AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "The World Will Burn" by Fatal of Epsilon Design
   ¾ ¾¾[ lINE 0002 iN cED ][ tWWB sOF ][ lINE 0002 iN cED ]¾¾ ¾
     ´´ I  d o n ' t  l i v e  t o  r i s e  a g a i n


         t o  r e b o r n  a n d  n e v e r  e n d


     o n c e  I ' m  o n  t h e  t h e  o t h e r  s i d e


  I ' l l  s e e  i f  i t  w a s  t h e  e n d  o f  m y  r i d e


        I  d o n ' t  l i v e  t o  t r a n s f o r m


            p r e s e n t  i n t o  p a s t


           g o i n g  n o w h e r e  f a s t ´´

  S    I    L    O    N        D    E    S    I

æææ_     __ææææ,  ,ææææ,  ,æææ   ,æææææææ,_  ææææææææææ,  _æææ___
ØÑØ     øWÑؤ¢#M#_  ¶ÑÆNÆ  ¬0W¨   ¬0®MNÞ¤0#Mµ  ¬#ØѮ޲¶Ñ®& dMN®MN®#,
##1    Æ##P  ¬NÆN,  ÆNÆNþ  |W    lÆWÑ  ¶®MQ  0#MN  ¶® j### ¬«WQ
ØÑ1    ,®#Ø   ¶NÆ#  W#ØØÑ1 l#    lMNÆ  NÆN_ 0ÆN®  1 ¶¹0#M#  \W
ØÑ1    ØN®Þ   WØÑ  Æ WØÑÆ_ |N    l###  BN®# 0MN® å1  BÑ®MÐ__ °
WØ1    Ñ®M1   WÑ®# # \MWØظ|W    |Ñ®M  BÑ®# BN®M,øM1  ¯ÆWÑ®#MÀ_
ØÑ1    ÆN®1   MWØN ® \MWÑ#j#    |N®M  0®##¹ BWÑÆNÆW1  ¶ØØÑ®MWØh
ØØ1    Ñ®M1   WØÑ# #  ¶N®MN#    |WØÑ  BN®M¹ BØÑ® ¬#1  , ¬0ÑÆWÑÆN
®M1   _ ØØÑ1   MWع Ñ  V#MWN    lMNÆ  ØWØØ 0®MW '1 hB_ ¯*ÑÆWØ
ØØ1   Ñ lÆWW   jÑ®M  W   Ñ®MW    l®MW  Ñ®#¥ 0MN®  ´ J#BÑ  ¬#MW
ØØ1  _ØØ ØÑÆ_  ØÑƳ  W   `®##    |NÆW  ,®MW  0ÆWÑ  ,#¹¶M_  ØÑÆ
WÑh,_gWÑ1 ¬#ÆNÞ_,Ø®MF  JW_   \ÑM    d®MN__gØÑÑ´  ØNÆN,,_ÆNÆ NÆÐ__ØÑ®P
####MNÆW   °¶ØÑÆN²  qNÆN   \@    0®##MN®#@¹  WÑ®MN®#MWØF ج¢ÑÆNÞ¨

      P    R    E    S    E    N    T    S

        T    H    E       N    E    W
     ____   ____    ____   ____. ____.
    _/ ._ \___/ ._ \_ ___/ ._ \_ ./ __|/ __|
   ._\__l/__\__ l/__/_\__ l/__/__|   |   |
   |  .__/_|___.__  |  |   |   |   |____________.
   |  l/ __  l/   |  |   |   |   |      |
   |__ /_ /__ /_  __|__ l_ ___|_____|_____|      |
   | \____/  \_____/   \___/          .    :
   : ___.   ___ ._   ._    ____.  ___.  /|_. .__. _____ ____.
   _/ __|__._/__ \_| \____| \_____/_._ |___/ __|__/ __|__| _/ __ _/ __ |_.
   \_ _\ _|_ \_ _|_ \_ _|_ \_ _\_ |__| _\_ _\ _|_ \ _|__\_ _\ \_ _\ __|
   : \___/  \___/  \__/  \__/  \____/  \___/  \__/  : \___/ \__\
   |                            | ,
   |________________________________________________________| °¹°


                  B    Y
                     ....    .....
              .: ..... .....: :.. ...:.. :
               ..:t0!:.:     :..: :.:.:
               :    . ___/\_     :    . _/\
      . _______/\ . ___:___/\____\\_  /__ . ___:___/\  _\\_ \_
      _\\_ _  \__\\____  \__   ____/___\\____  \_/   /
     /   /_____/   _   /   /   /   _   /   /
    _/_   ___/ _/_   /   _/_   /  _/_   /  _/_   /
    \/_____/   \/______.____\/______   \/______.____\/_____/
               :     /_____/  ....:
              ..:.. ....     ... : ...
         .  . ...:.:.:.:Ed: ....... : :.: :.:
              :...:  :.:   :..:
                   O F
         .......................................
         : ._    .__           :
       _ _:__j \_______j \___         :     _______
 _ _ __________________ \_ ________/______ __.    : _ _____\   /
  \\\\_______ \_ _ ______/______ ¬\______/_/ ¦  _ __:_________¬\ _/
   _/  l____/___._ ¬\_____._  ÷/   ¬\_ |_________  _/  \ \ ¯¬\_
 .----\____._  ÷/ l____/  l____/___._ ÷/ l  ¬\_ l  ¬\____\ · ÷/
 : __ -dV$l____/:           l___/___._  ÷/__._  ÷/ : \___/
 :_\/_.----------:---------.   .__     l____/ :l____/ `--------.
 :\/\/:    ._:  _ ____:______j \___       :  _______ _ _...:...
 :  :  _____j \_________ \__ _______/______  ._ _:___\   //// : : :
 `----÷--.\_____  __/  l____/______ ¬\______/____j \_____¬\ _/   ::.:..:
  .--÷--'_/  /  ¬\____._  ÷/__._  ÷/   ¬\____ _/_ \ \ ¯¬\_   :
  `--'  \____._  ÷/  l____/  l____/___._ ÷/ l____/___\ · ÷/------'
        l____/   :    `---. l___/___!_  ÷/-t!\___/
         :     `------------'     l____/
         :.....................................:

                   A N D   /\          ______  _________  __________
 ____/__\____ _______  .__/ ____/__._\_ _____/__._\____  ·/__.__________
 \ /  \ /_\___ _/___| \_____  |  \    |  _/____/  | \_  ·/
 \/   \/   (___  :___________|---.________|--.__________|___/  /
 /\   /\----._______|                   ___/____/_
 /__\____/__\ __ _ _______________________________________ .__\____  ·/__.
 cDr\ /e^d | ||                     ||  _/____/  |
   \/   |__||_ _______________________________________||______________|

               C  A  L  L  E  D

 · T · H · E ·  · W · O · R · L · D ·  · W · I · L · L ·  · B · U · R · N ·

|__  _ |______ _____    ______ ________________________
|______\ |   / (____/____ (______)(______________________ /_________________
       /   /                   /___________________
    ______..______  _________  ___________ ____.    .________.
   ./   ||   ¬\./    ¬\./  _   /  ¬|________|__   ¬|
   |    /\    |      |  /   /   |   ____/   |
   _|______/ \   |      |  /_____/    |___. \     |
  ///_______/\ \___ _|_ _________|____|  |___________|___\________eD
       /__\____\\__\
_________________       ___________________ ____  |  | . |  _ |  _
_________________) ._______. (___________________)(____) |_/\_| | |___\ |___\
          |  ___|_______    ________.____________ ____________
          |  \____   ¬\._____\   ¬|  _   /  _    /
          |    |/    |  ¬\\   |  /_____/   /   /
          fTL______________|______\\_____|____|  |______/______/
_____________________________________
___________________________________ /__________________________________________
                 /____________________________________________

 · T · H · E ·  · W · O · R · L · D ·  · W · I · L · L ·  · B · U · R · N ·

                S U B T I T L E D

       D  I  E    N  A  Z  I    S  C  U  M  M

                          ______
              ....          .\_ _/.
        ____________:__:_____  /\_________| _/ |___
        .\.   ... : :  \ /      |_ / _| ./_.
        |     :..: .   \/       /____\   |
        |                        |
My last cigarette is gone, nothing is on the tube, Poupee Fabrikk i blasting
through the speakers and the world is sleeping. I'm restless, why the hell are
we in this world? What is good? What is bad? Do i care? Does anybody care?
My eyes, my eyes!  Can somebody turn off the light!! Ascii|seem pointless.
Everything suxx!  I'm floating on a cloud high above everything. Nobody is
listing, why should I care?  I need a drink, cold, it's so cold. Snow
everyware and |the wind is blowing harder. The wind is grabbing my hair and
twitching and |turning. Jesus Christ, life suxx! I need a cigarette, all is
out!  The world will burn! Nazi lowlifes are screaming their damn propaganda!
And nobody cares! Marching sounds comming to me in my sleep! Kill em all !!
        |     .  . ... ..... .      ____   |
        |_          :::       __\__/__ _|
        /___________________::______________\ \ / /__\
                  :        \/ \/
                  .


             ´´ A VICTORY MUST BE WON

                ALL IS AT STAKE

          AS THE PLANET BURNS THERE IS NO ESCAPE ´´      T H I S  C O L L E C T I O N  I S  N A Z I  F R E E

                             ___
      _,_                     ,Æ###m
     ,Ø###&_      __,-_ææøWØÑÆNÆN®#æææ,,___ ,æMNÆN®#¹
     ¶NÆWØÑÆm,   ___æ####P»¤³°°°¨'~¬¨°°°°²«*WÑÆNÆWÑ®###Þ
     ¢WÑ®####m_,ø#®MØ»°°           JÑÆN®MWÑ®Ç_
      `4##MN®#MNÆÞ°         ,,   _®ØØØØѮثN®Mh,
       ¬0WÑ®##MN,        ¸,ØMWÑm ,ÆMN®#MWN¹  ¯\#ÆWÞ_
      ¸æÑ®MWÑÆN®#N_      _øØÑÆNÞ° ,µMWØÑÆNÆÞ    °#WØg_
      _ÑØW° °#®MNÆWØ#_   _gØ®##Ø° ¸/WÑÆNÆNÆP´      °#ÆM,
     dMNØ   °ÆWØØÑ®MQ_ ,dNÆWÑÞ°  ,#MWÑÆWÑ®#m,      ¬0MWm
     dÆNP    ¬¢#MNÆWØØÑØÑÆWØ°  ,ØÆN®MN®MNÆNÆN#,_      \#Mm
    JÆWþ     ¯¶ØÑ®##MWÑÆNæ, ,Æ#MN®#MWØØØM²«ØÑ®#æ,     qMWL
    ØÑN       `4ØÑ®#MWÑ®MWMøÑÆN®#MNÆNÆÞ°  ¬°#ØØÑNm_    BNM
    WÑþ        °0ÆWØØØØÑÆWØØØÑ®MWØØ°     °«ØØØÑþ,   qÆW
    Ñ®    ¸,0,_   °W####MN®#MNÆWØÆ'       °0ÆNØ°   ÆW
    ØÑL   ¹#N®#æ,   °MNÆN®MWÑÆÑÑ®##,_       ¬~    JN®
    #MN    °«ÆWØW,_ ,æWÑÆNÆN®MWð_°#ÆNÆð,           ØÆÑ
    q®#L     ¬°0MN®æøNÆN®#MNÆWØÑ®#h_°«N®MMm_         JØØþ
     BÑ®,      ¬\#MNÆNÆWÑ@°¶#MN®##M>¸ 9NÆWØ#        ,ØØ#
     #ÆW,     ,ØMWÑÆN®W°  '0ÆWÑÆWÑÆØWØØP°        _N®W
      qNÆm_   ,ÆMWÑ®MNƹ    °#ØØØÑÆNÆR        ¸æWÑþ
      °#®Mm  _µN®MN®MNÞ     _gNÆN®MNÆW#_       gØØM°
       °M®MÞ/ØÑ®##MW´    ,ØÆN®Ø¢#MWØÑÆWð_    _gØØÆ°
        °ÆWØÑÆN®Mب     ¯¹#²~ ¬¢WØÑ®##Mµ_ __­ØѮް
        ,Ø®MWÑÆN®M,__         ¬¶ØÑ®MNÆWmd###Þ²
       _øÆWØØØØس°*ÑØØ®ææ,,____    __,_JN®MWÑÆNÆW° ftl
      JØØØÑ®MNÞ   ¯¨°¹¤ØØNÆWÑ®MN®#MWÑ®#MM#Þ#MWØÑ®##,
      ##MN®[email protected]~        ¬¨'~¬¨~¨~    °ÑÑ®MN®M#,
       ¹0Ø»¬                  °ÑÆWØÑÆW
                            ¬¢ØÑÆW³


      T H I S  C O L L E C T I O N  I S  N A Z I  F R E E

______________________
____________________ /__________________ _________ ______________
          /____________________)(_________)(____________ /____________
                                /______________

    T  A  B  L  E    O  F    C  O  N  T  E  N  T  S
______________________
____________________ /__________________ _________ ______________
          /____________________)(_________)(____________ /____________
                                /______________


 0 1 . H A R P O O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H A R P O O N

 0 2 . C H R O M B A C H E R . . . . . . . . . . . . . C H R O M B A C H E R

 0 3 . B O O Y A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M I S F I T

 0 4 . A N O T H E R . D A Y . I N . P A R A D I S E . . . . . . M I S F I T

 0 5 . B L A C K . C E L E B R A T I O N . . . . . . . . . . C E N O B I T E

 0 6 . F R O Z E N . A S S E T S . . . . . . . . . . . . . . . N E P T U N E

 0 7 . W O R L D . T R A D E . C E N T E R . . . . . . . . . . . . B O O N E

 0 8 . T H E . B I R D S . A N D . T H E . B E E S . . . . . . . . B O O N E

 0 9 . S P A N K . M E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T O M M Y

 1 0 . T O M M Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T O M M Y

 1 1 . D E L U S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J A V A

 1 2 . J A V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J A V A

 1 3 . M O R B I D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J A V A

 1 4 . M O B . D I Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J A V A

 1 5 . S L A B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S L A B

 1 6 . C Y B E R I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z O N E

 1 7 . Z O N E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z O N E

 1 8 . U - M A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U - M A N

 1 9 . B E A V I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B E A V I S

 2 0 . F A N T A S Y . T O W E R . . . . . . . . . . . . . . . . B E A V I S

 2 1 . B Y T E . P L A N E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I N K A N

 2 2 . L I N K A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I N K A N

 2 3 . A M I G A . W O R L D . . . . . . . . . . . . . . . . . . B E A V I S

 2 4 . P C . W O R L D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B E A V I S

 2 5 . O - Z T I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T A C E R

 2 6 . S P E X . N D S . N ! D . N E O . . . . . . . . . . . . . L I N K A N

 2 7 . G O A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Y B E R G O D

 2 8 . T W I S T E D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R E L I E F

 2 9 . R E L I E F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R E L I E F

 3 0 . C I T Y  O F  J O Y . . . . . . . . . . . . . . . . C E N O B I T E
______________________
____________________ /__________________ _________ ______________
          /____________________)(_________)(____________ /____________
                                /______________        ´´  W a l k i n g  i n  t h e  n i g h t


            a  p u l s a t i n g  l i g h t


         f l o a t i n g  a b o v e  t h e  r o a d


              T r y i n g  t o  r u n


            s u d d e n l y  s t u n n e d


       e v e r y t h i n g  b e c o m e s  a  d r e a m


        W a k i n g  u p  w a n t  t o  s c r e a m  ´´       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | HARPOON         .. ..| ::  . .. .:   [ 01 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | HARPOON           | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

        __________________________________.oOO_.._OOo.__
      ._(                        )_.
      |        ...                 |
________  |     .....: :                 _|
______ /____|__________:_____ :.. . .              \|_
   /_________________:____/                  \/
 .______.  |  . . ..:                     |
 |  __|___|___. __________ ___________ ______ ______  ______ ._____________
 |  \____  ¬|/     ¬\|  _   / ___ ._/   ¬\_/   ¬\|  __   /
 |   |/   /   /\   \  |____/ \___|     \    \   / eD! /
 fTL____/______/   /________\___| |   | |__________\________\___/_____/
      | /_____/  ____    |_____| . . .............. |
      |     __\__/__  :           .......: |   ... . .
      |     \ \. / /  .           : ......|.....:
      |      \/:.\/ :            :..:   |
      |__       : ..                __|
       (________________________________________________)

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | CHROMBACHER       .. ..| ::  . .. .:   [ 02 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | CHROMBACHER         | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

     · C · H · R · O · M · B · A · C · H · E · R · / · E · ^ · D ·
 ____ .___.          .___.       ____ .___.   ______
./ __/_| ¬|  ._______  ____ | ¬|      ./ __/_| ¬|  ./ ____/._______
| | ¬| __|__ | _  /___\ /_| __|__  ______ | | ¬| __|__ | __/_ | _  /
| |  | \__ ¬\| |__/¬\. \\//¬| \__ ¬\._\____¬\| |  | \__ ¬\| | ¬\| |__/
| |  |  |  | |   | \/ |  |  | ___/ | |  |  |  | |  | |___.
| |  |  |  | |   | \/ |  |  | \|  | |  |  |  | |  | |  |
| |  |  |  | |   | || |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
fTL____|___|___|__|_____| || |_______|________|______|___|___|_______|_eD  |
.           |____||____|                      |
|                     _ __ /{              |
|             _  _  } _  / \¯__}  _{            |
|            {_¯_ }¯' {¯_} }( {¯_  {¯¯_}            |
|             ¯ {¬\ ¯ /   ¯ ¯  ¯¯             |
|_____________________________________________________________________________|

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | BOOYA          .. ..| ::  . .. .:   [ 03 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | MISFIT            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

           ._________________________________.
           |   ....            ¬|
      .  . . |.....: :            |
           |  .....:            |
   _______.     |  :...... . . ___________.   |
  ./  ____|______  |_____  ______ \     |_____|_. ____________
  |  \_____  ¬\./   ¬\./   ¬\._\   ___|   ¬|/      ¬\
  |     /   |    |    | \_____\______  | _ ___/\   \
  fTL______/    |________|________|______________/____| \_\___________\
     /__________| |                 /______/ ..
           |  ____             |     :......
           | __\__/__            .| . ............:
         . .|.\ \../ /..           |
           | \/ \/..:           |
           |________:_______________________eD
                :.... . .


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | ANOTHER DAY IN PARADISE .. ..| ::  . .. .:   [ 04 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | MISFIT            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

         _______________________ /(__________________
        ._\           \/          /_.
        |       ._____.   ._____.    ______|_
 ________ ___|________ ____ |  ¬|____ |  __|_____ / _____/__ .__________
 /    ¬\|  _   /  ¬\|  ______/__  \___  ¬\. ________/__|  _  /
/ ___/\  \  /   /    |  \|   ¬\.  |/   | \|    ¬\.  |___/
 \_________\__/   /________|____|    |___|   |__|     |___|
___/     /_____/       fTL______|eD/_______| |__________|
        |                       |
      _ __ _ _ } _ __ ___           ¤ _ __ __ __
     {_¯¯__¯_¯__I { ¯__¯¯_ _{ \ _ _, _|  ÷  { }¯¯ ¯. ¯¯ }
      ¯¯ .¯ ¯   ¯¯ ¯¯_¯_  ¯¯ ¬ ¬ |        _|  {
        |  ____   ¯¯ ¯ \ __ __ _|        \
        |  \__/      ¬ ¯¯ ¬¯          \
        | __  __P ÷ A ÷ R ÷ A ÷ D ÷ I ÷ S ÷ E    |\
        | \ \ / /               _{¬}_ |
       _| \/ \/               { {_}_} |
       \_                    {_  |
        |                    }\:/{ |
        |_          ____/\          _|
        /___________________)   \ _________________\
                      \/

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | BLACK CELEBRATION    .. ..| ::  . .. .:   [ 05 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | CENOBITE           | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

            _______     ______________
           ._)   \ _______}      (_.
           |     \/           _|
           |                \:_
    .______.    |_____.       ___________ \/   _________
    |  ___|______ |  ¬| __________ ./  _______/_ | ____ /    /
    |  \____  ¬\|   |/     ¬\|  |    ¬\|/  /    /
    |   |/   |   |_____/\   \  |     |  _   __/_
    fTL____________|___________________\_____________|____/     ¬\.
           |  /_____/            |  /      |
           _|                 | /____________eD
           \__                |
   _   _ _   } |  _ _  } __ _ _  _  }_ | ¤  _ _ _ _ _
  {¯ _ _ £ ¯_/_  { _ {¯_¯/_ _ ð¯__} }¯¯ ' {¯_¯¯{ º_¯_  } {¯_¯¯_} }¯ ¯¯/
  ¯¯ ¯  ¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯  ¯ ¯¯ ¯  ¯      ¯ ¯¯  ¯ ¯¯  ¯ ¯¯    }
           |    ______   /\       |
           |_______}  /____/´ \ __________|
                      \/

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | FROZEN ASSETS      .. ..| ::  . .. .:   [ 06 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | NEPTUNE           | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

          ________________   ________________
         ._\       /_. ._\       /_.
         |         | |         |
  .____ _________|         | |         |
 _|__  \    /     _ ______|__|___ _________   | _
 \__/  _\______/|_\ ___ ___\_\__  :   /  ______/__ _|__\/__________
__ : __ \  / _  \ /   ¬\./  :  /  _________/___    _   ¬\_
\ \: / / \__/  /_____/    |  : _/__ _\|     ¬\.   /    /
 \/:.\/____\ ____|.  __________|____:_____/_/_|      |____/    /
         |     .    | |   |____________| /_________/
         |  .....:    | |         |
         ·_ \ : ___  ___ | ·____  | __  ____ _ __/\__
         /  \:..\__  \__ | \ __/  \____  \__.  \_\/_/
         . ....: /   / | .\        /|  /_/\_\
         | :...............| .|  .       |   \/
        fTL|         | |         |e^D
         |_        _| |_        _|
          /________________\  /________________\


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | WORLD TRADE CENTER   .. ..| ::  . .. .:   [ 07 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BOONE            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

           _____/\ ________   _____  /\_____
          ._)   \/   /_. ._\  \_ /   /_.
          |         | |    \/    _|
          |         | |         \_
     ______.  |         | |   ._______.  |  ._______.
   ._/   ¬|.__|____ ________ .___|_|_____|__  ¬|____|___|____ ¬|
   |    || :  ¬\_.   ¬\|  : _   /   |   ______/  |
   |    /\ :   ¬|    |  : |_____/   |__.  \|    |
   fTL_____/ \\_:______|_______|___:__|  |__________|_____\______eD
       /____\|         | |         |
          |  } __   _ _ `_' _ _ __  _ __ _{|  __
          |  {¯ _¯ __ }¯¯ ¯¯ ' { ¯_¯__{ {_¯ _¯_}|{¯¯_ }_ _
          |   ¯¯ ¯¯    | | ¯¯ ¯   ¯¯ ¯ | ¯¯ ¯¯ ¯
  _________   __|_____       |_|____.     ____|___
._/ _______/__._/ _____/_ ._________|__  |____ ._/ _____/_ .____________
|  \|    ¬| ________/__|  _   / ______/__| ________/__|   _   /
|  |    | \|    ¬|  /   /  \|   ¬| \|    ¬|   |____/
|____|    |___|     |___/   /_____|    |___|     |_____|
   |________|  |_________| /______/| |  |_______|  |_________|
          |    . . ... | |  .... . .   |
          |_       :..|.|.. :       |
          _/         | | :..:   _{_}_  |
          |         | |     {_{_} } |
          |_        _| |_      _}  _|
          /________________\  /_________}\:/{__\


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | THE BIRDS AND THE BEES .. ..| ::  . .. .:   [ 08 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BOONE            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

      _____________________
     ._)          (_.
  .____|_________________..____|_____.__________ __________.__________.
  |__.        .__||     |     ||     |__________|
    |________________|  |__________|__________||__________|__________|
  .____|__.          |       ._______  __________
  |  ____|_______ ______ .____|________ ____|____ ¬\ _/ _______/___
  |  \_____   ¬\.  ¬\|  _    /  _____/  _\__________  ¬\.
  |    |/    |   |  /______/   \|   ./      /   |
  fTL______________|______|______| |_________\______|      /______|
     |            |          |__________/
  ______|________________ .____|__________________._______________________
 /            \ |     _      /|            \
 /_________________________\|__________/__________/ |_______________________/
  .____|_________________..____|_____.__________..__________.__________.
  |__.        .__||     |     ||     |__________|
    |________________|  |__________|__________||__________|__________|
  .____|__.     ________ |   ________      __________
  |  ____|_______ ./  ___/__|_  ./  ___/____   _/ _______/___
  |  \_____   \|  ________/__ |  ________/__  _\__________  ¬\.
  |    |/    |  \|     \|  \|     \./      /   |
  |________________|_____|     |_____|     |      /_____eD
     |         |__________|   |__________|__________/
     |_           _|
      )___________________(

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | SPANK ME        .. ..| ::  . .. .:   [ 09 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | TOMMY            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

    ___oOO_.._OOo____ __                /\
    \     _  __\ \_\   ..::::  ...   _______ / \_______
  ·fTL· \    \/  \   . . :  :...: :  ._\   \/     /_.
   ____\_____    \           :...|..... .  .   _____|___
  _/ _______/__ ._____\________ _________ .____|__________ ___ /    /
  _\__________ ¬\|  ___   /     ¬\|   _    /  /    /
 ./      /  |  \_______/ ___/\   \   /   /  _   __/_
 |      /_____|   | \/  \___________\____/   /_____/     ¬\.
 |__________/ \  |______| /______/       /_______/   /      |
        _\__      \     _    |      /_____________|
        _ /._______  \____ _ _\/_______|_          |_
         \|   ¬\ _/ _/_/./  ________/__ bY tA tA tOMMY _/
    .  . ..  | _ ____\// /  _|  ___________/___     {_}_ |
  ____    :  |__\_\_ \/ /  \|_ \|      ¬\.   {_{_} } |
  \ _/    :..  \  \  /______\/___|       |    _}  |
 __  __  ...:  \  \ /   \   |______________|  ..}\:/{..|
  \ / /  :.... . .\  \/    \      |           |
  \/  /        \       \      |_    /\  ·eD· _|
             \       \__ __   /______/ \ ________\
             \_______________\ \_\        \/

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | TOMMY          .. ..| ::  . .. .:   [ 10 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | TOMMY            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

                 . . ......
           ./\ ________________:___________
           | \(        :....   (_.    b A B O O M
           |  \      ........:   __|
.______.       |        :.. . .    \__  __________.
|   ¬|_____  _____|__ ._____   ____ _._____   __|_ _ \    ¬|______.
|   ______/___/    ¬\|  ¬\ _/ _/_/|  ¬\ _/ _/_/._\   ___|   ¬|
|   \|    ¬\.    | ____\// /  | ____\// /  | \____\______  |
fTL____|     |________|__\_ \/ /   |__\_ \/ /   |_____________/__eD
    |_________|  |    \  /______|  \  /______|
          . |. ..... \ /       \ /  |
           |   ::  \/     _  \/  |
           |   ::..      _{_ _    _|
           |  .....:     { {_} }   \:_
  k A p L O N K K  |  :....... . .   _}     \/
           |         ..}\:/{..   |
           _|                 |
           \_  E P S I L O N  D E S I G N  |
           |                 |
           |_        /\   O o   _|
            /______________/ \ ___w____o___\
                     \/
                          s

                          h

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | DELUSION        .. ..| ::  . .. .:   [ 11 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | JAVA             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
_______________________
_____________________ /________ ____  _
          /__________)(____) (_)
   .____  ______ ._____.  ______  ______
 ____|___¬\./ ___/__|  ¬|____\  ¬\./ ____/___ ...... _______ ._________
./  ____/ |  _____/__  |  ¬\\   |______  ¬\:  :/   ¬\|  _  ¬\_
|  \|   |  \|   ¬\. |__. \\  |  ¬\|   |  |     |  /   /
|___________|____|    |_____|____\___|_____|_____|____|_________|___/   /
       fTL|_______|              _____________ eD/_____/__
                  _  ____ ________\ _______________________
                  (_) (____)(__________\

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | JAVA          .. ..| ::  . .. .:   [ 12 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | JAVA             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

          ______________________________________
          {_                  _}
        .___|____        _________ _   |eD
        |    \._____________\   __/_/____ _|__________
     ______|__    |       \  \__   /       \
    ./    /    | _ ___/\    \  \/  / _ ___/\    \
    |    __________| \ \____________\    / \ \____________\
    fTL_____/  | /________/      \   /______/
          |            \  /   |
          {__________________________\\//________}
                        \/

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | MORBID         .. ..| ::  . .. .:   [ 13 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | JAVA             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

    _   __  ___ _ ______ __ _______________ _________ __ _______
    (_)  (__) (___)(_)(______)(__)(_______________)(_________(__)_______)
                     .______.     ___     .______.
._______   ____ _ _________ ._________|__ ___|______ .(___). _______|___ ¬|
|   ¬\ _/ _/_/./    ¬\|  __   / \____  ¬\|  ¬|/   ____/  |
| _ ____\// /  _|      |   |____/   |/   |   |    \|   |
|__\_\_ \/ /  \|___________fTL___|  |______________|_____|________\_____eD
    \  /______\
________\ /______________________________________________________
________)\/(____________________________________________________ /_____________
                                /_______________


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | MOB DIZ         .. ..| ::  . .. .:   [ 14 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | JAVA             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
                    _______________
                   ._\       /_.
                   |    ______.  |
         ._____   ____ _. __|____ ./  __|___|__
         |  ¬\ _/ _/_/|/    \|   \___ : ¬\.
         | ____\// /  |     |    / .  |
         |__\_ \/ /   |_________|_______/  .  |
           \  /______|  |     /______:___|
          fTL\ /      |__       __|
            \/eD      /_____________\

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | SLAB          .. ..| ::  . .. .:   [ 15 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | SLAB             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

           ___________________________________
          ._\                 /_.
         __|_____  ._____.      .______. |
        _/ _____/___ |  ¬| __________ |  ___|_|____
        _\_________ ¬\|   |/     ¬\|  \____  ¬\.
       ./    ¬|/   |   |_____/\_  \   |/   |
       |     |______|___________________\____________eD
       fTL_______|     /_____/         |
          |                   |
          |                   |
          | O F  S A V E  O U R  S O U L S |
          |_                  _|
           /___________________________________\


            ´´ MENTAL, ITS REALLY MENTAL ´´

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | CYBERIA         .. ..| ::  . .. .:   [ 16 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | ZONE             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

                         _____________________________
_____________________________________________ ___\ __________________________
_____________________________________________)(______\
 _______  _______.   ._____.    _______      ._____.
./ _____/__ \   ¬|_____ | ___|_____ ./  ___/__ .______|____¬| _________
| |   ¬\.\   |  ¬\| \_____ ¬\| _______/___  _   / |/    ¬\
| |    |_\____|____ |   |/   | \|    ¬\. |____/ | ___/\ eD \
fTL_________|__________/__|____________|___|     |__| |_____| \__________\
_________________________________________ |__________|    /____/
_______________________________________ /____________________ ____  __
                   /______________________)(____) (__)


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | ZONE          .. ..| ::  . .. .:   [ 17 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | ZONE             | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
                        ________________________________
_________________ ________ __________________\ ______________________________
_________________)(________)(____________________\
     ______________              ____________
     \______   / ________ ._________________ ________/__
      / _______/_.    ¬\|    _    / ___________/___
     /  \    ¬|     |    /    / \|      ¬\.
     /_____\  fTL |_________|______/_______/____|      eD |
        \______|               |______________|
__________________________________________________
________________________________________________ /_____________________________
                        /_______________________________

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | U-MAN          .. ..| ::  . .. .:   [ 18 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | U-MAN            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

       _________. _______   ___ _
   ._______\    ¬|| _ ___\ _/ _/_/. ____________ .________________
   |    \\    || \_\_ \\// /  ¬|/      ¬\|   _    /
 fTL|________\\______||______\ \/ /_____| _ ___/\   \______/    /e^D
                \ /   / \_\___________\  /_______/
                \/   /______/

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | BEAVIS         .. ..| ::  . .. .:   [ 19 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BEAVIS            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
      ___________________ __ _
      \        __\\_\\
      \ . . ...... \
   ._____. \    ....:  \     _______ _      ________ _
   | ___|_____  _:_______ _________\  _/_/____ ___ _/ _____/_/_
   | \____  ¬\./ _ ___ //     \  \__  /  ¬\.\_________ ¬\.
   |   |/   | \_\___/__ ___/\   \  \/  /   |     /  |
   fTL__________|__________/ \__________\   /_______|________/____eD
           :.. /_____/ \    \  /  __._... .
          \  :.....   \    \ /´  \_./
          \    :    \    \/  __ : __
           \ . ...:    \      ..\.\.:/ /
           \        \     :..\/ \/
            \        \__ __ _  :..... . .
            \_________________\\_\\

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | FANTASY TOWER      .. ..| ::  . .. .:   [ 20 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BEAVIS            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

        ______________________________________________
       ._\                      /_.
       |                        |
       |   · I ·  · B · I · D ·  · Y · O · U ·   |
       |                        |
     · W |· E · L · C · O · M · E ·   · T · O ·
       |                        |
       |        T  ·  H  ·  E        |
.__ _________ |                        |
|  \    /|      .____.          ______ _ |________.
|  _\______/_|__ _________|__ |____  ________ _/ ___/_/_ |\    |_____.
|  \  /    \   _   / ____/__ /    \.\_______ ¬\._\  __|  ¬|
|  \__/___/\  \  /  /  |   \.  /\___ |    /  | \___\____  |
fTL___\ \_________\__/____/____|    |_______/ |______/_____|__________/__eD
   /____/  |         |_______|   \____\     |
       |    _ _ __ _________________________________|_
       |                        __/
       |   |_  _ _ __ _ _  _  _ _   _ _  \|_
       |   {_ _} (_¯¯_ ) { _}\ _} {¯_¯/_  | ¯¯ '  \/
       |    ¯¯   ¯¯ ¯  ¯  ¯  ¯ ¯¯ ¯¯      |
       _|___________________________ __ _ _       |
       \__                        |
       _|/                        |
       \/   insert interesting text here...      |
       |                        |
       |                        |
       |_                       _|
        /______________________________________________\

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | BYTE PLANET       .. ..| ::  . .. .:   [ 21 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | LINKAN            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
      ________________________________________________________
     ._\                           /_.
     |                             |
     |      W - E - L - C - O - M - E    T - O     |
     ¦                             |
 ._______|     ___________.    ._______.      _________|__
 |  ____|________ \     |_______|   ¬|_______ ./  ________/__
 |  \______   ¬\._\   ___|   ¬|   ________/__|  ___________/___
 |    |/    | \_____\______  |   \|    ¬\. \|      ¬\.
 fTL_______________|______________/____|_______|     |___|       |
     |                   |__________|  |______________|
     |                             |
     |      H - O - S - T - E - D    B - Y - :     |
     |                             |
 L ......|..... I ............ N ............ K ............ A .....|...... N
     |                             |
 _______|______ __.              ___________  .______|
 \____    / ¬| ____________ ._______________ _____/__ |   ¬|______
./  _/    /  |/      ¬\|   _    / ________/___  _______/__
|  \_______/   |_. ___/\   \   /   / \|     ¬\. \|    ¬\.
|_______|| |________| \___________\____/______/____|      |___|     |
     |    /______/              |___________|  |________eD
     |                             |
     |_                            _|
     /________________________________________________________\

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | LINKAN         .. ..| ::  . .. .:   [ 22 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | LINKAN            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

        _________________
        /       __/ S Y S O P  O F  B Y T E  P L A N E T
       /       /
  .______. /       /      _________
  |   ¬| ______ .______________ __ /    /__________ .______________
  |   |/   ¬\|   _    /  /    //     ¬\|   _    /
  |   |__.   |   /   /  _   __// ___/\   \   /  eD /
  fTL_______|_____|____/______/____/    /  \__________\___/______/
                  /    /_____/
    /       /      _/__________/
   /       /__
   /_________________/  I S  B R E A K I N G  I N  T O  C H A T

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | AMIGA WORLD       .. ..| ::  . .. .:   [ 23 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BEAVIS            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
                           ____________________
____________________                ._)         (_.
__________________ /_________ ____________________|           |__ _
         /___________)(____________________:   W E L C O M E  |_//_
                          |           |
     __________ ._______   ____ _ ___ ______|____  __________ T O |
    /     ¬\|   ¬\ _/ _/_/./ ¬\.   _ ¬\./     ¬\  |
    / ___/\   \ _ ____\// /  |   |   \_  | ___/\   \  |
   /  \__________\_\_\_ \/ /   |_____|\______/  | \__________\ |
   /_____/        \  /______|  \_____________|___/      |
 .________..________.._____\\//__..___________ .__|________. .__________|_
 |    ¬||    ¬||   \/ ¬||      )| :    ¬|_.|     :¬\
 fTL______/\________||___________||___________\|__:__________||__________:_/
                          |           |
                          |_          _|
                           )__________________(
_ ______________________________________________________________     ·eD
_)(____________________________________________________________ /___________ __
                               /____________//__


       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | PC WORLD        .. ..| ::  . .. .:   [ 24 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | BEAVIS            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

              _____________/\ _________
             ._)       \/    (_.
_ _____ ______________ _|  ________  ________  _|___________ __________ _
\ \____)(______________\\_ ./ _   \./ _   \. \____________)(_________/ /
             | | /__   | /__   | |
             | |   \____|   \____| |     . ....
             | |______\  |_________\  |       ::
 .________..________..___________..___________ .___________. .___::_______
 |    ¬||    ¬||     ¬||      )|     ¬|_.|  ::...  ¬\
 fTL______/\________||___________||___________\|_____________||______::____/
             .    . ....       .      ....::
             |      ::     ·eD |      :
             |_   /\  ::....    _|      .
              )____/´ \ _____::_______(
                  \/  :
                     .

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | O-ZTICS         .. ..| ::  . .. .:   [ 25 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | TACER            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

                 _,__ _    _ __  I_   ¤  __ _ _ _,_
                { ___¯ } --- _¯ _¯} }_¯¯_ } (¯_ ¯_ {_¯__
     ______ /\___oOO_.._OOo_____ ¯¯   { ¯¯_¯__  ¯¯ ¯  ¯ ¯¯ __ ¯ _¯}
    ._\  \/          /_.    ¯¯¯ ¯          ¯¯¯ ¯
___ ___|______________________    |  W·E  K·N·O·W  O·U·R  L·U·M·A·S
___\\_______________________ /_______|___ ____________________________________
    |_         /_________:___)(____________________________________
    _/     __________._____. |    __  ________   _______ _
  ____|___    \___   /|   |_|__   ____ ./  ____/__ _/ ____/_/_
 ./  : ¬\. ____  / ___/_|  _____/__ ./  ¬\|  |   ¬\\________ ¬\.
 |   ·  | \___\ /  \  |  \|   ¬\|   |  |    |   ¬|/  |
 fTL___:____|   /_____\___|_____|    |______|______   |______|____eD
    |  ____          |_______|      |_______|
    |  \__/....   tACER    |
    | __ : __::...      _ __|_________    84 65 67 69 82
    |.\.\.:/ /  :: iROC-Z  \ \_________ /___ _
    | \/ \/   :        |   /_____)_)) 73 82 79 67 45 90
    |        mINDVOX   |
    |          Ooo.   |         77 73 78 68 86 79 88
    |_      .ooO (  )  _|        __ _______________________
    /_____/\ ____(  )_ ) /_____\        \_\\______________________
        \/  \ ( (_/
            \_)

       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | SPEX NDS N!D NEO    .. ..| ::  . .. .:   [ 26 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | LINKAN            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

         ______________________________
         .)              (.
         |               |
         |fTL              |  _________.
       ___|_____   __________  ______|__ \    ¬|_________
      _/ _______/___ ./  __   \./ ______/__\   __|    /
      _\__________  \|  \|   | _________/__  \__   _/
     ./     |/  |   |______| \|     \.  |    \
     |      |_____|_____|   |___|      |____|    \
     |___________| swedish headquarters |___________|  |_________\
         | .______   ________ _    |
.______________ _|_|___  \. _/ ______/_/_   |
|   _   /  ____/  |_\_________  \.  |    ._______.  .______
|   /   /  \|    |     |/  |.___|_______|    |___|___  \.
|_____/_____/______\_______|     |_____||   _  |    | ____/  |
scandinavian headquarters|___________|   |   /  |_______| \|    |
         |   ___________     |_____/____(_________)__\_______|
    ._________|____/__ ______/__   _______|___  swedish headquarters
    |    _    / _________/__ ./      \.
    |    /    / \|     \|       |
    |______/_______/ ___|      |_____________|
    swedish headquarters|___________|    |
         |              eD|
         |_              _|
         )____________________________(
       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | GOA           .. ..| ::  . .. .:   [ 27 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | CYBERGOD           | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
                 _ ____ _____________________________________
         ______________ (_)(____)(_____________________________________
        ./   ________/__  __________  ____________
        |   \|    ¬\./     ¬\./      ¬\
        |    \_  .... |      | _ ___/\ eD \
        fTL______/  ::  |____________| \_\___________\
______ ______     |____::____|     /______/
______)(____ /_____________ :: ______________________________
      /_______________ : _____________________________ /__________________
                             /____________________
       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | TWISTED         .. ..| ::  . .. .:   [ 28 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | RELIEF            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
      _______________ _____________ ___
      \      __\ \____________)(___)
      \      \          ___ _____________________________
  . _ __. \      \         (___)(_____________________________
___|¯ ¯¯ ¬|___\   ....... ________  ._____.    ________     ._____
\___   ___/_\.___:   :_/ _____/__ |   |____ ./ _____/_ ______|__ ¬\.
  |   |  ||  ¬\.  |\________ ¬\|  _____/_|  ______/__  ____/  |
fTL|   |  /\   |  |    |/  |  \|   ¬\. \|   ¬\.  \|  eD |
  |   |___/__\____|  |_______|_____|_____|    |__|    |___________|
 .:|:.::::|:.:   \|_____|  \       |_______| |________|
          \      \
           \      \
           \      \__
            \_____________\
          ´´ WORLD DESTRUCTION, NOW SEEMS RIGHT ´´       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | RELIEF         .. ..| ::  . .. .:   [ 29 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | RELIEF            | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯
__________________________ ___ _____________________ __ _______________________
_________________________//__//_____________________(__)_______________________

        ___________  .________.    __________  .____ __________
  ._____________ ______/__ |    ¬|......./  ______/__ |   \    /
  |  __   /_________/_|    |   :  _________/_|   _\______/
  |   |_____/ \|     ¬\.   |__.  |  \|     ¬\.  \____/
  fTL___|  _____|      |_________|  |____|      |____\   eD
          |___________|  |________|  |___________|
______  _______________________________ ___ ____________ ______ ______________
______}·{______________________________//__//____________(______)______________
       _____________,____________
     _:__\      ~      /__:_
     \|               |/
 : :::::: |   THE WORLD WILL BURN!   | ::::::::::::::::::::::::::::::: :
    :: |             .. . | ::   . .. ..
    ::_|____. EPSILON DESIGN ´96 ·  | ::      :
    |    |   _________   : l_____
 ______|    |_____/   __/_____|        /______________
 \  __    __      \             __      /
  \___\|    |/__     /\    :     :   |/      /
 dto/m's|_______| /_________/\_______ .___,.___, _________________/
    :: |             | | ____________.
    :: | LOGO:          :  | ::   ®  ·       |
    :: | CITY OF JOY       .. ..| ::  . .. .:   [ 30 ] |
    :: |               | ::             |
    :: | FOR:             | ::             |
    :: | CENOBITE           | ::             |
 : ::::::_|               |_:::::::::::::::::::::::::::¦::: :
     \|___            ___|/              |
      : /________________________\ :              |
                                    |
      .___________________________________________________________|
      |
      |
     ¯¯¯

_____________________/_
___________________ /______ ____ _____________________________________/_
         _/________)(____)(___________________________________ /_______
         /         _______.     _________.    /_________
       _____________ ______.)   ¬|____   \    ¬|_____.
 . .... . ./  ________/__   ¬|   _____/____ _\  ___|  ¬|
  ::   |   \|    ¬\.  |   \|    ¬\. \___\______ |
  ·:   fTL____|     |____|_______|     |___________/__|
   :      |__________|      |_________|
   .      ._ __________    ._____       _________.
    __________ | \    /    |  ¬\. _________ \    ¬|_____.
   ./     ¬\| _\______/ ______|_   |/    ¬\._\  ___|  ¬|
   |      | \____/  /    ¬\_  |      | \___\______ |
   |____________|_____\  ./     /___|___________|____________/_eD
__________________      |__________/ . . .. .. ... . .
________________ /______________________  __ ___ ·..:: _________ ______/_
       _/________________________) {_ ¯_ _} ·: (_________)(____ /_____
       /               ¯¯ ¬   .        _/_______
                                   /


       ´´ FEELS GOOD TO EXERCISE YOUR RIGHTS DOESN'T IT? ´´


      M    E    S    S    A    G    E    S
 ._______   ____ _ ____________      __________    __________
 |   ¬\ _/ _/_/./  ________/__    _/ _______/__  _/ _______/__
 | _ ____\// /  _|  ___________/___  _\__________ ¬\. _\__________ ¬\.
 |__\_\_ \/ /  \|_ \|      ¬\./      /  |/      /  |
    \  /______\/___|       |      /_____|      /_____|
     \ /      |______________|__________/   |__________/
    fTL\/e^D

      Cybergod/Whale: Good luck in Whale!
  Grimlock/Epsilon Design: Please call me and we'll discuss the Release
              project.
      Exocet/Arclite: Your latest colly was a blast!!
       Karma/Arclite: Please call back! I miss you!
  Harpoon/Epsilon Design: What a totally wicked style!
Chrombacher/Epsilon Design: Your last colly.. hmm.. well..
       Dolby/Obscene: Hurry up with the coding!
       U-Man/Arclite: Are you alive Anders?
       Misfit/Whale: Who is leading whale nowadays then? It cant be
              'Lille Torsa' huh?
       Mogue/Arclite: I heard that you still hadn't forgotten about
              '...our members like shit!'. I have to explain
              that one. I wrote that just after ArtCore kicked
              Stash with a public file, instead of telling him
              personal. I had nothing against you, or ArtCore.
              It was meant as a joke, and it was a bad one!
              Sorry if i offended you guys!
       2Fast/Contra: So we aren't good enough to be a part of your
              respect list??
      Hijack/Arclite: I just love your anims! Make me one!! hahahahha
              Sorry about that...
      Clone/Defiance: Too bad you think that I was mad at Xcz, I was
              only making a joke! Ok? So dont mind us, keep
              whatever you think about me and xcluziwe to your
              selfe.
      Nurgle/Obscene: That was the last time I offer to redesign a
              whole board!
  Dalamar/Limited Edition: How about calling me, if you are still alive
              that is.
    Mark Ryder/Mo'Soul: So your off now then! Death awaits you with big
              furry fangs! Have fun in the army!
  Behemoth/Save Our Souls: Just loved the foot on the logo i got! Will use it
              you can count on that!
        VemSomHelst: Världsdestruktion! Världen kommer att brinna!
         ´´ RUN FOR YOUR LIVES, IF YOU WANT TO LIVE ´´


                          _.
    _________.  ________  ___________________/ l___. ____.
 .____\  .____|___. ._  \_/ _.  / _.  / _.___|_/ ___|____.___ _ _
 |   \ |_.__  | _l/  _/_. \|___/_. \|___/|. |/  \____   |
 |   \__ |/   |_\    |_ l_  |_ l_  |_ l_  ___ l/   |
 |_____.cRb\_______| \_______| \______| \______| \______| \_______|e^D.__ _


   2Fast·Ace Caze·Agamemnon·Behemoth·Biotech·Biscrok·Black Line·Blade

   Blondie·Boone·Cenobite·Chrombacher·Chucky·Count Zero·Cycos·Dalamar

   Hemlige Arne·Cybergod·Dansken·Delusion·Desoto·Destructor·Digimouse

   Dj Gizmo·Easy·Ezco·Frame·Grimlock·Gryzor·Mode·Harpoon·Herr Stoppur

   Hijacker·Java·Jordan·Juan·Kain·Karma·Kid Curry·Krustur·Orgasmatron

   La Fayette·Lightspeed·Magma·Marillion·Mark Ryder·Misfit·Morot·Nude

   Mr Saint·Neo Orc·Neptune·Nick·Nike·Nitzer·Nurgle·Pelefant·Xcluziwe

   Phase·Pripps·Recall·Relief·Sandman·Saucony·Shapechanger·Skize·Yogi

   Sniper·Spite·Stain·Stash·Stratos·Strauss·The Silencer·Tommy·Tsar-1

   The Yench·Twister·Viking·Warhammer·Wild Thing·Åkesson·Zcandler·Qen

   U-man·Gus·Häftig
                       / Sorry If I Forgot Someone

  _________________________________________________________________________

  AND A BIG THANKS TO ALL THE USERS THAT HAVE CALLED MY BOARD, ANOTHER STEP
  _________________________________________________________________________


           ´´ SECONDS GO BY, NOW YOU WILL DIE ´´


                   ___µµæmmmmww___
         __µææw    __µæØ@°'     ¬'Øm  __
       __µæØØØØÑP´   _ÆØ@°       _µØ#  ¬ØØØæµ___
     _aµØØØØ@P°¯     ¬¯      __µæÑ@°'   ¬'°¶Ñ#Ø#æµw__
    aØØØ@°¯            __µ*M°'          ¯°¶##ØÑ_
    ØØ®__            µØ@'              _aÆØØ
    °¶Ñ#Øæµ__         ÆØ#            __µæØÑ@°'
       ¯°¶ÑØ#µ__       ¬°°          _µæØ@°'
         ¬°¶ÑÑ,      _µ_         .æÑP'
                  ¦~


     C     R     E     D     I     T     S


  Main Ascii Work................Fatal/Epsilon Design/Obscene/G^Force/SSF
  Guest Ascii.........................................................610
  ...................................................Tommy/Epsilon Design
  .....................................................Devistator/Twisted
  ................................................Crusader/Epsilon Design
  .............................................Chrombacher/Epsilon Design
  ................................................Behemoth/Save Our Souls
  Release Date.................................................1996/01/10
  Original Size..............................................111303 bytes
  Music Support............................................Pouppe Fabrikk
  ....................................................Stone Temple Pilots
  ....................................................Front Line Assembly
  ........................................................Alice In Chains
  ..............................................................Pearl Jam
  ................................................................Dub War
  Used Programs.................Dpaint 3.25 (c) 1985-1990 Electronic Arts
  .................................PlusEd 2.1 (c) 1992-1994 Stefan Zeiger
  .........................CygnusEd 3.5 (c) 1987-1993 CygnusSoft Software
  ........................................Iff2Ascii 1.0 (c) 1994 DeadZoft

      WE'RE NOT THE SAME, I'M AN ARTIST, YOU ARE A SICK ASSHOLE
   aµ          _
  JØ# _æ        ¬#b¸
  ØØ~ ØØL        ¬##
  JØF  ¶ØØ_        ]ØF
  0Ø   0ØQ  _æ*ÑØ#w   Ø#  .
  0Ø   ¬ØØ_ ÆØÞ ¬#ØK   Ø#    (___. |__  .___. .____
  ÆØÞ   ¶Ø# ØØ  ¬#ØL  JØF  | _  | |  _ |  | |  / |  .
  JØQ   #ØÑØ#   ¶ØQ  ÆØÞ  | /___| |___\ |___| |   |___|
  #ØQ   ¬ØØØF   ¬#P~ jØØ                _  |
  ¬¶ØL   °Ø°      ÆØP                /___|
              '¯
   O  F    A  L  L    M  Y    R  E  L  E  A  S  E  S
-------------------------------------------------------------------------------
[ Date   ] [ Filename   ] [ Size ] [ Collection Name           ]
-------------------------------------------------------------------------------
[ 23.06.94 ] [ ED^FATAL.TXT ] [ 68000 ] [ Water Melon             ]
[ 19.07.94 ] [ ED^CLIP1.TXT ] [ 22222 ] [ Ae Clipart Issue 1         ]
[ 02.08.94 ] [ BHS^FTL.TXT ] [ 20000 ] [ Black Hole Sun           ]
[ 18.09.94 ] [ ED^USA.TXT  ] [308500 ] [ Usa Bbs List            ]
[ 14.11.94 ] [ ED^MSIA.TXT ] [ 23777 ] [ My Squash Is Alive         ]
[ 23.12.94 ] [ XMAS^FTL.TXT ] [ 12222 ] [ Christmas Greetings         ]
[ 08.02.95 ] [ ED^FC.TXT  ] [ 64646 ] [ Fatal Conspiracy          ]
[ 01.03.95 ] [ ED^PREV.TXT ]*[ 11111 ] [ Majs Ist Najs - Preview       ]
[ 02.03.95 ] [ ED^MAJS.TXT ]*[ 70000 ] [ Majs Ist Najs            ]
[ 11.04.95 ] [ E^D-TEJP.TXT ]*[ 69000 ] [ Tejp                ]
[ 17.04.95 ] [ E^D-NAJS.TXT ]*[ 80000 ] [ Majs Ist Najser           ]
[ 19.04.95 ] [ E^D-HATE.TXT ] [ 50000 ] [ Hate Breeds Hate          ]
[ 03.05.95 ] [ E^D-KING.TXT ] [ 54000 ] [ King For A Day, Fool For A Lifetime ]
[ 28.05.95 ] [ E^D-STEP.TXT ] [ 90000 ] [ Another Step            ]
[ 29.10.95 ] [ HARD!WRD.TXT ]*[ 72666 ] [ Hardwired              ]
[ ??.11.95 ] [ E^D-P9OS.TXT ]*[ 30600 ] [ Plan 9 From Outer Space       ]
[ 14.12.95 ] [ E^D-RCOW.TXT ] [ 83000 ] [ The Radioactive Cow         ]
[ 04.01.96 ] [ GC_LTF.TXT  ]*[ 15000 ] [ Haresis               ]
[ 10.01.96 ] [ E^D-TWWB.TXT ] [111303 ] [ The World Will Burn         ]
-------------------------------------------------------------------------------
[ ED^PREV.TXT ] [ Coop with Chrombacher Of Epsilon Design/Obscene      ]
[ ED^MAJS.TXT ] [ Coop with Chrombacher Of Epsilon Design/Obscene      ]
[ E^D-TEJP.TXT ] [ Coop with Splat Of Epsilon Design/Puzzle          ]
[ E^D-NAJS.TXT ] [ Coop with Chrombacher Of Epsilon Design/Obscene      ]
[ HARD!WRD.TXT ] [ Coop with U-Man Of Whale                  ]
[ E^D-P9OS.TXT ] [ Coop with Chrombacher Of Epsilon Design/Obscene      ]
[ GC_LTF.TXT  ] [ Coop with Cybergod, and quite unserious          ]
-------------------------------------------------------------------------------
No. Of Collections [ 019 ] - Grandtotal [ 1256047 ] - Active Since [ 23.06.94 ]
-------------------------------------------------------------------------------              ´´ I'M THE BAD GUY? ´´             DONT COMPLAIN ON MY ENGLISH!

   I WOULD LIKE TO SEE A ENGLISH MAN WRITE A WHOLE COLLECTION IN SWEDISH
                   .¾.
                  .¾¾.
                 .¾¾.
                .¾¾.
               .¾¾.
·¾[ FILE ID DIZ ]¾·
               ·¾¾·
                ·¾¾·
                ·¾¾·
                 ·¾¾·
                 ·¾¾·
                  ·¾¾·
                  ·¾¾·
                   ·¾¾·
                   ·¾·
                    ·

                    .
                   .¾.
                   .¾¾.
                  .¾¾.
                  .¾¾.
                 .¾¾.
                 .¾¾.
                .¾¾.
                .¾¾.
               .¾¾.
·¾[ FILE ID DIZ ]¾·
               ·¾¾·
                ·¾¾·
                 ·¾¾·
                  ·¾¾·
                   ·¾·
     YOU CAN FIND ME AND THE REST OF THE EPSILON DESIGN CREW AT

  _µæ*ÑÑb¸   _µ_   __      _                 __
  #'  `Ø µ _Ø° ¶&  jضm¸  _ØL ¬°b_       _æ*Ѷ¶¶#m_  _æP¶¶¶#m_
 ___   ØL¶ÆP  ØL jØ `Ø  ƹ__  ¶#_awmmw__  ÆP    jØ ¸µÆ°    j#
 æP°¶¶*mµµØL`Ø   Ø# ع  ØL_µØÑP°°   `ØF  ¬¶ÑçJØ   _æ@' Ø´æç   _æØ'
j#   ¬¶Ø Ø   ØFÆ#  ØL¬[email protected]  _   ØL   ØPJQ  _æP'  _Æصµµæ#°'
Ø# bHm ÆF _Ø  Æ@ ØL  ØLµ#~  'ѵ_ ,ØL  _æP ¬Ñ_  °   @¶°Øض¶@*mwµ__
Ø#  __µÆ# 7Ø  Æ# ØL _ÆP ØE   _2Øw ÆØ  ¸ØF  `Ø_      ¶Q    '°
¶#*[email protected]°'Ñ# `°  @  ¬°®@Z___'¶Þ[email protected]¶P'' °´  !Ø   '¶mwww    ¬¶
         __æµÆ¶¶°¶Ñض       _µ  __µÑP¶¶Ñæmµ_
        _ÆP'  ,ÆP~       jع  ÆF    '°bç
       Æ°   _         æ@   j#      _Ø
       `°¶¶¶¶ÑÑP¶¶¶ÑÑ*æ#mmµµ___ _Æ°   ØF     _Æ'  _
                 ¬'Z5#Ø&www*@^ Ør   __µæ°___w*@¶*µ¸
           ¸µ    *Ѷ°¶Ø#~    ØL  _µøP°~_æP''   `Ø
           ƹ     __ØØF     Ñ# ¬°~ _æP°     ØL
          æ#    __øPÇØ'    ww_ ¬¶m_ aØÑk    sOs Øk
          æ@  __ææP~ ع     °¶µ_'ѵ  ¬¶ç    __ÆP
         jØ[email protected]'   Æ#       ¬¶&_¶b___¶Ø _____µwP°
         Jض'     ¬¶µ_ _   ___µøP' '°¶¶Ø#¶¶¶°'
                 '°P¶¶ÑÑÑÑP°°'~     ¶Q
                             ¯_
            OVER 80MB OF ASCII COLLECTIONS  7Ø
           ATLEAST OVER 300 ARTISTS REPRESENTED Ø

       GET ALL THE EPSILON DESIGN RELEASES FIRST AND FREEDL

             MEET ALOT OF ASCII ARTISTS

              __     ___         ___¸__  _¸
      aø     _,*°'ØF   _æ¤'¯ ¯       _æ'¯  ¬¶m JØ
     .µµÆ&ææ#  _µP'  Ø   ÆÑ^°'¯¯'°qµ _____æw    __wP' #
      JF   ¤¶°°°°°°'#'''~ #w_   Jع      ,-°'¯   J#
      ¬        ^    '°¤--¤°'¯      @*^°°°°°°° ¬°
  ______._  _.µµ¡ø._  __ww**wa__  __ __.,.__  ¸__________  ________
 °'   JÑ °'   Øø Ø°    ¬¶N_ æK¯¯   ¬¶w     __#° J#¯
   *mæ°°   w*we°' ÆF     ØÞ ¶K________aØÞ   _æM~  ÑÞ-°°°`-w¸
 __   _ØÞ _   J# ¶#__   _,*¯    ¯¯¯ _JP   _Ø°       _ÆÞ
  ¬'''''¯   ''''''¯   ¯''''¯    ¬''---''    '     ¬'¤---°'

        +  4  6  -  2  1  -  3  3  0  9  7  5

  STAFF: FATAL/EPSILON DESIGN/OBSCENE/G^FORCE/SSF ^ DESOTO/MO'SOUL/CAPCOM      ´ ´  M U R D E R  I N  T H E  B A C K Y A R D  ´ ´


   ¾ ¾¾[ lINE 2682 iN cED ][ tWWB eOF ][ lINE 2682 iN cED ]¾¾ ¾


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

÷÷÷]÷[ED]÷[]÷ 1996/01/11 ÷[]÷[ED]÷[÷÷÷
÷                     ÷
          ·  ·
÷        ·     ·        ÷
        ·       ·
  T H E  W O R L D  W I L L  B U R N
        ·       ·
÷        ·     ·        ÷
          ·  ·
÷                     ÷
÷÷÷]÷[ED]÷[]÷ (c) FATAL 96 ÷[]÷[ED]÷[÷÷÷
ArtistFatal
TitleThe World Will Burn
Date10 Jan 1996
Views252
Download e^d-twwb.txt
Viewon ASCII Arena