AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Devil Made It!" by Trivial of Low Profile
 [sOf] [·tRiViAL/lP!.pANzErKnAcKErz.sOiA.dMi.fAR.kMA.OS2M INC.IA!.KRZ·] [sOf]

   ¶r NØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#ØØØØØØØØØØØ#µ,_      I
   ¬µØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#P°'___µ,_ ¬¶#ØØØØØØØØ#Æ\ da doped 1
    ØØØØ@ØÑØØØØØØØØØØØØØ#@@@ÑØØØØØØØØ´ ,gæÑØØØØÑL  ¬#ØØØØØØØØMK familia U1
   \µØØØ  ¬ØØØØØØØØØØ#,æ€Ñm_¬¶ØØØØØ´ '¯¯  ¯¯¯°·  MØØØØØØØØØ/    ¢µ1
   ØW1   '°ØØØØØØØØL¬@°~ - ¶ØØ@  +   ¸   ¬  ¶ØØØØØØØQç    \¼Ø1
¸,(_µ_¨¶# ¸ _¸ '#ØØØØØ# _µµ¸  ¬'¸¸¸¸__  4#  ç ' 'JØØØØØØØѸ ¸  ¾µØØ1
ØØØØØ#_ #K  ðØ&,#L¬#ØØØØØØØØØØ#_  *¶*Ñ*ÑØØMµ_   JMm___ÆØØØØØØØØÑj¯ ¹ jÆØØØ1
ØØØØØØÞ J#\ ¶MEWØ0Ø#_¶ØØØØØØØØØØ   ___  ¯76*¸    ¬°ÑØØØØØØØØØ® p_$ÆØØØØ1
ØØØØØN    ÆØØØØØ#¬ØØØØØØØØÑ´  µ*¶¶¶M#&µ_ ¤/     ¬¶ØØØØØØØ#® WÑØØØØØ1
ØØØ#    _¸_¬Ñ#ØØØØL0ØØP µµ_  ï°_µµµµ__ ¬Øm  ´  -._   ØØØØØØØØ®ÆÑØØØØØØ1
Ø@M¯    ÉWØ&_¬ØØØØ#_ØØL ¬¶°  -MØØØØØ__ ¬¶Q _  ·,_- _ÆØØØØØØØØÑØØØØØØØ1
/     ¸ÀÆØØØK¬¶ØØ#Q¶Ø  __ _µµØØØØØØØØ€ Jج5_  ¬¶xL °ÑØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
     aMØØØØØ#m¬¶Ñ@L¶  ¶®ÆØØØØØØØØØØØØQ ¬M_     ._ ¶ØØØØØØ®ØØØØØØØØ1
lOw   'ÆØØØØØØØ´µ€€wµ__  °°2ØØØØØØѶ¶ÑÑØ _¶#    ,_   ¬ØØØØØØØØØØØØØØ1
     jØØØØØØØÞæØØØØØØ@_ /\ÆØØØØØØ_µæ€Þ , V#    ¶#r   0ØØØØØØØØØØØØØ1
 pRofIle ¶ØØØØØØØ ØØØØØØØØØM_ÆØØ®M#ØØØWMØØØF 1Z'     ØF   ÆØØØØØØØØØØØØØ1
    =ØØØØØØØ# ØØØØØØØØ#®W^ØØØÑÆØØØØÑWÑ@ JÇ ,     j   gØØØØØØØØØØØØØØ1
 1997  ÆØØØØØØØ# `ØØØØØØØØW®M#ƶØØØØØÑ®M'¯ Æa     ,#  JØØØØØØØØØØØØØØØ1
    0ØØØØØØØ# ¬/ØØØØØØØØØØØFJØØØØØØØ´ µM/    _µØØw_µÆØØØØØØØØØØØØØØØØ1
    wØØØØØØØØ# QXÆØØØØØØØM'JÑØØØØ@°  g# _   _¹ ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
 _,xfÆÆØØØØØØØØØØ gØØØØØØØد  _¯¯__,,w gØK¹  ,Lã# ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
_®ÑØØØØØØØØØØØØØØÞgÑØØØØØØØF æØØØF_®SÑ@ µM¬.   ¬/¹', ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
®ØØØØØØØØØØØØØØØØÞãØØØØØØØF JØØØKãØØØK /0E    ãÑNÞ 7ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØF
ØØØØØØØØØØØØØØØØØQ ØØØØØد I_¬¶' ÑÑP¯ ¶P'     ¯ ,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@
ØØØØØØØMM4MØØØØØØç¶ØØØØØ J1     ~       æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@0
ØØØØØØ°~  '°ØØØØØ# ¬#ØØK á1    _        ¬ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØQ
ØØØØØÞ¹   JØØØØØ_\_  _æ@   æØØØØÑm___      ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØM¯
ØØØØKY    ,ØØØØØØ_°MÑÑ#°   `¶#Ñ@ØØØ&¬#w     JØØØØØØØØØØØØØØØؾ
ØØØØL¸    JVØØØØØØK  ¸æµÆØØØØØØØØØØØØ#¬ØL    JØØØØØØØØØØØØØØØØ@


      [ IRC.XS4ALL.NL · NETWORKIN' FOR THE JUNKIES 1997 ]


          E L I F O R P · W O L · 7 9 9 1


   dER nOMeD · eDALBEXA · nOMAr · lAiViRT · tiFSiM · oRROz · sOTARTs


          o n e - b i g - 1 8 7 - f a m i l y

             8 b e c a m e s e v e n
 ._ __| ______ |     _______-. | ______ |     ______-. __
 |  |/______) |_______) (_______\| |/______) |_______) (______\| (______
 |_________ __________________________ .               ---'
                    |
 tRiViAL hANgIng hEs pRO iN wEEdhOUSe | wAS wITh lOW gANgSTARRs rAMoNAs
 iN cENtRAL bRONx. hAD rEALLy dEAl   : lOCATEd sOUtH pARk wE dIz bIg gOIn
 oN tHE rAMoNa aXeBLAdE 520 oF aNd   . aT mOm. aNd sTOLe kILOes wEEd 2
 kiLOEs lSD. hAd sToNEd mONtHS mAYbE  ! oF wE bEEn fOR oR eVeN rEALiTy nOT
 yEARs, dID eXiSt. thE wARehOUSe nEXt | iN lP! lOCAtEd tO pLAzA cRoWdED
 tHE wAs wiTh wRiTErS tRiViAl tO bIg  |_ _ sToNEd wiCh iNvItEd a jAm
 wiTh dRuGs cANs. tHE tWO miSfIt    _/// fReE aNd fOR lASt wEEKs aNd
 stRAtOs pLANNed dRiVeBy, tiMe sOs   : hAd aNoTHer tHiS agAiNsT lAmEaSSeS.
 zEuS bUSy nEW tIREs tHe sCiENcE vAn. | wAs dEvOLoPiNg hAkKApELiTTA tO lP!
 dEmOn lASt bUt bAck a hOuR lSd iN   | fiCtIoN rEd diSSapEArEd wEEk cAMe
 iNdiA. aTLaSt wErE gAtHerEd rEADY   | fROm 218 lOnG tRiP gOA wElL wE aLL
 tHE dRiVeBy bY hOWs aLL eNd jUst bAKK . aNd fOr pHAtTEsT sEEn mankInD. iT
 yOu'vE tHiS rEAdIng tOtALy aNd iNTrO- ! gONNa ? siT aNd iF coME fAR tHiS
 yOu'rE sToNed aNd iF yOu lESs 18   : uSelEss wACkEd dUcTIOn eiTHeR oR
 pIpEs eTc eTc pEr tHeN piEcE hI    : sTuPiD. rEmEmBeR sMokE tHAn bONgS
 dOpEd sHit bEcOMe uSElESs gO sOMe hItS. jOiNtS eTc etC dAy tHiS oF qUAliTy
 tHe oVEr oUt wACkEd nATuRALLy aXe   : wILL tOTALLy sO gEt mORE frOM
 anD pRO  .              : bOng. aNd tRiViAl, & stONed mUrDerEr
 ..........:. .            : lO' mEmBeR. .. ..... .
      :              :
     .:...........................:............. . .............. . . .
                    :
                    :
                    :
                    |
                    :
                    .
                    !
                    |    KIRVES MURHAAJA ATAKKI
                    |_ _ _________________________ _ _ _ _
                    _//
                    :
                    |
                    |
                    |
                    .
                    !
                    :
                    :
                    .
                    :
                  _ __:__ _
                 ._//   \\_.
                 :  i n  :
                 |cooperation:
                 |  with  :
                 :_ _   _ _|
                 // _____ \\
                    :
                    .
                    |
                    |
                    :
                    |
                    |
                    |
                    |
                    :
                    :
                    .
                    ·
 O N E S M O K E 2 M U C H  I N C :
 ___________ ________________________ _|
                   \\.
                    |
                    .
                    :
                  _ __:__ _
                 ._//   \\_.
                 :      :
                 |  a n d  :
                 |      :
                 :_ _   _ _|
                 // _____ \\
                    :
                    |
                    |
                    |
                    :
                    |
 wwwhOOOOAaaaaaaaaAHhhh lSD      |
                    |
                    |
                    :
                    :
                    .
                    |
                    |
                  _ _|
                   \\.
                    |
                    |
                    |
                    |
                    :  LOW PROFILE DOPE PATROL 1997 A.D
                    ._ ________________________________ _ _
                    .//
                    |
                    :
        _ææw_ __      _æÑ#
       _æ@''°Ñ#µM#L   µ_ _dwØF Ø
    _____ _ØK _µ_ °Ø ¶#_ ,æM0®ØF¶Ø J#
   µÑÑÑÑØæÆF æØØØø ¬Þ 0Q Æ# ÆMØWÆ# ØÞ
   Æ#   'ÆÞ ¶#ØØx ¶¸`Ø_ ØF ØNF¶Ø´JØ       ____µµµµµµ__
   ¶Ø_¬ØÑw_ ]µ_ ¶#ØL # ¶#jØ JØØ á# ÆF    ___µæØØÑ@@¶¶°°°°¶#
   ## ¶ØÆ# ØÑNµ_ ¶#_¬L¬#Ø# ÆØ# ØÞJØ   __µÆØ#P°'  _______æ#
   JØK #Ø# JØ '#Nw 9 ¶ ¶ØÞJØØ JØ Æ# _µÆØ#°'  __ææÆØØØØØØØØØ
    0& ¶Ø´ JØ ÆF¬Q_ JL 0 ÆØ# ÆF Ø_aÆØP' _.aæØØØÑ@¶°''
  _ ¬ØQ ´ á#_ÆK [email protected]#Q__Ø_¬ ØØÞJØ JØØP' __µP~  °#W_
  _Mæ¸_Ø@ _Æ l#Ø' æ# °¶#ØQ JØØ Æ# Ñ' __æØØF aæmµ_ ¶#_
 áØ 0ÑØ° _ØØL¬° ÆØ   ¶Ø¼ÆØ#_Ø  _µØØØØ JØØ@0Ñ_ ¶#
 ¶# ¶P _æØM##___Æ@    ''#°°Ø# _æØ°°¶@ÑL ¬¶ØwÆ#_ 0&
 JØÞ aØ#~ ¬°¶ØØ°     ,dM#æØL_ØØ# ¸_ ¬ `_ ¬¶ØØ#_¬ØL_     ,_
 ¬ØQæÆØ°         Ø# °ÑØØK¬## ¬0æ_ ¶#_ ¬¶Ø# ¶##b_   æ@#Q
  ¬'#°          ¶Ø i_ ¬¶#w¬## ¬#Ø#_ 0ØQ_ ¬#K L °#Ñ_  dØ Æ#
          _µ___  JØLJÑw_ ¬¶#ÆØQ `#Ø# ¬#Ø#µ_ ¶ ¶µ_ °Ñm__ØÞ Ø´
      _#w_ aض¶@Ñ#w_ Ø# 0Ø#W_ ¬¶ØØQ `#ØL ¬#WÑѵ_ JØÑw_ °#Ø@ ÆF
      aØ ¶#WJØL__  °¶#ÆØ J#¬¶#mw ¶#Q `ØF ¬##2ØN_Jج¶Ñµ_ ° ,Ø_
      0Ø  ¶ØØNØØ&_ _ ¬¶ØL ØLµØP _ ¶Q ¬ J# ¬0ØÞ¶ØØ æP¶#g ¬¶#_
      0Ø B_ ¬#ÑZ'¶#¸]W_ °# 0Ø@~ _ÆØ#w_Øw ÆØ#_ ' Æ# JØ JØØ ,_ °#b
      ÆØ 0Øm_ °#b_ØE ØØk °_`~ _ÆØF3ØM#Ø@ Jب¶#µ_æ@  ØF ØØF Ø#µ_JØ
      7Ø 0#¶#®_ ¶#Ø1 جØK i aÆØMØ& #Læ@ ,Ø´ ¬'*#´ JØ JØ# Æ@¬¶ÑØ'
      7Ø Æ# ¬¶#ø ¬¶FJØ ¶ØLJ 0Q 0# ¶ØF ,Ø´     ØF ØØ _Ø __ƵæÆØØæmµ_
      ¬@M#  °#Q_ á# JØÞJ¸]# JØÞ¬' µØ'     JØ JØF ÆEaæØÑ@P°'''°°¶#
           ¶Ø&_Ø´ ÆØ_Æ#Ø'  Ø# _Æ#´      ØÞ ØØ JØØP' ____µµ___J
           ¬'¶¹ ¬°¶# °  ¶#WØP      dØ áØ' @' __µÆØØØÑ@@ÑÑ#Ø
                    ¬~       ØF Ø#  _æØØÑ°'    ¬
                           JØ_æØ´ _ÆØ@°
                            °°Ø# µØP~
                             ##d#~
                              °

  [ Devil Made It · A Lsd/Weed/E/B/Speed Production · Devil Made It ]


              Gees, Iff2Askee suxx


        s p e c i a l g u e s t a p p e r e n c e

                k R s o N e
             s N O O P d O G G y d O g
                  a n D
              f A t b O y s L i M

 ·[ Okeee, its been 7 months since the last entry on this collection
  im over at trance's place, fukkin things up and checkin' the booring
    scene.. okeee, 'nuff said. All lo'pro homies, i love you.. ]·


                       ._____
       __________._____. _______  _____|   :_______
    _____/\     |   |/  _  \./   /   |   /\_______
  ____\  \ \________|   |_  /  |   /|   |_____/ /   /____
 /\  \____\/_    |______/________|_____/\_____|   \/______/  /\
 / \____\   /________/             \_______\   /____/ \
 \ /  /____/       aXEbLAdE · sTRATOs!       \____\  \ /
 \/____/     tRiV · rAMoNA · mISfIt · rEd d · zORRo     \__·_\/.
  __: ._______  ________     _____   _. .________ _____  _:   .
 · /_/\ |  _  \./ _  /______ ./  /_ ___\|_ |    / ._  \./\_\ ·
  \_\/ |  /  |  /  /  _  \|   \//   \|   / |/  |\/_/ _:
 :__ . | /_____| _/  /.  /  |_   \.    |_  /. /_____|  /_/\·
 /\_\ · l___\ l___\_____|________:/______|_______|/_____|______\\  ·\_\/
 \/_/ :_                               _: __:
   /_/\  ______________________  ______________________    /_/\/\_\
   \_\/  /           /\ /\           \   \_\/\/_/
      /_____________________/ /t^\ \_____________________\
      \_____________________\/ lp!\/_____________________/

       s  .  t  .  u  .  d  .  i  .  o  .  s

     Next time, when ya think yar safe in your backyard.....

              _ __ ______.  .______
  __        .______\\\    :  |   /.
 .))/________________:__      ___:____:_ .  |
 |          :           : |_ |_ _ ____________ _ __
  o1. u p l o a d ! : o5. top downloaders : ./ .//
  o2. d o w n l o a d: o6. last callers  : |  | o8. logoff
  o3. w e l c o m e : o7. system password :     o9. goodbye
  o4. top uploaders :---------------------:     1o. hf+lfc+dc+dd
 ---------------------: 11. Etuna boys   _:____ _______ _______ _
  16. Lo'Pro  _ _ _: 12. buy & sell   :
  17. Outbreak \))\\. 13. s.r.r.o   _ _: 14. f u n g u s
  18. Outbreak   _|______________ __ \\\: 15. urban native
  19. ganja    ___:          _|____ ___________
 - ----------------\. 2o. aMiGA        :
          | 21. iBM/pC       :_
          -:-------------------- ------\\

 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: uPLOAd
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -
    ·
    :
   .. :............ . . .                    ·
    :                        . . . ....: .
    :    _________ .__________           ___   :  ____
 ._____ :_____./ _   \|     /___________  _______\ \. ___:___\__ \.
 |   \|   |  /    |    /   _   \./  _   |/    _/ |
 |_     _| /________|_   /_   /   |   /   _|_    \_ |
 /__________\:___\    :/_______/_____________|___________\:/____________|
    :                             ·
    :   bLa bLa · wEEd fOR fREe · bLA bLA, rULEs bLA bLA  :
    :                             :
    : bLa bLa · pULL tHE tRiggEr fiNgER bLA bLA, bLARgH hUMMMs :
    :                             :
   ..:.................................. . .[t^] ...............: .
    :                             :

 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: dOWnLoAd
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -
            ______
          _µæÆØØØØØØØÑmµ_ t^/lP!  ___  _____  ___.    _______
        _æØØØØØØØØØØØØØØØØæ_   ____\_ \./  _ \./  |_____./  ._ \.
       aÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÑ_ ./  _/ |  / |  |\  |  |/  |
      _ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØx |   \. _:  /  |_     |  /  |
      æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK|______|_\:_______:/___/\____|___/_____|
     ¸ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK  .____________   ___     ___
    µØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK |   / _ \. ___\ \. ______\_ \.
    µØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ_ |   /  /  |/ _  |/   _/ |
   µØØØØØØØ#P'¯   ¯°#ØØØØØØØØØØØØØØØØ# |_  /. /  |  /  _|    \. _|
   æØØØØØØØؼ__     ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØL:/____|_______|_______\:________|_\:
 ØØØÑØØØØØØØØØØØØF     #ØØØØØØØØØØØØØØØ# ------------------------------- --:
 ØØØØØØØØØØØØØØØP     ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØL  (· lEEcHiNg rEgULatIOnS ·)   :
 ¶ØØØØØØØØØØØØ#      ]ØØØØØØØØØØØØØØØØ# ---------------------------------:
  ¶ØØØØØØØØØØØ      7ØØØØØØØØØØØØØØØØØ iF yOU'VE gOT a diSaBLEd rATiO :
  ¶ØØØØØØØØØ´      ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØL  tREAt iT wITh cArE. otHErS  :
   #ØØØØØØØF       ØØØØØØØØØØØØØØØØØØQ jUSt sTiCk tO yOuR rAtIo aNd  :
   ¬#ØØØØØ@       JØØØØØØØØØØØØØØØØØØ# rEmEmBER tO giVE sOMe aSwELL  ·
   ¬ØØØØ#       ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ                 :
    ¬ØØØ        '''''''''''''':'''''     .tHE mAnAgEmENt.    .
     Ø               -:--------------------------------------:


 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: wELCOmE
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -

                                     ·
       _µæææµ__                          ·
      µØØØ@¶¶ÑØØm_  . ..:................................. . .....:. . .
     ,ÆØP    °##,   :                     :
   ,æ ,Ø#      ¶°   |                     :
   Ø# ØØ          :                     |
  JØF JØF_____ ____ .________| _______ ___   _______  __ .____.____:____
 _ JØL 7Ø   /   \|  _  /    / _/_____/  _  \./ \|  |  _  /
 `Ø JØL 7Ø  /\     /  /_   /_ \|  /.  /  |   . _|  /  /_
  ¬ØQ JØL __/\_ ____:________/_______/_________|________|___\ |__\:________/
   ¶Ø #&          |                \|    |
   ¬ØQ `ØQ  t^       |                     |
   ¬´ `##w    _Æ#    |                     :
      ¶ØØæµµææØØ@´    |                     |
       °¶ÑÑÑ@°'     !                     |
                !                     |
                |                     :
                :                     :
              . ..:....................................... .:. .
                ·                     :
                                     · ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: tOp uPlOAdErs
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -

       .   _________ ____________ .__________    ·
       ·   _\    /_/  ._   \|  _   \.   :
       -:-- - \     /   |/    |  /_______| - - :-
       :   /_________\______________|____\      :
      t^:                        :lp!
 __. __ .____:___ ._____________  ______ .______  _____ .___:___  ___
./ |/ \| _   \|   / ._ \./  _ \|  _ \./ _  \|  _  \./ /____
|    | /______|   /_ |/  |  _/  |  /  | /____|  /__ _|__   \.
l________|___\:  l______/_______|___|____|_______|_____\\: ___/____/________|
       :                       · :
       :    d a - t r a d i n g - k i n g s    :
     - --· -------------------------------------------- --:-- -
       !                        ·
       .


 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: tOp dOwNlOAdErs
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


                     ·            ·
                    -:--------------------- --:-
 ._______              t^ : d a - l o o z e r s ! : lp!
 |  _  \.      _________ ________:___ .__________     :
 |_ /  |     _\    /_/  ._   \|  _   \.    :
 :/_______|     \     /   |/    |  /_______|    |
 ./ _  \.     /_________\______________|____\       |
 |  /  |._____. _______  ______ .____:_  ______ .______  ___|
 l________||   |/ ._  \./ _  \|  _ \./ _  \| _  \./ /!____
 | |/\| ||_  |_ |/  _| _/  |_ /  |  /____| /_ __|__    \.
||_    |:/_____/_______\:__\_____:/______|_____\\ l___\____/_________|
 :/__/\___|  :             :            :
 ./ _. \.  ·             | stick up with the 187 :
 |  |  |               | kids and get executed :
 |____|  |_ _              !            :
 :  l____///             -:------------------------:-

 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: laSt cALLeRs
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -

.___________  ___  ______ ___  ______ .________________ ._____  ___
|   / _ \./ /____\  /_ _/___/  _ \|   /  / _ \| _ \./ /____
|_  /. _/  |_   \.   / \  \. _/  |_  /.  /. /___| /_ _|__   \.
:/____|_\____:/_______|_____\_______|_\____:/____|____|_____\\___\___/________|
 -t^------ - -------- --[ da last motherfukkaz on ]----------------------- -lp!
 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: sYsTeM pAsSwOrD
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


                                  ·
                                  :
                t^-·-------------------------------:-lp!
  ____   _______.____. ____  :  _________ ________ ._____ ._:___.
 ./  /_____/   /|  |/  /___:___\    /_  _  \|   \|   |
 |__    \.      |__     \.    /  /   |_     _|
  /_________|__________ | /__________|________\ ________:/____\ .___\:
  ._________  ________--' ____  :   ____  `-----      \|:
  |  _  \./  _  \./  /___:__ ./  /_____         :
  |_  /_____|  _/   |__     \|__    \.        |
  :/____\  :  \______| /__________| /_________|        |
       :   : ._____. ____:___  _________________    |
       |   |/\|   |/  ._  \./ _   /  _  \.   |
       |_  |    |  |/  | _/ ___/_  /  |   |
       :/_____/|______|__________|__\______/_________|   :
                  :                ·
                  : enter system pw at the prompt :
                 -·-------------------------------:-
                  : ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: lOgOfF
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -    .________________  ________  ________ ._______ _______
 ·  |   /  ._  \./   _ \./  ._  \|   /_   /_ __ _ _
 -:- --|_  /.  |/   |   /  |  |/  |    /    ///   ·
 : t^:/_____|__________|_________ |__________|_______\ ______\lp!  :
 :               ---'                 ·
 :        ( visit some of my partners in crime )        !
 .                                  :
 :    välångande stekpanna · xxx-294-22981 · sysop: flott åsa   :
 .  välkamoflerad lakritsfisk · 329-xxx-384 · sysop: ville vingåker :
 !     parasithäckande gåsblåsa · 591-xxx-33x · sysop: dmg    :
 :   avparakulerad racervandal · år-by-boogie · sysop: crusader   :
 -:--------------------------------------------------------------------:-
                                    · ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: gOOdBYe
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -      t^-·--------[ men stick åt helvete då! ]--- ----:-lp!
  _______  _:______  _______ .______ .____.  ______ .__:_. _______
 ./   _ \./ ._  \./ ._  \|  _ \|  _|___\   \|  |/  _  \.
 |   / |  |/   |  |/  |_ /  |  \_  \.    _|  /  |
 l________ |__________|_________:/______|__________|________\: ________|
    ---' :                    ------'------
       :                      !
       :   187 - the finest crime in mankind   :
       !                      :
       -:--------------------------------------------:-

 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: hF.lFc.dD.dC
|_______________\:______\ |_______|____________| foR hOMiE!: tRANcoLiNa
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


                      .______.
  .____.    ______ .___________________|   :_______  ______
  |  _|____ ./ _  \|   /   /   /_   |  _  \./ _  \.
  |_ \_  \|  /____|   /.   /.   /   | _/  |_ /____|
  :/___|   |______\\l______|______|______\   :__\______/_____\\
    :   |              l______|
 ._____:   |_____ .____.  _______ _____________ .______  ____  ______
 |   /   :  _ \|  _|____\   /_   /_ ._ \|  _ \./ _/___/  _ \.
 |_  /:   :  / |_ \_  \.   /   \/ |/  | _/  |__ \  \. /___|
 :/____|   :____ :/___|  |______\______\_______|__\______/_______|____\\
    :   | ----'  |  |
  ____|__ _ | __________:____:______ ------------------------------ - -
 ./  __// |/  _ \.   /_  _  \. hellfire · lightforce · hooligans
 |   \|  |  _/  |   / _/  |data division · digital corruption!
 l______   |___\____|______\__\_____|-------------------------------------
  ._____|  |___ .___ .____. ____   .____. _______  ______
  |  _ \. |  \|  \|  |/  /____ |  |/ ._  \./ ._ \.
  |_ /  | |     |  |_    \|  |  |/  |  |/  |
  :/______| |_________|  |/_________|____|_________|___/  |_. _ _
     |  |     |  |              /_______||//
  _____|__ |___. ____|  |______ ______ ._______
 ./   __// |  |/ _ \. |   /_ _  \|   /
 |   \|  |  |  /  | |   / _/  |_  /. © t^/lp!
 l___________l___|______ | |______\_\_____:/_____|  .____.
 .____   _____ ._____--'______  __ .__ .___________|  | ______  _____
 | _/___ ./ _ \|  _ \|  _ \./ \| \| _  \.  /_  |/ ._ \./ ._ \.
 |_ \  \|  /  | _/  |_ _/  |_    | /____|  /  |  |/  |  |/ |
 :/_______|_______|__\_____/_\_____/_______|___\ /______\  |________|___/  |_
                            l____|      /_____/ ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: eTUNa bOYs
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


  ._____ ______ __ .__  ______  ______
  | _ \_\  /_/ \| \./ ._ \./  _ \.
 t^| /___|   /    |  |/  |  _/  |_ _ e s k i l s t u n a
  l____\\/______\________|___/  |_._\____|//
               /_______|
            .____.        _______    ____
          _ _|  _|_____  _______\   | ___./  /______
           \\\|  \___  \./  ._  \.  |/  |      \.
    b o y s    |   |/  |  |/  |     |_      |lp!
            :___________|__________|_______ |/___________|
                           ----' ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: bUY & sELL
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -                                _
     .____.         _______.       _______. //
    _ _|  _|______  ____ .__\   | ____.._  ./  ._ |
    \\|  \__   \./  \|  \.  |/  ||/___|  |/ |
     |_  |/   |      |__  ____|   |____/  l_.
     :/___________|___________| /____\       /______|
       :                       :
     t^ :   ___    ________ ._______________   : lp!
      _ _:  ./ /____ ./ ._  \|    /   /   :
      \)\.  |    \|  |/   |   /   /  _ _:
       |_ l_    |_ /______|_  /.   /.  \\:
        /  /________:/______\\ :/_____|______|   |_ _
     _ _/                       .((/
      \\\_______________.       .________________|_ .
               :   THE   :        :
               : m a r k e t :
               `-------------' ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: S.R.R.O
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: lACOSTE
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


 ____         _______  _______  ____   ._____. ______________
./  /___ .____ .____./ ._  \./  ._ \./  /____ |   |/   /  _  \.
|    \|  \|  |  |/  |  |/  |     \|  ./   /  _/   |
l__    |_    _|  /_____|  /  |__    |  |_   \  \_   |
 /_______:/________\:______\\ l___/   |./________|_____|\_____\___|_____|
                 /_______|
.______ .____.___. ________ .___ ___. ____  _____  _____  ____  ___
|  _ \|  |  |/  /  /__|  \/  |/ ._ \./ ._ \./  _ \./ ._ \./ /___
| _/ _|__ |  /  /___  \.    | |/ |  |/ |  / | |/ |_   \.
l__\______/__|___\_____\/_____|_\__/__|______|___/  |______ |______|/_______|
                        /_____/  ---'
s v e n s k a · r i k s m o n g o s · r u l l a t o r o r g a n i s a t i o n
   .______  ___ ._ ._________________________ ______ ._______  _ _
 _ _ | _  \./  \| \|   /  / _ \.   /_ _  \|  _  \. (///
  \\ | _/  _|__   |_  /.  /. _/  |    / /  | _/  _|__
   `-\_______/______:/____|____|_\____|_______\_______|__\_______/
 ____ ._____  _____. _____  ____ .___ ___   _____._______. ____  ____
./ ._ \| _ \./ _ |/ _ \./ ._ \|  |/ /___ ./ _ _|  /_ |/ ._ \./ _ \.
| |/ | _/ _|_ / | _/  | |/ |  |_   \| _/ \   / | |/ | |/ |
l______|_\_____/____ |__\____|__/  |___|/_______|__\__/_____\ |______|__/  |_
         ---'  t^  /_____/ lp!         l____|    /_____/
 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: fUNGUs
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: fUNGUs
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -

    - -:--[ f	u	n	g	u	s ]--:- - -
 ._______ :                         :
 |   /__:____ ._____  _________  _________  _____ .____:  ____
 |_   \/   \|   \./  ._  \./   _ \./   \|   \./  /______
 :/   \.      _|   |/  |    /  |       _|_     \.
 l________|____________\:_____/   |__________ |_____________\:/___________|
 ------:---:--- - ------ --- /_______/   `----' -----------:------ - - ---
     t^:                      ·- --:-lp!
     -··                        · ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: uRbAN nATiVe
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: rAMONe
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


                             ·

                             :
      -·-----[ mazz junglaz · urban native '97 ]----·-
       :       .   .            :
  ._____ .__:__  _________:  _|______  __________  _:________
  |   \|   \./  _   /  \__   \./   _  \./   ._  \.
  |      _|  _/  /____ |/   |   _/   |   |/  |lp!
 t^l____________\:  \_________/__________|   \______|______/   |_ _
       :  :  :          :   |    : /________
   ________: __________________________:   |________:_______
  ./  ._  \./  _  \.    /_   |   _|   / ._   \.
  |  |/  |  _/   |     /   |_  \|  /. |/    |
  l____/   |____\______|_________\_____:/___________| __________|__ _
    /___________________ __________________________________________\\\
       :                      :
      -:--------------------------------------------:-


 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: lO'pRO
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: rED dEMOn
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


  ._____ _          _
.___:___________ _____________ /(.____________ .___________________________
|       /   ._   \. |  _    \|   _    /   ._   \.
|_      /.   |/   _| |_ /_________|  _/   /___  |/   _|
:/_____________|______________\: :/___\---- ---:____\__________/___________\:
  :     : :       ·:
  |la'familia| | da releases! :|
  ·----------· ·--------------··
 t^: rAMONa | | lP!-sPiN.tXT ||lp!
  : aXEbLAdE | | lP!-fORU.tXT ||
  | tRiViALO | | lP!-hAtE.tXT |: _
  | zORRO! | | lP!-bOMb.tXT .///
  | mISFIT |-: lP!-LpdS.tXT ::
  | rED dEE! |  lP!PlAiN.lHA |:
 _ _| sTRATOS! |  lP!-uZI.tXT |
 \\|----------:_ lP!-lET.tXt |
        :/: lP!-iNDI.tXT :
         : lP!-hO!.tXT :
         : lP!-rESP.tXT |
         | lP!-fATS.tXT |_ _
         | lP!-oOC!.tXT _((/
         | lP!-n4L!.tXT |
         | lP!-iNSU.tXT |
         | lP!-fS.tXT  |
         ! lP!-2xWP.tXT :
         | lP!-dEDi.TXT |
        -:--------------: ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: oUTbREAk
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: tRANCE!
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -                                      ·
 ______  __ .______________.   ._________________  ______ .____. _____:
./  ._ \./ \| \.   /_  |_____|  _   / _  \./ _  \|  |/  /:
|  |/ |   _|    /  |__  \. _/  /_ /_____| _/  |  _/  /_:
|_  /  :______\:_______\  |/  |_\______/______\\___\_____|___\______/:
:/_______|-[outbreak!]--l___________|t^--lp!-------------------------------:
                      bla bla bla bla bla bla bla bla :
                   · · ---------------------------------·
                                      : ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: Outbreak
|_______________\:______\ |_______|____________| fOR hOMie!: tRAncE!
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - - ._
 |._________________ ____.
 |           :·___________  _____ ._________________
 : DiGiTAL CORRUPTION :/  ._   \./   \|   \.     /_
 : HELLFIRE · HOOLIGANS |_  |/   |       _|     /t^ lp!
 |   DATADIVISION   :/____________|_____________\:__________\
 |_   LIGHTFORCE   ||
 :/_____________.____.__:|
  ______________|  _|__:|_  ___________ _________  _________ .____. _____
 .\       |  \__  \./  _   /  _   \./   _  \|  |/  /
 :       |  |/   |  _/  /____ /______|_  _/  |  _/  /_
 |       :___________|____\_________/__________\___\_____|___\______/
 |           ||
 |_          _||
 :/____________________\:·

 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: gANjA
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -           g a n j a     _ ________ _
         _ _:_______ _________\\
     ________ \\:________  _________  __________. ________
    ./  ._ \./  _  \./  ._  \. \     |/  _  \.
    |   |/  |  _/  _|   |/  |__\    _|  _/  |
   t^ l________ |  \_____\:_____/   |__________\:  \_____| lp!
       -----'_____:     /________________________:
           :  _ _________ _ _ __   :
         _ _:  _\\       //______:
         \ \____\  d i g e s t


 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: aMIgA
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


               t^ __________ lp!         ·
                ·     ·         ----:-
   ____:____  ____ .________|     : _________  ________:
  ./  _  \./  \|.   /|     |/   ._ \./  _  \.
  |  _/   |   _ |   _|     !    |/ |  _/  |
  |  \______|_____\ |______\:     :__________ |  \_____|
  l_____:      \|  ___:     :___   ---'_____:  :
     :  the official  \        / amiga conference :
     :          \       /          :
     -·----------------- - \      /--------------------:
                \     /
                 \    /
                 \   /
                  \  /
                  \ /
                   \/


 ________ ._____.______ .________ ____________
./    \|_  |   \|._   /.\__________/.
|    ____/  _|   _ |    |      | piEcE sAyS: iBM/pC
|_______________\:______\ |_______|____________|
 t^----------------------\|--------------------- ------------ - ------ -
 [D] e V i L [M] a D e [I] t / t R i V i A L / l O ' p R O / 1 9 9 7
 - - ------- - -------------------------------- - -------- - ------- - -


            .______.
        .________|   _|_______ ._______ ._______. _ _
       t^|    |   \__   \|    \|.   ||///
      ·---:    |_   |/    |_   _ |   _:---·
      |lp!l________:/______________:/______\ |_____\:  |
      |   _ _ .____________  _____    \|     |
      |   \\\||  _    \./  _/________      |
      |     |  |/    |  \     \.     :
      |     |_ /_________|_       |     :
      |     :/___\    :/______________|     :
      |                         :
      :   t h e i b m / p c c o n f e r e n c e   :
     -:-------------------------------------------------:-


               [ 'nuff for now ]                         .________
                         |    /_.
      ___________________________________. |     |
     ._\                 | |     |
  .____ |  lOW pRO hISTORY .____      | | aRTISTs |
  | _ | |   . _ _________ _| _ |_     | ·_________·
  | /_|___ .___\/_\.  _  \\. /__/  .________\.  _  \ .____ ___
  |  _ /_|   /_|_ /___/_|  |____|  _ /_|  /___/_|  /  /_
  |_  /   _    _'---   _     _  /   _  _   _  _ /_
  /--(_____(/------(/____(---(/--)_____(/--------(/---(____(/____\  (
   rDm .                  | |     .  /_______/
     | lP!-dEDi.tXT   'bRING dA pAIN'  | | rED dEE |
     | lP!-sPiN.tXT 'lET dA rECORD sPIN' | | tRiViAL |
     | lP!-fORU.tXT 'a tASTE OF pROFiLE' | | tRiViAL |
     | lP!-hAtE.tXT    'H A T E'   | | rAMoNe |_ .
     | lP!-bOMb.tXT  'bOMb thE sYsTeM' | | Misfit |//
     | lP!-LpdS.tXT  'La Pusta deL SoL' | | rAMoNe /
     | lP!Plain.Lha     'Plain'    | | ZorrO /|
     | lP!-uZI.txt     'DriveBy'   | | ALL  |
     | lP!-lET.tXt   'Low end theory' | | rN!-aB! |
     | lP!-iNDI.tXT   'iNDIVIDUaRT'  | | rED dEE |
     | lP!-hO!.tXT   'Unnamed Fukkup' | | tRIViAL |
     | lP!-rESP.tXT  'Blunts, Pieces ..' | | rED dEE |
     | lP!-fATS.tXT  'For all that Shit' | | Misfit |
     | lP!-oOC!.tXT   ' Out of Cans'  | | tRiViAl |
     | lP!-n4L!.tXT   'Niggaz 4 Life'  | | rAMONe |
     | lP!-iNSU.tXT    'Inner Sun'   | | zEUS  |
     | lP!-fS.tXT    'First Strike'  _| |_rED dEE |
     | lP!-2xWP.tXT   'Devil Made It' \  /tRiViAL |
     _|___________________________________ \_/ ________|


  _ .-. __ __ . ._
 (_|| (_/_(_/_|-`---.
-- -'-----------`-'`--'-------------------------------------- - - -

 rAmOnA mUsHrOOm · oLdsKOOLa sAL uNO · wACKsKOe iNc. · jELLO`mISfIt`bIAfRA
  lO pRO pLAzA sTAfF · mY lOcAL dRUgdEALaz · uRbAN nAtIvE · aXeBlAdE
   rEd deMoN · zEuS · mEtAl aKA sTrAtOz · dA wHOLe fAR cREw pOSSe
   rEpE · bK'S & miC mAnIaCs · dEViL mADE iT wHOLecAR inStiTutIOn
  eX.giRLfRiENdS · wACk · dOSe · daNg · vAN · eLmE · sYt · hOK · dELtA
     mY rAToSbONg · uMAn · dARtAgNAn & hOMiE 243 + sEXkITTEn
    lUCKy sTriKE · cRuSAdER`bOOgEY ( & ) dOWn ÅRbY iNC`cANdYmAN
          wU taNGo · tRANCE · dUM mÖGLIg gNU
           dA bKfAR mERGe · hASh & aLL 187's
 _ .- _ _|.|_._
 (_ | (/_(_||| `---..--------------------------------------- - - --.
`------------------'`----------------------------------------------'
           lOW pRO hISTORY lOGO © rED dEMOn
          bLAbLAs iNSPiRED fROM hOMiEmORtIMEr
       aLL oTHA sTUfF © tRiV 'cHARLEz eSCObAR' lO'pRO


                 OUTTAHERE
   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 lo'profile.______________
 ._________:_ ._     /
 |     / |/    / la' 187 familia!
 |_ t^  /. /________/-------------------:
 :/_________|___\     Devil Made It! :
                      |
  Ho' Triv comeback. 7 months of mental :
        treatment. Enjoy.      :
ArtistTrivial
TitleDevil Made It!
Date01 Jan 1997
Views286
Download lp!-2xwp.txt
Viewon ASCII Arena