AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "oRDER oDONATA" by Trivial of Jedi Arts
   
     /          iNDP PC HQ            \
     
     \ A4000\040 1500MB DiSk SpACe /X 4.xx FAST! 0/1 daY'S /
      
     / -----»> AMiGA - SNES - PC - REQUEST!- PSX - <«----- \
  _________ ________ ________ ___  __ ____.___ ________ ________
  \____  /_ \_ ____/_ \_ _ /_\_ \ / /_ \_ | /_ \____ /_ \_ . /_
_ __| / _  \ / __/  \ / _  \ \ \/ / \ / |  \ / /  \ / _|___ \_____
\\\_|  /  V     V  |   V \ /  V  |   V /   V ____/ \___/
  |_________A_________A___|_____A__\/_____A_________A_________A___|______/

             O- - bERMUDA hOLLAND - -O
    ________ _______ ____.  ____.  _______ _______ _______
    \_  | \ \_ __ /_ \_ |__ \_ |__ \_ . /_ \_  /_ \____ /_
_ _ _____| __|  \ / /  \ / / \ / / \ / _|__ \ / .  \ / /  \______ _ _
 \\\\____| \__  V /   V    V    V ___/ V  |  V /   \____////
     |___|____A________A_______A_______A___|____A___|____A_________/

         500 user's in base .!! AnD GOOD traders
          
     /      sYSOP!tRIANGLE   InDePeNdEnT PC HQ        \
     \ CDROM SONY CDU-76S RP 4SPEED 'SCSI* ALL PORNO FOr fREE LEECH* /
     \  *sTAFF \ .fLASH/FLC zAnOk/MYT/ROY/CRx..JUNK/MYT     /
      
              /join #bermudaNL on irc .!!\
       \ NODE1: +31-ONLY INVITED Us RoBoTiCS COURIER V34 33K6 /
       / NODE2: +31-ONLY INVITED Us RoBoTiCS COURIER V34 33K6 \
       \ NODE3: TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200/
       / NODE4: TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200\
       \ NODE5 TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200/
       \_____________________________________________________/
           -^(· FastAdd v1.1 by nIKE '94! ·)^-
[0 p       _aµæÆØØØØØØØØØØØØØMæw
     aæØØØØØÑ@@@P°°'¶¶¶@ÑÑØ®Ø#æwµw___    Node 1 + 32 - 16 - 23 59 62
    _æØ@P°''¯        ¯'¶¶ÑÑØØØØØæw_   Node 2 + 32 - 16 - PRIVATE!
   æØ@'               ¬¶ØØØØm_  Node 3 Telnet 193.75.128.XX
   Æ#         µ        ¬¶@@#Ø   Node 4 Telnet 193.75.128.XX
        ææææw_  Øѵ_         ¯  __             |
 ØÑæmw_    æØØØÆMÑÞ  ¶Ø®Ø_ aææææææm   _aæÑØØØæm_            |
 ¬0ØØØ#m_   ØØØM#ØÑw  ¬¶ØØK ¬2ØØØØP'  ÆØØ#°''¶#Ø#_   Ask [FRaNKy] <-'
 ¶ØØØØØÑm_  °ØØ ¬¶Øb_  ¶ØØKÆØØØ#´ æ, ØØ°_ØÞ,æ¬ØØØL  on IRC for IP !
 ¬#Ø#Æ@#Ø#m_ ØØ&_ °ÑØK  ¶ØØØØ@'  °XØNØF ØP_ØP ØØØÞ
  ¶ØØØ_ ¬#ØØK ¬#Ø#m_ ¬ØØr  æØØØØÑw   °¨Ø&  ØF æØØ#_µ,
  æø®Ñ#___ØØØÞ ¬#ØØØØØØP _æØØ@'¶ØØØ#w   ØØ& ___ÆØØPJØØhæc
 æ ¬¶ÑØKaZe!ØØ'  ¬¶@@°  °@@¯  ¬¶ØØØÑ   ¶ØØØØØØØP'_ ¯ ¯
¬@  ¬°°°°°''____  _       ¬¶F    ¬¶@@P°' Ø#  _______
 _____  __ææØØØP [email protected] _____    ___   _a_µ ___°'  `@@#ÑÑѹ
 ¶MÑÑÑ  `¶WØØP ØØ jØØØØØØK _æÆØØØØæw  æØØØ@ JØØØæw¸ ¶ØØØ#
_aµæ#   æØØØØ@  ¯ æØØ°°°¶Ø# ØØ#°ÆØØØع  ØØE JØØØ@@F
JØØ'  µµÆØØØØ@   ÆØØF ¢#JØF Ø# °°°'   #Ø#w ØØØF
 ¯¯  '¶ØØØØ° µ JØØØ  ,ÆØ  Ø# ¶ØÑæµ__ _ ¬¶#ØÑØÑØQ  BAD KARMA LEADER HQ
  _   ¶ØØm_JØK JØØØ_ jØØ´  ¶ØK  jØØØØØ# ____  ØØm  SMOKEY  BELGIAN HQ
  ¬ÑÑ   ¬ÑØæØØ_ ¬ØØØØØP   0ØMµÆØØØØ´ æØ@@'  ¶ØØL PURPLE TURTLE   HQ
  ¬°_    °ØØØ#__¯¯¯¯__   ¬ÆØÑØØØØ'  #ØWæwµµµæØØL
   ÑÑw_   °¶ØØØL  ¬## µç   ¬°°°¶   ¬¶ÑÑÑÑÑ#M¶°
    ¬¶Øm__  ¯¯¯    ¶'         __
     ¬¶#Ø#m__              _æØØ
      °ÑØoTL#ÑmµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµææØØ´
       ¬°¶@@ÑÑÑ@#############ÑÑÑ@@P°¯
[1 p
       i.N.T.E.R.C.H.A.N.G.e - 'iT's aLWAYs bEEn tHERe!'
    __  _ _______    _____
   | |__ _.__ ._/______|_  /_____ ___ _____    _____
   s: : \| : / | _  / / _/_.  /_:  :_\__ |__ _:__ _/_ _ _ __s
   c|_/|  \ |/__| _)_/___\___/|__/ |_ /:  / : \| | /l_ : /_  /c
  ---/  7___/---l_____|--. /______| _//_|__7__/|  \ l/____:/ _)_/
   /____| :       `------/____l___|----/  7___/-:---l_____|--
       :                 /____|   :
     fAIRLIGHT eHQ, cLASSIc & qUARTEX sHQ, mOTION sHQ (AMIGA)
       :oLDSKOOL cONSOLE sHQ & sTYLE sCANDINAVIAN hQ:
       :  jISM aND fAST eHQ, nCA sHQ, nFC sHQ   :
- ------------÷--------------------------------------------÷------------- -
      PRINCIP - HURRICANE - PITCH - lOGIC - rING+rING - sYS
    UFOk - BILBO BAGGINS - sLA\/ER^iRONCODE! - FLATLINE&SNAPCASE
- ------------÷--------------------------------------------÷------------- -
       :    NODE1: +46-rING-dOWN - 33k6     :
       :    NODE2: +46-rING-dOWN - 33k6     :
       :    NODE3: +46-rING-dOWN - 33k6     :
       :    NODE4: 194.xxx.xx.xxx - TELNET    :
       :    NODE5: 194.xxx.xx.xxx - TELNET    :
       :    NODE6: 194.xxx.xx.xxx - TELNET    :
- ------------÷--------------------------------------------÷------------- -
    3nDz riNGdoWN 33k6 v.eVERYTHING, 3nDz TELNET (24hRs oFcUZ!) 
     sUPPORTING aMIGA, cONSOLE, pC-gAMES, c64 aND aSCii/aNSi
      poWEREd bY a3OOO/O4O/4O, 27mB RAM, 4gB scsi-II dRiVes
- ------------÷--------------------------------------------÷------------- -
       :                      :


    .
  _ _:________ _______ _______ _________ _______  __________________
    |   _ /  _   /  ___/_   __  \_  _  \_ \_        |
_______/\   //  _/  _\_____  \_  /  _( _/  / / | 20-Sep-96 | |
\   / \  //  \__  \  \/  /___/  |  \____/\_ \_ | 07:33:56! | |
 \   /\  /______|_____\________/=nCo|____|__________/  /_______________|
 \___/ \ /  ______ _ ________ ___ .____ __________ _______
 _ _______\/_ _ .\  ////  _  \_  \|  /  ___  /  ___/_  __:_
        |  _/___  _/  _(  \  \   |/  _\_____  \_  |
 wastelands !!! |  \  \_ \__  |  \ \  \_  /  \  \/  /_ ___
 _ __________ _ |_________/___|____|____|\_____/_______/_\________////tL!
 
    myth swedish hq ^ lsd swedish hq ^ looker house swedish hq
 
       O-1 amiga & console wares only! - no ratios of course
    online ascii ordering from some of the best in ascii - telnet (24h)
 
  zanok^sliver/classic^quartex/royal - wraith/classic^quartex/lsd/motion
   u-man/myth/hellfire - triangle/myth - orlando^orion/lsd/crux/se!
the shining ones - vietcong/myth/dvs - recall/classic^quartex/mystic - phenox
 
      some have dreams - we have speed - welcome online today
 
       nd #1: +46-invite-only   nd #2: +46-invite-only
       nd #3: telnet.24.hours   nd #4: telnet.24.hours

 - --------------------------------------------------------------------- -

c

==============================================================================
---------------------------^ SLOWER BOARDS ABOVE ^----------------------------
       .-----------------------------------------------.
       |PASSED THRUGH RECEIVER BBS - MORBID HQ - CAX HQ|
       `-----------------------------------------------'
------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================
 A F I V E N O D E R L O C A T E D S O M E W H E R E I N S W E D E N

    ________ _____:_____ _____   ________ ________  _ ___________
  ____\ ____/_|  _|   |_  |____\_   /__\_   /____       |
  \   ___/  |  \_   _/  |  _/  /  /____/  / sYSOP:cYCOS ·
  /_______|___________|_____|__________\ _____\______________\
         _____     ________\/ ________ ______   ______
         |   |.________\ _  /___\_   //   /_____\_  \_
 · fUTURE wORLD! |   ||      /    _/  /   /    /   /
 |___ __________ |_____/\   _____________\ _____\__________________/
            \______|cDr/m's   \/

  rUNNING oN A A4000 wITH 4.8 gIGS fULL oF dA lATEST aMIGA & PC wAREZ

  nODE#1:+46-16-147655 nODE#2:+46-aSK-eLITE! nODE#3-5:+46-TELNET-SLOTS!
  [·sof · Order Odonata, A Trivial/Ja! Release No#o1 · Order Odonata · sof·]

 .·. :
 :. ·
 ·:. .
 :·.;
 ·.: :
 : .;:
 ::·..
 :·.::
 :::::
 :::::
 :::::
 :::::
 :::::
 :::::
 :::::
 :::::           7 R 1 V 1 A L
 :::::
 :::::               A U 5
 :::::
 :::::           j 3 D 1 A R 7 5
 :::::
 :::::         5 1 C K 0 F 1 7 A L L
 :::::
 :::::               A N D
 :::::
 :::::         1 M M 0 R 7 A L A R 7
 :::::
 :::::           P R 3 5 3 N 7 5
 :::::
 :::::   A j 3 D 1 A R 7 5  P R 0 D U C 7 1 0 N
 :::::
 :::::...............................................................
                __.         ___.    :::::
          ._________ / |_____ __________ _\ |    :::::
          :     \/  :           :    :::::
     .___.____|._____  _ __    ____ __________._. ____:::::
   .____|  | _ |\ _ \__\\\_)_.____\_ /._\__  /   |_  /_____
   |  /|  | / |_ / |    |  _  | _/ /_ _  _/____   \ _
   |________l______/_____|_______|________|__\____///___|  /______\\\
         _:                  |    :::::
         \_                  |_ _  :::::
          |  j  e  d  i  a  r  t  s  _///  :::::
          |                  |    :::::
          |                  :    :::::
          :    rEALiTY dOES nOT eXIST!   |    :::::
          .                  _|    :::::
          |_  t^/ja!-g6!   ._____ ______\    :::::
          /____________________|   \/        :::::
                                :::::
                                :::::
                                :::::
                                ·::::
                                :..··
                                .:·:.
                                :::.:
                                ...:.
                                 :.·.
                                ::.:
                                ...·.
                                ·:·::
                                .. .
                                 ::
                                 ..
                                 :
                                 .·
                                 ·
                                 :.
                                 ¹


         .________            _______.
         | _  /            .\ _  |
     .___:--| / __/--- r - e - f - a - c - |  /  |_-:___.
     !  : l____\             l________/ :  |.. .
     |  ¹                       ¹  !  :
     :_ _· As you might have noticed, ive joined up with  ¼ t^
     ·_// : the numba ones, JediArts. I've also done some  : ja
     ::  oldskoolmixup with my style due to all compains | g6
     |  from non-artists that couldnt read my fuckupblunt |
    .... . smokeasciistyle, Therefor this will do (i think) |_ _
     |_  About the collection. Nothing unusual, just the _///_.
    :__/  ordinary stuff, Requests from my homies on the  |  :. .
    . :  Irc (you know who you are!). And some special-  |
   ..¹ |  requests from 243, also some gifts from me to U  :_ _
     |______________________________________________________//   tRiViAL pOINTED hIS fINGER aT tHE wU tANG cLAN aND sAId 'bANG!'
  _ __. ________________ _______.
 ._\\(__|_.\ ._   / _ /.\ _  |________
 |    | |/  /_ /  |  /  |_   /------.--------------------------.
 |________|__/____/ /______|________/______\\_____| The Order Odonata Index. |
                         `--------------------------'
             o1. Private - For Shocke
             o2. Goodbye - For Trance
            o3. Dartagnan - For Dartagnan
              o4. Style - For Folar
              o5. Folar - For Folar
            o6. Twisted - For Dartagnan
              o7. Menu - For 243
              o8. Upload - For 243
             o9. Download - For 243
             1o. Rave - For Trance!
           11. Total Recall - For Shocke!
             12. Trance! - For Trance!
           13. Golden Records - For Trance!
             14. Slayer - For Shocke!
           15. Die A Megadeath - For Shocke!
             16. Goa/Psy - For Cluster
             17. Insane - For Cluster
          18. Insanitary [Add] - For Cluster
         19. Insanitary [Bbsusage] - For Cluster
           2o. Speed Devil - For Speed Devil
            21. Stage Dive - For Nurgle
           22. Southern Comfort - For 243
             23. Wise-k - For Wise-K
            24. Cyberlife - For Cyberlife
               25. Dmg - For Dmg
             26. Skinny - For Skinny
            27. Lightforce - For Skinny
            28. Gods Harem - For Lance
             29. MadMax - For Madmax
             3o. Wraith - For Wraith
       I Havent Seen anything this beautiful in my life!

             REALITY DOES NOT EXIST!    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o1. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Private          |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .   _______. ________ _ ___            ____.______. ________.
  ._\ _  |__\_   /_\\\__)_._____ ______.________\_ /|   |_\ _  |
  |  /___| _/  /_    |   \)   |   _   |   _/  /  _|_
 t^l_____\ ____\______/________|____________|____________|______| _________/ja!
   |                                 :
   | This is a private system for invited users only. All users on |_ _
  _ _| this board has the right to free speach and language. Noone is |///
  \\\|  to violate fcc or any other copyright laws. All programs are |
   | within the public domain. If you're a new user, you're welcome |
   | to apply for an account, just enter [OK] at the prompt if you |
   !  agree with the rules stated above.    / The Management  |
   l_________________________________________________________________|
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o2. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Goodbye          |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .
  _______  _______ _______.________.______         ._______.
 .\  __/__.\ . /.\ . /:  _  /| _ _/_____._____ ._____|  _  |
 |_  \_  |  |  |  |  |_ /  | /    |   \|     /  |_ _
  /________|_______|_______|/_______|___________|_______   ._______///
        |                    l______| t^/jA!
        | bOONDOCKS · tHE uNDISCOVERED · rAGING fIRE |_ _
        |                       _///
       _ _|  eUPHORIA · oNE eIGHT sEVEN · iNSANiTARY  :
       \\\_                       |
        : sTAGE dIVE · tOTAL rECALL · sPACE fOR rENT! |
        |_____________________________________________|
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o3. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Dartagnan         |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .


       ._________________________________ _____________________.
       |                //           |
 ______   __:__. ___________.   _____._____ __________  _____.__:______
.\ _ /.____\_  |_\__  /  |_____\_  |\ __/__\ ._  /___\_  |\ ._  /
|_ /  |  _// | _/ /_  _/  _// | \_  | |/  /  _// | |/  /
 /_____|----\____|__\____//___|-----\____|_______|__|___/-----\____|__/___/
       :                            ·
       _|  t^/ja!       d a r t a g n a n __ ___:_
       \__:__________________¹               :  |/
        ·         /.  Ozzie BreakdanceGod Inc. ·
        ¹         :               |
                  :___________________________ _:


         Take take of my Ozzie Sexgod will yah?


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o4. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Style           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

       _____    .______.      ._____. _______.    ¹
     ¹ t^ \  /_______|   _|_____ .____|   |_\ _  | ja!  .
  __ __·_____\____   |_  \_/  \|  |   |_ _ /  |_ ____ _:_ __
  \/  :     /______|/_____|_______.  |______///______///   .  \/
     :                l___|            :
     ·                              !
     .          [ 5  7  Y  1  3 ]         :
     ¹ _                             ¹
     \//_____________________________________________________ _ _.
                                  \\


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o5. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Folar           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .     ·  _______ _______._____.   _____. ________   ¹
     :  .\   /_\ _ /|   |______\_  |_\__  /t^/jA!
    __.:__ |   \/  /  |   |_   _// | _/  /_ _ __:.__
     |  l_______\_______|______/-----\____|__\_____///  :
     :                          |
     |        f  0  1  A  R        |
     ._                         _:
      /__________________________________________________\


         Thanx for the logos Mate!, You're great!

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o6. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Twisted          |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

            ¹
            !
      · .______. ·t^/jA!
      . |   _|_:_____   _ __  ____   .______. ______..______
 ..........:..|_  \_/   /___._\\\_)_.  /______|   _|_ _  || _ /.
 :     :  /_____|_____/\  |    |_____   |_  \_/ /  ||_ /  |
 :     .      · `------l_______|  /_____|/_____|________//_____|
 ·           .
 .           :
 :.....................:    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o7. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Menu            |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/   ¹
 .____:_ _____.________.___________                 ¹
 |   \)_  |  _  |\ ._   /_____ _____.t^/ja!        ·
 |_____\ /___|_  /  |_ |/   /   \)  |----------------------:--.
   · \/   /________/ /_____/ ____________|           : :
  ..:...                              . |
   : : [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO ·      |
     | [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO : Use 'H' 4 |
     | [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO .  Help! |
     | [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO :_     |
     . [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO  /_____ _.__|_
     ¹ [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO [o] oOoOoOoOoOoOoOoOoO      · |
     !___________________________________________________ _______:__|
                                   ¹
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o8. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Upload           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .         .¹..........................
      ._____ :______________.________ :  _____.________
      |  /_.\ _  /   |\  . /._|____\_  |  _  /.
      |_ _/ |  /___/!   |_ _ |  |   _// |_ /  |t^/jA!
      /_____l____\  |______///_____|______\____|/_______|
         !             |
      __ __ _: No 'blabla' Sucks Files :
        \\:No Childporno & NaziStuff|
         |  2* Creds For Majors! |_ _
         |__________________________///

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : o9. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Download          |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .


  _______ _______      ________._____.________    _____.________
 .\ _ /.\ . /.______  .\ ._  |   |\ _  /.______\_  |  _  /.
 |_ /  |  |  |   /____| |/  /|_  |_ /  |   _// |_ /  |
.- /______| ______|____/\  |__/___/ /_____/ ______|______\____|/_______|-.
:          `-------'                       |
|t^/jA!  .                            .   _|
|_ ______ _:   Disabled ratio is respect, Dont abuse it!   ____:______\
 //    :------------------------------------------------- -\\  :
      !                            :
      ·                            ·
      ¹                            ,
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 1o. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Rave            |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .
  ________    ______.        ________.        :..
 ._\__  /_______\_  |_______ ._____.\  _  |---------------:--------·
 | _/  /_ _   _//  |    \|   |  /  |_ tRANCE's gOA/pSY cONF.|
 |__\_____///_____\_____|______________|_________/--------------.--------·
        :                        ::
     t^/jA! :    . .:  p s y c a d e l i c... ::  .
      :: .:.. . :.: : :.:::...     .::.   :  ::.::..::
      ::.: ::.   ::. ::..:.  .·. ::. :: ::.:: :.::  :
        ·     . ...::::.  ·.·  ::.:  .......::  ·
        :........:::..:                  :...
        !_______________________________________________ : ::
        ¹                       //_|

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 11. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Total Recall        |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .        .______. ________.______.    ______._____.
 ._____________|   _|_\ .  /|   _|_______\_  |   |______________.
 |.      |_  \_/  |  |_  \_/   _//  |_  |_ _     .|
 |::. Enjoy u'r /_____| ________|/_____|_______\_____|/_____//// Stay! .::|
 |::::.                               .::::|
 `-----------------·------------------------------------·-----------------'
          |                  :
          | #1 +46-16-425544 - UsRobotics 33k6 |_ _
          | #2 +46-16-422343 - UsRobotics 33k6 _///
     _______._:_____._____      ______.______:______. [t^/jA!]
    ._\__  /|  _  |\ __/_____.______\_  |   |   |
 .______| _/ /_ _ /  |_ \|   |   _//  |_   |__  |_ ________.
 |   `--\____///_______/ ________|______\_____|/______//_____///    |
 |.                                   .|
 |::.  Sysop: Shocke! · Running on an Amiga4oooT · 2.2Gb Hd Space!  .::|
 |::::.                               .::::|
 |::::::.   No Realnames Allowed · Amiga / Pc Trading Only!   .::::::|
 `------------------------------------------------------------------------'


             Ojoj!, Mycket arbete!.


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 12. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Trance           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .
            ··
          .___::_ /\_________   _______.__. ......
          :  :: \/      :----'     : :: ::
    .______. ____|___::  _____. _______________  | .____::_.
    |   _|_\__  /______\_  |_\ ._   /\ __/____|_| _  |
    |_  \_/ _/  /_ _  _// |  |/  /  \|    |_ /  |_ _
    /_____|__\_____///____\____| __/____/ ____________|/_______///
          : ::                |   ::
          | ::         ..............|.... ::
      . . .....|..::    ........ ::      | ::..::
          |_      :   ::.:: t^/jA!  _|
           /_____ /\ ._____________________\
             :_/ \_:
                 :
                 .
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 13. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Golden Records       |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

               ¹
         .__________:_____t^/jA!_____________.
         |     .            :
      _______|_.________.______.________._______.¹_________
      \   _ |\ .  /|   |\  _ /|  _  |\ ._   /
      \____\ |  |  |_   |__ /  |_ /  |_ |/  /
       /______j________|/______//______|/_______/_/____/
         :                  :
         | Order your Multimedia/Warez Cd's |
         |                  ¹
    __________:__.______ ________  _____________:_ _____
   ._/_  /  _  |  __/_.\ .  /._/_   /\  _ /.  /______.
   | _/  /_ _ /  |_ \  |  |  | _/  /_ __ /  |______   |
   l_\_____///______/ _____|________|_\______////_____|   /_____|
         |                  |
         |   Cd #01-05 Price: 500 Sek   |
         |   Cd #06-10 Price: 700 Sek   |
         :_   Cd #11-15 Price: 850 Sek  _|
          /_________________________________\    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 14. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Slayer           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .
          _____________________________________
         .\                  /_
         |  t^/ja!              |
 .____    .__:___.    _____.       .____|____.   ______
 |  /________|   |________\_  |_______ ._____|  _  |____/_  /
 |_____    |_   |_    _// |    \|   |_  /  |_  _/  /_ _
    /_______|/______/_______\____|_________   |/_________/___\_____///
         !              l____|  |
         |                   :
         |   [· S L A Y E R ! ·]   |
         :                   |
         |                   |
         |                   |
         !_                  _|
          /___________________________________\


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 15. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Die A Megadeath      |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

            ¹
            ·
           ..:.. . ......................... . .. . .
        _______| _ __ ._______.      ______.
        .\  _ /._\\\_)_|  _  |   .______\_  |
        |_  /  |    |_ /  |_ _ |   _//  |
        /_______|_______|/_______/// l______\_____|
            :
            | t^/jA!
.__ ___._____._____  |  _____._______._______.   _____._____._____
| \) | _ |\ __/____|____\_  |  _ /|  _  |_____\_  |  _|_  /____.
|__\_/_|_ / |_ \_  (_   _// |_ /  |_ /  |_  _/ _|_  \_/ _   |
    /_____/_______|_____\____|/______|/_______/____\___\ /____|___/_____|
            :
            :...
             :.................... ................ . .. . .    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 16. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Goa/Psycadelic       |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .           __________.________    _____.
           \   _  |\ .  /._______\_  |
         .___\____\  |  |  |    _// |___.
         :   l_____|________|_______\____|  |
         |                   |
 .__________   |t^/jA!______   _____.____________._:___. _ __  ____
 | _  / /___.__| .___ \ __/__.___\_  |  _ /. _ |   |_\\\_)_.\ _/____.
 | /__/___  |  \|  |  \|  |  _// |_ / | / |__  |_   | \|  |
 l___\  /____|_____  |________|___\____|/_____|______//____/______|________|
         | l___|                |
         :                   |
         : Insanitarys Goa/Psycadelic Conferece |
         |                   :
         |                   |
         |_                  _|
          /____________________________________\


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 17. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Insane           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .
     ¹
   - -·-- - -                        ¹
     !                          - -·-- - --
     : t^/jA!                        :
     _ ___  ____________      _____. _______________:.
    ._\\\__)_._\ ._  / /_____.______\_  |_\ ._   / _  |
    |    |  |/  /____   |   _// |  |/  /  /  |_
    l________|___/___/  /_____|______\____|___/____/l________/
     :                           :
     !                           |
     | welcome hombre!, to the insane world headquarter bbs |
     :                           |
     |_                          _|
     /____________________________________________________\


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 18. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Insanitary     [ADD]  |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   . ................................... .......................................
:::::               ::::::                 :::::
..... cLUSTER · mOVIATOR · mARX! :::::: bLA!bLA · kLUTTEkLA · kLUDDE! .....
 _ __ .____________   _____.__________ __ .____.  _____. ______
.\\\_)_| ._  / /___.__\_  | ._  /\\\_)|  _|___\_  |_/__  /__ .____.
|   | |/  /___  | _// | |/  /   |_ \_/ _// | _/ /_ \|  |
l______|_ /___/  /____|__\____|__/___/_______|/___|___\____|__\____/___   |
t^/jA! _             ......             _   l____|
    (/             ::::::             \)
.....               ::::::                 .....
    aMIGA · +11000 PT MODS  ::::::  rUNNING aMIGA1200/030/50
:::::               ::::::                 :::::
::::: iNSANE wORLD hEADQUARTER  ::::::                 :::::
:::::.............................::··::.................................:::::


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 19. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Insanitary [BBSUSAGE]   |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

             insane world headquarter
 _ __ .____________   _____.__________ __ .____.  _____. ______
.\\\_)_| ._  / /___.__\_  | ._  /\\\_)|  _|___\_  |_/__  /__ .____.
|   | |/  /___  | _// | |/  /   |_ \_/ _// | _/ /_ \|  |
l______|_ /___/  /____|__\____|__/___/_______|/___|___\____|__\____/___   |
.---------------------------------------------------------------[t^/jA!]l____|
|    cLUSTER · mARX · mOVIATOR · bLA bLA bLA bLA bLA bLA bLA bLA     |
`----------------------------------------------------------------------------'


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 2o. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Speed Devil        |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .


            __________________________
            .\            /.
      .____   .|________________.________.| _______
      |  /______|  _   / _  |  _  | _\ _  /.
      l____   |  /_____/  /  |_  /  |_  /  |
        /______|____\  |________/________//_______|
          _ _|             : t^/jA!
          \\\| s p e e d d e v i l g 6 |
       ________._:______.       _ __ |.______.
      .\ _  /|  _  |______ ._____\\\_)__|   |
      |_ /  |_  /  |_   \|  |    |_   |_ _
       /_______|/________/___________|_______|/______///
            |             |
            | e l p r e s e n t e  |_ _
            |_            _|///
             /_______________________\    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 21. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Stage Dive         |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/  . :.·                             :::::
  ··..,                             :::::
  ·.·:·  .___   .______.    _____.      ._______.  :::::
  ;.···  | /______|   _|_______\_  |___________|  _  |  :::::
  :··:·  l____   |_  \_/   _// |  _   /_  /  |_ :::::
  ·::::    /_____|/_____|_______\____|_________ |________/ :::::
  :::::                    l_____|      :::::
  :::::                             :::::
  :::::                             :·:.'
  :::::    ________ _ ___         ._______.    ·:.·:
  :::::    \  _ /._\\\__)_._______ ._____|  _  |    ·:·.:
  :::::   t^|_ /  |    |    \|   |_ /  |_jA!  :.:.·
  :::::     /______|________|______________|/_______/    ···.:
                                  :· ·


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 22. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Southern Comfort      |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/

 .___    _______      ._____._____   ._______. __________________
 | /_______.\ . /._____ _____|  _|_  l______|  _  |_\__  /\ ._   /
 l____   |  |  |   \)  |_  \_/  _   |  /  |_ _/ /_ _ |/  /
   /______|_______|___________|/____|____/______|________/ \____/// /____/
   t^/jA! :                          :
      !                          |
      |  M a s t e r e d b y : T r i v i a l ^ 2 4 3  |
      |                          |
      |                          |
   ._____ :  _______       ._______ _______  __________:___.
   | __/_|__.\ . /.______ _____|   /_\ . /.__\__  /   _|_
   | \|   |  |  |   \)  |   \/  |  |  _/  /_ __ \_/
   l_________l_______|______\_/___|_______\_______| __\_____////___|
      :                          |
      |     · o z z i e s n u m b a o n e ·     |
      l____________________________________________________|


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 23. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Wise-k           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .         .______   _ __ .____    .________.
         |   /___._\\\_)_|  /________|  _  |
         l____/\  |    l______   |_ /  |_
          `------'_______|   /______|/________/
         _ _                  :
         \\\|           __________  |
        ¹  |  .________________/     /  |
        · .--:  |        /     /ja! :
       -:-'  t^l_______________\     \ _ |_ _
        . :------------------- - \_________\\\ ///
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 24. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Cyberlife         |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .         .______________________________________.
        _|                   |
     _____ \\:      .______   ._________. :________
    .\ __/___|_____ ._____| _ /______|  _  |__\___  /
    | \|  |   \|   |_   _  |_  /  |_ | _/  /_ _
    l________l_______   |/___________|/_________/_:_\_____///
         |   l_____|             |
         |        t^/jA!·g6       |
         : ._____.  _ __  _________________. :
         | |   |___\\\_)_.\   /_  _  | ·
         : |_  |_ _   |    \/  /  |_ _
         ·  /_____///______|________\_________///
         .
         :  c Y B E R L I F E p R E S E N T S
         |                     _ _ _
         :_________________________________________\\\\\

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 25. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Dmg            |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
         __________
         \  _  /.________ _______.___________
     :------|_  /  |    \)   |  _ __ /_-----._____.
     .   t^/________|________\_/_____|_______/  |ja!    |
     ·|                   \\______|      |:_
    _:|           .                  ||/
    \||_          .                 _|
      /____________________:________________________ _________\
                -·-
                ¹
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 26. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Skinny           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .        -:-                   . _
      ._____·_________________,---------------------:--/--.___.
      |   :                    `-/.   |
.____   |      ______ _ __            / :   |
|  l______|__._______/   /_\\\_)__.______   .______   .____:_ ._______.
l_______   |   /   /     |   \ ____|_.  \ ___|__.  \|    |
    /______|______\   \_________|______\\)   |____\\)   |______   |
      |     \_____\ t^ · jA!   \______|   \______| |  l______|
      :                            |
      |     .................. ..            |·
      |     ::          :_ _          |:_
    _ _| ....... ::          :///          ||/
    \\\_ :  :: ::          :            |
      |_:____::__::___________________:_______________________|
         ::..::

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 27. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: LightForce         |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .


        .__________________________________.
       _:|                 |_ _
       \||                 :///
	._____. | _ __ .______  .______    .__|___.
	|   |_|_\\\_)_:\ ___/___|   l_______|   _|_
	|_  |_    | \_   |  _    |_  \_/
	 /_____//_______:_________l____/________|/_____|
 	    |    ·             :
     ______: _______¹ _________ ______   ¹_|_____.
     .\   /_\ . /._\__   /_\ ___/_____:  _  |
	 |   \/  |  | _/  /_ _ \|    :_  /  |_
	 l______ \_______|--\______///__________·/________/
	    |                : |
	   t^|                . |ja!
	    |_               · _:
         /________________________________\

    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 28. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Gods Harem         |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

            .__________________________.
        ._______|___ _________ _________.__|_.._
        |   _  /_\  .  /.  _  /|  l|/______.
        |l__________ |  |  |_  /  l_______   |
        :t^/jA!/_____l_________|/________| |  /______|
            |             |·
           _ _|             |:_
           \\\|             :|/
            |             |
    .._____.     |   _____. _____________|___.       ·
   _:|   l_______._|_____\_  |__\__   /  _  |_______ _____.:_
   \||   _    | :   _// |  _/  /_ _ /  |_   \) _ ||/
    l_____/_______|_._____\____|___\______///_______/______\ /__|
            ·             :      \/
            :             :
            .__________________________.


    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 29. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: MadMax           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/


                   .
           _____._________           _____.   ________
.______ ______.______\_  |\  _  /.______ ______.______\_  |_____\_ _  /
|   \)   |   _// |_  /  |   \)   |   _// | _ __/// /
l______\/_____|______\____|/________|______\/_____|______\____|___\\   \
                               t^/jA!\______\
    ¹
    :               !
  _____._______ /\_____________ ____:_____________________________ ____
 _)  :    \/          ¹                 (_
 : 3o. ·Order Odonata (c) Trivial g6!· Logo: Wraith           |
 |___ _¹________________ ____________.______________________ _/\ ____ _:
    ·               :             \/
                   .

      .___________________________.
      |              |
      | [ w R A I T H ! ] |
  ·._______|    _______    ____|. _ __ .______._____
 _:|    /_____._/_   /________\_  |_\\\_)_|   _|_  l_______.·
 \||______/\   | _/  /_ _   _// |    |_  \_/  _   |:_
    `---------'-\______///______\____l_______|/_____l_____/______||/
      :              |t^/jA!
      |              |
      | pOPS uP iN fRONT oF yOU!. :
      |              |
      l___________________________|


   . ·.
  .·.·:
  . .:.
  .·.:.
  ·.·.·
  . ·.:
  .:.::
  .·...
  ·:.:·
  ::.·:
  .. .:
  ::::.
  :::::
  :::::
  ·····
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::          NUFF B-BOYZ & GIRLS!
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::
  :::::   _______.         ........................ . ...........
 .___________.\ _  |____  ._____  ·                  :
 |_     |  /  |_ /____|_. /____:__. Cluster. U'll get it soon :)  :
 /___\_/____|________/____   |____   |  Ranx. Jedi Arts. # 'ones!  .
  .....       t^ /_____|jA!/______| Madmax. Crome or Sync?     |
  :::::                :    243. r e s p e c t !    |
  :::::            __   | Dartagnan. Thanx For the Logos  |
  :::::            \/---- -:- -  Folar. Ur Stylee Fukkin Rulez |
  :::::                .    Dino. Yo!, Mr Study :)    :
  :::::                ¹     Mt. Der smore broeds!   .
  :::::                | ¹ Radavi. See you at tp6 DanceInc|
  :::::                : ·  Slime. Swap Cool Things!   :
  :::::                |__:_________________________________|
  :::::                 ;
  :::::                --.-- -·
  :::::                 ·
  :::::..........................................................
                               :::::
                               :::::
                               :::::
     ¹                          :::::
     ·                          :::::
   .___:______,------------------. ·            :::::
   |  :    where 2 reach me! `-:-----------------.   :::::
  _:_____ ______.   ____.____  : ._____ t^/jA!  :    ______.
 ._\__  /_\ _ |______\_ |\ _/_____|  /______._____   .\ _  |
 | _/ /_ _ / |_  _  : \|   |  _    |   \ ___| /  |_ _
 `--\____///______/_________|_________|___/_______|_____\\)__ _______///
   |                         | \/ :::::
   | Voice: +46-16-357533 [Also 4 Goa/Psy Swap]   |   :::::
   | Data +46-16-425544 Total Recall        |   :::::
 _ _| Data: +46-16-128047 Stage Dive.        ·   :::::
 \\\_ Data: +31-22-954442 The Undiscovered.     !   :::::
   : Data: On Irc #Asciiers Channel.        |   :::::
  __:_______________________________________________ _:   :::::
   !                            :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
      ______ ______.____   .______________._____  .______.
    ._/__  /_\ _ |  /______|  _  / _  | __/___|   _|_
  .____| _/ /_  / |_____   |  /___/ /  |_ \|  |_  \_/____.
  | t^|__\____/ _______/  /_____l____\ l________/ ______|/_____|ja! |
  |                                  |
  |         Respect & Greetings to my freunds         |
  |                                  |
  | Slime! · Mogue! · Muad'dib · 243 · SpeedDevil · Dartagnan · Folar! |
  | Misfit · Booya · Looookaz Mt · Slurry · Legazy · Anthrax · Wise-k! |
  | Trance · Shocke · Dino · Dora-Mae · Satans Fire · Shellshock · 3o3 |
  | Citruz · Eskoe! · Lucky Strike · Converse · Speed Devil · Cindy R. |
  |                                  |
  |   And do i need to mention my Soia & Jediarts Homies!, LOVE!   |
  l____________________________________________________________________|
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               :::::
                               ·:.·.
                               ··.·.
                               ..·.:
                               .·.,·
              THAT WAS A BUM RUSH!        . . ·
                               `:.:.
                                ·..'
                                 ·[eof] A F I V E N O D E R L O C A T E D S O M E W H E R E I N S W E D E N

    ________ _____:_____ _____   ________ ________  _ ___________
  ____\ ____/_|  _|   |_  |____\_   /__\_   /____       |
  \   ___/  |  \_   _/  |  _/  /  /____/  / sYSOP:cYCOS ·
  /_______|___________|_____|__________\ _____\______________\
         _____     ________\/ ________ ______   ______
         |   |.________\ _  /___\_   //   /_____\_  \_
 · fUTURE wORLD! |   ||      /    _/  /   /    /   /
 |___ __________ |_____/\   _____________\ _____\__________________/
            \______|cDr/m's   \/

  rUNNING oN A A4000 wITH 4.8 gIGS fULL oF dA lATEST aMIGA & PC wAREZ

  nODE#1:+46-16-147655 nODE#2:+46-aSK-eLITE! nODE#3-5:+46-TELNET-SLOTS!-----------------------------------------------------------------------------
                        __ ______
._________ _ ________ _ __ ____ _ ________ ___ \    /________ _ _______
|  __ _/_ _ _ __ /  //___/_._ _ __ /  \ \   /_ _ __ /  __ _/_
|  \   \_\\____/_. ///   |_\\____/_.  \_·  /__\\____/_.  \   \_
|  \   /    | ///   |     |   /  / |     |  \   /
l_____\____/_________|/·/_______|_________|____/\ / l_________|_____\____/
------------------------------------------------ \/ -------------- gZ!/hNY --
              1. +46-215-XXXX
              2. +46-215-XXXX
              3. +46-215-Soon
              4. 194.aSK fOR tELNET
              5. 194.aSK fOR tELNET
-----------------------------------------------------------------------------[wL!]===============[ the brightest flame burns quickest! ]===============[wL!]


 .---------------------------------------------------------------------------.
 |  ___. __ __/\ ___________.______ ___: __/\ ___ .__ ______ ______  |
 |  \_ || _)\_ \/ ___/   |\_ __/ \_ | \_ \ \_ \| _)\_  \/ ___/  |
 `---/ || \/  \___ \\_/ |/ _)_ / |/\/  \/  \ \/ \  \___ \----'
 .--/  /\  \ /\ \ l  \/  /  l \/  / \ /\ \ \  \ l\  \ l  \---.
 | \___/\___///____\____/____\______/\ _____\/____\_|\___/_______/_____/  |
 |                   \/dZG                 |
 `---------------------------------------------------------------------------'

 date of arrival: 20-Sep-96            time of arrival: 07:33:56

[wL!]================[ you can't be what your idols are ]================[wL!]


                             [-AquaAdder v1.0-]

.--------------------------------------------------------------------------.
|  .   __                               |
|_ _|______\)\                               |
| s| . \:|) )_________                          |
| c|\ .. \/ / ______._)  · __ ___ __ __ __ |__ __ __ __ __    |
| _|:\ ./ ( (____)  --- |( ) | (--'( (___| )(__|( )`--|(--' ---  |
|  |¯¯\_  _) (___)         ¯¯¯       `  /__| ¯¯¯    |
|    ¯\______(_)                            |
|           - --{ InterChange.. 'It's Always Been There!' }-- - |
|                                     |
`--------------------------------------------------------------------------'

                             [-AquaAdder v0.4-]
[0 p       _aµæÆØØØØØØØØØØØØØMæw
     aæØØØØØÑ@@@P°°'¶¶¶@ÑÑØ®Ø#æwµw___    Node 1 + 32 - 16 - 23 59 62
    _æØ@P°''¯        ¯'¶¶ÑÑØØØØØæw_   Node 2 + 32 - 16 - PRIVATE!
   æØ@'               ¬¶ØØØØm_  Node 3 Telnet 193.75.128.XX
   Æ#         µ        ¬¶@@#Ø   Node 4 Telnet 193.75.128.XX
        ææææw_  Øѵ_         ¯  __             |
 ØÑæmw_    æØØØÆMÑÞ  ¶Ø®Ø_ aææææææm   _aæÑØØØæm_            |
 ¬0ØØØ#m_   ØØØM#ØÑw  ¬¶ØØK ¬2ØØØØP'  ÆØØ#°''¶#Ø#_   Ask [FRaNKy] <-'
 ¶ØØØØØÑm_  °ØØ ¬¶Øb_  ¶ØØKÆØØØ#´ æ, ØØ°_ØÞ,æ¬ØØØL  on IRC for IP !
 ¬#Ø#Æ@#Ø#m_ ØØ&_ °ÑØK  ¶ØØØØ@'  °XØNØF ØP_ØP ØØØÞ
  ¶ØØØ_ ¬#ØØK ¬#Ø#m_ ¬ØØr  æØØØØÑw   °¨Ø&  ØF æØØ#_µ,
  æø®Ñ#___ØØØÞ ¬#ØØØØØØP _æØØ@'¶ØØØ#w   ØØ& ___ÆØØPJØØhæc
 æ ¬¶ÑØKaZe!ØØ'  ¬¶@@°  °@@¯  ¬¶ØØØÑ   ¶ØØØØØØØP'_ ¯ ¯
¬@  ¬°°°°°''____  _       ¬¶F    ¬¶@@P°' Ø#  _______
 _____  __ææØØØP [email protected] _____    ___   _a_µ ___°'  `@@#ÑÑѹ
 ¶MÑÑÑ  `¶WØØP ØØ jØØØØØØK _æÆØØØØæw  æØØØ@ JØØØæw¸ ¶ØØØ#
_aµæ#   æØØØØ@  ¯ æØØ°°°¶Ø# ØØ#°ÆØØØع  ØØE JØØØ@@F
JØØ'  µµÆØØØØ@   ÆØØF ¢#JØF Ø# °°°'   #Ø#w ØØØF
 ¯¯  '¶ØØØØ° µ JØØØ  ,ÆØ  Ø# ¶ØÑæµ__ _ ¬¶#ØÑØÑØQ  BAD KARMA LEADER HQ
  _   ¶ØØm_JØK JØØØ_ jØØ´  ¶ØK  jØØØØØ# ____  ØØm  SMOKEY  BELGIAN HQ
  ¬ÑÑ   ¬ÑØæØØ_ ¬ØØØØØP   0ØMµÆØØØØ´ æØ@@'  ¶ØØL PURPLE TURTLE   HQ
  ¬°_    °ØØØ#__¯¯¯¯__   ¬ÆØÑØØØØ'  #ØWæwµµµæØØL
   ÑÑw_   °¶ØØØL  ¬## µç   ¬°°°¶   ¬¶ÑÑÑÑÑ#M¶°
    ¬¶Øm__  ¯¯¯    ¶'         __
     ¬¶#Ø#m__              _æØØ
      °ÑØoTL#ÑmµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµææØØ´
       ¬°¶@@ÑÑÑ@#############ÑÑÑ@@P°¯
[1 p   
     /          iNDP PC HQ            \
     
     \ A4000\040 1500MB DiSk SpACe /X 4.xx FAST! 0/1 daY'S /
      
     / -----»> AMiGA - SNES - PC - REQUEST!- PSX - <«----- \
  _________ ________ ________ ___  __ ____.___ ________ ________
  \____  /_ \_ ____/_ \_ _ /_\_ \ / /_ \_ | /_ \____ /_ \_ . /_
_ __| / _  \ / __/  \ / _  \ \ \/ / \ / |  \ / /  \ / _|___ \_____
\\\_|  /  V     V  |   V \ /  V  |   V /   V ____/ \___/
  |_________A_________A___|_____A__\/_____A_________A_________A___|______/

             O- - bERMUDA hOLLAND - -O
    ________ _______ ____.  ____.  _______ _______ _______
    \_  | \ \_ __ /_ \_ |__ \_ |__ \_ . /_ \_  /_ \____ /_
_ _ _____| __|  \ / /  \ / / \ / / \ / _|__ \ / .  \ / /  \______ _ _
 \\\\____| \__  V /   V    V    V ___/ V  |  V /   \____////
     |___|____A________A_______A_______A___|____A___|____A_________/

         500 user's in base .!! AnD GOOD traders
          
     /      sYSOP!tRIANGLE   InDePeNdEnT PC HQ        \
     \ CDROM SONY CDU-76S RP 4SPEED 'SCSI* ALL PORNO FOr fREE LEECH* /
     \  *sTAFF \ .fLASH/FLC zAnOk/MYT/ROY/CRx..JUNK/MYT     /
      
              /join #bermudaNL on irc .!!\
       \ NODE1: +31-ONLY INVITED Us RoBoTiCS COURIER V34 33K6 /
       / NODE2: +31-ONLY INVITED Us RoBoTiCS COURIER V34 33K6 \
       \ NODE3: TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200/
       / NODE4: TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200\
       \ NODE5 TELNET#sTATIc#### FrOm 22:00 Until 00:00 19200/
       \_____________________________________________________/
           -^(· FastAdd v1.1 by nIKE '94! ·)^-

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 .__.____.______ _  ___. _______.___
 | | _ |\ _ /.\\).__\_ |_\_ / |_ l____.
_| |_ / |_ / |  | _//| _/ /_ _/___  |
\___|/____//____|___|__\__|_\___/__|  /___|
 |                   |
_:| tRiViAL, tRiViAL pLEASE tELL mE wHAT |_
\|| iS pOWER?. '-' iT iS sAiD tHAT pOWER |//
 |iS tHE aBiLiTY tO bE a jEDIARTS MEMBER|
 |                   :
 | tRiViAL/jA! giVES yOU: oRDER oDONATA |
ArtistTrivial
TitleoRDER oDONATA
Date01 Sep 1996
Views297
Download ja!-t^o1.txt
Viewon ASCII Arena