AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Crazy in Calcutta [1/5]" by Mortimer Twang of House Of Style

----------------------------------------------------------------------------


                           _.--°°°¶-m._
                          ,/~     °w_
                         _/        ¶
                         /         t
                        æ    _,     ¶
                        Ý  ___æ°¶w     J
                        Þ_p^'¯  ¶Wm_    J
                       J ¶E    ¬¶#m_   0
                       Ø °Ñæ,  _µm°¹mÆ,  £
                       /¯ Ø[email protected]  ¨Ø&_ [email protected]  ¶
                     _w° , ØØ   #ØØØK/   ¬g_
                     ¢Q_,°1 Q~   ¬¶[email protected]'    ¶_
                      ¬#_S J_ __  j'      ¬*w_
                      ¬ØÆ  E ¬°  J¸      J°w¶
                 _      #¹  ¬,.µ_  #¸     0 JM
            _   _( )_     Q   ¬¢Z___µ*°¶     #°}'
        _______( )____(   )_____ .ø~   _JK''  P     \'
        |©Mt            _¹~  _jæÆØ@   /~     /
        |             ¹ ./°'ØØØØE_ ,Ça_     Ø
        |            _F / _ÆØØØØØ#Þ'µ&æ#,_a_   Ø
        |            ®__É _ÆØØØØØØØ#aÆØØØØ®ØØMw  @,
        |           _/'¬¶ÀæØØØØØØØØØÑØØØØØØØØØÞ \_ ¶_
        |          _/¯  NØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@K `w ¶,
        |          >'   Æ#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ&¬Þ ¬*_ ¬Þ
        |         _²  m.,*ج¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØF 3_ ¬_ Æ
        |        g'   °,ÆÞ ¬ØØØØØØØØØØØØØØØØØ@ __¶¸ ¬q¶
        |        °m._   °²'°wØØØØØØØØØØØØØØØØK_-''\&  °E
        |          ¬*w_    ¬ØØØØØØØØØØØØØØØÞ²  ¬¨K  JÞ
        |            \   ^w¶ØØØØØØØØØØØØØØ#   ]m  JÞ
        |            ¬K   ¬WØØØØØØØØØØØØØØØÞ  _#´ _Þ
        |            ¬K   ¬ØØØØØØØØØØØØØØØ#  J~  Ø
        |             ¤,  ÆØØØØØØØØØØØØØØØÞ J¹  Æ
        |              ¬q__µØØØØØØØØØØØØØØØØ& @  Ø
        |               'JØØØØØØØØØØØØØØØØØØK/  Ø~
        |               JØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK Æ~
  ________  !       ______ _______ Ƥ°'~¯   ______________
 /    /  _____________/   Y    \__________ \   ___   \
 /   _/____/_  ___  _________________   ____/___\_____________\__ __
/______|    \____________\      \________     /   /_______//_/
    |_________\               /_________/  ¡
                    _________________   !
        ¡            \   ___   /________
        |             \_____________/     \____ _
        |                    \     ___///
        |               _     \_________\
        |  ________     ________ \\ _________       (tm)
______________ ! |    l________\__   \ \\    /_____________
\    ____/____|_    __/    /______\___   _/\   ___   \
 \________     /_______|/___________________/_______\ \_____________\__ __
    \_________/          \________\         /_______//_/
                               ¡
        ¡ WHIRLWIND  N I K E  WISHBRINGER AXEBLADE |
        |                       |
        |     R A M O N  MORTIMER TWANG     |
        |______________________________________________|

            NUMBER ONE! COMPETITION IS NONE!

                         .


                         .

 PRODUCT INFO:                  .     .-.
                              _/  \_
 ARTIST:       M O R T I M E R  T W A N G ·    (_______)
 COMPANY:      H O U S E  O F  S T Y L E .     /  \
 COLL NAME:  C R A Z Y  I N  C A L C U T T A .    (_____)
                         ·
 COLL TYPE: U S E L E S S  B O A R D S T Y L E : HOUSE OF STYLE (tm)
 VERSION:   V5.3 PATCHED TO V6.4ß (REGISTRED) : ©1996 all rights reserved
 RELEASED: SUMTIME DURING THE LATE 20TH CENTURY :
                         :
 REQUIREMENTS:             20 CAMELS :
         1 COPY OF ©MT'S 'HOUSE OF ISLAM' :
                         :
                         :
 NOTE: YOU REALLY SHOULD MAKE A BACKUP OF THIS  :
    COLLECTION. BECAUSE, YOU WILL HAVE 2 WAIT ·
    AT LEAST THE AUTUMN 1996 TO SEE A 100%  .
    MORTIMER TWANG COLLECTION. ©MT IS NOW
    RESTING AT THE HOS-RECREATION CENTRE IN  .
    KINGSTON, JAMAICA. THE JOURNEY TO INDIA
    WAS JUST TO MUCH FOR HIM...

    BESIDES, WICH OTHER GROUP DO GIVE THEIR FANS (?;)
    AN OPPORTUNITY TO SING KARAOKE AND TO LEARN
    THE NOBLE ART OF CHILL OUT, DRAW ASCIIS WITH
    MARKERS, HAVE THEM WAITING THREE YEARS BETWEEN
    EVERY COLLECTION ;)


ADD THIS TO YOUR HOS-PARTITION FILELIST:


---------CUT HERE-----------------------------------------------------------
HOS-CIC1.TXT P 10381 07-01-96  _(¯)_  _____________¡____//_   ________
                 (_____) __\        _ /_ __/__/ __
                 _______ \ \ _     _// / /__ / __//
                 \ __ \ \_\ \ \\_    // / / / /_ ///©Mt
                 _\\\\ \ \_\ \ \\\     / / / ///  _
                 --\____\/__\ \      / /__/ /   // /
                       \__\     /_/  \/_________/
                         \_______/
                        ¡             ¡
                 HOUSE OF STYLE | CRAZY IN CALCUTTA [1/5] |
                        `-------------------------'

HOS-CIC2.TXT P  9683 07-01-96 __aµ_    ___¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¡
                 `ØÑØF   µÆØØØ#µ     æØØØØ# _æØØØ#w
                  ¬Ø#æØØmjØØ  ¶ØQ__  æm 7ØK__  µØ#' '##w
                  Ø#'¯¬#ØØ#___ÆØÑØØ  ¶Ø&¬¶#ØØÑm_ØØææææææØ#
                  _Ø#  ÆØF¶ÑÑ#P'ØØ   ÆØwµ_ ¬¶ØØØK'''''''
                 #ØØ#  ØØL  | ¶Øm___æØØ°¶ØÑmµÆØF¶#Ø#ææØø
                     ØØÞ  | ¬¶ÑÑØP'  '¶¶°'  ¬''|
                     #ØØÞ  |             |
                 HOUSE OF STYLE | CRAZY IN CALCUTTA [2/5] |
                        `-------------------------'

HOS-CIC3.TXT P 134469 07-01-96          _______________________
                       _ææµ_            |
                       ÆØ^Ñص           |
                    _µææµ_ØØ °Ø&_  BOARDSTYLE    |
                    ÆØM''¶ØØØ  ¬¤´          |
                    Ø#_ _ØØØNÑØP  BY MORTIMER T.  |
                    ¬Ñ#ææØ#¨ØØ             |
                     ''  ¶ØL            |
                        ¶¬            |
                 HOUSE OF STYLE ¦ CRAZY IN CALCUTTA [3/5] |
                        `-------------------------'

HOS-CIC4.TXT P  7790 07-01-96       __ ¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ,µ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¡
                      ØØÞ ! __     ÆØ    ___|
                 aæÆ#浸,µµØص__ æØ#   ææ Ø#  _aæØØØØØm
                 JØ#'_'° ¬°¶Ø#¶¶´ÆØ°   æØØL Ø# æØØL __ÆØL
                 ¶ÑØØØÑæµ_ÆØF  Ø#____æØØÑØLJØF 7ØØ#ØØØØØØØP
                 __  ¬'#ØØØL  °¶ÑÑÑP°' jØ#ÆØÞ ¶#Ø®¯¯
                 ØØmwµµµØؤØ#æMØع ____µÆØ'ÆØWæ#Þ¬°#Ø#æææm
                  ¬°¶¶P°'  ¬''¡  ¬¶ÑØØØ°  ¬°''   ''''
                        |             ¡
                 HOUSE OF STYLE | CRAZY IN CALCUTTA [4/5] |
                        `-------------------------'

HOS-CIC5.LHA P 190244 07-01-96         ¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¡
                        ! -BOARDSTYLE       |
                        | -REAL(!) KARAOKE    |
                        | -DO IT YOURSELF STUFF  |
                        | -ADVENTURES       |
                        | -NICE CHARACHTERS    |
                        | -BONUS ANSI'S      |
                        | -NO CREDITS       |
                        |             ¡
                 HOUSE OF STYLE | CRAZY IN CALCUTTA [5/5] |
                        `-------------------------'
---------CUT HERE-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 _(¯)_  _____________¡____//_   ________
(_____) __\        _ /_ __/__/ __
_______ \ \ _     _// / /__ / __//
\ __ \ \_\ \ \\_    // / / / /_ ///©Mt
_\\\\ \ \_\ \ \\\     / / / ///  _
--\____\/__\ \      / /__/ /   // /
      \__\     /_/  \/_________/
        \_______/
        ¡             ¡
HOUSE OF STYLE | CRAZY IN CALCUTTA [1/5] |
        `-------------------------'
ArtistMortimer Twang
TitleCrazy in Calcutta [1/5]
Date01 Jan 1996
Views239
Download hos-cic1.txt
Viewon ASCII Arena