AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "king for a day" by Fatal of Epsilon Design


  .- - - --------------------o
  .   mYTH DiST-SiTE   /        .------------------- - - -.
  |  sCOOPEX mEMBER             |   · · · · · · · · ·  |
  : rOadhOgz aRT DiST-SiTE         !   +3.1.70.320.PRVT   !
  `- - - --------------.--------------------'   +3.1.70.320.5418   |
 ________________ _____|\_____    ___________ +3.1.70.327.1427   :
 \______ ______/ _\_  l__ _/_   _\_  _____/ · · · · · · · · ·  |
   /   \  /   __/   \  /   __/_____          !
   /    \ /    |    \\//    l    \ __ ___\_____ _\ |
  /__________\/________|_________\/_____________w^s_\ \   \/    :
  _ _ __ ______________________________________________________ _ _ _o
  |       /\   · T · H · E · · P · A · Y · O · F · F ·
  ! _____/\  // \ _______ /\_____ ________  ____________ ____________
  | _\______\ //  \\   Y   / _\____ _/_ _\_ _______/_\_ _______/
  :/    | \_   \\____ l ____/ /   |  \/   ____/ /   ____/
  /   ______/    \ /    \ /   |   \    |  /    |
 /________| /     /_________\/______________\______| /_________|
  ! tsar1 /____________\    .-------------- - - - - --------------.
  | · · · · · · · · · · · · · · |    · · · STaFF · · ·       !
  O- - --------------------- - -'     DiABLO^mYTH/sCX        :
            / DELiTE^mYTH/SCX TaKE^mYTH, QUiCKSILVER^GaNGLAND |
           o------------------------------------------- - - -'

       [ THiS FiLE WAS UPLOADED ON: 04-May-95/17:42:23 ]     


 [ NO FREELOADERS HERE , iF YOU WANT TO READ THiS FiLE , THEN DOWNLOAD iT ]    ___________________________ÖgO^bLUEs·___________________________
   (OÓ   ________  _____           _____      ½O)
   |   __\___  /___\  \\ __________ ___  /  /______ _   |
   |  __  __/ _/__  \_  \__  ___ // _ _/  /  __///   |
   |   __ \\_   \_____  _/  \___/  \\\_________ \     |
   |    __/    _/ l___/    \_ _   _ _ _/   \_ _   |
   |  .::::l_______/_ _ _ __ _____///::.   .::_ _ __///::.  |
   |   _______                          |
 _ _ ____ _\   \_________  _________  _____________________   |
_ ___    \   \______ \__\___  /_ __\ ______  /______ \__ |
 _ ___  _/\_   _/ _/  \__ _/  /________ \______/ / _______/_ _ __ _
    \__  /\_____/_ __\  __ _\      /____   / \    __ _ __
   |:l___/::.     \\  _ __\     // l______/ \_____  mD!|
   |         .::\___/::::\________/::.     .::l__________ _
   |
   |           Ö:] rOadhOgz WHQ [:·           |
   |         Ö:] BLADEz '94 affiliated [:·         |
   |     Ö:] watchdOgz: [=zEn=]=[Boldy]=[Castro] [:·      |
   |   Ö:] sUppOrt fOr: [PCx]=[PCb]=[SyStem/X]=[X=FiLEs] [:·   |
   | Ö:] n1: +31-70-363.97.60 n2: +31-IDSN sOOn^nUp iS reqUired [:· |
   |                                |
   ÓOo____________________________________________________________oO½


                   .
 ___ _____________________________ _|_ _______________________________ ___
|___||                |                 ||___|
 ____|      .   _______   · Fairlight Swedish Headquarters |____
|_________________|___ |   /______________.__________________________.___|
|  __________.  |  \|   / . \_  __  |  _____.  ____ _  /  |  |
|___.   /  |_ |  \  /  |___/  |/  |  \/  |_ \/  / _/____.  |
|  l  /  _/ |  \  /  l  \_ _/  |  \_ _/  \_ \  \_  |  |
|_______/   |___l___|\__/|_________/ \___________/__l_____/ |\___/_______|
:   \______|sc/dezign    _/   |       _/   |      .
|____.             \_______|       \_______|    ____|
 ___ |  Epsilon Design wHQ        iFFTic wHQ         | ___
|___||______ __________                ___ ____________||___|

         SANDMAN/FLT - THE BARON/DEFJAM - M/\GMA/ITC
        [=jUAN·hARPOON=]/tRSI^SR - GUARDIAN/INDEPENDENT
       - ------------------------------------------------- -
  Amiga elite - Snes - Big Ami-Express conference - USR 28.8 V.Everything
    --[+46-31-413181]--> Online Ascii ordering <--[+46-31-413181]--

             UPLOADED ON: 03-May-95


 [sAME·uSER.dATA^-^sAME·fEELING^-^sAME·sYSOP^-^sAME·cOSYSES^-^nEW·nUMBERS!]
                                  __
  .-------------------------------------------------------------» -\/---.
  |¡_________ _________    _____  ___:_     .____ ______ ___|__
_____\_____ .|\  ____/_______|  /._/  |___________|  \_\_____\/_____/__
\   ___/ || \______ \ /  \_  |   ¦   : / ¦   :   \/    /
 \____________|___________/______  l___________l_/__________|_____/    /
___|___ _______________\_____________|_____________________________/_______/__
\__:___\\_____________________________________________\/_________________:___/
  :aC!                       \/\/        |
  `-------------------------------------------------TRE!----------------'
   [tRSI·sWEhQ!][dPL·eUROhQ!][bACK·aGAIN·aFTER·A·fEW·mONTHS·oF·sADNESS!]
 [tHE·wELLKNOWN·aSYLUM·fEELING·wILL·bE·hERE·sO·wILL·yOUR·aCCOUNT·cALL·bACK!]
 [sYSOP:jUAN/tRSI·cO1:hARPOON/sR·cO2:hIJACKER/cLS·cO3:fRANTIK/tRSI·cO4:mAGMA!]
 [nODE.1 +46-31-eLITE·kNOWS!] aSK aNY eLITE dOODE [nODE.2 +46-31-eLITE·kNOWS!]

                                     [sOF]

                .______.
  .______________ ___________|   |___   ___________._________
  |   _______/__\______  |   ____/___.__\______  |    /
  |   ____/ |   ___   |   \    |   ___   |    /_____.
  |    \   |   /   |   \   |   /   |   /   |
---|________\----|_____________|_____________|_____________|_____________|p! -


                 o  ·  F

          ._____._____._____.__.__.  ____  _ _
        ·  | ___¬|\__ ¬|  ¬| | ¬| .\__¬\./¬Y¬\.
     .-- --: - -| \___|___) | |__| | |__| ¬| | \  |pSS-.
     |.- --÷- --| |__|\____|__ ¬| | | ¬| | |\ \ |- -.|
     |:  :  | |¬ | ¬| | ¬| | | | | | | \ \ |  :|
     |:  .  | | | | | | | | | | | | \ \|  :|
     |:   æM# l_____l__|· l_____l__l_____l_____l___\_|  :|
     |÷   ØØM      :                ÷|
     |   M#Æ  - -- ---÷- -- -- ØØM      øMNWØÆM#ø |
     |   ®#Æ æØØ MNWØÆæ:     NMW æWØMNW#Næ ØØM  ØØM |
     |÷   ØØM MNW  #ÆM.øMNÆ#MØM ÆM# ®ØM  ØØM MNW  MNW÷|
    æMNWMÆ®MNWØ #MØ ÆÆMNؤ ØØN   Ø#M ÆØØ  0MW Æ#M  Æ#®:|
    MNØ   ØØM Æ®M    MNW   Æ®M MNW. .ØÆM Æ®# · ØMN:|
    #ÆM   NMW NMW    ¤MNÆ#MØø #ØN ¤ØØNM®W0Æ ØØM : MÆ#:|
    ¤MNWØMN#Æ®¤-¤ØM ØMNW®¤ - ---ØÆ#- -- -- -- WØN - --÷- --'|
     `-- - -- --- -- - --- - ---MWÆ-MNWÆØNÆ#MNØ0¤- -- :- ---'
          MNWÆ#ØMNÆNWMØÆW#WM#¤
               a  ·  N  ·  D
              ·       _ _
    .-e^d--÷------÷-----:- -   ____/\         __________ _ _
    _|____ .____._    ¦  _ ._/ ___/_._ ______  ___/__  ___/_/_.
  ._/ _ \_| ___|__   _|__/\ |  |  |_/____ \___/ _ \_._/____ \__
  |  |  | \___ \___/ ___/_|  l  | \______/  |  | \______/
  |  l  |  l  \_____  l_________|  l  |  |  |  l  |
  l______  l______  |  l  | .... . l______  l____|  l______  |
   . |`----'  `----l_________| :      `----'/  `----'/ · `----'
   . |:.         |. .....:.        /_________/_/ _/
   : `------÷------splat-'    ·          /__ _
   :.... .

     p  ·  R  ·  E  ·  S  ·  E  ·  N  ·  T  ·  S
              hIS lATEST pRODUCTION

               rELEASED 95/05/03
         c  ·  A  ·  L  ·  L  ·  E  ·  D              .......
              :.....:
 .____________:________   ....... _ _____      _ _______________
 |      l   __/_____:   :    \ ___________    _______/____
 |      __      /:   :     \      \   \      \
 |      /      //:   :    \ \ k i n g \   \      \
 l__________ /      //_:___ :: ________\       \ _________________\
      //___________/  :...:::    dto\_____________\\__ _ _
     /
  .____/__________  . .  ____________________ __ _  ____________ __ _
  |  /  ______ ..::·· ·::.   __      //    /      \\
  | ·  ____/ ::::   :::   / f o r  //    /   a    \\
  |    |  ::::    :::  /___    /__   /        \
  l________|_ ::::    .::: _ ___l__________/  _/__________________\
       ¦  ::::.. ..:::            /
       :   ··:::::::··
          _________ ____________\__ _  ___._
       ______|___   |       \     |____________
      ·/     /   ·|  d a y   \     |      /·
     //     /   / |        \    l_     //
  _ ___//_______________/__| ________________\ _________    //____ _ _
             /             /___________/
       t  ·  H  ·  A  ·  T  '  S    m  ·  E
         ._________. _______  _______ ._____.
 ._______________|     |/ ___ \./ ___ \|   |___________________.
 |        |   ____|  |  |  |  |   |          |
 |        |   ___||  |  |  |  |   |____.       |
 |        |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
 |        |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
 | ..fOOL    |_____|  |_________|_________|__________|       |
 |  fOR A                               |
 |  lIFETIME..  ._______. ______ ._________  ______.        |
 |         |  ___|/ __ \|  ._  / ._\___ |        |
 |         |  __||  |/  | _|/ /  |  __ |        |
 |         |  | |  |  | \  \  |  l/ |        |
 |         |____| |________|___\____\ |_______|jN!       |
 |                                    |
 |  .____.  ._____._______._______.____.  ._____.___ ___._______  |
 |  |  |___|_____|  ___| ___ /|  |_. |_____|  \/  | ___ /  |
 |  |  |  |   |  __|| \___/_|  __|_|   |    | \___/_____|
 |  |  |  |   |  | |  \  |  |  |   | \ / |  \
 |  |________|_____|____| |_______|________|_____|___\/___|_________ _
 |
 |__________________________________________ _ _ __  _  ___ _


       t  ·  H  ·  A  ·  T  '  S    m  ·  E.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: sHADE - fOR: sHADE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


             ............................
   _______  _____  :   _________  _   ___:_ ______________
  _/ _____/___ ___|___:_ ___\_______¬\__\/___|___ ¬|_\_ ___    /
  _\_________ ¬\ \___  ¬\  ________ \   ____/ |   /  eD /....
       |  \  |   \ \__    \  \|   | __________/
 . fTL ___________\__|_______\______ _____\__________|________________
 :.......................:     /\       :........:
                  /__\


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|   lOGO: tRSI - fOR: sHADE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:            ........       ...................
         _____:____ _:________  ___:____  _____  :
       ____\_    /_\_____  / _/ ______/___ _____  :
        __  _____/   __ __/__\_________ ¬\  ¬|...:
         \  \:    \   ¬\    |  \ eD|
        fTL\____\  ______\_______\_____________\___|
            :......:       :.....................


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: pOSSE - fOR: sHADE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


                       _   .............
   _______ ______     _________ .... ___\/____ :  ________:______
  _\_ ___ \/  /______ _/ _______/_:_ _/ _______/_:_ _\_ ___    /
  |   /   / ____ ¬\\________  ¬\\________  ¬\   /  eD /
  | fTL _______/ \___  \    |   \    |   \ ___________/
  |_______|  ____________\_______ _____\______________\_____________
             . . ...../\.:   :.......:      :
                 /__\              .


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: eVERYWARE - fOR: sHADE |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:    ...........           _    ............... . .
 ______:_______ :   ________ ________\/____ __:___________  _________
_\_ ___    /__:_  / _   /_\_ ___    /_\_________  /  /    /_____
   / fTL /  ¬\ /_ \/_ /    /   /   _  ___/__ /    _/
 __________/    \ \/ \/ /  __________/    |     ¬\\______________
___________________________/_______________________|___________\_______________
    :   ____:________  _________  _______:______  ______________
_______:___ |      /____\______ ¬\ _\_________  /___\_ ___    / _
\     ||  )\/(  /  _______   \   _  ___/__    /  eD / _{_}_
 \    _/\_ )/\(  /  \_      \  |     ¬\ __________/ {_{_}_}
 \________/\_________/____________ _____\___|___________\_____________ {_}
    :     :............   /\      :.......................)\:/(
    .           :  /__\


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: aCCESS - fOR: sHADE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................: _________  _______   _______  ____________ ________   ________
__\_______¬\_/ _____/__ _/ _____/__ _\_ ___   /_/ ______/___ _/ ______/______
  _______ \ |   ¬\  |   ¬\   /  /_\__________ ¬\\__________
  \__    \ |    \ |    \ ________/      |  \     |
______________\__________\___________\__________________________\______________
.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                 .______:_______________.
|___________________ lOGO: bETA tEST sITE - fOR: sHADE            |
        :                  , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


                             ......
       ___________ _____________  _________ ____:____:  .
    -  __\_____  /__\_ ___   /___\_   /__\______ :  .
   -{_}-   __ ____/__   /   /___  ____/ _______  :  :
  { {_} }   /    ¬\ _________/  \  \   \__    :...:....
   -{ }- _______________\___________  \____\ _____________  :  :
    -   _________ ______________ ________    _________  :  :
     ___\_   /_\_ ___    /_/ ______/___ ____\_   /  :...:
     __  ____/    /   /_\________  ¬\ __  ____/:
      \  \   __________/     | eD \ \  \...:
     fTL\____\ ________________________________\ \____\   .sITE..___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: mR cOKE - fOR: mR cOKE |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:       _ _____ ____________      ....
    _____\//  ¬|_\_______  /  )\¡¡/( : .
    |  _\/ _  |  __  ___/__ ) || ( ...:.......... . .
    |  \ /   |  |    ¬\ )/||\(   :
    |_____\/______|____|__________\  _______:_ ________________
    _/ ________/___ ____________ ___ /    /__\_ ___     /
    |  |     ¬\  ______ ¬\  /    /__   /   eD /
    |  |      \ \____   \ _   __/ ¬\ ____________/
    fTL_______________\____________\_|____________\______ ______
                         :     /\
 ...............................................:     /__\.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY  `                   .__:_______________.
|_______________ lOGO: sUNSHINE pRODUCTIONS - fOR: mR cOKE          |
                           , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        ·      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:

        __________       ________          _
    _   _/ _______/______ ______\   ¬\ ___________   _{_}_
   _\/_  _\______________ ¬\    \    \  _______¬\  {_{_}_}
   \/\/         |  \    \_   \ \    \  {_}
 .......... _____________________\_______________\__\________\ .)\:/(...
 :   __________  ________    _____       ______________ :
 :  _/ _______/____  ___|______ _____ __________ _\_ ___    / :
 :  _\___________  ¬\  \___   ¬\   | _____ ¬\   /  eD /  :
 : |      |   \   |    \  | \    \ __________/  :
 : fTL_________________\____|________\___|___\________\_____________ :
 :                                   :
 : · P · R · O · D · U · C · T · I · O · N · S · :
 :                                   :
 :.....................................................................:


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: dIAL 911 - fOR: mR cOKE |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


     ______       ________ _______
________|___ ¬| _____ _____\_____ ¬\|   ¬| eD   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾
    ____/  |_______  _________ \    |______ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾
 fTL  \|   |   ¬|  \__     \   l   ¬| ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾
_______________|_______|________________\____________|    ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                  ,_____:_______________.
|__________________ lOGO: dIAL 911 (bIG) - fOR: mR cOKE            |
        :                  . ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


                  ............... _ ....................
 . .......   _________     :     ____:__\/_: ____________   :
 _________:____|___ _  ¬| ________:_ _______\_______ ¬\|      ¬| ...:
|      _____/_\/_ | ________:_   ___________ \  )\/( eD· |_:______
| fTL·    \_|  \/\/ ||     ¬|   \__      \ )/\(   l    ¬|
|___ ___________________||__________|____________________\___________________|
  /\  :            :       :   :
  /__\  :         .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :         ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :   _      `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :  _{_}_        :   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     : {_{_}_}  ...........:   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :  {_}   :        ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
     :...)\:/(.....:        ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
                         :.....:

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: fINAL iMPACT - sTAIN  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


               _
  ........................._\/_........... . .     ...........
  :  _______________   \/\/      _________ ____:____   :   _
  :____\_ ___    /__ __________ ______\______ ¬\     /   :  _{_}_
  :     /_______/ ¬\  ___ ¬\   _______  \    /______:..{_{_}_}
  :     ___/     \  \   \  \_     \   /   ¬\ : {_}
  :__________| ___________\___\______\________________\_____________\:.)\:/(..
  :       __            ..............:          :
 ..:      __\/__ ____________ ______:_  ___________   __________...:
 :_____ _____ /   ¬|_\_ __   /__\_____ ¬\_/ ________/__ __\_    :
 :  ¬\  _\/ _   |   /  / _______  \  |     ¬\ __  _____:
 : fTL \  \ /   |  _______/ \_     \ |      \ \  \  :eD
 :_______\___\/_______|_____|____________________\______________\ \____\ :
 :..................................    :               :
                  :    :    . . ..................:...
                  :........:               : :

                                      :..:
.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: lAPIN kULTA - fOR: sTAIN |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


     ___ ..............................................
   ___\ /_:__    ________  ______________     :
   | _ \/  / _______\______¬\__\_ ____   /____ ____:________
   ||    /___  _______  _\    /   /  ¬|  _____  _\eD
   |    _/  ¬\ \_     \\  ________/   |  \    \\
   fTL____________\_______________\___| |__________|_____\____ ___\
       :                      :   /\
       :   k  ·  U  ·  L  ·  T  ·  A   :  /__\
       :............................................:.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: yOUTHANASIA - fOR: nUP |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


             ........................................
     _______     :    _______   __________ ___  :
 oO   /   /____ ____:____ ___\   ¬\ ____\_    / ___|__:___  __
 \__/  / fTL _/  ¬\ ______¬\  \   \ __   ____/ \___ : ¬\\ /
  U  \________   \ \__   \  \__  \ \  \     | :....\\/.....
  ____________________\_________\___________\ \____\ ______|________\   :
   ________    _  :... ________  ________   _____    ________:
_____\______¬\ ______\/__ ___:__\______¬\ _/ ______/____ _____ ______\______ :
  _______  \  ____ ¬\  : _______  \\________  ¬\  ¬|   _______ _:_
  \_     \ \    \ : \_     \    |   \  | eD \_   \:/
________________\__\_______\_:_____________\______________\___|_____________ /
               :     _                   :
               :    _{_}_                  :
               :   _{_{_}_}_                 :
               :  _{_{_{_}_}_}_                :
               :..{_{_{_{_}_}_}_}..............................:


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|   lOGO: sHI - fOR: nURGLE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


           ....................
        ______:_______   ______:__     _________   _
       _/  _________/_____   ___|________ _________  _{_}_
  )\¡¡/(  \________________  ¬\   \___    ¬\    ¬| {_{_}_}
  ) || ( |        |   \    |     \    |  {_}
  )/||\( fTL_____________________\______|__________\______eD ..)\:/(...
           :         :
        s A F:E  h E X  i N T E R N A T I O N A L
           :         :
           :..................:.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: cYBERTURKEY - fOR: sTASH |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:
            .......................
  . .....      :           :...............................
  ______:__   ____:__   ____________ _______________ ___________  :
 _/ _______/__  /   /____ _\_______  /__\_ ___    /_\______  /  :
 |  |    ¬\ /   _/  ¬\ ___ ____/__   /    /   __ __/__ :
 |  |   fTL \\___________ \  /    ¬\ ___________/    |   ¬\.:
 |_______________\______________\_____________\___________________|________\
 __________ _______ __:__________   ________ _____________ _______ :
_\_    /_\   ¬\_\_______  / ___ /    /__\_ ___   //   /__:___
_   ___/  \   \   __ ___/__  /    /__   /   //   _/
 \  \    \_   \   |   ¬\ _  __/ ¬\ _________/ \__________ eD
 \____\ _____________\____|________\_|___________\__________________________
    ...:      :          _ _ _
    :        :................... _{_}_       : )\/(
    :                 : {_{_}_}      : )/\(
    ...................................: _ {_} _      .............

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                 _______:_______________.
|__________________ lOGO: hOUSE oF dOOM - fOR: sLASHER            |
        :                  . ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


............              ...............................
 _______ :           _____:_  _______    _________:____
 |  ___|_:______ __________ ____\   \ _/ _____/_____ __\_ ___   /
 |  \___    \  _____ \   \   \\_________  \    /   /
 |    |     \ \___  \   \_   \    |   \ __________/ ·eD
 fTL_____|__________\__________\____________\______________\_______________
      :     _______________ __:_____________ ..............:
  oO   :    /    _    \    _______/ :     _
  \__/....: _____/_________________\_______-     :   ___\/____
  __U_:_____|___  |_____________ ___:__________ ____:___ /    _:_
 |  :  ____/  |  _____  \  : _____  \    _\/ _    \:/
 |  :  \|    |  \___   \ : \___   \   \ /     /
 |____:_____________|_______________\_:____________\______\/__________|
    :...............................:.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: tHE cRYPT - fOR: wILLIE |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:                    ..................  _
  _    ______________ _________   :   __________:____\/_______ _____
 _{_}_ ____\_      /   ____|____:____ _\_ ______       //
{_{_}_} __    _____/ )\/( \____    ¬\     /       // eD
 {_}  \     \   )/\(   |     \  __________________/
.)\:/(....\_________\ ____________|___________\______________________
___ ___________   ______________  __:_____     __:___________ ________
 // ________/___ _\________  /  /    /_______ _\_ __    /_\_
 //  |     ¬\   __  __/__ /   _/    ¬\   /   /_  _____
 /  |   fTL  \   |    ¬\\__________    \ _________/ \  \
/___________________\____|__________\__________________\__|      \____\
                    :         :
sYSOPS: tOPFLIGHT ^ WiLLiE ^ bACKSPIN - cOSYSOPS : pSYCHO cOWBOY ^ mR.nET ^ pHY
                    :.................:


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: sIRIUS - fOR: sIRIUS  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


      ....................
   _____:___   _____ ___:_________ ____  _______  _________ _
  _/ _______/____ _____ _\________  / ____ ___\   ¬\ _/ _______/_\/_
  \__________  ¬\  ¬|   __  __/__  ¬|  \   \\__________  ¬\
       | fTL \  |   |    ¬\  |   \_   \     | eD \
  ____________ ____\___|______|_________\__|_____________\_______________\
      :  /\       :   ...............
       /__\      :   :       :
               :......:.............:
                   :

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                 ._______:_______________.
|__________________ lOGO: hIGGLEDY pIGGLEDY - fOR: qEN            |
        : `                 , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:

 _                    .........................
_\/__       _______   _______ ____:____  ___________  _:__ ______
  __|____ ____ _/ _____/__ _/ _____/__    / _/ ___   /___|__ ¬|/   /__
  \__  ¬\  ¬|  \   ¬\  \   ¬\   /___   /  /  ___/ /  _/
fTL |   \  |  \    \  \    \ _/  ¬\ _______/_  \|  \________
_____|______\__|_____________\___________\________\_________\________|_________
 _________    _______   _______ ____:____  ___________  _:__ ______
_/ __  /____ _/ _____/__ _/ _____/__    / _/ ___   /___|__ ¬|/   /__
   /  /  ¬|  \   ¬\  \   ¬\   /___   /  /  ___/ /  _/
  _____/   |  \    \  \    \ _/  ¬\ _______/_  \|  \______ eD
___| |________|________ ___\___________\________\_________\________|_________
            /\        :    _{_}_     :
            /__\        :    {_{_}_}     :   oO
                     :     {_}      :  \__/
                     :........)\:/(..........:   U

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                    ._:_______________.
|_____________ lOGO: fATAL aCCUSATION - fOR: iMORRON bITTIE          |
       ` :                  , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


   ____________  _______  ____       _______ _______ _____ __ _
  _/  _    /___\_____¬\ /  ¬|______ ______\_____¬\    //     _
  |   /______/ _______  \   ______/__ _______  \   /_____ eD _{_}_
  | fTL ____)  \_     \  |    ¬\ \_     \ _/   \ {_{_}_}
  |______|  ________________\_____________\_____________\__________\  {_}
 _____  ______  ______  ______  _____   _____ ___   ___   ..)\:/(.
_\___¬\_/ ____/__/ ____/_ __\  ¬\ _/ ___/__ __\___¬\/ ¬|___ ___ _____ _____:
 _____ \ |  ¬\ |  ¬\  \   \\_______¬\ _____ \  ___/_ ¬| _ ¬| ___¬|
 \_   \ |   \ |   \  \_  \   | \ \_   \ |  \ | | | \  |
_________\________\________\_________\_________\________\_______\_|_____|__\__|


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: gRIMLOCK - fOR: gRIMLOCK |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


. . ..    .............................
  ___:____ __:_______ ____    ____ ___:___      _______    _______
 _/ ______/_ \_____  /_____ ___ /  ¬|   / _______ _/ _____/_ __ /   /
|  \   ¬\  __ __/__  ¬| _\/ _  |   /__ ____¬\  |   ¬\  /  eD /:
|  \    \  |   ¬\  | \ /  |  _/ ¬\ \__  \ |    \ _  _/ :
fTL___________\__|_______\__|___\/_____|_________\_______\__________\_|________
   :    :              :                 :
   :........:              :..................................:


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________| lOGO: tRAITOR - fOR: tRAITOR |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:                 ..............................................
  ________ ___________   ____:__ _____  _________     ___________ :
____\_   /_\______  /_____\_____¬\ _____ __\_   /________ _\______  /eD:
__   ___/   __ __/__  ______  \  ¬|_   ___/ ______ ¬\  __ __/__ :
 \  \     |   ¬\ \_    \  | \  \  \__   \  |   ¬\:
fTL\____\ ______|________\____________\___| \____\ ____________\___|________\
                 :                      :
                 :............................................:.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                 .______:_______________.
|_________________ lOGO: lETHAL jUSTICE - fOR: dOUBLE            |
        : `                 , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


  ________  ___________ ____   _____      ______ ________
 |    / _/ ___   / /  |___  ___|_____ ____\____¬\    /
 | fTL /____  /   /__   ___/___ \___  ¬\  _______ \ eD /____
 |  _/  ¬\ _______/ ¬\  |   ¬\  |   \ \_    \ _/  ¬\
 |____________\____________\___________\__|_______\___________\_________\

       j  ·  U  ·  S  ·  T  ·  I  ·  C  ·  E


.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: dUPLO - fOR: dOUBLE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


                 .
 ................................:..........................................
 :     __________  _______:_  ____________ _______       eD:
_:_ _______|____   ¬|___\    ¬\ _/ ___   /    /  ___________ :
\:/    _____/   |  \    \   /   /    /_____  _____ ¬\ :
 /    \|   fTL |   \__   \  _______/   _/   ¬\ \__   \:
 |______________ ____|_______________\___| ___________________\__________\
 :       /\        :_________________________________________
 :       /__\       :\                    ¬\
 ................................: \________________________________________\.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|   lOGO: tBM - fOR: tBM   |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


     .....................     ..........................
  _____:____       __:_________:____       _______:_____
  |     ¬|_______  __\___________  / _________ /   _   ¬|
  | )\/(  _______/_____  _____ ____/__    _ \/ _ _\/_   |
  | )/\(  l      ¬\    /    ¬\   \  /  \/\/   |
  fTL______________________\_________________\______\ /___________lTF
     :       .....:.........:............De\/eD   :
     .       :  :     :      :............:
            :....:     :
                    .

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... `                 .______:_______________.
|_________________ lOGO: dALAMAR fILE iD - fOR: dALAMAR            |
        : '                 , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


           ____  _ ___  ______
        ____|__ ¬|___\// ¬|__\____¬|
        |  ___/ | _\/ _ | _____ |-------------.
        |  \l  | \ /  | \_   | dALAMAR/lED |
        fTL_______|___\/____|_______eD ~~~~~~~~~~~ |
        .                     |
        | wANTS tO aNNOUNCE:            |
        |                     |
        |                     |
        |                     |
        `------------------------------------------'.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: pHASE - fOR: pHASE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:


              _
             _{_}_
            {_{_}_} ...................         )\/(
     _        {_}  :         :         )/\(
 ________\/____ ____ ..)\:/(..: ________  ___:____   _______________
__\_  ____  / ___|_:_____ _____\______¬\ _/ ______/____ _\_ ___    /
     /  /  \___   ¬\  _______  \\__________ ¬\   / ·eD /
 fTL· _______/    |    \  \_     \     |  \ ___________/
________| __________|_________\________ ____\______________\______________
      _      :        /\    :
     _\/_     :        /__\    :......... . .
 .........\/\/.........:

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                 ._______:_______________.
|___________________| lOGO: sANITARIUM - fOR: pHANDER             |
        :                  , ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:
           ..................     ......................
        ______:__   ________:  _   : ______      :
       _/ _______/___ __\______¬\ __\/____:_ _______    ....:......
       _\_______   ¬\ _______ \  ____ ¬\   ¬\   :  :   :
     ...|    |    \ \_    \  \   \    \   :  :.....:
     : |_________________\___________\___\______\_______\  :...
   ____:____ _________ ____________ :    _:_______     __:___
_____\_   /_\_______¬\_\_______  /_:___ ____\    ¬\ _____ /   ¬|eD
____   ___/ _______  \  __ ____/__  ¬\   \    \  _\/ _   :__
  \   \  \_     \ \    ¬\  \   \_    \  \ /   _\/_
 fTL\_____\ _______ _____\__\_________\____\______________\___\/_______\/\/
     :     /\         :     _          :
     :     /__\        :    _{_}_         :
     :..................... . .  :   {_{_}_}        :
                    :    {_}         :
                    :.......)\:/(.................:

.___________________.
|          |..........................................
| kING fOR a dAY... |                .________:_______________.
|___________________|  lOGO: cLONE - fOR: cLONE  |            |
        :                  | ...fOOL fOR a lIFETIME |
        :      _ _|  _ _   _ _ |________________________|
        :     (/_(_| - |_)(_)(/\)(/_| '     :
        :...................|.........................:

         _
        _{_}_
        {_{_}_}
         {_}
      .....)\:/(............................
    ____:_____  __________   _      :    ______________
   _/ ________/___     / ____\/____ _____:_____ _\_ ___    /
hAHA|  |      \    /____  ____ \  _____ \   / eD /
  _·  | fTL    \  _/   \ \_   \  \    \ __________/
 _\/_ _______________\___________\_________\___\_______\____ ______
 \/\/   :....................................:.....    /\
                        :  :   /__\ dELETE
                        :....:
        .________________________________________.
        |                    |
        | wHAT iF tHERE'S nO mORE fUN tO hAVE? |
        |   aND aLL i'VE gOT iS wHAT i hAD   |
        |   wHAT iF i hAVE fORGOTTEN hOW?   |
        |   cUT mY lOSSES aND gET oUT nOW   |
        |                    |
        |      gET oUT rIGHT nOW      |
        |                    |
        |  tHERE'S sOMETHING STRONGER THAN ME  |
        | tHERE'S sOMETHING i dON'T wANT tO sEE |
        |    a nEW tHING gROWING iN mE    |
        |                    |
        |   iT iS tHE hARDEST tHING tO dO   |
        |   tO wATCH iT gROW oN tOP oF yOU   |
        |  aND sEE yOU'RE jUST lIKE eVERYONE  |
        |                    |
        |                    |
        |  n  ·  O    f  ·  U  ·  N  |
        |                    |
        |                    |
        |            / fAITH nO mORE |
        |________________________________________|


     .__c  ·  R  ·  E  ·  D  ·  I  ·  T  ·  S__.
     |                           |
     | mAIN aSCII                  fATAL |
     |                           |
     | gUEST aSCIIS                gRIMLOCK |
     |                       dESOTO |
     |                        jUAN |
     |                    pSYCHIC sANTA |
     |                        pHASE |
     |                           |
     | mUSIC sUPPORT             fAITH nO mORE |
     |                 sTONE tEMPLE pILOTS |
     |       a wHOLE bUNCH oF sWEDISH hARDCORE mUSIC |
     |                           |
     | oRIGINAL sIZE              54000 bYTES |
     |                           |
     | rELEASE dATE aND tIME       95/05/03 ^ 18:00 |
     |_____________________________________________________|
           __________ ____. _______ ____.
.__________________ _/ _______ \  _|__\_____ \  |___ _____________________.
|          \ ___/ _/ \_ ____/__ _/ \_ |  \_          |
|          \  \ ____ _/___  _/___ _/___  _/          |
|           \___\  `--'  `---'  `--'  `---'           |
|                                       |
|          sEND hIS gREETINGS tO tHESE gUYS             |
|                                       |
| sANDMAN^eZCO^bOROMIR^mAGMA^jUAN^hARPOON^uMAN^nURGLE^aGAMEMNON^mR.sAINT^yOGI |
| pRIPPS^nICK^aWOL^gAMBINI^cHROMBACHER^aCE cAZE^nITZER^cHUCKY^lIGHTSPEED^cOLA |
| jAC^jORDAN^tHE yENCH^cONVERSE^hEMLIGE aRNE^mOROT^dELUSION^nIKE^tHE sILENCER |
| dESTRUCTOR^dIGIMOUSE^tERMAX^fRAME^vIKING^bIOTECH^bLADE^dALAMAR^dESOTO^sTAIN |
| wILD tHING^hIJACKER^sTASH^aXETRO^bLACK lINE^zCANDLER^cYBERGOD^cYCOS^pHANDER |
|        eASY^gUS^qEN^wARHAMMER^bLONDIE^oRGASMATRON          |
|_____________________________________________________________________________|

                       pLEASE fORGIVE mE iF i fORGOT yOU

                                                                                                                                                              jevlar va kool den gubben e!
            _________________      (((((((((((
            /         \     |_  ··::|
.---------------------/ ePSILON dESIGN! \---------|_\  :::|-----------.
|          /           \  ___/o_)) ) ..:|  . ·.:::|
|          \sENDS tHEIR gREETS tO/  /  ___   :·l__   ·::|
|           \          /  /______) \  :· __\   :·:|
|           \_______________ /     \  \   /_/    .|
|  ART-CORE             \ \___________\__/\   \\    :|
|                    \___________/ \ ¯  _/ \    |
|                            \____/ _/\_   ·|
|      DEZIGN                    \ _/ _/ \   |
|                 ________         _\/ _/  \  |
|                (_____/ )________________\__/  _ \  |
|                  (_/_/)|        /    /\ \ |
|  PRO^ARTS            (___)_l_______________/     \ \ |
|                            (__     \_ )|
|         UPPERCLASS               /      |\ ||
|                            /       | ||
|                           /       | ||
|                           /_______________| ||
|.   ARCLITE                   (_)______________| ||
|· ·                          |       | ||
|:. .   fOR sOME tRULY eXCELLENT aSCIIS tHROUGH   |       |__|
|::·. · tHE yEARS iN tHE sCENE            |       / (.
|:::::. ... .         / wHOLE ePSILON dESIGN |      (\  |_
`------------------------------------------------------|       ¯\\\\/
                        ____ g®m|      ._)¯¯¯
                       /  \___l____________)___
                       \_________________________)
      .__________________________________________________.
      |                         |
      | tO rEQUEST lOGOS fROM mE oR aNY oTHER e^D mEMBER |
      |                         |
      |            cALL            |
      |                         |
      |                         |
      |     s · A · N · C · T · U · A · R · Y    |
      |                         |
      |         (sYSOP: sANDMAN)         |
      |                         |
      |                         |
      |                         |
      |        a · S · Y · L · U · M       |
      |                         |
      |          (sYSOP: jUAN)         |
      |__________________________________________________|
                 _    _
                /(_______)\
                /___________\
               _/ (__)¯(__) \_
              / _/\________/\_ \
             _/  ¯¯ ____ ¯¯  \_
             \_____   ¯¯  _____/
               \_____________/
             _____/      \___________
           ___/ ____      _____/_ \ \ \_______
         _ _(___)/ /      _|    )_)_)_)   |
         | | |\ /  /      (_|          |
         |_|_|_ ¯\_/       | ePSILON dESIGN '95 |
          (____/\_______________|          |
               /      | fRAME^fATAL^sTASH! |
              /   _____ |          |
              /   / /|\\ | cHROMBACHER^dESOTO |
          ___  _/    / | \\ |          |
         /  \_/      |  \|sANDMAN^jUAN^hARPOON|
         /   \_____________|____|          |
         \__________________) (___|____________________|_
                ÷[g®m]÷  /\           \
                     \/_____________________/

          ePSILON dESIGN '95 - cUCKOO fOR cACA

[eOF]
                          ·
                .____.       :  ·
 _ _ __________ _______________|  |_____. ______¦_  :____  /\___ _ _
 \\\\__  .  \/  _________  \  \__  | \__  / ____ \ / __////
   /  |___ \______  \/  /_  |/  |___/_. /  |/ \ \/ / \
  _/  ____/ \_ _\  \_____  _/  __/   | /_  _/  \ /  \_
 dZG\______|______/_________/  |  \____________|______\______\/______/G'S
                :  :
 
 [tRISTAR·aND·rEDSECTOR·sWEDISH·hEADQUARTER!][dUPLO·eUROPEAN·hEADQUARTER!]
         [ePSILON·^·dESIGN·sWEDISH·hEADQUARTER!]
   [fINALY bACK aFTER A fEW mONTHS oF sADNESS · bACK 2 rOOLE aGAIN!]
 
         [-sYSOP: jUAN/tRSI/dUPLO/ePSILON^dEZIGN-]
 [cOSYS: hARPOON/sKIDrOW/ePSILON^dEZIGN] [hIJACKER/cLASSIC] [fRANTIK/tRSI]
   [mAGMA/iFFTIC] [aND/wE/aRE/sTILL/lOOKING/fOR/mORE/tO/jOIN/uS!!]
      [sUPPORTING·aMIGA·lINE·cOMPUTERS·aND·cONSOLE·wAREZ!]
[-A 2 nODE sYSTEM pOWERED wITH tHE aMAZING aMIGA 3000 sPEED aND uSR 21k6!-]
       [-oNE gIGABYTE oF fRESHWAREZ fOR yOUR pLEASURE!-]
 
    [nODE.1 +46-31-eLITE·kNOWS!] [nODE.2 +46-31-eLITE·kNOWS!]
 
       W h e r e  t h e  w a r e z  c o m e  f r o m       
  ______________  __ __ _______________ ___ ___ _______  __________ ____
 (______/\____ \ | \ |/ ____/)__  __(|  !  |\____ \ |  __/)__ Y __(
 /______) (___\__\|___\_|\_____\ l___| l_______| (___\__\|___)  l___|
                                   -cRyPtH 
-------> F A i R L i G H T  S W E D i S H  H E A D Q U A R T E R S <-- ----
 
                           [A¡RaDDer v3.1 By A¡Rcø]

    ___________________________ÖgO^bLUEs·___________________________
   (OÓ   ________  _____           _____      ½O)
   |   __\___  /___\  \\ __________ ___  /  /______ _   |
   |  __  __/ _/__  \_  \__  ___ // _ _/  /  __///   |
   |   __ \\_   \_____  _/  \___/  \\\_________ \     |
   |    __/    _/ l___/    \_ _   _ _ _/   \_ _   |
   |  .::::l_______/_ _ _ __ _____///::.   .::_ _ __///::.  |
   |   _______                          |
 _ _ ____ _\   \_________  _________  _____________________   |
_ ___    \   \______ \__\___  /_ __\ ______  /______ \__ |
 _ ___  _/\_   _/ _/  \__ _/  /________ \______/ / _______/_ _ __ _
    \__  /\_____/_ __\  __ _\      /____   / \    __ _ __
   |:l___/::.     \\  _ __\     // l______/ \_____  mD!|
   |         .::\___/::::\________/::.     .::l__________ _
   |
   |           Ö:] rOadhOgz WHQ [:·           |
   |         Ö:] BLADEz '94 affiliated [:·         |
   |     Ö:] watchdOgz: [=zEn=]=[Boldy]=[Castro] [:·      |
   |   Ö:] sUppOrt fOr: [PCx]=[PCb]=[SyStem/X]=[X=FiLEs] [:·   |
   | Ö:] n1: +31-70-363.97.60 n2: +31-IDSN sOOn^nUp iS reqUired [:· |
   |                                |
   ÓOo____________________________________________________________oO½
  .- - - --------------------o
  .   mYTH DiST-SiTE   /        .------------------- - - -.
  |  sCOOPEX mEMBER             |   · · · · · · · · ·  |
  : rOadhOgz aRT DiST-SiTE         !   +3.1.70.320.PRVT   !
  `- - - --------------.--------------------'   +3.1.70.320.5418   |
 ________________ _____|\_____    ___________ +3.1.70.327.1427   :
 \______ ______/ _\_  l__ _/_   _\_  _____/ · · · · · · · · ·  |
   /   \  /   __/   \  /   __/_____          !
   /    \ /    |    \\//    l    \ __ ___\_____ _\ |
  /__________\/________|_________\/_____________w^s_\ \   \/    :
  _ _ __ ______________________________________________________ _ _ _o
  |       /\   · T · H · E · · P · A · Y · O · F · F ·
  ! _____/\  // \ _______ /\_____ ________  ____________ ____________
  | _\______\ //  \\   Y   / _\____ _/_ _\_ _______/_\_ _______/
  :/    | \_   \\____ l ____/ /   |  \/   ____/ /   ____/
  /   ______/    \ /    \ /   |   \    |  /    |
 /________| /     /_________\/______________\______| /_________|
  ! tsar1 /____________\    .-------------- - - - - --------------.
  | · · · · · · · · · · · · · · |    · · · STaFF · · ·       !
  O- - --------------------- - -'     DiABLO^mYTH/sCX        :
            / DELiTE^mYTH/SCX TaKE^mYTH, QUiCKSILVER^GaNGLAND |
           o------------------------------------------- - - -'

       [ THiS FiLE WAS UPLOADED ON: 04-May-95/17:42:23 ]     


 [ NO FREELOADERS HERE , iF YOU WANT TO READ THiS FiLE , THEN DOWNLOAD iT ]


                             [-AquaAdder v1.0-]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  __________________     ____________
 _/ ______     /_________|_____    |
|     /    /    ________/ aSCII |
| _______________/    \__|   cOLLY |
fTL_______________________________________eD
:                     :
:  fATAL oF ePSILON dESIGN aND oBSCENE  :
:  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  :
:  kING fOR a dAY, fOOL fOR a lIFETIME  :
:.54000 bYTES.............95/05/03 ^ 18:00.:
[%::::::::::::%] rOadhOgged [%::::::::::::%]
ArtistFatal
Titleking for a day
Date03 May 1995
Views173
Download e^d-king.txt
Viewon ASCII Arena