,Ø#_  __    _/
        __aµØ@¤°¯  ¬Þ    ,æ° ]W*°',¤  _,*°'¯
       ,¤¯ _æ#¶ÑØÑ@ ,/    °K_ ¬¤**ÑE_,*°'
       ¤=µæØQaa**=*°¯    _  ¬°°°°''¶ØÞ
       _Æ@'      ¬°°°'       Ø1_______   dS!
       Ø#    ___µµæMM¶¶¶¶¶¶¶Ñ***æmµ_æØK°'''¯¯#æmµµµ
   _________Øæµ___µæ®P¶°¯____________µæ€ÆØØضÑæmw__  _æ@'
   ØM°''''''''3Ø@¶@@MÑÑÑÑ#@@@@@@P¶¶°°'¯_ JØ  ¯'°°  ¶m_
   ØÞ    J#            0L JØL     _µµØ¹
   0F      _,  _       æ 0Ø,0M#    ¢ØØææwµµµµµµµµµw
  _]Q_      Ø´ ¬#    µÞ  ãF0M#Ø ØÞ          dP
  JÑmÆØmµ    µW#µµææÆÑææææææØ´   ¬#Æ ¬' ¶#          _#
 __Ø    _µ___µØP   °Ñ___ÆZ________ØÑ   ¶K        _µ@

          [*] i dONT cARE yOUR oPPiNiON! [*]
            ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯


                __  _,æw,_,a --=g_
             _,w-^''¯¯'#^° a_æ@' #ç__w+'
            -******µ#Ø&_°°gÆØØÑ'°¶ØØ&_
               æØØØØØm_ÆØØØØØ#ÆØØØØØm_
              _ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#mµ_
            ¸æp*ÑÑØÑ#M#@¶¶Ø¶¶¶¶P°°°#¯¯ ¬#  ¶#_
          __æ@' ,*  #  ¶  ¶L  ¬# ___&µµæ#P
          ¬°°¶@*#gmµwwmÑmmm*#mmwØw***P¶¶°¶Øw  __
             _µØP'          _,ÆØ#_''______
           ^^-æØ@<aa________  __µµæ€ØØÑ#WØØÆZZZ____
         -----æØØ##@¶¶P°°'¯  ____      ¬¶Ø#  ¯¯'°~
       **---;ØØ@'     _°°''_________________ZØ#___
     _____awµÆØ@----^^^^^°'''¯¯¯         __µØØL¯¯'''^--<
   °°''¯¯   ÑØL___          ___µµæµææÑÑ@¶°'
         ¯°°MØØ#ÑÑÑ***********ÑÑÑ#P¶°°'¯*Ñæmµµµµ
     _µ____µæÑ#P¶P'              µÆ#P'
   __æÆ@°°¶#P'                ,æÆÆQ_______________
  wÆ#E'                    ¬°°°°°°°°°°°°°ØÑÑ@°
   ¬°¶¶Ñ#æmw___   __________µµµµ_           _µæ#P'
       ¬5ØØ#  *ØØÆ°°°°°°°''ØØØØÑ€æææmµµµµµ_   æØÆ___________
  ,æm___ææØ@P°¯    ¶ØK___µµæÑ@°'  ¬°¶Ñ#æmÆZZ'°    ¬°°Z5#ØØØØØØÑ@
  ÆØP¶¶P'      æÑÑ@¶¶°'¯    .m_    '°¶Ñm_   ¶#ØØ#®µµµµµµµ_
 _µÆØP_________________________________¶Øµææ#***ÑÑ@@¶°_________________WØ#´
 |                                    |
 |d E V I N E s T Y L E R S.__________.____________________       |
 |  ._____________________|__    | _________________/_______.   |
 |  | _____________________/    _|________________________  |   |
 |[t^]| |__________________|     \_       `---------'  | (r) |
 |  |________________________________|___________________________|   |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |                                    |
 | wELcOME tO sKYdIVER!, a aSCII cOLLECtION pROdUCEd fOR dEViNE sTYLERS |
 | mADE bY: tRiViAL/dEViNE sTYLERS! - tHIS ONE iS dEdICATED tO aLL tHE  |
 | aLCo'Z aT gIZMO'S pLACE aT tHE mOMENT. i jUST sPOKE tHE tHE mAN!   |
 | -mORTiMER tWANG!, aND hE gAVE mE a bRiEF rEPORT!. .. dJ.gIZMO iS ttLY |
 | wACKED, aFTER iNHiLATiNG 750mL oF mARTiNi bIANCO, aND tHE rEST wERE  |
 | jUST hAPPY aS uSuAL!. mAYBE i'LL gO tHERE tOMORROW, dEPENDiNG oN iF i |
 | gET mY fUCKING mONEY [yOU nEED mONEY tO tRAVEL iN sWEDEN], wE dONT  |
 | rIDE oN rOO'S. a sPECiAL gREET tO -243/rYL/dS!/n&B a.s.o tHAT cOULDN'T|
 | mANAGE tO tRAVEL fROM oZZiE tO LiNKøPiNG!, hA! 243 dIN gAMLA qUISLING!|
 | .. mAYBE i dONT uSE tHiS iNTROdUCTION, i pROBABLY cOPY ©mT'S! hAHA!...|
 | aHHHH!.. i mUST sTOP cONVERT LeTTERS, iTS tOO mUCH xCZ.. hMM.. äann.g.|
 | .. oKEY, mORE ¡NFO!, gIZMO jUST cALLED, hAPPY!, aND nOT tOO dRUNK aNY-|
 | mORE!.. aND hE gAVE mE 29 rEQUESTS [AAaaaaaaaarhg!].. Well.. i gUESS |
 | tHAT nOBODY gONNA rEAD tHIS aNYWAY, sO lETS rOLL ................... |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 | [*]           dEViNE sTYLERS aRE!:           [*] |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |                                    |
 |                                    |
 | mORtIMER tWANG!   ©mT  aScII + fUNKY tRiPhOP cHIPmUZaX + sEXGOD!  |
 | tRiViAL!      t^  aSCII + nEVERtHElESS + fUCKEDuP! + sEXGOD! |
 | tOMMY!       t0!  cHIPmUZiK + pOLiSH sEXGOD!         |
 | dINO!        dNO! aSCII + dANISH sEXGOD!           |
 | 243!        242  oZZiE hQ sYSOP! ÷ aBORiGiNAL sEXGOD!    |
 | dJ.gIZMO!      dJG  dISTRiBUTOR, sYSOPjÄVEL           |
 | oRLINGO       øRL  gROUP mAScOT! + hOMOSEXuAL         |
 | rADAVI       cP!  dUTCH hQ! + vILDA pALMER          |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |        [*] tODAYS iNViTED gUESTS sPEAKS uP! [*]        |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |                                    |
 |                DJ. gIZMO                |
 |                ¯¯¯ ¯¯¯¯¯                |
 |   Dj.Gizmo says hello to Trivial, Mortimer Twang, Tommy, Flurry   |
 |  Release, Trollet, La Fayette, And all the other people that makes  |
 |          me happy, i love you all!.....           |
 |                                    |
 |                                    |
 |              qUOTE oF tHE dAY:              |
 |              ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯              |
 |   pOLISH dEMO'S aRE lIKE pOLISH wOMENS, nO dESiGN. [dJ.gIZMO]   |
 |          kATTER e sNäLLA [mORTIMER tWANG]          |
 |   dONT vOTE fOR tRIViAL, vOTE fOR sATANS fIRE [sATANS fIRE!]    |
 |     vOTE fOR n I K E oF hOUSE oF sTYLE [mORTIMER tWANG!]     |
 |                                    |
 |                                    |
 |                sLURRY:                |
 |                ¯¯¯¯¯¯¯                |
 |    sLURRY sAYS hELLO tO : dAMiEN aND jUMMEN, hAGFORS rULEZ!    |
 |                                    |
 |                                    |
 |                tRiViAL:                |
 |                ¯¯¯¯×÷÷÷                |
 | Klockannn e nu halv 3... Ja ge full..  .. Aryannn e pxo full.... |
 | jag vi ska µt o knyllaaa lite sen.. marrias morsa s¡þter ocj super  |
 | nu...... hhaaaa.......errr henr¡lk sover nnu. aajaaaa........ vet  |
 | inte....... sugeer kmuk.............  slängaa i busken......    |
 | Vi har inga brudarr............dd ffitttan blödeer.. måste tebaax   |
 |--innan sex....... ............ vaakna tidigntt...................... |       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: LiMiTED EDiTiON [bIGlOGO]   |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: LED MEMBERS          |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


.____.    _____  ___  ___  _____  _____   .______.    ._____.
|  |_____._\___/_._\_ \ / _/_._\___/_._\_ /___ | ____ |__._____|___ |
|  |   |    |  \ \/ /  |    |  ____/__| \____| | ______/ |
|____`   |    |  \ /  |    |  |   |  |   | |__|   |
t^/dS\_____|_______|_____\/_____|_______|___________|_________|___________|
  |                             ....:... |  :
  |                             :  :..:.|...:
  |                             :   : |
  |        [÷] L I M I T E D  E D I T I O N [÷]   :......: |
  |                                 |
 ._|_____.    ._____. _____  _____    _____  _______  ___  |
 | ____ |__._____|__  |_\___/_._\_ /___ ._\___/_._\__. _/_._\_ \__|___.
 | \____| | _____/  |    |  ____/__|    |  |  |  \ \   |
 |  |   | |__|   |    |  |   |    |  |  |____\ \_  |
 |__________|___________|_______|___________|_______|_________|   \_____|

       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: wAILiNG dIVAS  [bIGlOGO]   |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: mORTIMER tWANG         |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'

    __
    ¶ØK
    ¬#b_
  .------¶Øw_---------------- -- ---------------------- - - -------------
  |  _ ¬¶Øw_   ______  ____ .____.   ____    ._____________
  | _Æع ._¶#_____\____ \__\__/_|  |____._\__/_.____ |   / _____/__.
  |_Æ#°  | °ØK_ _____ |   |  |  |   |  \|  / \__   |
 _Æ#°  _, |  ¬##_ |__|¬ |_   |____`  |_   |_____\  /__  |   |
_Æ#°  JØF `-----¶Øw-------'`-----'  \____|`-----'   \_/ `---------'
ØZ_|  jØÞ    ¶ØÞ
¶#ØØØØæÆØØÞ   ___JØÞ
  | ¬''¬#bµææÆØØØØ#P
  |   °°'''
  |         [÷] w A i L i N G  d I V A S [÷]
  |
  |
  |_____________oaman. _____    .______  ________   ________
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØP_\___/_.______|  _/_.__\_______\_._/ ______/___.
  ¶Ø_     _µØÑ°~    |   |    |  ______ _|____________ |
  |¶Øw   __µÆ#M~_____   |__  '    |_ |___|¬ \___   `---' |
  | ¶ØK_aæÆØØ@'[t^/dS!]------' `------------'`-----------' `-----------'
 ¶ØwµÆØØØ°'
  |¶°'¯'
  `------------------------------------------ -- --------------- - -- -       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: zOMBIE zOO   [bbSlOGO]   |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: dJ.gIZMO ^ sLURRY       |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'
      __
     µÆØF
    aÆØØ#            _____ ._____.   _____ ._______.
   aÆØMØ@     _______ ___ / __/_| ___|____._\___/_| ____ |__.
  µÆØM_ÆP    .__\__. _/_.\_ \/  /  | \_____. |    | \____| |
  ÆØ° _ØP   _  |   |  |__\ \ /  |__  |__| |__   |__ |   |
 ¬° _ØP   J#  |__  |  |t^ \ /-----' `------+-' `-----' `--------'
   Ø@   Jص  `--------'  \/        | dJ.gIZMO/dS!/cNF/rYL
   Æ#    °#ØÑmµ___    [+46-13-177889]   | tRiViAL/dS!/cRX/n&B
  ÆØ      ¬°¶ÑØØØØÑmµ__  _______  _______ | La fAYETTE/cPgRUPP
 _Æ#~__µµµæææØØØØØØØØØØØØØØØØw__\__. _/_.__\__. _/_+ mORTiMER t./dS!/rYL
 _ØØæÆØØØÑP°°°''''''''''''°°°¶'   |  |   |  | tOMMY/dS!/oS!
 ØØM°°'            |__  |  |__  |  | sLURRY/sUGERkUK
  | dEViNE sTYLERS wORLD hQ! `--------' `--------'
  | cNF wHQ? ÷ rYL aFFiLiATED    |       `-------------- -- ----
  `------÷----------- - ----------- -'
             [·] cOMMERCIAL bREAK [·]                  __µææØØØØ#ææ__
               __µØØØØØØØØØØØØØØØ#m_
              _æØNØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#w
             µØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØb
            ¸ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØQ
            _ØØØØØØØØØØØØÑ#¶¶¶#ØØØØØØØØØØØØØØ_    ·
            ÆØØØØØØØ@°'     ¬¶ÑØØØØØØØØØØF
           jØØØØØØ°        _¶ØØØØØØØØF    ·
   w a i l i n g  0ØØØØÑmw_      _w¶°°m°#ØØØØØF d  i  v a
       ·    0ØØØF aµZ*_     w' _awµ¸¬¶ØØØØ    ·
     .....:.. ... 0ØØØÞæØØØQ¬w   _P æØ@@Ø# ØØØ#........:..:..
      : ·    JØØØQØF _Øh_t   ' _Æ'  0 ¶ØØÞ    · :
     .:..:.    #ØØ~¬KJØ ¶_   ƶL _[ Ø JØØ    .:..:.
      · :    ¶ØØ ¬K¶Wµø¶   Æ ¶ØØ# æ~ ÆØØ     : ·
       :     ÑØK ¬L_ #   ¬K  _P  ,ØØØÞ    ·
       :     ¬ØØç  °*P    ¬¶mm¶'  ,ØØØØQ    ·
       :     0ØØw    ____    .aØØØØØ#m    ·
       :   4_ JØØØØKm_  ¯~   _æØØØØØØØØØØ#,'  :
       ·    ¶WµÆØØØØØØ#m_ *Ø#ø __*°¶ØØØØØØØØØØP~   ·
       ·    ¬¶ØØØØØØØ# ¬¶wµµµæ*°~  ¶ØØØØØØØP'    ·
       .     ¬°¶ÑÑ#°   ______  °¤ø¤°'¯ ©Mt/dS!
   _______  __________ ______, /   / ______,.________ _________
  _ (______(/\)(_______(_\ |_____\ /_____(_ |_____\ ( )______)(______(_) _
  \-^      ______(___________     ___________  __________--^-/
    __________\   \|    _/-------\/     /________   /__
   _/     ____  l________\_________\_________/    ___  _/
   `------------------`    .          ----------------'

            [%] wAiLiNg diVA pROJECt [%]

   aRENt yOU tiREd Of aLL tECNo-ChiPtUNEs? tHEy rEALLy sUCk, RiGht?
         dON't yOU tHiNk iT iS tiME tO cHANGe tHAt?
      dO yOU MiSS tHE sTRiCtlY rHYtHm fEELiNG iN ChiPtUNEs?
             wELL tHiS iS -tHE- cUrE!
       sPOOKy hOUSe tUNEs, tRiBaL bEAts, wAiLiNG biTCHEs
         aLL kINdS oF hOUSe rEpRESENtEd iS hERE

           aVERAgE mOdlENGTh bElOW 25 kAy(!)

   - wAtCh Out fOR tHE diViNe sTYLErS dESc aND yOU wONt miSS iS -

                [·] e.O.C [·]


       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: dJ.gIZMO!    [tJATlåGO]   |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: dJ.gIZMO!           |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


   aµµµµµæææææææææmµ__ __________.
   ØØE''''¯¯¯¯¯¯¯¯'ØØ#__\_______ |
    ÑØm_    _æÆØ@     | | [·] dJ.gIZMO! [·]
    ¶Ø#_  _µæÆØ#'__     -' |
  æµ_  _ØØÑØØ@°¯t^  `-------------'
  ¶Ø#€ÑØØ@¶@´
           __µ_¸               _____  _______
         _æ€ØØØØQ_   ______   _____  ___ /  _/_._\__. _/__.
        ,æØØP¯ 7ØØØL ___\____/__.__\____\__\_ \/  /  |  |   |
       `ØØm__µæÆØP¶Ñ#µ     | _______|_ \ \ /____|  |   |
     ,µµ_  '°@@¶°'  ¶Ø€m_ __  |__`--'  _/___\ /   `----------'
     ¬ØØk        ¬°ÑØm`----' `-------'   \/
      ØØ#__________________®ØØ#
      °@@@@@@@@@@@@@P¶¶¶¶°°'
                            ¸a*****w.__
                            Ø     Ø _w**w,_
    [·] iM bACK tO rULE! [·]          ___`#    _Æ*'¯   °m
                        ¸p¤'¯¯¯'°#µ  _°     _#
                        Æ~    ]#µÆE__µæµµæ怱°
                        ¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç
                          ¯¯ æ°   °Ñm,__   _JP
                           ¬¶w________# ¬'°°°''¯

       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: dOOR dESiGN! [fRONT]      |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: dJ.gIZMO            |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


 ____.    _______. .___.   _____  _______  ___ _____ _______.
._\_ |_____ _\ ____ |__|  |___._\ __/__._\__. _/_._\_ \/  _/_. ____ |__.
|   |  _/_. \____| |  |  |  |  |  |  |  \ \ /  | \____| |
|__ /¬\   |__ |   |__ `  |__ `  |__    |____\ /  |_ |   |
 `----------' `--------' \____| `------' `-------'   \/-----'`--------+
 wELCOME tO: zOMBiE zOO [÷] LoCATED iN: bJÕRnLIGANS kAKfABRIK!      |
.-------------- - -------------- --÷-------------- -- --÷-------÷---- ---'
| yOU aRE cONNECTED tO nODE!: 1 - yOUR sYSOP: sTEFAN iS aVAiLABLE fOR sEX!
`---------- --------------- -÷---- ----÷ ------  ---------÷-  ----- -.
  cURRENT tIME: 00:00:00 [÷] dATE: iDAG! [÷] yOUR sPEED iS: 33600 bAUD! |
 .--------.------ - --------------------- - --------------[t^]----- - - -'
 :   ...:....
 :.....:..:  :
    :......:


       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: dOOR dEZiGN   [uPLOAD]    |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: dJ.gIZMO            |
  _   _#     ¬*_ _am*^°' cOMMENT: dEN hAR dESAJNEN sUGER kUK! |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'
            .______________ ._________.
      ____________|      _/_|     |_______________.
    .__\_     |        |     |        |
 .-----|       |        |     |        |-----.
 | t^ |___              |_________`        | dS! |
 |    `---------------------------'    `----------------'   |
 +-------[-cP-uPLOAD-sTATUS-[·]-(c)-dJ.gIZMO/rYL/dS!/cNF-1995!-]------+
 |                                  |
 |  ¸a*****w.__        uPLOADED bYTES: 2425371661      |
 |  Ø     Ø _w**w,_   dOWNLOADED bYTES: 1517171146161    |
 | ___`#    _Æ*'¯   °m       cOMMENT: dU sUGER sTORA kUKAR |
¸p¤'¯¯¯'°#µ  _°     _#                      |
Æ~    ]#µÆE__µæµµæ怱°    tOP uPLOADER aT· zOMBIE zOO · iS:   |
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç     sTICKåKKdRäNKdEJJiåN/tRSI    |
 | ¯¯ æ°   °Ñm,__   _JP tODAYS aVAILABLE bYTES: kNARKA!     |
 `---¬¶w________# ¬'°°°''¯---. tIME rEMAiNiNG: 4001 mINUTES      |
               `-------------------------- -------------'


       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: bYTE pLANET  [bbSlOGO]    |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: LiNkAN             |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'   cOMMENT: jA gJORDE dEN fUL mED fLIT!  |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


                             _aææm¸
                            æ#°¯ Ø#
               _______   ______  ,_ _ÆM  JØ
 ........ .______   .____\_  /_. __\_  /___¬#ÑÆØ'  ÆØ
 :   : |  __|______|   /   |_\__  ____/_¬ÆØ&   ØF  .......
 : .-.....|  \_______ |  /_\   |    |  _æ#°¬¶Ñw JØ- -- :- -- : .
 :..|.:.: :|__  |____| |_______ t^ |__ ds!| ,ØF | ¬#&_ØP ...:... : |
  | :  : `------------'  /_____| `-------jØK--'  ¶Ø#  : :..:..: |
  | :...:                  Æ#  __æw    :   :  |                                                                                                                                    																																																																																																																																																																																																																								hA
  |_________µµµµµµµµµµµ_           Ø&µæØ@P¯    :.....:  :
 _ÆÑ@P°°°°°°°''''''''''Ø#           ¯¯            |
 ¶Ø_      _aµµæÑÑ#P   [· bAJT pLÄNeT! ·]             !
  ¬#m_  ___æÑØ@°¯¯                           :
  _|¶ØwÆØ@°°' .____.    ______  ___   ._______.   ______    .
 JØØP°¶&_   |  |____.__\_____\_._\_ \_____| ____ |___._\_  /___  |
  |  ¯K  |  |  |  _____ |  \ \  | \____|  |   ____/__. |
  |  ¬#Þ  |____`  |__ |__|¬ |_  \ \_ |__ |   |__  |   | |
  |       `-----' `--------'`----\____| `---------' `----------' |
  |                                   |
  `-------------- -- ------------÷-  --  --------------  ÷--- ----'


       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: sHOOT             |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: loRD chAOS           |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'

    .__________  ._____.    _______  _______  _____
    | ________/___|  __|_____._\__. _/_._\__. _/_._\_ /___
 .----_|___________ |  \_____ |  |  |  |  |  ____/__.----.
 |  \_  `-----' |__  |   |  |  |  |  |  |   |  |
 |   |_____________| `---|_____|_________|_________|___________|  |
 |     t^/dS!                           |
 |                             ........  |
 |                         ........:...  :  |
 `-------------------------------------------------:-------:--:---:---'
                          :    :..:...:
                          :..........:


       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: pIT sTOP            |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: uNMAD             |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'    ________________
  ,w^°'''¯¯    ¯¯¯¯°m_
 _/,m==^^°°°°°°°°°°°¤w_ ¬g  ._______. ______  ______
 # ¶Þ  _aaaaaaaa,  ¬\ Æ  | ____ |__\____/__._\_ _/___
 JL ¶,  L _,a_ ¬Þ _Æ  #  | \____|     |   ____/__.
 ¬#  ¶w ¬m_#,JEaw¤ _æ°  #  |   |__     |   |   |---.
 ¬¾  \ç ¬*a____a¤'  ,F   |_____| `----------|____________|  |
 .¬¤w_ ¬w   ''¯  _a¤               [t^/dS!]   |
 |    ¬*w__aam**^°¯                       |
 |                                 |
 |       [·] mEN jAg hAR jU inTe eNS nåGON bIL! [·]     |
 |                                 |
 |                                 | 																																																					HAMLET SUGER sTOR kUK!................. hAMLET aR eTT oFFER fOR mENSKLIGhETEN!............haMLET aR tUFF på aNDRAS bEKOSTnAD..................... hamLET e fASCIST....................... hAMLET e naZIST.................. hAMLET sUGER sTORA kUKAR................... hAMLET hAR eN nEGERPUNG!............... hAMLET hAR iNGA fORELDRAR......................hAMLET hAR iNTE nåGOT uPPEHåLLStILLSTåND.............
 |                                 |
 | ._________  ______    _______ .________.         |
 | | _______/__._\  _/___ .__\__. _/_|  ____ | _aaaa,_    |
 | _|_________ |   ____/__|   |  |  \____| Q    0 ________
 | \_   `--' |   |   |   |  |   |  ¬s   _Ø*°''¯¯¯¯¯¯ð
 `--|___________|____________|__________|_____|-----¬¶, _      Ø
                        ,*°°°°¤¶®æ#m___amv==^°°
                        #    ã#'''°°°¤^*g_
                        ¶a,,aaw*¤'`K    _Þ
                              ¤m*v=*¤°¯

       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: iNSTANT pLEASURE        |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: nIKE/cRZ/dLT/cRX/tRSi     |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


  ____    .______________  _____    _____    .______ _____
.__\__/__.___ |   / ______/_._\_ /__ ___\____\_.___ |   /_\  /___
|    |  \|  /________ |  ___/__.  _____ |  \|  /   ____/__.
|__   |____\  /__ `---' |__ |   |__ |__|¬ |____\  /__  |   |
 `------'   \_/ `---------' `--------' `-------'   \_/ `-----------'
 |                                   :
 |                                   !
 |       [· tILL vÅR sTåLTE sVENSKA cRUX LEDARE! ·]        |
 |                                   |
 |                                   ·
 |                                   |
._|____.___.  ._____.   _____   _____   .____ .______. ._____. !
| ____ |  |____| ___ |__.__\____\_._/____/__.___| _/_| ____ |__| ___ |__.
| \____|  |  | \___| | _____ _|_______ _|  |   | \____| | \___| |
|  | |___`  |  |  | |__|¬ \_ `---' \_  |   |___|   |  |  |
|____|   \____|________|_________|_________|_________|  |_____|________|
 |  .............                           :
 `---:-----......:.......--------[t^]---- ------------- -----÷ ------ --'
   :.....:.....:   :
      :      :
      :............:
       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: rILLE             |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: rILLE             |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


    ._________.   _____ ._____.   ._____.   ._______.
    |  _____ |__.__\___|_|   |_____|   |_____| ____ |__.
  .----|  \_____| |    |   |   |   |   | \____| |
  |  |_____|   |    |_____`   |_____`   |  |   |
  |     |______|________|   \_____|   \_____|__________|
  |
  |
  |
  `--------------------------------------- - -------------[t^/dS!]- -
       ,µµ
     __ææÑØØ€æmw_
--------_æØØØØØØØØØØØØW_--------------------------------------------------.
 t^ _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØw tRiViAL/dEViNE sTYLERS ÷ sKYdIVER cOLLECTION'95 |
----æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk--------------------- --------------------------+
  ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_            aLL rIGHTS rESERVED!  |
 ÆØØØØÑ@¶¶P°°°°°°°°¶¶@MØÑ#           uNAUTHORiZED dUPLICATiON |
 °°'  \_       Æ              iS a vIOLAtION oF   |
     ¬ø_ ____  J'  _             aPPLiCABLE lAWS.   |
      #µÆ  ¬¶w p~ _Æ'          dISTRiBUTED bY dS!(C)1995!|
      Q @^@ _ÆZ_w*^¶M¤°·          aLL tRADEmARKS aND LOgOS |
      ¬g___*°'¯   ¶w             aRE pROTECtED.   |
   ,_ _,*° 'Ø.     °                       |
   _Zæ*°   7Þ                            |
  ·°¯¸F  ,w_`F __        LoGO: dATASTORM           |
    P  ø' ¬°#¢P~°L     _  -fOR: lACOSTE/aFL          |
  _   _#     ¬*_ _am*^°'                    |
  ¬*___*'       ¶w*'                       |
   ¬''                                 |
--------------------------------------------------------------------------'


    _________________
    ØØ'   '''°°¶ÑØØ ______  ______    ______
    ØQ  ¸____   °#__\_____\_._\  _/__ .__\_____\_.
    ØØQ_ ¬ØØØØØÑmw ¬  _____ |  ____/__|  _____ |
 _µ_  ØØØØ_ ¬ÑØØ@°'  µ  |__|¬ |  |   |  |__|¬ |
 ØØØø ØØØØØL    _µÆØ__________|___________|__________|
 ¬ØØØø_Ø@P°~   __µÆØØØØ
 JØØNØF  __µæØØØØØØØØØ                      _____
 0ØØØØK_µæØØØØØØØØØØØØØØ____  _____   ______ .______.  ___ /  _/_.
 ¬ÑM' JØØØØØØØØØØØØØØØØØ___/__._\ _/__ ._\_. _/_| ____ |__.\_ \/  /  |
  | ¬ØØØØØØØØØØØØØØØØØ_____ |  ____/__|  |  | \____| | \ \_ /  |
  |  [t^/dS!]  \_  `---' |  |   |  |  |___|   |  \ /_____|
  :        |_________|__________|________|  |_____|____\/
  !
  :
  .
  |
  !
  :
  `------------ - --------------------------------------- - -- - - - -- -

   ._________________. ._______. ._______.  _____    ________
 .__| _____ \_ ____ |__| ____ |__| ____ |__._\_ /___ _/ ______/__.
.-| |_____/  | \____| | \____| | \____| |  ____/__.__________ |-.
| |__  |   |____|   |__ |   |__    |__ |   |__ `----' | |
|  `----------'  `-----' `--------' `--------' `---------' `---------' |
|     gREETZLiSTAN! ÷ LYX! vERSION! ÷ uPDATE 3.14 ÷ gHAAAAA!!     |
+-------------------------------------------------------------------------+
| mORTiMER tWANG!/dS!.[.. iM yOURZ!.. i wANT yOU nOW!.. wHIP mE! aaAAAH!..|
| dINO!/dS!...........[.. tHE oNLY tHiNG wE gOT iN cOMMENT iS kUSTPiLEN!..|
| dJ.gIZMO/dS!/rYL/cNF[.. jAG tYCKER åM dEJJ!÷jA eLSKAR dINA rEKvESTS!....|
| aRAGON/eh...........[.. hEJ.............................................|
| sLURRY/gURKA?.......[.. pUSS!...........................................|
| aLLA aNDRA..........[.. aNDVkÄND mIN sNYGGA aSKII fÖR fAN!..............]
`-------------------------------------------------------------------------'


            fIND oUT mORE aBOUT mE oN:


         -uNDISCOVERED

                -iNSTANT pLEASURE

          -nO iMPULSE
                  -aCE oF sPADES
           -uNDECOVER
                  -hALL oF fAME
         -sOUTHERN cOMFORT
                   -tIME zONE
             -zOMBiE zOO
                   -wILD pALMS
          -oNE eIGHT sEVEN

                  -dIGITAL eXTAZY
            -bRAiNDEAD
                   -dIAL hARD

             -aNTIK][
                   -pHOENIX 2
          -gLOBAL eFFECT
             -wORLD oF eLITE

                -aND mORE!-

          -iM aLWAYS aVAILABLE fOR oRDERiNG!-

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  .--[asc2]-- aµææø -[ deViNE sTYLERs ]-.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw·
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬'¯¯ ¬''ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  |  dEViNE sTYLERS pROUDLY pRESENTS: |
  :  -[ s K Y D i V E R ! ]-  !
  :  aSCIIwORK fROM tRiViAL/dS! 1995. !
  |                   :
ArtistTrivial
Titles K Y D i V E R !
Date01 Jan 1995
Views314
Download ds!-hopp.txt
Viewon ASCII Arena