AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Lets go to India part 2" by Flower of Dask
._ ___. _____ ________ _____ __ ______ __ ______ ___________________________
| _) |____ _) ._ /.) _/__ _) __/__ _) __/__             /.
 .\  ._ (_.\  |/  |____ (_\ _/  (_\ _/  (_ the jolly little bot · |
_|  |/  /|  /  _  |/  /  \   /  \   /. of ircnet's #ascii..  |
\_____/   .________\_____________________________|__ _         _ _|_
. vtr/______|                                :
|       behemoth - cybergod - exile - fatal - red demon       .
|                                      .
|_     ' one of the fastests ascii sources round the globe '      |
 /__________________________________________________________________________|
·
     DSK-LGTI.TXT was uploaded by flower at 23:59 on 14 Jan 1998
 
 
[ADDIES ABOVE]


       ...............................................
       ::                    ... ::
       ::                     : ::
       ::  LOOK MOM, NO PC!            ::
       ::                      ::
       ::  AMIGA, FOR THE CREATIVE MIND.      ::
       ::                      ::
       ::                      ::
       ::                   ..... ::
       ::          .        :: :: ::
       ::        o _ .      ..::.:: ::
       ::         (_).____.     ::....::
    ___.  :    _____   . _|  |_  _____    ________
   __) _|___________) _ /_ _______\   /___\ __/_______\   / ____ _
_ __\  \|    _  _.__/   __     __________._   _____\ \___\ \
/ /_______|________\___\|_________/__.  .__\________|/_____\
       .          ._| .__|
       ::          |___| .___.    . .
  . _  .  :  _____   _____   _|  |_  ____ o .
   (_) ________ _) _ /_____)  /_____\   /____\ (______________ ____
 __ ______\    \__._ _  _._  __    __  _._   _______//___/
 \_\\     _______\|___\____\|______/_______\____\|_______\
  /_________\                  .
        .                . _ o
 _______  __ :   _______     .__   _ (_) .     ____
\\___ /___(__)______\_._ /______ ___| (__ __(_)______________\_ /___________
  /___     _   |/ /   /_) _|_ /_)    _     _._  ___   /_
    /_________\_____/________   \|    _   \_________\|____\ /_____\\
       .       _ /______\_______\_______\ .
       ::      (_)             o   
       ::                   .  .
       ::  TITLE: 
       ::
       ::  L E T SH G O T OH I N D I ASH
       ::
       ::  PART [2/3]
       ::
       ::  ARTIST:
       ::
       ::  P R I N C E S SH F L O W E RH
       ::
       ::  .. ON A SOMEHOW BAD TRIP ..
       ::
       ::  . 
       : . o .
      _______  
      /    \ 
      \    \________
   _  ___\___ __ /    \ ___
  (_) /    / \___   / /__/ ------- ----------
  ___ /    /   _/ ____/
-- \__\\______ \____/   \
      /    /   \
      /    /\   / _
      \______/. \____/ (_)
        . o . 
       .  .  
       ::  1. BEFORE THE EXAM.
       ::    (INTRODUCION/GOSSIP/GREETS)
       ::
       ::  2. LETS GO TO INDIA.
       ::    (REQUESTED LOGOS/ENTERTAINMENT)
       ::
       ::  3. AT HABIB'S JUNGLE PARTY.
       ::    (MUSIC/FUN/SURPRISE)
       ::
       ::.............................................
                              ::
                              ::
          F O R E W O R D S ...          ::
                              ::
          LETS GO ON WITH THE SHOW. HOPE YOU   ::
          LIKE PART TWO AS MUCH AS YOU LIKED   ::
          PART ONE.                ::
          BTW, SOME PEEPS NOTICED THERE WAS NO  ::
          TAGS ON THE ASCIIS IN PART ONE. NOR   ::
          THERE IS IN THIS PART, DUE TO THE FACT ::
          THAT I HAVENT FOUND A SUITABLE TAG YET. ::
          SO, IF YOU WANT TO USE ANY OF THE LOGOS ::
          YOU MUST PUT SOME 'FLOWER' TAG ON IT!  ::
          WELL, IF SOMEONE GOT SOME IDEAS FOR   ::
          A TAG, /MSG ME ON IRC. ALL GOOD IDEAS  ::
          WILL RESULT IN A FREE LOGO.       ::
                              ::
                              ::
           . _ . __ . .            ::
           . (_) _( )_o    ENJOY, FLOWER  ::
            . (______) .            ::
       ........   /  \             ::
       :: .. :: ___(______) ___           ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::                  __/__
                  /


       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::      o            :. :: ::
       ::     .  _ .           ::.....:
       ::  __\____ (_)____.  ______\____________
      _______\ \ (_____) _|____\   \     /_______ ___
  _ _______\   |\   _    |/     ____________\\______\\__\
 ///______________________/__   /__________\
       ::       /_____| .   ._________ .____.
 _________ _______     .  _   ___|   _ /_|  |_  _______ ___
_\    /__\_._ /___/___ _____ (_) __\ |   / /_\   /____\ ____//__/
//_____    |/ /  /  /_) _ /_ ____\  .   __     _____\
   /_______/_________  _.__/   _  |_______/__________\
    ___ ________ /____\|_________/___| __________________ _
------ /__/ /_______/         o _  \_________________\\\ ---------
       .          .  (_) .        
       ::.............................................
                              ::
       ........                   ::
       :: ...::.. · B O A R D  D E S IG  N ·  ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::


                  __/__
                  /

                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o1  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , UPLOAD      |
                            |___________________|            .
          o  _  .
           (_)__
          . __\/__ 
       ..... __/   \__ ........................... 
       :: _/      \_             ::
       :: /_.     _\ ._\         ..... ::   .
    .   ::  |      |  · U P L O A D · :: :: ::   _ .
  .   .  :__________ ___. |          ::....::  . (_) .___
  . o________\_._   /__) _|________ ______     _____  _____| (__
 ______\     |/_______  \|    /_)  /__________\__ /____\  _|_  /___
 \   |\   _______\ /_____|______   _._  _    _._  _  \|    /
 /_____________\  |      .  /_____\|_____\________\|____\_____\_______\
      __ ____ |_    _| | .____ ________
  - ---- /_//___/ /___________| |___/ /_______/ ------------ ----- -
       ::                   ........
       ::  1) NO AMINET CRAPOOH UPLOADS.  ..::... ::
       ::    (NUKED X5!)          :: :: ::
       ::  2) ONLY FRESH UPLOADS. MAX 2 DAYS ::.:: ::
       ::    (NUKED X3!)             ::
       ::  3) PUT YOUR FILES IN THE RIGHT CONF.  ::
       ::    (NUKED X2!)             ::
       ::...........................................::                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o2  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , DOWNLOAD     |
                            |___________________|       ...............................................
       :: .....         .______________.  ::
       :: ::.::..    .    | ._      |  ::
       ::....::     _ .  | |      |  ::
        .__      . (_)   _________  _______ :
      ___| (__   ______  _____\   _ /____\_._ /________
   ______\ _|_ /_____)  /___)  /\  / _   |/ /    /_________
 ____\    \|   _   _._  _____/\_______\_____/_________    ___//_
_\\   ______\_____\_____\|_____\   .  .  .   .  .. /________\
 /______\ ___.      ______   | o _  .  |  :: .__ 
 __ ________) _|____________\  (______'. (_) ____  |  ___| /___ ________
 \_\\______  \|    _   _._   /________\_ /_______) _|_  (_\   //_
   . _ /____|________\_____\|______     _._  _    \|    ______\
    (_) .   ____ ___ ______ /_________\|____\________\_______\ ___
  -- . -- ---- /___/ /__/ /_____/   .       .  .     /__/ --
       ........         _|       |_ ::       
       :: .. :: · DOWNLOAD ·  \__ \_     __/ ::
       :: ::.::          \__ __ __/   ::
       ::               \_\/_/ _ .  ::
       ::  1) WATCH YOUR RATIO!    _/\_ (_)   ::
       ::                   .  ::
       ::  2) WHY NOT USE HYDRA OR SMODEM?     ::
       ::                      ::
       ::...........................................::

                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o3  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , BULLETINS    |
                            |___________________|

       ...............................................
       ::                   .... ::
       ::    [ · B U L L E T I N S · ]  ...::.: ::
  _     ::                 ___. ::...:: _____
  (_)________ :     __\_____  ___.   ____) _|__________) _ /_ _____
______) |/  /___________\ \  (___\ _|_____\   \|    _  _.__/   /____
\____ _._ /   _   |\   _  \|    _____|___/___\___\|____    /
  /___|/_________\_____________\_____|_______\    /. .     /________\
        ._____.  .  _ .          .  _
  _______  _|   |_  _ (_) o        ____ (_) o
  \___ /___\    /___(_)____   _______  __\ _/___________
    /_______    __    (_____\_._ /____\_______._   /__________
       /___/_____\     _   |/ /   _______|/___     ___/
        /    )___\____\______/_________\     /____/_____\ .
     __ _______ ___   \           ______ ___ /___ . o .
  ---- /_//______//__/ ------------------------- /______\ \__\ \__\ -----
       .                   ........       .
       ::                   :: .. ::
       :: 1) GLUELICKERS CHART #1      ::.:: ::
       ::                      ::
       :: 2) WEED BUDDIES CHART #2         ::
       ::                      ::
       ::...........................................::


                 __/__
                 /
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::  _.          _.    ..::.:: ::
       :: __)| LETS GOTO INDIA ( |_     ::....::
       ::   |____    ____ ___\
       ::     `-------' (_)  
       ::   _µµæmw        
       ::   JØM°''ØÞ  It was still early 1998, when
       ::   ¬#r  Æ  Dask ascii crew had once again
       ::   0Þ  Ø  gathered at their secret whq
       ::   Ø  Ø  to have a little nap after
       ::   Ø  0Þ  TP7 which they attended with
       ::   jF  ]L  great success.
       ::  æ#   ¬#K       
       :  _æÑ    ¶&_  Macawino was as usual the
        _æØ#F     ¬#m  first one to have his
       ,Ø°¯ ___µµµ___  0  head clear from last nigth's
       ,Ø  _ÆØÑ@¶¶#ÑÑØ# ¶L  gluelicking.
       Ø' Æ#´     ¶L JE     
      ÆF Æ' ____ø   # #  'Friends, i think its time
      # ÆF ÆÑMÑØ#   Ø #  for us to move on with our
      7F Ø 7F [email protected]¶#   Ø Q  lives', he said with a strange
      ÆÞ J# ]L Ø # áÞ Ø #  sicilian accent, that must had
      Ø 7F ¬#mW&µµØ Ø  Ø #  come from too much smoking last
      # 7L ¬°Ø¶¶° ÆK  Ø #  nigth.
     J# 7L  '  ÆK  Ø #  
     7F 7L    d#µµmç # #  'Uhmn, mebbe its time for you
     áÞ JE    ¬°°°°'J# J#  to call Flower and as him
     Ø  JQ       JF JF to grab the glue, and get his
     Ø  #      _µØ JF ass over here', Spice-One moaned
     #  ¶ØææwµµµæææÆØÑ' áF while trying to figure if the
     0Þ   ''°°°°'''¯   0Þ  girl in his sleepingbag was the
     J#_          Ø  same girl he picked up at 
      ¶ÑÑmµ______   __aæ#  bar yesterday. Macawino picked
       ¬°°¶@ÑØØØØÑÑÑÑØØ#P'  up the phone, and dialed Flower.
       .    ¯¯¯¯                 
       :: 'Beeeeeep. +45-2067-DASK. Beeeeeeep. Beeeeeep.
       :: You have dialed the Dask partygirls. Please enter
       :: Local #. Beeeeeeep. 112. Beeeeeeeeep. Beeeeeeep.
       :: Hi, this is Birgitte's sex-line, what do you want
       :: me to do for you today?'          
       ::                       
       :: 'Ermn, mebbe i could talk to Flower?', Macawino said,
       :: trying to sound as sexy as possible.
       ::                       
       :: 'Yeh mang, whats up Macawino', Flower said, while
       :: trying to figure where he knew his private # from.
       ::                       
       :: 'Mebbe you should try getting your fat ass over
       :: here, and mebbe you should bring the glue, and
       :: mebbe you should buy some beer, and mebbe you
       :: should try finding some fresh mushies too?'
       ::                       
       :: 'Easy now dude, the limo is packed. I'll be there
       :: in an hour or two', Flower answered Macawino
       :: with a sweet voice. Macawino hung up.
       :: 
       :: 'He'll be over in a sec. You told Garflozzy to
       :: be here too right?'.
       ::                       
       :: Spice-One put on his most innocent face, while
       :: falling asleep with the girl in the sleepingbag.
       ::                       
       ::                       
       :: .....                   . 
       :: :: ::    HUMM, ARE WE IN INDIA YET?  ::
       :: ::.::..                  ::
       ::....::   ...............................::

                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o4  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , FILES      |
                            |___________________|
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::      o [ · F I L E S · ] ...::.:: ::
       ::    . _  .           ::....::
      _____   _ (_) ___.     _____     ____  ___________
    _____) _/___ _(_)_____) _|__________) _ /_ _____ _\ _/____\     /
 _____\   _____/     _ \|    _ _.__/   _ \_____._    ____\
 \     ______\__________\___|________\__\|________\_______|/_______\
 /_________\ .                 .   _  . ____
   ___ ________                  (_) :: \___\ ----
 -- /__/ /_______/   1) OLD FILES        .   ::
       :: .....                   ::
       :: :: :: 2) NEW UPLOADS           ::
       :: :: ::                   ::
       ::....::  ..................................::

                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o5  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , AMIGA      |
                            |___________________|

       ............................................... 
       ::  .                ..... ::
       ::   [ · A M I G A · ]      :: :: ::
       ::  . o .______    .       ::....::   ____
_____/___  ____  ____|   /_  o  _  .    _____ ____\___\_ /___
\  /  /___\_ /___\_ | _  /___  _(_) ______ _\ _ (__\  \ _._  /______
/___    _._  _ \  /  /  /__(_)____\   \__._  _______\|__    /
  /_______\|_____\___\_/________     __________|/____\     /________\
    ___________ ____ _  _ /____/____/      ________ _
 ---- /__________/ /___/// . (_)  /         \_______\\\ ----------
       .       o  .          ........
       ::                 ...::... ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o6  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , IBM PC      |
                            |___________________|


       ...............................................
       ::                   ..... ::
       :: .        .         :: :: ::
       :: _ o    .  _  . ._____  ...::.:: ::
       _ (_) __________ (_) ____|  /__   ::....::
     ____(_)_____)  |/  /_____\_ | _  /_____
   ____\     _  _._ /  _  \ | /  /   /_____________ ______
 _ __\ ____________/_____|/_______\____\_/_______        //_____/ ---
 //____\    ___.         .  _ .  /________________\
     ______) _|__________ _______ (_)        ..
  ___ ___\    |/    /__)   /___ o        ::
--/__//________  /_________  _.______/_____ _________  :
       /____|    /____\|____________\\________\ ----------
       ........                   .
       :: ...::..                  ::
       :: ::.::    [ · I B M  P  C · ]     ::
       ::...........................................::


                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o7  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , CONSOLE     |
                            |___________________|       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::  o   [ · C O N S O L E · ]   :: :: ::
       :: . _  .              ::....::
     ________ (_)________   _______  ____\___________ _______
___ _____)   /_____)   /______\_._ /___\  \     //______/
\__\\__  _.______   _._  _   |/ /    ____________\
   /____\|______\_____\|_____/_____/   ____\   .
        .   .       /_______\  o _   _____
       ::  .  _ .  _______   ___. . (_) ___) _ /_ ___/____
   _________ : ____ (_) ____)   /______) _|_________\  _.__/  /  /___
   \    /_ _\ _/_____\   _._   _  \|     ___\|_____     /
   /_______  \_._    ____\|______/_____|__________\    /_________\
    ___ /_____|/________\ _______________________ ___ _
 --- /__/  .    . _  \______________________\ \__\ \\ -------
       ::     (_) o            ........
       ::    .               :: .. ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::


                                    ,   
  _                                  0Þ  
  ]F [ · B O ARD S T Y LESH · ] ,   ___µµææÑÑÑææç         ÆÞ  
  JF               Øç æØØ@#¶°'¯¯¯¯''¶K        7L  
  _jF_      aææææmµµ_     ##_ P¯ Ø     Ø     _aææÑØØØØØ# 
 ØØØØØØØ#æµw__  Æ@'''¶##Ø&w    ÆF¬&  _Ø     Ø   _æØØP'¯¯ 7L  
  JF  '°¶MÑÑmÆF    '¶Ñ_  æP ¶&  #Ø     æP   æØ°    ]F  
  JF    ¬°#L     ¬#  æP  ¶K ØØw______µØF  ¸ÆP ._   JF  
.__ JF __.   ¬#      ÆWµÆ#___  ¶K °0ÑØØØØØ@° __ Ø´  |(__  JF  
|  JF  | ___µØM#_    ¬¶ØØ°°¶ÑØæw_ ¶K ¶L¶Ñw   )`-7F --' /___ JF _. 
| aæÆÑææææÑØØØ#° ¬¶#æmµµµµµæØØ'___. '¶ÑÑmØL7L ¬¶#w_ /_. ¬Q_      JF | 
| ¬''''''¯¯._    ¬'°°°°°°'`_ \ |__ ¬¶##ÆL  ¬¶#æw__| °#MÑÑæææÑÑÑÑØØÞ | 
|    | |(____ _     |(__)  /____ °P _ ___ '¶ÑØØØØØØ#¯¯¬''¯¯¯¯   | 
| .o8  `-'  `------------+        (_) `-----'          |
|________,                       , MP3       |
                            |___________________|       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::     .            ...::.:: ::
       : .____ .            o   ::....::
_____/___  ____|  /___ o . ___.    .  _     ____
\  /  /___\_ | _  /_____) _|____/_____ (_) .   _\ (_ ____\______ ___
/______    \ | /   _    |/ /   /___________(_._ /_\  \  //__/
   /________\_/______\__   /______     _    |/  __________\
    _ ________________ /_____| _  /_____/___/_____________\ ____ ___
 ---- ///_______________/   . (_) .   /        .  \___\\__\ ---
       ........     .             ::
       :: .. ::                   ::
       :: ::.::    [ · M P 3 A U D I O · ]   ::
       ::...........................................::

                  __/__
                  /

       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::      o            :. :: ::
       ::     .  _ .           ::.....:
       ::  __\____ (_)____.  ______\____________
      _______\ \ (_____) _|____\   \     /_______ ___
  _ _______\   |\   _    |/     ____________\\______\\__\
 ///______________________/__   /__________\
       ::       /_____| .   ._________ .____.
 _________ _______     .  _   ___|   _ /_|  |_  _______ ___
_\    /__\_._ /___/___ _____ (_) __\ |   / /_\   /____\ ____//__/
//_____    |/ /  /  /_) _ /_ ____\  .   __     _____\
   /_______/_________  _.__/   _  |_______/__________\
    ___ ________ /____\|_________/___| __________________ _
------ /__/ /_______/         o _  \_________________\\\ ---------
       .          .  (_) .        
       ::.............................................
                              ::
       ........                   ::
       :: ...::.. · R E Q U E S TS & GI FT S ·  ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::                  __/__
                  /
       ...............................................
       ::                      ::
       :: .....                   ::
       :: :: ::                   ::
       ::....::               .   ::
    _          o _ .  .__     .     : .________
  ___(_)_____  _______ . (_) ____| (__  _____ o .  ___|   _ /
 ___\     /___)_._ /________\ _|_ /___) _ /_ ______\ |   //
/__//_________   |/ /   _   \|   _ _.__/   _  .  _/_____ ___
     . /______/_________\______\_____\__\|_________\___|___    //__//_
      o .                       .  /_______\
    .___ _____              _____ __  ::
 -- -- /__//____/ INDEX OF REQUESTS & GIFTS \____\ \_\ ----- -----------
                              ::
          IF YOU FEEL YOU NEED SOMETHING YOURSELF,::
          JUST SEND 2GRAMS OF WEED FOR EACH LINE ::
          OF ASCII YOU WANT TO:          ::
        _      .               ::
     __ ./ \. __ . _                ::
     / \ | .| / \ (_)       PRINCESS FLOWER  ::
  . . \ \\| ||/ //  .        HORSENSVEJ 30  ::
 . o____\  \  / //____           DENMARK  ::
 ____\  \   /  / -,/____ __             ::
--\___\\__  '  _______//___//_/ ------         ::
     `-----/__\                    ::
                              ::
          EG. SAY, YOU NEED A 10LINER FOR YOUR  ::
          BOARD, YOU SEND ME 2*10=20GRAMS.    ::
          ALL REQS WILL OFCAUSE BE GIVEN 1ST   ::
          PRIORITY.                ::
                              ::
          OTHER STUFF THAT WILL GIVE YOUR     ::
          ASCII ABSOLUTELY 1ST PRIORITY:     ::
                              ::
          -/\-> DRAW ME NICE 'KLAN' AND      ::
             'GUBBI GRYDEN' LOGOS.       ::
                              ::
          -/\-> SEND ME NICE DRUM'N'BASS TRACKS. ::
                              ::
          -/\-> YOU ARE 20/F AND HAVE NOTHING   ::
             DO.                ::
                              ::
          -/\-> SEND ME A A1260 CARD.       ::
                              ::
          -/\-> BUY OUR ALBUM!          ::
                              ::
       .............................................::
       ::
       ::  [ · I N D E X · ]
       ::
       ::  .o1 HELLGATE / HG STAFF     
        ::  .o2 SPOOF / #COMPO       
        ::  .o3 FOOD / DARKTROOPER    
    ________ ::  .o4 FOOD DIZ / DARKTROOPER 
    / ____  \  ::  .o5 THUNDER / DARKTROOPER 
  __/ /_/_/ \ \__ ::  .o6 DASK / DASK ASCII  
  /  /_/_/    _\ ::  .o7 SATWAR / BJ+MARTZ 
 /         \\ ::  .o8 MIDNIGHT / DBEST 
 \        _ / ::  .o9 FALLEN EMP / MARTZ
 ::\___    _  /_/  ::  .1o EVIL DEAD / HRAZOR
  ::::\   /___/  ::  .11 OWNED / MARTIN   
   :::\_____/   ::  .12 THE STACK / TS STAFF 
         ::  .13 AP SYSTEMS / MOTION MAN 
        ::  .14 REMORSE / RMRS!ASCII   
        ::  .15 GUBBI GRYDEN / GG STAFF  
        ::  .16 BUSTIN' LOOSE / TRIVIAL  
       ::  .17 DOMINIA / SPICE-ONE+TITAN  
       ::  .18 HEAD / HEAD!ASCII
       ::  .19 PHUNK / PHUNK!ASCII
       ::  .2o MODEMLAND / HIRO  
       ::                   ........
       ::                   :: .. ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ HELLGATE       _ .
 .o1   `----'   (__)             /____________ HG STAFF (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::      .            :: :: ::
     ._______    o _ .        . . ..::.:: ::
    ___|  _ / _____ (_) ___.       o  ::....::
   __\ |  //__) _ /_.____) _|____/____ ___. .  _________
 ____\  .   _  _.__/  _ \|  /  /_) _|_______\    /____ ___
_\   ___|_____\___\|_______\___|________  \|     ______\\___\\__\
//_____\   .             /_____|_________\  .
       :: _____     ____   .___.     . _
     ______ _\ _ (__________\_ /____ _|  |_  _____ (_) .
  ______\   \__._  _    _._ _/_\   /___) _ /_ _______
 __\     ______|/___\________\|______    __  _._/    /___/___ ____
 /_//____\____\ .            /_____\___\___\|______   /  //___/
     \  . o .              \       /__________\
       ::.                  ........
       ::      · KLAN HQ ·       :: .. ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ SPOOF         _ .
 .o2   `----'   (__)             /____________ #COMPO  (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\

                          ,_   ______,
                          /____(   )___    
                         ____\_,    __ )___,  
                        ,_)  _________ `  /_  
                       __ \_ __\__  _(____ _( ___
                      ,/_ `-' (_ ø _  ø  _)`--'_/
                        \___ _\___` _, ___/_ ___(, 
       ................................... `--')_ `-----' _(`-'
       :: ......              __ / )     ( \
       :: ::. ::    o .     _____( (/ (,_    _,) \
       ::.....::     _  .    \__  _, _/      \__\
    _____   _ ___.   . (_) _ _____  /______)   . .   /_)
 ___ _) __/______)  _|___________)   /______  _____  :: _ ______ 
 _\  \____._     |/   _   _._    /___)  /______)  __/_______ _
 //_______\|______   /_______\______|/______   _._   _    _.______\\
       . /__/__|         . /_ ____|/______\____\____|  
       ::  /            o .       .   \ 
       ::      · s p O o f · .     ..... ::
       ::                  ..::.:: ::
       ::.................................  ::....::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ FUCK OFF, OR DIE.   _ .
 .o3   `----'   (__)             /____________ DARKTROOP (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................    ........
       ::                  ..::... ::
       ::                   ::.:: ::
       ::       .              ::
       ::     o _              .________
       :     . (_) ________  ________  ___|    /
 _______  _____.__  ______\   (___\   /___) |   /___
_\\___ /____)  _|_/___\   |\   _  _._______  .     /_______ ___
   /_____   \|___________________\____\|______\___|_______     //__//_
     /_______|     . _  .            . /_________\
       .   ______ . (_) ____           ::
       :: ____)  /_______) _/_______ ________.___ :
       ___\   _._   _  _______ /__)   _|__/______
       /_________\|______\________\ /___    \|_______ /_
       .               /_________|  . /__ \ _____
      _____   _________              ::  /_//____//_
  ________\  (______)  __ /______        .  ::
 _\\___   _._  _   _/ /   /_______  . _   ::
    /_____\|_____\______\______     /   (_) o  ::
       .         /__________\  .__  __ . : _____
       ::       __________  ____| (__(__)______) _ /_ _______
       ::  __ ______ \    /____\ _|_ _    _ _.__/    /__
       ::  /_//_____/ /______     \|  \________\__\|_____    /
       ::          /___________\____\        /_______\
       ::
       ::                   ........
       ::      [ · F O O D · ]     :: .. ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ FOOD DIZ       _ .
 .o4   `----'   (__)             /____________ DARKTROOP (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\

         o  5  1o  15  2o  25  3o  35  4o  45
         |----|----|----|----|----|----|----|----|----|
       1 -|   __.              ._
         |  __)_|__  _____   _____  ____|(_
       3 -| ___\ _\|_/___)  /_____\  (____\ _|_/___
         | \  \_|___  _._  _  _._  _  \|  /_.
       5 -| /   | /___\|____\___\|____\_____\____\\|
         | .------' FOOD PRESENTS TODAY        |
       7 -| |_ __ --> FAROUT-DOOR V1.0 (C) DARKTROOP |
         | __\\(_________________________________ X/1 |
       9 -|                   `-----'                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ THUNDER        _ .
 .o5   `----'   (__)             /____________ DARKTROOP (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       :: .....                   ::
       :: :: ::       .           ::
       ::....::      .  _ o         ::
        .____.   .________ (_) .         :
 ___ ______  _|  |_ ___|    /  ________   _______ 
 \__\\___ /___\   /__) |   /_____\   (_____\_._ /______
    /_____    _  .   _   |\   _   |/ /   /_______ ____
       /____/___\____|______\_________\___\______/______     //___/
       . /  .__           \    _   . /__________\
       :: ___| (_ _____      ________ (_)  ::
_____ ____________\ _|_ /__) _ /_ ___/_____) __ /__________
\____\\___     \|  _ _.__/  /   _  _/ /     /____/________ __
     /____\______\___\__\|____________\___\__________    /   ___//_/
    ____ __ \ ___ __  .  _       __ _____ /_____________\
 --- /___//_______/ /_/   (_) o     \_\ \____\ ---------   ---
       ::      .  .              
       ::                   ........
       ::   * THUNDER COURIERS 1998 * ....::... ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::


                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ DASK         _ .
 .o6   `----'   (__)             /____________ DASK CREW (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       :: ...                 ..... ::
       :: :   [ · D A S K 1 9 9 8 · ]   :: :: ::
       ::                   ::....::
       :: ._       .         .    .____/____ 
 _____/____  ___|(__    o_       .      __|  /  //_
_\  /  /___\ _|_ /___ . (_)____    ____ o .  __) |    /______
//____     \|   /_______\_ /_____ _\ _/_________\  .   _/   /____
   /___________\____     _._  _  \_____._    ___|_______     /
    ____ ______ /____/____\|____/_________|/___\___\ _   /__________\
  --- /___//_____/   /              \  (_) ____ __
       ::                      . /___//_/ ------
       :       MACAWINO - SPICE-ONE     ::
       ........ BIKER GARFLOZZY - OUZO 948371   ::
       :: ...::...   PRINCESS FLOWER      . ::
       :: ::.::                 ..: ::
       ::...........................................::

                  __/__
                  /


       ...............................................
       :: .....                   ::
       :: ::.::..  ___         ______  ::
       ::....::   /__/ LETS GOTO INDIA \_____\  ::
                              ::
                              : 
    'There you finally are Flower, what took      _,      
    you so long', Macawino said while giving  .    _\____    
  Flower the secret Dask greeting.      .  _  __/_   \__   
                         (_)__/ ________ \___ 
   'Ran into some cops on my way. But nothing. o. \___ (.  . ) ___//
  special happened'. FLower tried desperate  || . `--\__.___/--'  
  to cover the bloodstains on his white limo _/ \______/ _  \_   
                       (_)()| \ _ / . \ \_  
  'Chill dude', Spice-One said while dancing ()__|_/ / _\   \ (  
  out to greet Flower, who noticed the white   /_ _/  . ._/_/  
  had-too-much-glue-already foam around Spice-One's`--'_____._|___\  
   mouth. They greeted, and went inside to hear    )   |   (  
  what Macawino had to say.             _/______|______\_ 
                           \_______|_______/ 
   'Garf!', Flower noticed, while entering    ._/    |    \ 
   the hall, remembering to keep distance.  __\|________ |_ ______))
   'Flower', Garflozzy said quietly for turning      `-'`-'    
   away to his computer business again. Maybe he too   :
   remembered Flower's rage at him last time Flower had ::
   to bring him to the hospital for OD'ing at Flower's  ::
   place.                        ::
                              ::
  'Easy now dudes, sit down and listen to what i have  ::
    to say', Macawino took his place in the old couch, ::
   where one of Spice-One's other last-night girls were ::
  still sleeping. 'I've been thinking, with our recent  ::
   inactivity, maybe we should try something new?'.   ::
                              ::
   Spice-One stopped dancing for a moment. 'Try someone ::
   new you're saying? I want0r Flower!'.         ::
                              ::
   'No way kiddie', Flower took a huge sniff of the   ::
    gluecan. 'But, we can dance while Macawino is    ::
   telling us more about his plans'. He jumped up on the ::
   table, loosing his borrowed .44 on the sleeping girl, ::
   who now was whining loudly.             ::
                              ::
   'Flower, make the girl shutup, or I have Garf pop  ::
   her.', Macawino yelled before letting the rest into ::
   what his plan was really about.           ::
                              ::
   'I think we have done enough wicked ascii productions ::
   lately, we should have vacation. I was thinking of  ::
    visiting our friends from the Klan in €rhus. How  ::
   does that sound to you peeps?'.           ::
                              ::
    'I think it sounds good', Garflozzy said, seeing an ::
   opportunity to meet his great examples from the Klan. ::
   'But, ermn, isnt €rhus Klan's area? Maybe we should ::
   just stay home?'.                   ::
                              ::
   Flower came out from the nextdoor room, looking a  ::
   little groovy. 'That should shut her up', he smiled ::
   at Spice-One, who had now sat down, looking out in  ::
   the empty air.                    ::
                              ::
     'Doesnt the Klan take you for one of their own?', ::
   Macawino asked Flower, who had now sat down offering ::
    Spice-One some of the fresh mushies.        ::
                              ::
        'Yeh Mang, it'll be cool', Flower mumbled. ::
                              ::
    'Okay, we're off the. Garf, you drive!', Macawino ::
    ordered the troops out in the limo, and off they  ::
     were.                      ::
       ........                   ::
       :: .. ::  HUMM, ARE WE IN INDIA YET?    ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::


                  __/__
                  /
                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ SATWAR        _ .
 .o7   `----'   (__)             /____________ BJ+MARTZ (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\


                         .
                      ,__   _ o
                       /___ (_)
                        __)  .         __
             ___  _       __\__       _   _\
              /__( )_ ___ ___(  _ )___  ___ (`------'
                  `-' ( (_    )  _))_\ )__\ _ .
                _.  ______)     (______  __ (_)
             __  __)|_((_ .  _)       _)__\ o  . 
              `--'.  __) _         (__      __
             . _  __( . (_) .         )__   ._ ( '
            __ (_)_((_______ .      _) _______))_ |(__\
             (____\    (____ __   ____)    `--'
       ............................ _))   (_ .....
       :: .....          (__    __)  ::
       :: ::.::..    o      _) ._((_   ::
       ::....::      _ .   /_. | ._\   ::
       ____       . (_) ____  _| ' |_  _________ ____ __
___ _______ _\ _/___________________\_ /____\    /____\ ______//___//_/
\__\\__   \____._   _     _._  __     ______\
   /__________|/______/____\_____\|_____/_________\ ______ ____
         . _ .    \            \_____\\___\ ------ -
 __ ____________ (_)___\_______     ____  ________ :
_\\_\\     /_____\  \   (__________\_ /____) __ /____________
   /________    /\    _      _._ _  _/ /      /__ ___
       /________/\________\___________\|___\____\_________    //__/
    ___ ___________ ___              _  . /___/____\
 ---- /__//__________/ /__/  S A T W  A    R . (_) ::   /
       ........                   ::
       :: .. ::                   ::
       :: ::.::  * THE BOMB HAS BEEN DROPPED *  ::
       ::                      ::
       ::...........................................::

                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ MIDNIGHT       _ .
 .o8   `----'   (__)             /____________ DBEST   (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::     · M I D N I G T H ·   ..::.:: ::
       ::                   ::....::
       .______      .              .
     ____|   /    . _    _:___   _______ . o _ .
    __)_ | _ /____  _ (_) . ____| (__ __\_._ /______(_)___ 
  ____\  \  /   /__(_)______\ _|_  /_  |/ /  _    (_____ ___
 _\\   __\_/_______     _   \|   ____/_______\___     //__/ --
  /______\ .    /___/_____\______\______\       /____/____\
       ::     /      .____.   .________ _  /
  __ ______________    _____  _|  |_ __|    / (_)
 -- \_\\____    /______ _\ _ (___\   /__) |   /______
      /________    \__._ __    _  .      /_______ ____
       .  /_____\____\|____/________\___|______     ____//___/ --
       ::     \        _. _     /_________\
       ::              |_\    ........
       ::                   :: .. ::
       ::    · F O O D · D E E B E E ·   ::.:: ::
       ::                      ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ FALLEN EMPIRES    _ .
 .o9   `----'   (__)             /____________ MARTZ   (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::  .                 :: :: ::
       ::  _ o          .  ....::.:: ::
___\___ _____ : . (_)____  ___.    .   .   ::....::   ______
\  \ /_) _/__ ______\_ /___) _|_____/__ o___.    _____  ___\_._ /___/__
/__    ___/    _._ _ \|  / /__) _|_______) _ /_ __\  |//  / /
 /__________\_________\|___\___|_______   \|   _ _.__/   ___/   __\
    _____       ._____    /______|_____/__\|________\ /_______\
 ______) _ /_ ___/_______|  /_              .    .
_\\__  _.__/  / _ _ | _ /__/_______ ___ __    ::  . _
  /____\|_________\  \  /   / _____/ /__/ /_/ /_  ::   (_) .
          /____\_/_________\  .         :: ____ o ________
      ___.            . _ o _____   ___ _\ _/____\   /
__ ________) _|________ _   ________(_) ___) _ /_ ___\  \___._   ____\
\_\\     |/   /_(_)_____) __ /____\  _.__/   ______|/______\
  /_____   /_______     _  _/ /    __\|_________\ _ . 
    /_____|   /____/____\___\______\___\       (_) .
   __ _________ ___ /         \     ___o _________ ___
 -- /_//________/ /__/ F A L L E N  E M P I R E S \__\ \________\ \__\ --
       . .....                   ::
       :: :: ::                   ::
       :: ::.::..                  ::
       ::....::   ................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ EVIL DEAD       _ .
 .1o   `----'   (__)             /____________ HRAZOR  (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\


       ...............................................
       ::           .           ::
       :: .....   [ · E VIL DEA D · ]      ::
       :: :: ::     .  __/\__ _ .       ::
   ______ ::....:: _________ o \ .o / (_) ___.   ___________
__ ___) _ /_ _________\    (__ /_ ._\ ____) _|______\     /___ __
\_\\  _.__/   _  |\    _  \/   _  \|     ______\\__\ \_\
  /____\|________\_________\____\__________\____|____\_____\
       .       \             \  .
       :: .___     . _  o          ::  .___ 
       ____| (_  ______ (_) .     ______   : ____| (_  
     _____) _|_ /___\ _ (_ _________\____\__ /_______) _|_ /_____ __
 _______\    \|  _  _.__/   _  \  _.   _   \|   ___//_/
_\\     ______\____\____\|____/____\_________\|______\_______\_____\
 /_________\ .         /           _______ __
    ___ ________ __              -- \______\\_\ --------
 ----- /__/ /_______/ /_/ --             ..... ::
       ::                 ...::.:: ::
       ::...............................   ::....::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ OWNED         _ .
 .11   `----'   (__)             /____________ MARTIN  (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\


                              ::
       .............................................::...
       ::                      ::
       ::       . _ o     ____ ____   :
     __ ::   ___\_____ (_)  ---- /___//___/ ------- -- .__
    ___\/___  ___\  \  /. ________    ______   : ______| (_
 _____)__/\__/____)  \   /___)_._  /_______) _ /_ _____\  _| /___
_\\___ \ __ /  _   /\   _  |/ /   _  _.__/   _  \|   /____
   /__/_ ,_\___\_____/\_____\____/______/___\___\|_________\_____\___   /
     \/               /         .    _ /______\
                              ::  . (_)
       .                      ::    o
       ::      0wn3d.frb3rghs.deekay      ::
      ...::...........................................::
       ::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ THE STACK       _ .
 .12   `----'   (__)             /____________ TS STAFF (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::              .    :: :: ::
       :: .___.   .________  o _ .   ::....::
  __ _____  : _|  |_ ___|   _ /_____ (_)       
-- \_\\__ /_____\   /__\ |   //_) _ /_ ______     
    /_______    __  .   _ _.__/   /__________ ___ __
        /_______\____|______\__\|______     ___/ /__/ /_/ ------
       .           o    /____/_____\
       ::    .___.  . _ .     /     ._______
 ______  ____ :    _|  |_   (_) ____  ____/___  __|   /
_\  /_ _\ _/____/____\   /____\____\_ /___) /  /____) |   /_____
//____  \__._  /  __    _  \  _._ _  _._______  .  /   /_____
   /______|/________/___/___\________\|___\___\|______\___|______     //_
             /                 .   /___/_____\
       .......                   ::    /
       :: ..::.. [ · T  H E S T A C  K · ]  ::
       :: :.::                   ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ AP SYSTEMS      _ .
 .13   `----'   (__)             /____________ MOTIONMAN (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::  [ · A P S Y S T E M SH · ] .  :: :: ::
       ::    ____  _________  .  _  ..::.:: ::
      ______\____\_ /___)_._  /______ (_) . ::....::
 ____ ______\   \  _._ _  |/_________ /_________ ____ __
 \___\\      _____\|___\________\  /___________\\___\\_\ -----------
   /___________\                __._     .____
        _______.       .    .__. _|_.   ____|  /_
    ____  \ _  |___    .  _ o .__|._| | |_ __)_ | _ /______
 ____ _\ _/_____\\  | (___  ____ (_) _|  |_ _____ \  \ | /    /___
_\  \___._   _____._  /_ _\ _/______\   /__) _ /_ _\ _\_/____    /
//________|/_____\____|/___  \___._  __    _  _._/   / _  /____/___\
    ___________ __  /________|/____/_______\___\|_______\ (_) o  /
 ---- /__________/ /_/                   . .  
       :: .....                   ::   .
       :: :. :: .  THE VERY LAST LEFT OF THE   ::
       :: ::.::..:     TRUE ELITES!!      ::
       ::....::  .................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ REMORSE        _ .
 .14   `----'   (__)             /____________ RMRS!ASCII(/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       :: .....                   ::
       :: :: ::        .           ::
       :: ::.::..    o _      .______    :
       ::....::      (_)   ____|  _ /_ __/\__
_ _______ _______     _____   . __\_ | /  /__  /_______
\\   /_) __ /___/______) _ /_ ______\  \ | /   /_ _\   /____ _ ___
/______   _/ /  /   _ _.__/ __/\__ ___\_/___/_____\/___     ///__/
   /_____\____ __/\___\__\|____\  /__\    /     /___/_______\
       .  \        /_ _ ______   _______  /
       ::  _ _\      \/ __)  /___ __) __ /_________/__
       ::  \/  . ____ ______\ __/\__ /   _/ /     / /____
        :   ------ \___\\______ \  / ______\_____ __/\__ _   / --
      __/\__    . _ o     /_ _ _\ _\      \  / /_____\
      \  /  ____ (_) .      \/       : __ _\
     ___ _\__ _\ _/___________ ______   _/\__   ::  \/
 ___ ____\ \/   \_____._    /__) _ /_ ___  /___ ________ ____
- \__\\    ___________|/__/____   _.__/  /_ _\ //_______/ /___/ ---
   /________\       /  /_____\|________\/____\ ::
       .                      ::
       ::                   ..... ::
       :: [ REMORSE 1981 - ASCII ALLSTARS ] :: :: ::
       ::                  ..::.:: ::
       ::................................   ::....::


                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ GUBBI GRYDEN     _ .
 .15   `----'   (__)             /____________ GG STAFF (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\


       ...............................................
       :: .....                   ::
       :: ::.::..           .      ::
       ::....::  . .      .  _  o    ::
______     _____   . o________________ (_)________  ::  _ 
\__ /_______ _\ _ (________\     _  /____) _  /________(_)______
 /____    \__._  _   |\   _ ._ /  _ ._ /    _     /______
   /__________|/___\____________\__|/_______\__|/__________\_______    /
              ________.     ._      .     /________\
     _____  _______  \    |___  ___|(__  _____ ::   _______
 _____ _\ _ (___) __ /____\   | /___\ _|_ /___) _ /_ _______\_._ /_____
__\   \__._ _  _/ /   _______._ _  \|  _ _.__/   _  |/ /   /
\   ____|/__\___\    \______|/__\_____\____\__\|________\____/   ___\
/______\      \________\ _  .        . __ .  .   /______\
  __ ______ ........   . (_)         _( )_ o:: _____
--/_//_____/ :: .. ::      o       . (______) :: /____/ ----- --
       :: ::.::               /  \ .::
       ::    * COMING NEAR YOU SOON * .(______) ::
       ::                   .  ::
       ::...........................................::

                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ BUSTIN' LOOSE     _ .
 .16   `----'   (__)             /____________ TRIVIAL  (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::   .                :: :: ::
       ::   _  .          .___. ::....::
   __________  o (_)________  ____    _|  |_ . o  _  .
  ___) |/  /________\ _  (_ _\ _/_______\   /____ _ (_) _______   _
___\  ._  /  _   |\\  _ \____._  __    ___/_(_)____\_._ /_____\)
\   __|/________\____________\_______|/____/_______\    _  |/ /   /
/_____\  ___. .    ______      .  _ .   )_______\____/   \__\
 ____ ___) _|____/_____)  /____ _______ .(_) _____      /_______\
 \___\ \  \|  /  _  _._  /__)   /____ _\ __/________ _____
    /_____|_______\____\|_____   _._  _ \______._  /_) _ /_ ______
     __ ________   _ . /_____\|_____\________\|____  _.__/   /___
  ---- /_//_______/ .  (_)               /____\|_____    /
       ::       o           ........     /___/___\
       ::                   :: .. ::      /
       :: [ · L O W  P R O F I L  E · ] ::.:: ::
       ::...........................................::
                  __/__
                  /       ........  ....................................
       :: .. ::                   ::
       :: ::.::                   ::
       ::                      :
       ::  'Pop, pop'. Garflozzy pulled the limo
       :: over quick, took a quick look at the
       ::  scene, jumped out, rolled over the street,
       :: and popped the first three people he saw
       :: down.
       ::                       
       :: 'Can i try, can i try, can i try', Spice-One
       :: whined, trying to force Garflozzy away from
       :: the shooting gallery-machine. Flower grabbed
       :: Spice-One in the arm, and took him to the
       :: roulette instead, where the cashier welcomed
       :: Flower, with a soft; 'Should I place your
       :: be on the usual number, Sir?'. 'Yes, please.
       :: Can you tell me if the Klan has arrived yet btw?'.
       ::                       
       :: The cashier placed the bet on 7, started roulette
       :: and answered back with another soft voice;
       :: 'Yes Sir, they are awaiting you and your
       :: party in room 6. Have a nice evening'. 
       ::                       
       :: Macawino who was drooling over some old lady
       ::  in the bar, took a deep sniff in the gluecan, 
       :: and went over to Flower and Spice-One. 'Lets
       :: say hi to our friends before we go party okay?'.
       :   _       
       ,_____( )___     
      ,__\ ,_  _/____   
    ,___/ ___________ _(___, 
     (_ __\____ ___(__ /  
     _\ /_  ø' _ ø' _/ (_,  
    /__ _\__ , _____/_ _/  
     `--' )`---' _( `--'   
       _/ )   ( \     
       ) (_   _) \    
      _/ /._________\_\___)__      ...
      \ `-|__________,__,-,_()
      )____  __) (__ _)  
      / /_(__)    `--'  
     _/________________\_   
     \__________________/
     /     |    \
 __  _/__________|_________\_. __
  /__( `-----------|___________||_\`--
       . 
       :: 'Fud you all'. Garflozzy in panic-mode, popping
       :: his .44 into the girl Spice-One was offered by
       ::  the Klan. 
       ::
       :: Macawino was already running for the door, but
       ::  was stopped by a speeding knife in the right leg
       :: from one of the Klan members. 
       ::
       :: Flower knew it was bad habit offering the Klan
       :: glue in their own district, so he had expected some
       :: reaction, but not as wild as this one. Spice-One,
       ::  who still really hadn't done anything yet, now threw
       :: himself to the ground, holding his hands over the head.
       ::
       :: 'Easy peeps'. Flower was trying to make things up
       :: with a really sweet voice. Garflozzy was lying on the
       :: floor with two barrels pointing to his forehead.
       :: 'No harm done', said one of the Klan members. 'Just
       :: get out of our area now, okay?'. 
       ::
       :: Macawino apologized for the mess, while holding his
       :: leg tigth to stop the blood from looking like a little
       :: fountain from his leg.
       ::
       :: On the way out, Spice-One bought a couple of cans of
       :: glue, and a few fresh mushies to show a bit of goodwill,
       :: whereafter he ran like hell to the limo. Into protection
       :: behind the bulletproof glass.
       ::
       :: 'No bad feelings, and see you soon', Flower thanked the
       :: Klan farewell.           ........
       ::                 ...::... ::
       ::   HUMM, ARE WE IN INDIA YET?   :: :: ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                  __/__
                  /


                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ DOMINIA        _ .
 .17   `----'   (__)             /____________ S1+TITAN (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::   [ · D O M I N  I  A · ]  ..::.:: ::
       ::   .  .             ::....::
       ::  .__ _ .       ._____     .
       : ___| (_(_)_______  ____|  /_   .   .
   ______\_____\ _|_ /___)   /____)_ | _ /_______ o__/\_  __________
 ____\   \   \|  _   _._  _  \  /     /___\ .o ___\    //_
_\    __________\___\_____\|____/____\_/______/_____  /_ ._\  _______\
//________\   _______        . _ o  /   /_____\/______\
      ______\_._ /_______  __/\__ (_) .    _____
    ____\    |/ /    /____ __ _______________\_ /__________ ____
 --- /___//_______/    ___  /_ ,_\  _      _._  ______//___/ ---
         /_______( _/______\/_____\_____\______\|____\
            .  (_) .         \     .
       ........  o  .              ::
       :: ...::.                  ::
       :: ::.:: [ T I T A N & S P I C E - O N E ] ::
       ::...........................................::


                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ HEAD         _ .
 .18   `----'   (__)             /____________ HEAD!ASCII(/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::                   :: :: ::
       ::                  ..::.:: ::
        :         o .        ::....:: ._
       ._____/____   .   _  .   ____    ___|(__
      ___|  / _ / _____  (_)____\____\_ /________\ _|_ /____
  ____ __\ |    //__) _ /_ _____\  \  _._ _    \|   /__ __
 ---\___\\  .    _  _.__/    ________\|___\____\____\_________\\_\--
     /____|________\___\|_____\____\ _ o       \ .
        __________ ___  \ . (_)     __ ________ ____
   -------- /_________/ /__/ -      .  - \_\\_______\ \___\ ---
       ........         .          ::
       :: ...::..                  ::
       :: ::.::   · H  EEE  A  D H ·    ::
       ::                      ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ PHUNK         _ .
 .19   `----'   (__)             /____________ PNK!ASCII (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       :: .....                   ::
       :: ::.::..                  ::
       ::....::             o      ::
       .    .___/_____      . _  .    :: .____/___
    ___.  :: ____| /  _ /  _________(_)_______  : __|  / _ /
 _____) _|_______\  |   //_____\    (___\_._ /______) |   //____
_\\    |/   _  .    _   |\   _   |/ /   _  .   /  /____
 /__   /_______\___|_______/_________\___\_____/________\___|_____     /
  /_____| _   ________       \      _________   /_________\
  ------- (_) . /_______/ -           - \________\ --------- -
     o  .                   ........
       ::                   :: .. ::
       ::     * PHUNK ASCII 1998 *    ::.:: ::
       ::...........................................::                                  ______
  ___            ._         ._________________)  /  _.
____) /  lETS gOTO iNDIA!  |(__   ___ ____|           /____)|_
   /____  _______ _______| `------' /__)  |_ MODEMLAND       _ .
 .18   `----'   (__)             /____________ HIRO   (/_|
              pART 2/3 © fLOWER         /____________\
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::    [ · M O D E M L A N D · ]   :: :: ::
       :   .               ..::.:: ::
     ._____ o _  .         .     ::....::  ._____
   ____|  /_ (_)_______      .__  _ o      ____|  /__
 ____\_ | _ /_____)   /____  ___| (_ (_)_____   __\_ | _  /____
__\   \ | /   _  _._   /____\ _|_ /____) _ /_ ___\  \  /    /___
\   __\_/_______\____\|_____    \|   _  _._/    __\_/_____    /
/______\   ___.   .  _ /_________\_____\___\|_________\ .__  /_______\
      ___) _|_________(_) .  ____   _______     ___| (_ ________
  ___ ____\  \|    /________\_ /______\_._ /_____\___\ _|_ /__\   /
 /__//__________|__/_____    _._  _   |/ /  _ \  \|   _______\
          /   /________\|_____\_____/_______\________\_____\ _ .
       ______________ __           _______ __  . (_)
  - ----- /_____________/ /_/ --        -- \______\\_\ ----- o
       . .....                   .
       :: :: ::   [ · E X  K  T S W H Q · ]  ::
       ::....::  ..................................::


                 __/__
                 /
       ...............................................
       ::                   ..... ::
       ::      o            :. :: ::
       ::     .  _ .           ::.....:
       ::  __\____ (_)____.  ______\____________
      _______\ \ (_____) _|____\   \     /_______ ___
  _ _______\   |\   _    |/     ____________\\______\\__\
 ///______________________/__   /__________\
       ::       /_____| .   ._________ .____.
 _________ _______     .  _   ___|   _ /_|  |_  _______ ___
_\    /__\_._ /___/___ _____ (_) __\ |   / /_\   /____\ ____//__/
//_____    |/ /  /  /_) _ /_ ____\  .   __     _____\
   /_______/_________  _.__/   _  |_______/__________\
    ___ ________ /____\|_________/___| __________________ _
------ /__/ /_______/         o _  \_________________\\\ ---------
       .          .  (_) .        
       ::.............................................
                              ::
       ........                   ::
       :: ...::.. · E N DI  N G  PA  R T ·  ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::


                 __/__
                 /


       ...............................................
       ::                    ... ::
       :: :: ::                  : ::
       :: ::.::...                 ::
       ::....::                   ::
                              ::
                              ::
           [ · S P O N S O R S · ]      ::
                              ::        
         __          ,_         ::        
         JØ#_         _Ø#         ::        
         JØØ#       __æØØØØ         ::        
         ÆØMØK     _µæØØØØMØ#         .__________________
         ØØ 0ØK  __µÆØØØÑP' JØF         | _       /_.
         Ø# ¬##  µØØØØ@°   JØL   _     | (_) DASK 1998  |
         Ø1    ØØØ'    7ØÞ   _ØÞ    __          |
    __µææÑØØØØ#r ,æ¸ ¬ØØØ#w__  ¬#   æØØL   _æØ#     MACAWINO |
   _æÆØØØØØØØØØØØ´ ÆØ& ¬¶ÑØØØØ#w_   _ÆØØØF  ¸æØØØ'    SPICE-ONE |
  _ØØØÑP°'¯  ØØ  ØØØ_   '¶ÑØØØ#w_ _æØØKJØF _µØØ#' .    GARFLOZZY |
  ÆØM    JØF  ØÑØQ     °ÑØØÑwØØ#´ JØLµÆØØØ°  |  ._   FLOWER |
._ JØF _.   JØL  JØÞ0ظ      ØØØØ@  ÆØØØØ@'   |  |(_.      |
| Ø#  |   _ÆØ  ØØ JØ&     ÆØØ@Ø#_ 0ØØ#    `---' |____________|
| Ø#æw__  JØØØØæw_Ø# ¶ØL    ¬Ø@' ¬ØØ JØØ#_       .____________.
| 0ØØØØØ#w_ ¶ØØØØØØØF ¬Ø#  _     ¬ØQ JØMØ#       |      |
|  ¯¯'°¶ØØØm_ Ø# ¬¶#ØØÑ_ ¶ØQ æص     Ø# 7ØÞ¶Ø&    _µµµµ____     |
|     °#ØØ®Ø#  ÆØØØØ#w¶ØK ØØØN    _Ø# áØÞ ¶ØK   ÆØØØØØØØØØØMæmµ__  |
|_   .__ ¬#ØØ#  Øد¬¶ØØØØØÆØF#ØÑw__aµµØØ ÆØ  0ØK  #Ø@°°°¶¶MÑØØØØØØØ# |
 /___  | (_ ¬#Ø#  Ø#  ¬¶ØØØØ@ ¶ØØØØØØØ#´ ¶P  0ØK  `Ø#_  .__ ¯¬°¶ØF |
  `---' /_ ¬## _ ØF ___ ¬¶ØØ#_ ¬¶P¶°°' ___ ___ #Ø#_ ¶Ø& _| /__________|
          ¯    ØØ#Ø#w      (__)  ¬¶ØØm__¶ØK       
              JØ# ¶ØØK          ¬#ØØ#mØØ_       
              ÆØ  ¬ØØm           ¬¶#ØØØF       
             JØ#  ¬#Ø            ¬°°       
             áØÞ               .         
             ÆØ                ::        
              '                ::        
                              ::
       .............................................::
       ::                .           
       :: o _ .    [ G R EE T S ]          .______.
      _____ (_)________          _  .      _|  _ |_
 _______ _\ _ (_____) __ /___/____ _____ . (_) _____   ___\   / /____
__\    \__._  _   _/ /  /  /_) _ /_ ______) _ /_ ___\__     ___/
\   ______|/___\_____\__________  _.__/   _ _.__/    ______  \__
/______\   .       . _ /____\|________\__\|__________\  /______//_
     __________ __  . (_)  .       ____________ _
 ------ /_________//_/     o         \___________\\\ -------
       ::
       :: LOVE GOES TO:
       ::
       :: MACAWINO, SPICE-ONE, MJOLNIR, EXILE, NMANCER,
       :: HIRO, MOTION MAN, TINYZ, POSKGUBBE, BOHEME, 
       :: FATAL, TRIVIAL, SERIAL TOON (YOU THINK ITS GOOD NOW? :),
       :: MARTZ, MR.MOX, STEN&PATRI, DRONE&DEATURE,
       :: THE BEST, ENZO, HUEZO, DARKTROOPER (TG98 RIDE :), XCON, 
       :: MORBID&GOLLIE, SPEED DEVIL, WHODINI, SEXYLEGS!!, 
       :: STZ, ZINKO, LEATHERFACE, WIZKIID&BALOO, SUPER MONKEY,
       :: DENUDE! AND ALL I'VE FORGOTTEN.
       ::
       :: NOT TO FORGET THESE SWEET CREWS:
       ::
       :: KLAN, DASK, REMORSE, PHUNK, HOS, E^P, LP!, KWEST,
       :: AND ALL OTHER ASCII GROUPS/SCENE GROUPS IN GENERAL!
       ::
       :: A SPECIAL 'THANK YOU' TO SPICE-ONE, MACAWINO
       :: AND GARFLOZZY. WITHOUT YOU AND THE ACTIONS YOU
       :: TOOK, THERE WOULD BE NO DOCUMENTARY STORY IN THIS
       :: COLLECTION.
       ::                 
       ::           .      
       ::        .  _ o     
       ._____     ________(_)____ 
   _______| _ (_________\   (_ _\ _/_____/___  _   ________
 _____\  _ | /   _   |\   _ \___._  /  /___(_)____)   /____ ___
 \    __\_/_______\_____________/_____|/_______     _  _._______//__/
 /________\                    /_________\___\|______\
   __ ______ [ · S U P P O  R  T · ]   .  _   ______ ____
---- /_//_____/                   (_) .  \_____\\___\ --- --
       ::                 .
       ::.............................................
                              ::
         P O R T I  S HE A D -  B J O  R K ::
         W UU T A N  G  - F U N K DOOBI E ST ::
         J U N  G L E MAS S IVE - FU GEE  S  ::
         D OO R S - M I LES DA V I S - THE WH O ::
         B O B M A R LEY - FR A NK ZAP P  A ::
         DJ ^J AS PER - MIS C DR U M ' N' BAS S ::
       ........                   ::
       :: ...::..                  ::
       :: ::.::                   ::
       ::...........................................::

                 __/__
                 /       ...............................................
       ::                      ::
       ::  .---------------------.        ::
       ::  |           |        ::
       ::  | LETS GOTO INDIA  |        ::
       ::  |           |        ::
       ::  `---------------------'        ::
       ::   ,_________.              ::
       : ,mmØØØØØØØØØØØØ_             ::
        imØØØØØØØØØØØØØØØØØW.            ::
      gWØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØb           ::
     _WØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØmm       ..... ::
    ,WØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØW.      :: :: ::
    gØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØb     ...::.:: ::
    ,ØØØØØØØØØK~~~VØØØVMØØØØØØØØØØØØØØW  gg_  ::....::
    ]ØØØØØØØØØØØi    ØZØØØØØØØØØØØØØtmØØØØØØW.
    ØØØØØ*f       VWØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØs__gmmmWWb.    ,WD
   iØØØA`   _gmmmmmz 'YØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØm.  ,mA\.-
   ]ØØØe.  gAf`  _   \!ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØLWmØTmAf
  _z=YØØ[ V. ]f  gWØØØØs   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØA*MØØØØØØØØØØØØØØØØØØmm._
 vf` [MØ5 V=- _mØØØØØK`Y[  iØØØØØØØØØØØKØØØØ*~  VØØØØØØØØØØØØØØØØØX~
][  ,[ ØPM.   `ØØØØØØA d!  'MØØØØØAf  'MØ7`   YØØØØØØØØØ*``~MW7M!
'!  K Øb *i   Ø|VØØA`gP   VMØØA`   'VNs_   !ØØØØ*f    VØi
  ! dfØ ~`  VØs__gWf  ,mm*f~][     '~Ws  ~~~`     V`'
   Zf YW    '~~~~`   ][  ][       'MW
     VWmsd[     g. ][  ][        '*N_.
       '8!     mØ[ ]Wm  !Ø.         ~VWm_
       iØmmØ!  _WØØ`  ØMi  Y[           ~Mi
       '**fb  WØØØf _W`][  Ms           ][
       . Mm_  ~~` ,W~ ][  '`   g.       W`
       :: ~~*MØØØmmØ!  Ø      ]ØWs.      W[
       ::        dA     d[ 'VØ     ]P
       ::        Ø!     '`  Ø    iP
       ::       W!        ]Ø    Ø`
       ::       Wf         Ø[    d!
       ::      iP         Ø`   iØ
       ::      iØ          Ø    WP
       ::      WP          Ø    Ø!
       ::      Ø[          Ø    Ø
       ::      Ø|         iP   !Ø
       ::      Ø[         ][   ]Øb
       ::      ~W         ][   ][Vs
       ::      !W.        !b   !W.Yb
       ::       '*_        Ø[   ØW !W.
    ___ __________________ ~*m_       YW    Yi 'N. ________ _
 --- /__/ /_________________/  ~*MØmmD    M.    Ø. !Ø. \_______\\\ --
       ::           *b      Ø.   '' !`
       ::           Ø      V`     '
       ::           '      '
       ::  After sniffing some relaxing glue on 
       :: the way home in the limo, Garflozzy
       :: suddenly realized that he had taken a 
       ::  wrong turn somewhere, and they were 
       :: now already halfway to India.
       ::
       ::  'Wtf, lets goto India and have some sweet
       :: small indian girls', Spice-One mumbled. 
       ::
       ::  'Sweet', Flower mentioned, almost asleep.
       :: 'We can go visit muh friend Habib if you
       ::  like?'.
       ::
       :: 'No more of your friends please'. Macawino
       :: was tired too, and all he really wanted was
       ::  to pickup some german alpen m€dchen to lick
       :: his wounds, the rest of the way to their destination.
       ::
       ::  'Gaab', it was late, and they had to move on...
       ::
       ::                   ........
       ::  NO HAPPY END, BUT LIFE DOESNT ...::... ::
       :: USUALLY COME WITH 'HAPPY ENDINGS'. :: :: ::
       ::                   ::.:: ::
       ::...........................................::                 __/__
                 /

                                  am 
                                  ¶ØÞ
                                  lØÞ
                                  JØL
                                   Ø1
         ___                        Ø#
        _µØØØØ#m_   _                   Ø#
      _æØØØØÑÑÑØØØm   ØK      ___       __µµµµµµµØ#__
     _µØØØ@'   °#ØL  Ø#   __ææMØØØØæw    _µÑØØØØØØØØØØØØØ#
     µØØ#°     ¬ØQ  ##  _µØØØØØØØÑÑÑØØL   _ÆØØØØ@°°'''''0ض¶¹
  JØØÑÑØØ#ææwµµµµæææææØ#  0Ø_µØØØØ@P°¯   JØF  µØØ@'     0Ø  
  ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP _aÆØØØØ@'     ¬ØK  æØØ´      7ØÞ 
    ÆØF ¯¯'''''¯¯¯¯¯¯ dØØØØ#°       Ø1 JØ#       JØL 
    ØØ         ¶ÑP3ØF        Ø1 áØÞ       JØF 
    ¶ØÞ           ØQ        Ø1 0Ø        ¬ØÞ 
  .-- ¬Ø& ----.       Ø#       JØF ¶ØL    ._____ Ø1 __.
  |  ¶Øm_  |_____     ØØ       JØF ¬##    |   ØQ  |
  |   ¶Ø#x  .___ /_______ 0Ø ____________ JØF _ ¶Ø&_ _____|   ØQ  |
  `----- °#ØÑ_ ' /________. ¶ØÞ       JØL  ¶ØØm____    Ø#_ |
      ¬¶ØØÑm__     | 7ØÞ       JØ1   °#ØØØØØØÑÑÑÑÑÑÑØØ#¸ |
       ¬*ØØØØØMææmµµµµ  7ØÞ       Ø1    ¬°¶@ÑØØØØØØØØØØØÞ |
        '¶#ØØØØØØØØØF ÆØ        Ø&       ,_____ 0Ø __|
           ¯¯¬''''  '        0ØÞ          7ØÞ 
                         °          ¬@  
                                      
               SEE YOU IN PART THREE?          

             APPROX 22oo LINES - APPROX 100K

[ADDIES BELOW]
 
 
._ ___. _____ ________ _____ __ ______ __ ______ ___________________________
| _) |____ _) ._ /.) _/__ _) __/__ _) __/__             /.
 .\  ._ (_.\  |/  |____ (_\ _/  (_\ _/  (_ the jolly little bot · |
_|  |/  /|  /  _  |/  /  \   /  \   /. of ircnet's #ascii..  |
\_____/   .________\_____________________________|__ _         _ _|_
. vtr/______|                                :
|       behemoth - cybergod - exile - fatal - red demon       .
|                                      .
|_     ' one of the fastests ascii sources round the globe '      |
 /__________________________________________________________________________|
·

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

.__________________________________________.
|                     |
| LETS GO TO INDIA            |
| PART [2/3]               |
|                     |
|                     |
|                     |
|                     |
|   <o>            © FLOWER |
|_____\|/__________________________________|
ArtistFlower
TitleLets go to India part 2
Date14 Jan 1998
Views207
Download dsk-lgti.txt
Viewon ASCII Arena