AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Money" by Hiro Protagonist of Remorse 1981
( t ) H I S  W O U L D  B E  T H E  S T A R T            o o o 1

     ;), );,i));;+;      ;;;;;,         ;;,,,,,,   ,,,  ,
     O #T;#8#X8#88  ,,,  ,8####; , ,    ,  #X8))H))H)) ,++, )i,
     X +8 X,; 8#X;  , ,  L8#8#8  + , T  ,  8i+I+Ti))i,, ,,,  )i,
   ; ;  ii; ;  L#O ;;   ###8# , ++ , iiT i  L , , ,, O  ;X L i
 ;iiT i,      X #; ,;, ,  iX### , ,, ,,i    , ;XL88XT XL)X88#X ;,i
    i X i    T # 8,, ,   T) ; , i i+ , , , ); +8#X#8#8#8,  +,
     XL      X  ; ,, ii,  , +, ,,ii+i; , + ,,X88i ;##8, ,88;,,++
     i       8 ) , + ,i+ ),, ,+ ,iiiiiH,, , ,ii+ ,, ,X#8+T OH +,i
     H,      ## ,i  + ,+ +) T; ii,i+i+,, ,+,,  i ,##)) ) i +i+
     )+;    ; X# ,O  i,;i, i;, 8#T ii i,ii+i i)# i 8T,##i;, #,, ,i
     )i;     8O)X T  +iiii H ; #8 +i i,)ii) iH##T;,++,O#OT  #X ,+,
    iHii     O#OT i   + ,i, O,, 8T,,,i,i,+iii +O######X)i8T###8## ,,i
    XIii;   L;)8) I ,,  ,,+i, )), 8 ,+,+,i++iii )#######Oi8X#####8,,i,
 ,; , X)ii);   T+8,i)i   ++ii+ I,, X ,+ ,+i+,iii, i8######8i8######8 i
  i+, #iiii#8+)H8#i 8 +X ,8T ,, i+i ),, ; +i + i,+i+,, T######i)8######),; +
  ii, T8+iI)#XXiH)+, # i+  #L, i, ),,  ii ,, , ,,,)+,i#8####+,+ii8#8Xi,),
  ,, X8Hi#))#8  , XX   ; , ,i, ,),  ii   ,i++L,+,H#####,,,88###+,,;
    #8#T)i 88X  )#    i,; )ii, T,,  ii  ,,,+,8,i+i)######L#8###i  X
    ))i+, ,#8,,+X#,    , ,+++ T)  ii      iii)######L#####+
    ,i  ,# #HiTI#;  #  ;, ++ , )i, ,ii i,    +iii8##O; ); i##, TT
      L##,#TiOL#  #   i ii ,,,+, +ii T,,,   ,iii###,   O#  #L
     iH##OXT)TX8;  #;O   ii,i,,+, +ii  ,),   ,Tii##, , , ,# ,###
    i O####8iHi,8O  #8 T  ,+,+,i+, iii  i   +ii)i)##T ,+),,#O # O#;
    + #8T##8;8i X  X# X  ,+ ,, ,, i+      ,iiii)8## ,, T#I,T, ##
   ,;,8  ;OLTO+;X,L O#;#  ii,,+,),    ,    ii+ii###8XXX#8#i # #8
  , ,+8 , ;  ;8, O, X i####  ,+ i ,    ,,X   ,iiii8########X),8i;i#
   i XXO8#X,L8#) # X )###T  ,i i  ,,,  , T    iiii8#####8#8+ T# ##
  i  ,, LX##i O TO O####   X T T i, , T    ,ii+XX8###8i  ,#; #
 ; )+    )HT8X) , #T  ##### ; 8 #   ) , ;      ,+iii+,  T#T8
 ,+i     , TO ,#i )####i; )+ H #  i ; ,           i   ##8
 ,+,  ;,i)iiL L8# L#  ##### ,i i X TT  ,          X;   O#i
 ,  L8), O#8###, ,##  L8##### i,  i, iT X      ,, ,,  ,i)T ,   ii
   #Xi#XX####8, ,#8, i8####; 8i  i) i;TX      ,i , , ,iHO    +O
 ++, #88######8  I##) ;####### Li,,  , +, 8     i,,+,, ,###8X8###8L##
 +i; X########O  8##i,;######O TX; ,     #     iX ,,, ,8####8#88####
 ii# , #######+  ,##X )####### T## i X         )XXii+ X#888#ITH8###
 ii8X; ,iX8H),  ,;##i,,O#######  ##T8,) ,  , ,     8#)ii+ i8OiiiIiiL###
 X)#8  ,,,   H##) )########i T####i , , 8,     ,##Oiii ,8X)iiiii####
 ####;,     ;##8, i########; ####X ) ,, 8Ti#,    i)##L)), #8iiiii#####
 #####)      #8 ;########8 ;######8;, )88iT)   ii8##H8) #XiiiiH#####
 ####8#     i## ,########T  #######Oi ,8iTXi)   )iH##)#8 X8iiii######
 TX####8    ,,##  T######; L#8########H;#L#8+ ,  T88O)######)8iii#######
  ####H,,+, ,8#,, ;######i  ###########8##8#i  #i T#########,Oii8#######
   ####Iii++ii,+iOT###### T 8################ ,L#Oi #######8+X +iX########
   #8##iiiiiii)#########ii ,8################, i##Ii 8#######8, iI#########
   i8#8iiiiii8########### IO###############; i###i  ##########))##########
    ###Oiiii##############Oi)IO8###########8, ##8L , ######################
    O###iii8###############8iH88###########; )###+  ######################
    ###ii)#####X;  T######)i))O#########H ###8,  X######################
    ###ii####T,    i#####iiiI8##X#8##X ,8##i , i######################
    ###i)###8,     i###8IiLL)i8#i#H#) )XL) +) ;#############X########
    ###iX###      O#8#8iiI88iH#8Ti, +Hi#, +ii T##############XO##X###
    ###)####       ####L))ii8iXi8i ii,X Ii X###############O;ii###
    #######       X###iiLXii8iLii ,i)#, #i+ ################# iH##
    #######        ###iiiiiOiIii, , T# #ii i################## +i8#
    ######T        ##8)iii+)iOii, , 8T Oi, O##################T,i)#
    T#8 ,#8        ##8IiiiXiiiii  8X 8ii  TL#####T   ;###### ,i#
    ### ;##        ###Tiiiiiiii+ #H#Ti+ i ,iH##L  O#XLT ##### +i
   ;##X T##        ###Iiiiiiiii, ,#)#Ti, Ti ,i)8O, ;XLLO88i ##8# ,i
  )T #8# X##        ###)iiiiiii, ,8iXii Oi, ,)L+ L88OLOXOO##L i##, +
 X#X ###O T##;        ###iiiiiii+ )i)#i, XH)  ,+ T)T88HTi),)8#T i#;
 #X ;###, i##X        ###iiiiiii, ,iiT#i ,8i8,  T88#OL##LLH,i#8 #L
 TL###8T + ### T       ###iiiiii, )i,8i iXi)X  ,Li8#I888XT8LiT#T; X
 #####X  i ###T#      ##88iiiii, +) #I+ 8ii8T  ,iiT8i)# , ;#H,8OX
 ####8  i,8##XXT      X##Liiiii;, iiT#i X#ii#i  +,i8))8TTH; #H,#XLT
 ###O + ii, ###L8T    # 8##8iiii+, + T8i,X#ii8#i  i,ii HOiiH8 #X)O#8LT
 88; ,i ,iii ####8#X,  L# ;###8iiii,  ;8Ii;##i###i  ,,ii IO +iH,##iO#8H)
  +ii+ iiii, 8#########X 8####,iii,  #8Oi;#88####    ii,+H; , X#O,LHiTL,i
 ,iii ,iiii) #########Xi88###i,iii  ,T#i)8O)H8###    ,i,+);  ))I,L8+8i
 iiii +iiii+ ##############L )ii,  O8)))#88###8T ,   +i ,++; 8ii,L) O, ;
 ,iii, iiiii  X#8#########  ii,  ,iiH#8#iiL#8#+ +,   , ,iii+ii )+i +
 iiii ,iiii,   ;8#######X  ii+  ii)88iii;888) , +   ,, ,ii)i ii + i
 iii) iiiii    O88##88  ii  +ii8#iii #8#+, i,        ,i, , ,+
 iii ,iiii,      , 8, ii  +iiO8i+ ,88L+           ++  i ,
 iii iiiii      ,iL88 ,i,  ,iiO)+, #)i+,
 ii ,iiii,     ,ii##T i+  ,+i+i+ ,)H,  ,iO888#T
 ii +iiii      )i8## ,,i  +++ii )8)  ;LX8#88####)
 i, iiii,     +i+##i, i,  ,ii+) ,X,  ,i,iiii8#8#####T ,
 i +iii+     ,ii#8i i+  ,,;,  ,  ,+ , iiiiTT)H8#####T
 + iiii,     iiI88 ,i, ,   +  , ,I ,+++iii)X88######;     +
 ,iiii     ,ii88, i+       TH), ,,,iiiiii)#######8L    ,,
 iiii,     ii8#i +i       X##H),, + i,iiii)88########T    ,i8##
 iiii     ,ii8O  i,      X8##HO) , + iiiiiii)#########8,  ,ii8X#
 iiii,     ,ii8#, i,  ,,,  iX88X#####L  , i iiiiii+)######888#8i+,,ii)
 iiii     ii88 ,i,  iH##888##Xi      ;,i,iiiii)i)######8Oii+ , ,ii
 iii+     ,i+88 ++  +)######T, ,,))))))iiLi ,,);iiiiiT8L#88##8)i,+,, i,i
 iii     ,iiO8, +,  ,i#8##T,,L######88##8###8, ,+,i++iiLT)HOH8X)ii+,
 ii+     ,ii8 +,  i8####,+L8#############8#8  ,,,i++iiiI)+iii, ,,
 ii     ,iiOi,   +)####i i8XX###############; , ,,iiiiiiiii+
 i+     iii#    iH####, X8O8################ T  ,,++iiiii+,
 i     +ii8;    ,+#####+ XO##################,TOT  ;XO8)i,
 ,    ,iiOi    i8####O, H#################### ####8#XXO     ,,  ,
     )iiO     i+)8##i,;OX##################X;T###TTXi    ,,++ii,
     ,iiH,     +iIL## i888###8#############i ;#####8 i   ,,,,ii+
     iiO,      ##8## TOX################X,;TO####;XT    ,ii,,iii+
    +iii      ii)88# ,,i)L8########8O)ii  ;###### ,   ,ii+i+ +iii
    ,ii8      ,iiiii) 8+ ####88XH)ii ,   , ###### ;   ,,  ,ii+++
    ii),  ) , ,+i#####; ,         ;X8#######;L,    ,iiii,,+i
   +ii) ))i  i +i8#####i,    ,   ,,,HO#########88,   ,iiiiiiiiiii
   ,iiX i+,  ii+ ,)########8####8##Xiii###iii############I,     ,,iiiii
   iii, ,  +i,  +8###########T######OX###),i##########88O,   ,,;+iiiiiii
  ,ii)  ,,i,   ,###########8T############,+############8,     ,, +ii
  ,iii  ,+,    ii###########;##############iH############,   ,,+iiiiiii
  ,ii      ,i))##8#######XO##############,O###########8   +iiiii++,,
  ii+      +88###Xii)8###################8H####8#)#8###i   ,+i,
 iii ,iii+,  ,,#8#8####+  ,+iO#####################iiX#######
 ,ii+ +i+   ++8#8######i,  i)#####8#############Hi,+i)8#####
 ii+    ,iiH8#######i+,  ,i)####iTH8########O++  ,iii###### ,X8i  ,i,
 ii     ,ii########i)   ii#####L+ ,,i)#####   ,iii#8###8 +##8X
 i    +)8####8###Hii,   i)###8#H,  ii)####    +iii##### )#8##;,  ,
 ,   ,i88###88+88+i ,  ,+#8###O,   ,ii8###;    iii;O##8# ,H##8#T,,
    ,+8###8#8+)Li+ ,,,  ,+O####i,   ,+i####i    ,+ii LT#; iL#8## ,,,
   ,i88####),,++, ,  ,   ###8,    iX###X  ,     ##8;+i88###
   iL###O8       , , X####8)    ,)8###   ++  ,8####X ,i##H, ,
   i#88#i,       , ,#####)i    ,i#### ,, i,  i+###8# iH###T,
   , O#8i ,+,   ,   , 8#####i,     i###TX i  i, ,iH####T )######
   ,;8Hi+ ,    ,    8###88i    , +,Ti # , ; ,,  +i#####; ,#8####
     + ,        ,8###8Hi    + ,,##X#,  , i  ,+X8##8X O8####
     ,,         )####8i+    + ,i##8#)  ,  ,  ,#####X ,iT###
    ,        ,  i8###8i, ,   i +i##### ,+  + ,  #####; iiiH
        ,     , I####8i,,,, ,, + ,i##### ,   + ,  ,#OXO# +iii
       ,,      +8####i+ )iiii+ , i#####; i ,  +,,  ,i T## +++
      +, ,  ,    +  T8i)  +iiii , ,8####O ,+ ,  ,ii+  X8##L  ,
     ; ,, ,      88 ,i      i 88#### ,i O   ,ii  X###8;
    ,i ,, ,, ;    ;)#O, i      i H#####;,, 8    i+ i####X
    , , , ,, ,   , #8;T),, ,   ,, +, ,8##### , O    i, X####
    , , ,,  ,  ,, 8#88ii  ,,iii,  i X#O### ,      i  #8##X
    , , ,     , T###)i  ,iii++   + ;#TiT8       +, O##8#
    , ,,      , ####ii  ,+,     ; ;X;;T;  T     i  8###
             ###ii ,         ;;T,T       ,i  8XOT
            , T#Oi+           ###8       +  ,iTO
           ;, TT++,,          ####        i   i
            , ,i, +          , i###X       ,,
            ,   ,          , X####        +
              ,,          i ,#8##        ,, ,,
            i, i           i , ##8#        ,,,++,
                         ,, i#X,
                         i  , ,
                         i   ,
                          ;  X
                          , ,


                 ·
            ·          ·
                 .         .........
        __ __ . _____ . _____ . _____ :::::::::: .......
      _._(_ V _)_._( _ )_:__\__ )_._\ __/_ ·:::::::: :::::::
         \_/  :  |  :  |  :  ____)_._·:::::_:::::::
     _ __  |     |     |    |   __ _ .. ::::::: >>>>>> >
       (____|   ______________|   __________> ...:: :::::::
         l_____)©hP!     l_____)  .......:::::: :::::::
     /\                   :::::::::::::_::::::·
   ___/\_______ __ _  _           ·:::::::::::·    _ ____
  ._(                                  //_.
  |                                    |
  | //      .. a moment in time, a moment of money ..        |
  | /                                   |
  |                                    |
  |  an echo of some long forgotten jungle beat reverberates around the |
  | insides of your skull as you stumble down the dimly light hallway   |
  | to your destination. tripping, you spill your drink on a pair of   |
 _| lesbians drowning each other with their tongues. you attempt to    |_
 \\_ apologize but somewhere halfway through your words you notice     _//
  | they're too far gone on the E and each other to have even noticed   |
  | the event. you drop your glass to the floor and listen as it     |
  | shatters on the cold tile. the dark liquor splashes across the    |
  | floor and over your well pressed suit pants. you gaze at the     |
  | women in wonder of their passion, and silently ponder the idea of   |
  | offering them your company for the evening, if you live. business   |
  | first, you smirk. returning your mind to the destination you shake  |
  | off the cold sweat which has now taken hold of your previously    |
  | flawless hair. the door looms before you suddenly, growing larger   |
  | than reality permits under the influence of the eight grams of    |
  | psilocybin enriched mushrooms you ingested somewhere between     |
  | bedrooms. your gaze falls to the brass door handle and with a start  |
  | you see a distorted image of yourself reflected back from it's    |
  | smooth surface. it looks nothing like you feel. a pantomime of    |
  | happiness across your face. you have tried to destroy it under the  |
  | weight of narcotics, but for some reason it refuses to die no matter |
  | how grand the binge may be. you extend your hand out to grasp the   |
  | handle and obscure this latest vision which has taken your mind from |
  | the business at hand. you open the door and slowly step inside.    |
  | tonight, you make some money.                     |
  |                                    |
  |  you can tell by the look on their faces they've been waiting for  |
  | some time. you pull back the cuff of your italian suit jacket and   |
  | gaze down at your wrist to check the time.              |
  |                                    |
  |  ' you're late motherfucker. '                    |
  |                                    |
  |  the air has suddenly become very still, the hallucinogenic effects |
  | rushing out of your mind and giving you a very sudden and clear    |
  | picture of the dangerous position you have been thrust in to by    |
  | opening that bathroom door. the tension is growing in their faces   |
  | with every second you hold off your reply. clear lines of anger    |
  | slowly creep up the man's face, focusing their rage on his brow    |
  | which is now turning a bright red. the woman blinks for what might  |
  | be the first time in minutes as you fight off the internal fears   |
  | which are crying out for you to reach down and feel the reassuring  |
  | cold steel which sits tucked neatly into your belt, under your    |
  | jacket, just inches from your right hand.               |
  |                                    |
  |  but no, for all the shitty deals gone bad in the past two weeks,  |
  | this must go right. with out taking your gaze from the buyers you   |
  | reach back and turn the deadbolt on the door.             |
  |                                    |
  |  ' got stuck in traffic. have you see what it's like out there    |
  | tonight? ' you say with your best fuck-me grin.            |
  |                                    |
  |  ' did you get it all? ' the man asks with a look that warns of the |
  | possible consequences of your failure to obtain his much desired   |
  | drug.                                 |
  |                                    |
  |  ' we're on. it wasn't easy, but i got the quantity you wanted. '  |
  |                                    |
  |  it is at about this point you take your first real look at the   |
  | woman standing beside your nameless client. ever so slowly she is   |
  | drawing a cigarette from a pack of benson & hedges. she reminds you  |
  | at once of your first love, unattainable. a soft white halo      |
  | surrounds her and your realize the hallucinogens are kicking in    |
  | again, your adrenaline rush subsiding.                |
  |                                    |
  |  ' let's see it. ' the client says, crashing back into your     |
  | reality.                               |
  |                                    |
  |  you allow the small bag which was slung over your left shoulder to |
  | fall to the floor and in a fluid motion kick the bag over to the   |
  | buyer's feet. the woman seems to be more interested in her cigarette |
  | than sending over the bag at her feet which you hope contains the   |
  | 45k.                                 |
  |                                    |
  |  the buyer kneels and unzips the bag, pulling out a kilo of heroin  |
  | wrapped in plastic. assured he'll find the quality to be of the    |
  | levels you promised you return your attention to the woman. she has  |
  | drawn a Zippo from somewhere and is slowly flicking it open. as she  |
  | brings the flame to her cigarette you notice how the flame reflects  |
  | against the polished silver of a 9mm sitting just inches from her   |
  | hands, in a shoulder holster inside her jacket.            |
  |                                    |
  |  the buyer looks up at you and smiles, and you realize this simple  |
  | deal has become even more simple. it's a burn.            |
  |                                    |
  |  you drop to your knees pulling your Glock from your belt, firing  |
  | off ten rounds before you can even think of the complications that  |
  | may arise from this action.                      |
  |                                    |
  |  you wish you could close your eyes to the scene of blood bursting  |
  | from your clients, but you brain sucks up every splatter, every    |
  | rupture, every impact, with crystalline detail.            |
  |                                    |
  |  returning to your feet you make your way across the bathroom,    |
 _| trying not to slip in the large pools of accumulating blood, and   |
 \\_ pick up your bag and the buyer's steel case. you slide the case on  |_
  | to the sink counter and snap it open. inside, is your 45k, in     _//
  | circulated 100s, just as you asked.                  |
  |                                    |
  |      ' well, at least i made a little money for a change, ' you  |
  |   · say aloud to the person reflected back at you in the mirror,  |
  |   . unsure just who he might be anymore...             |
  |   .                                 |
  |   :                               / |
  |   :             ©1997, Hiro Protagonist       // |
  |_   :                                _|
  //___ : _______________________________________________________________)
     :
     :
     :
     :
     :                            ·
     :                            .
     :                            .
   . .. : ..................................................... :
     :                        · ··::::.
     :                           ::::
     :                           ·:::
     ·                           ·:::
     ·                           :::
     .                           :::
              ( s ) T A R R I N G      _ _____ ::: _
                                 ::: /__ _
                                 :::
                                 :··
      .__     .__ .__    .  .__  __.   .__   __ .
   |  o | | .--.  | | | | .--. |__ | | (__| .--. | | o `--. |__
   |--.  | | | |  | | | | | | |  | | . | | | | |  . | |
   | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 <<< | | | | | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >>>
   | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | | | |__| | |  | | |__| | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | | | | ) | |  |--' | ) | | | | |--| |__| | | | | | |__| | |
     _|   `--'       `--' `--' ` '   `--'   _|   `--'
     \ wH0                        \ :::
     .                           . ::
                                 .::
                                 :::
          ( h ) I R O  ( p ) R O T A G O N I S T    :::
     ·                           :::
     .                           :::
 _ ____ .                           .:::
    (_ : __ _                        .:::
     :                           ::::
     :                        . ..::::·
   · ·· : ····················································· :
     :                            ·
     :                            ·
     :                            .
     :
     :
     :
     :                             /\
   ___ : ________________________________ _        _ _____/\___
  ._\\  :                                )_.
  |   :                                 |
  |   :  welcome to another ascii collection, this one is my 17th  \\ |
  |   ·  to date and puts me over 1.6 mb of ascii released in the  \ |
  |   ·  colly format. for the past year or so i've tried to make   |
  |   .  my collections a little more than just a bunch of logos    |
  |     thrown together, each collection having it's own feeling   |
  | and atmosphere to itself. well, it was with this general idea that i |
 _| sat down and devised a little short story to introduce this col.   |_
 \\_                                    _//
  | many of the newcomers to the pc-ascii scene, and prolly all the ami  |
  | peeps, won't remember the large ibm literature scene of years gone  |
  | past. the lit scene was once quite thriving on the ibm platform,   |
  | with a lot different groups releasing collective packs and producing |
  | literature-scene magazines. the bright point in the lit scene for me |
  | was during later '94 and early '95 - revolt and reality were both   |
  | still releasing on a regular basis, psychosis magazine was keeping  |
  | everyone informed, and there was actually a little bit of respect   |
 _| for lit developing in the ansi scene.                 |_
 \\_                                    _//
  | the literature scene almost died entirely during the end of '95 but  |
  | thanks to some real talented and hardworking writers things took a  |
  | turn for the better. today the lit scene is still a little      |
  | quiet but groups like Codine are keeping it going. much love  ·   |
  | to them and all the literary people out there.. who says it's .   |
  |  not art?                           .   |
  | \                               :   |
  | \\ ibm peeps: use afs.com in 8O×5O mode for best emulation!  :   |
  |_                                :   _|
  (_______________________________________________________________ : ___\\
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
       ·                            :
       .                            :
       .                            :
       : ..................................................... : .. .
      .::::·· ·                        :
      ::::                           :
      :::·                           :
      :::·                           ·
      :::            ( o ) F            ·
      :::                           .
      :::
     _ ::: _____ _   ( r ) E M O R S E  1 9 8 1
   _ __\ :::
      :::
  _ ______ :· ______ _ _ __ ____. _ _______. _ ______  ______ _  ______ _
 ._\\\_  \ _/ __ ///._\\\ \/  |_\\\ _  |_\\\_  \ _\ __///._/ __ ///.
 |  /  _/  \__/  |   \/  |   /  |  /  _/  \_____ |  \__/  |
 |  \  \_     |______\  |   /  |  \  \_    / |     |
 |_____\____/__________|  /______|__________|   \____/_________|__________|
                 _ __ ·       |tGø
      :::           /_:_       |
      :::            |      __|_
      :::           _|____________\ :
      :::
      :::
      :::
      ::: necromancer · whodini · hiro protagonist · omicron
      :::
      :::
      ::: acid jack · erupt · megga hertz · some other fucks ·
      :::                           .
      :::.                           . ____ _
      :::.                        _ __ : _)
      ::::                           :
      ·::::.. .                        :
       : ····················································· : ·· ·
       ·                            :
       ·                            :
       .                            :
                                   :
                                   :
                 ( a ) N D             :
                                   :
                                   :
                ( q ) U A D - P            :
                                   :
                                   :
                                   :
         _________   _____     _____  ____________  :
     .  _/  __  :____/  _ ________\  | __\_  _  \_  :
     .  \____l/  :__ /  /__\_ \_ ___\ |/_/_/ _______/  :
     :    /_____: \_____/ _  /=\-----'  \_____\- /=  ·
     :           \___\---/              ·
     :
     :
     :
     :    hiro protagonist · mithrandir · windrider
     :
     :
     :      some other people you don't know
     :
     :                            ·
     :                            .
     :                            .
   . .. : ..................................................... :
     :                        · ··::::.
     :                           ::::
     :                           ·:::
     ·                           ·:::
     ·                           :::
     .          ( a ) N D             :::
                                 :::
                                 :::
          ( k ) A T H A R S I S ! A S C I I   _ _____ ::: _
                                 ::: /__ _
                                 :::
                              ___  :::
     ______ _________\....    ___________ ______  \ _______
  _____/   /_\_ \__ __: :_______\_ \_ _ \=\_ _/_____\_\_ _/_____
  | _/  __/ _  // -\: _  _/ _  _/ \ _/ _/ __  _/ _/ __  /
 _|__\  /\__\---/=-----:..:\__\__\---\===/  \---\  \___\---\  / /// /
    \__/                 \___/   \__/    . \__/
                                 ::.
                                 :::
                                 :::
      tinyz · sparr · poskgubbe · hiro protagonist · redd :::
                                 :::
                                 :::
      motion man · k-spiff · shock-g · sliver · cyber kid :::
                                 :::
     ·                           :::
     .                           :::
 _ ____ .                           .:::
    (_ : __ _                        .:::
     :                           ::::
     :                        . ..::::·
   · ·· : ····················································· :
     :                            ·
     :                            ·
     :                            .
     :
     :
     :
     :                             /\
   ___ : ___ _  __  __ .__    __  __    __  _ _____/\___
  ._\\  :     | ' | | | | |-- | | | ' |-- `--.        )_.
  |   :     | | | | | | | | | | | | | | | |         |
  |   :     | | | | | | | | | | | | | | | | >>> >    \\ |
  |   ·     | | | | | | | | | | | | | | | |        \ |
  |   ·  < <<< | | | | | | | | | | | | | | | | wH0      |
  |   .     | | | | | | | | |--| | | | | | |         |
  |        `--' `--'  ' `--' ` ' `--' `--' `--'         |
  |                                    |
 _|        ( c ) O N T A C T  I N F O R M A T I O N        |_
 \\_                                    _//
  | i have been a hard person to contact the past while, my apollogies  |
  |  to everyone who was trying to reach me. if you would like to reach |
  | me for whatever reason the best way is still to call modemland. if  |
  |  you can't afford the long distance to canada or whatever, email is |
  | the second best choice. and lastly, a message can always be passed  |
  |  to me through anyone in remorse or quad-p... .. .  .   .    |
  |                                    |
 _| modemland (remorse/katharsis!ascii/quad-p world hq) +1-3o6-652-4359 |_
 \\_                                    _//
  |        >> email: [email protected] <<          |
  |                                    |
  |  as a side note, modemland will be upgrading it's speed       |
  |   soon, hopefully by the time you read this, to atleast   ·   |
  |    28.8k to help you lower your long distance bill to    .   |
  |    out here in the middlanowhere. telnet is planned     .   |
  | \   after my relocation to vancouver, bc, which should    :   |
  | \\   be sometime during the summer of '97. honest. ;)    :   |
  |_                                :   _|
  (_______________________________________________________________ : ___\\
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
     /\                             :
   ___/\_______ _   __ .__  __  __    __    _ _____ : ___
  ._(          (__| | ' |--' |--' |-- `--.        :  //_.
  |           . | |  | | | | | | | | >>> >     :   |
  | //      < <<< | | |  | | | | | | | |        :   |
  | /          | | |  | | | | | | | |        ·   |
  |           | | |  | | | | | | | | wH0     ·   |
  |           | | |  | | | | | | | |        .   |
  |           `--' `  `--' `--' `--' `--'           |
  |                                    |
 _|             ( g ) R E E T I N G S             |_
 \\_                                    _//
  |    acid jack  bad spirit  bitstream  blue  boheme  caine    |
  |     computer man  crane  cybergod  cyberkid  cypher hex    |
  | dark trooper  dino  endless nameless  enigmatic  erupt  evilive |
  | ewheat  exile  fahrenheit  fatal  fisherking  folar  foodslut  |
  |  fungus  gravedancer  g0at  haji  hash  hosee  justin hale   |
  |   lord nitrogen  luke skywalker  maestro  martz  megga hertz   |
  |    messiah  miasma  mithrandir  mogue  mr. self destruct    |
  |  mutant leader  necromancer  nemesis  nighty  nilse  omicron  |
 _| paine  posk  rad man  ranx  rapido  red demon  revert  sargon |_
 \\_  shock-g  spidy  spinsane  spirit of illusion  square pusher   _//
  |   squish  suicidal snowman  tango  terminator2  tinyz  u-man  |
  |        vouck  whodini  windrider  wise-k          |
  |           xcluziwe  zerohour  2fast            |
  |   .                                 |
  |   .      #ascii  #food  #remorse  #vcompo          |
  |   .                                 |
  |   :       all the other jagoffs i forgot          / |
  |   :    ( don't take it personally if i forgot you )      // |
  |_   :                                _|
  //___ : _______________________________________________________________)
     :
     :
     :
     :    special greet to o7^qdp for letting me mess
     :       a little with his money logo...
     :
     :                             /\
   ___ : _______ _  __ .__  __        __    _ _____/\___
  ._\\  :       | ' | ' |--' __| ' |-- `--.          )_.
  |   :       | | |  | | | | | | | | | >>> >        |
  |   :       | | |  | | | | | | | | |         \\ |
  |   ·       | | |  | | | | | | | | |          \ |
  |   ·    < <<< | | |  | | | | | | | | | wH0        |
  |   .       | | |  | | | | | | | | |           |
  |          `--' `  `--' `--' ' `--' `--'           |
  |                                    |
 _|           ( g ) U E S T  C R E D I T S           |_
 \\_                                    _//
  | money graphic                 original art by brute! |
  | hiro protagonist logo           by whodini of remorse 1981 |
  | remorse logo                   by tango of twisted |
  | quad-p logo                by posk of katharsis!ascii |
  | katharsis logo              by posk of katharsis!ascii |
  | contacts logo               by whodini of remorse 1981 |
  | greets logo                by whodini of remorse 1981 |
  | credits logo               by whodini of remorse 1981 |
  | money logo               by crane of his own bad self |
  | money logo              by necromancer of remorse 1981 |
  | money logo                by tinyz of katharsis!ascii |
  | the artist logo              by whodini of remorse 1981 |
  | music logo                by whodini of remorse 1981 |
  | remorse logo                by vouck of looker house |
  | file_id.diz                 by vouck of looker house |
 _| the future logo               by vouck of looker house |_
 \\_ money logo                  by o7 (grey) of quad-p _//
  | explosion graphic           by xcluziwe of save our souls |
  | remorse logo              by cybergod of epsilon design |
  |                                    |
  |                                 ·   |
  |   without these talented people the collection you see    .   |
  |    today would not have been possible. my thanks to all   .   |
  | \   of them for allowing me to create within a community   :   |
  | \\   of talent such as their's. 'spect due to y'all.     :   |
  |_                                :   _|
  (_______________________________________________________________ : ___\\
                                   :
                                   :
                                   :
               /\                __   :
                               \\/   :
               /\                   :
           _ ____/\ ____________________ ____      :
      __         \/            //_.    ·
      \//                       |    ·
                    ________      |    .
     ______ _______ __________ ____\    |__________ |_____
    |   \/   /.\  _  |   \   |  _  /   /_____
    |   \ /   |   /  |  \ \   |  /  /|   \   |
   cr|______\/_______|__________|_____\______|_________|____/_\   |
                              | /________|
    ·  _                     _  |
    :  \                     /  |   /\
 ·   |     ( m ) O N E Y : t H E  M E N U     :        ·
 : __ | ___ _                    _ ___ . ___ /\ _____ :
__¡_(  :           __                 /\   )_¡__
\ |   .           \\/                 /\    | /
: |                                     | :
· | [ o1. poskgubbe       ..a gift for posk/katharsis      ] | ·
. | [ o2. cyberkid       ..a gift for cyberkid/katharsis    ] | .
 | [ o3. redd         ..a gift for redd/katharsis (MIA)   ] |
 | [ o4. whodini        ..a gift for whodini/remorse     ] |
 | [ o5. necromancer      ..a gift for necromancer/remorse   ] |
 | [ o6. omicron        ..a gift for omicron/remorse     ] |
 | [ o7. acid jack       ..a gift for acid jack/remorse    ] |
 | [ o8. megga hertz      ..a gift for megga hertz/remorse   ] |
 | [ o9. justin hale      ..a gift for justin hale/remorse   ] |
 | [ 1o. spirit of illusion  ..a gift for soi/remorse       ] |
 | [ 11. terminator2      ..a gift for terminator2/remorse   ] |
 | [ 12. erupt         ..a gift for erupt/remorse      ] |
 | [ 13. tango         ..a gift for tango/serial       ] |
 | [ 14. cybergod       ..a gift for cybergod/serial     ] |
 | [ 15. cain         ..a gift for cain/noname       ] |
 | [ 16. ranx         ..a gift for ranx/jedi arts      ] |
 | [ 17. shock-g        ..a gift for shock-g/jedi arts    ] |
 | [ 18. wise-k        ..a gift for wise-k/jedi arts     ] |
 | [ 19. xcluziwe       ..a gift for xcluziwe/save^our^souls ] |
 | [ 2o. katharsis       ..a gift for all katharsis members  ] |
 | [ 21. remorse        ..a gift for all remorse members   ] |
 | [ 22. serial        ..a gift for all serial members    ] |
 | [ 23. noname        ..a gift for all noname members    ] |
 | [ 24. odelay        ..a gift for all odelay members    ] |
 | [ 25. jedi arts       ..a gift for all jedi arts members  ] |
 | [ 26. save our souls    ..a gift for all sos members     ] |
 | [ 27. twisted        ..a gift for all twisted members   ] |
 | [ 28. arclite        ..a gift for all arclite members   ] |
 | [ 29. mo`soul        ..a gift for all mo`soul members   ] |
 | [ 3o. ascii gazette     ..a gift for xcluziwe/save^our^souls ] |
 | [ 31. vouck         ..requested by vouck/looker^house   ] |
 | [ 32. looker house     ..requested by vouck/looker^house   ] |
 | [ 33. music         ..requested by whodini/remorse    ] |
 | [ 34. black opium      ..requested by evilive/ganja     ] |
 | [ 35. ganja         ..requested by evilive/ganja     ] |
 | [ 36. tragus        ..requested by nilse/food       ] |
 | [ 37. news         ..requested by dark trooper/food   ] |
 | [ 38. reverse menu     ..requested by dark trooper/food   ] |
 | [ 39. liquid swords     ..requested by crane/groupless    ] |
 | [ 4o. crane         ..requested by crane/groupless    ] |
 | [ 41. adel         ..requested by crane/groupless    ] |
 | [ 42. underground delirium ..requested by djnad/rns^pd^tbh    ] |
 | [ 43. last callers     ..requested by squish/serial     ] |
 | [ 44. black sun menu    ..requested by squish/serial     ] |
 | [ 45. midnight hours    ..requested by compuman/serial    ] |
 | [ 46. blank         ..requested by compuman/serial    ] |
 | [ 47. reverance       ..requested by vector/i forget    ] |
 | [ 48. vector        ..requested by vector/i forget    ] |
 | [ 49. the story       ..requested by nitrogen/remorse    ] |
 | [ 5o. nitrogen       ..requested by nitrogen/remorse    ] |
 | [ 51. abraxas        ..requested by megga hertz/remorse  ] |
 | [ 52. dead on time     ..requested by nighty/food      ] |
 | [ 53. nighty        ..requested by nighty/food      ] |
 | [ 54. shark         ..requested by shark/motiv8      ] |
 | [ 55. goodbye        ..requested by shark/motiv8      ] |
 | [ 56. files         ..requested by shark/motiv8      ] |
 | [ 57. harlem        ..a gift for cyberkid/katharsis    ] |
 | [ 58. dark trooper     ..a gift for dark trooper/food    ] |
 | [ 59. reverse        ..requested by dark trooper/food   ] |
 | [ 6o. low profile      ..a gift for all low profile members ] |
_ | __ _                                _ __ | _
\_|__    /\                              __|_/
 ! (_______ /\ __________________________________________________________) !
 :     /\                               :
 .     /\                               .

       /\
                L O G O  # o 1    ______  _____   ____    .____  ______   .__  _____
  ._( _ /___( _ )_. _( __/__. __|  /__( ____/_. __| )_._\__ )_
  |  |  _/  |  |_\___  |_( | _/_.  \_  |_( |  |  /_ /_.
  |  ____)|  |  |_  |  |_  _  |  |  |_  |  |_  (  |_
  _|  |  l__________/_________/___|  l__________/_________/ _______/
 \\_____l               l_____/        ._\__ )_
   .                           |  /_ /_. ©hP!
   :                           |  (  |_
   :      (  p o s k g u b b e  )     l__  ____/
   : \                           ._\ __/_
   : \\                          |  ____)_.
  ..:...................................................... |  |   |_
   :                            l__________//

                L O G O  # o 2                            ....
  _____    .__  _____   _____  ______ ::::: ::::: ____/\___
 ._( ___/__.____| )_._\__ )_ ._\ __/_ .\ _ )_ ::::.::::·     )_.
 |  |  _|  |  |  /_ /_|  ____)_|  _ _/_. ::::...... ©hP!  :
_|  |  \______  _|  /  |  |   |  |   | :: ::::· ____  _____
\__________l  ____\__________l_________l___|   |_ : ::: .(___/_.__\___ )_.
  _ __ \_____l              l______/ : ::: |   |   |  |
    (____________ \/ _____ _        .......:: ::·_|   |   |  |_
           \/            ::::::::: ·· \_______l__________/
           \/ ( c ) Y B E R K I D

                L O G O  # o 3           ____   ___ m.i.a. ___    ___
         _ .__\_ )_ ._( _/_  .____\_ )_.____\_ )_. _
        _( |  _ _/_|  ___)__|   |  |   |  | )_
       ._\  |  |   |  |  _|   | _|   |  |  /_.
       |   l___|   l________\_________\__________l   |
     ::: | ::   l______/                :: | :::
       |_  ©hP!      ·· r e d d / k t s ··   _|
       (__________ \/ ___________________________________)
             \/

                L O G O  # o 4            ............... ...............
            :       : :       :
        ____.  : _____   : _ ___________ _____  ____ ____ _
     .__  \  |___ ._( _ )_. _____  ____ .__\__ )_.(___/_.   __
   __._| )_._\ | /_|  |  |__\___ )_.(___/_|  |  |   |  ·/\_\
 ._( | |  |  _  |  |  |_  |  |   |  |  |   l_ .:\/_/
 |  | |  l____|  l__________/  |  |   l____|  l_______/ ·.+·.
 l____________/  l_____/ _ __ \__________l_______/ _ l_____/ _________·__ _
            .       . .       .
          ©hP! :       : :       :
            :.............: :.............:

                L O G O  # o 5         .........
         :    : ( n ) E C R O M A N C E R
  _____  _____   _____  ______   _____   __ __
 .__\__ )_._\ __/_ ._( ___/__.\ _ )_ ._( _ )_._(_ V _)_._______ _
 |  |  |  ____)_|  |   |  _ _/_|  |  |  \_/
 |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
 l____|  l_________l_________l___|   l_________l____|  :_______ _
   l_____/  .    .     l______/       l_____/     ©hP!
         :    :  _____   _____   _____  _____  ______
    _ _________________.__\__ )_.__\__ )_._( ___/__._\ __/_ .\ _ )_
                |  |  |  |  |   |  ____)_|  _ _/_.
                _  |  |  |  |   |  |   |  |   |
    _ _________________.____|  l____|  l_________l_________l___|   l_
         .    .   l_____/  l_____/           l______/
         :.......:

                L O G O  # o 6                          ...........................
          [email protected]    :             :
    _____   __ __  ____  _____  ______ :  _____   _____ ©hP! :
 __ ._( _ )_._(_ V _)_.(___/_._( ___/__.\ _ )_ ._( _ )_.__\__ )_.  :
_(  |  |  |  \_/  |   |  |   |  _ _/_|  |  |  |  | ...:
\ _ l_________l____|  l______l_________l___|   l_________l____|  |_
 \//_______________ l_____/ _________________ l______/ _____ _   l_____/

                L O G O  # o 7   _____   _____  ____  _____     /\
 .__\__ )_._( ___/__.(___/_.__\___ )_. _____ /\ _______________
 |  |  |  |   |   |   |  |    /\        )_.  .____
 |  _  |  |   |   _|   |  | ____  _____   _____ : __|  //
 l____|  l_________l_____\__________l \\___).__\__ )_._( ___/__._( | _/_.
  __ l_____/            .____|  |  |  |  |   |  _  |
 ._(                 |  |  |  _  |  |   |  |  |
 :                  |  _____l____|  l_________l____|  |_
 :  [ acid jack of remorse 1981 ]  l____/     l_____/    .  l_____/
 :_                             ©hP! _:
 (_______________________________________________________________)

                L O G O  # o 8     __ __  _______  ______  ______  _____
   ._(_ V _)_._\ ____/ ._( ____/_._( ____/_.__\__ )_.
   |  \_/  |  ___)__|  \_  |  \_  |  |  | Megga.hertZ!
   |  |  |  |   |  |  |  |  |  _  |
   l____|  l_________l_________l_________l____|  |_
     _ l_____/  __          __   l_____//-----)______:_
    ._\    __. \/  _______ ______ \/ _______  ____     |
    |    ._( |__ ._\ ____/ .\ _ )_ _(  _ /_.__\__ )_    |
    | ©hP! |  | )_|  ___)__|  _ _/_.____|  |  ___/_.   |
    |    |  _  |  |   |  |   |  |  _|  |  |   |_
    |__(--- l____|  l_________l___|   |_ _ l___\__________l _____//
          l_____/      l______/

                L O G O  # o 9                      /\   /\
        ____   .__   ____   _/\__. _/\_  _____
        \___). __| )_. _( __/__._(   |_ __/_.__\__ )_.
     .____|  |_( |  |_\_   |    _/   |  |  | ©hP!
 _ _____ |  |  |     |_    |_   |   |_  |  |
     |_  ____l__________/_________/______l_______/___|  |_
      (____/  ___.    ____   __. __  ______  l_____//
        __ .(  |__ .___\_ )_._( | \/ ._\  _/
        \/ |  | )_|  |  |  |____|_  _)___  __________ _
         |  _  |  _  |  |  _/    _))
         l____|  |____|  l_________l_________l __
            l_____/  l_____/           \/

                L O G O  # 1 o                        .
                        .
                        :
   ____   ______ _/\_ ______   _/\_  ___.  sPIRIT oF iLLUSION!
  _( __/__._( _ /__\_ /_.\ _ )_ ._\_ /_._\ |__
 ._\___  |  |  _/ (/ |  _ _/_| (/ |  ___/__.   _____   ________
 _|  |  |  ____) /  |  |   | /  |  |  | ._( _ )_._( ______/
 \__________l  |  |   ____|   l_   ______  |_ |  |  |  ____)
      \_____l  l______l  l______/_____l . \_____/ |  |  |   |
 ©hP!                     :     l_________l_____l
      -  -- ------ --- -----------------+-- -  -
   _/\_  _____. _____.  .__   ____ : _/\_  _____   _____
  ._\_ /_._(   |_(   | __| )_. _( __/__._\_ /_._( _ )_.__\__ )_.
  | (/ |    |    |_( |  |_\___  | (/ |  |  |  |  |
  | /  |    |_   l_  |  |_  |  | /  |  |  |  |  |
  _|   _________/_______/________ /_________   __________l____|  |_
  \________ _            /    _ ________ _      l_____/
                  .     .
                        :
  ' if you could handle my phunk i wouldn't . be laughing so hard '      __   ____   _____  _/\_      /\
      \// _( __/__._( _ )_._\_ /_.     /\      _ _______:_
   ©hP!  ._\___  |  |  | (/ |                |
     ___ _|  |  |  |  | /  |_  [ sPIRIT oF iLLUSION! ]  _l
  _ ___\\___\__________l_________l_______/____________________________\\

                L O G O  # 1 1                        .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾_
                     /\  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾.
                    __/\___      _¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ______:_
                  ._\\    ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾         |
                  |     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾    |
  .___  ______ ____   _ _  __  ____  ____ ¾¾¾ ___. ____ ¾ ____  |
 _|  )_.\ ___/.\ _ )_ ._( Y )_.(_/_._\__ )_._\__ )_._(  |_\ _ )_.\ _ )_ |
\\\_   | __)_| _ _/_| \_/ |  |  |  |  |  |   _/ |  | _ _/_.
  |   | |  | |  |  |  |  |  |  |  _  |   |  |  | |  |
  l_____l______l__|  l___|  l____l___|  l___|  |_____l_______l__|  l_
          l_____/ l____/ .  l____/ l____/        l_____///
                  |     ¾    .¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾    .
   ·· t2 oF rEMORSE/aCID ··   |__ ©hP!  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾    |_ _
                   (_______ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾_¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ___/\ _/_/
                              ¾¾¾¾¾¾¾¾¾  /\\)
                                    /\

                L O G O  # 1 2


            \
       _:________/\ _________\/___________________ /\ ____:_
       |     \/     \/          /\   |
       |  _______ ______  \/  .__   ______ _/\__. |
       | ._\ ____/ .\ _ )_  __| )_._( _ /_(   |_ |_
       | |  ___)__|  _ _/_._( |  |  |  __ _  _/ _//
     : :::| |  |   :  |   :  |  :  ____)   | |
       | l_____________|  _ ___________ _ | |_______l |
       |        l______/    \_____l       |
       |_ ©hP!  /\      \        'rupty  _|
        (_________/\____________/\ _____________________)
             /\       \/

                L O G O  # 1 3    _ __:___________________
      ¦         //_.
      ¦  _______  _____ ¦ _____   ______  _____
     __ _(  _ /_.__\__ )_.__\__ )_._( ____/_._( _ )_.
     \\__\____|  :  |  :  |  :  \_  :  |  | ©hP!
      .   |  :  _  :  |  :  |  :  |  |_ __
      ¦   l____:____|  :____|  :_________:__________/__//
      ¦ /\    ·  l_____/  l_____/    ·
      ¦_/\_ t A N G O   .
        (_________________¦__ _
                 :

                L O G O  # 1 4      ____________
     ._\     /_.
     ¦       ¦   C.Y.B.E.R.G.O.D
    ___   __:  ¦ ____   ____    ____
   ._( _/______\ |__ .__\_ )_ ._\ _/_  .__\_ )_
   |  |  (_  | )_|  /_ /_|  ___)__|  _ _/_. /\
   |  |   /____  :  /  :  /   :  |   |
   l___  ___/ |   _____  ______  ____|   |_ /\ ········ ··
    /_____l   l_____/ /_____l  /_____l  l______/ /\
     .       .           ___    _/\__    ___
  ©hP! ¦       ¦         ._( _/____._( _ )_.____\_ )_.
     ¦       ¦         |  \_  |  |  |   |  |
     ¦_      _¦   ·· ········ |  |  :  |  :   |  |
     /____________\          l_____  ___________  _____l
                        /_____l     l_____\

                L O G O  # 1 5               . ............... .
                    :
    . ._. ._____. ._______________. : ._______________. ._____. ._. .
    ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦        ¦ : ¦        ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦   ____     _____ ¦ __    _____   ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦  ._( _/_____.____\_  )_._(_//__.____\_  )_.  ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦  |  |   :   |   :    :   |   |  ¦ ¦ ¦ ¦
  << ¦ ¦ ¦ ¦  |  |   :   _   :    :   |   |  ¦ ¦ ¦ ¦ >>
    ¦ ¦ ¦ ¦  |  |   :   |   :    :   |   |  ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦  l___________:_____|   :_______:_____|   |_ ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦   . .       l______/©hP!    l______/ ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦  cain/nOn  . . .        . .   ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ ¦_¦ ¦_____¦ ¦_______________¦ : ¦_______________¦ ¦_____¦ ¦_¦ ¦
                    :
               . .......:....... .

                L O G O  # 1 6            /\            :_________
            /\        _________|    /
        ______ /\ _____   ___\_    |   _/  .
      ___ .\ _ )_ .__\__ )_.__\__ )_.  |   (_)_ ·:·.
    ._(  |  _ _/_|  |  |  |  |  |   / (_)_ +::.
    |   |  |   |  _  |  |  |__ _ __/__ (_)_ :+·
    |   l___|   l____|  l____|  |_  |    \  (_) ·
    | \    l______/  l_____/  l_____/  |    \   o  ©hP!
    |_ \\              /    |     \_   .
     /______ [ rANX/jEDI^aRTS! ] _ _/     |__________/
                    \__________|
                         :

                L O G O  # 1 7                   ·
                   ·
                   :
                   ·:·
         ____.      . .:::.. .    .____
     ___  \  |__   _____ ·:··___·   __|  / ©hP!  ___
    _( _/___._\ | )_._( _ )_._( _/____._( | _/_.   ._( _/____.
   ._\___  |  _  |  |  |  |   |  _  | _ |  \_  |
  · |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | (_) |  |  | ·
  : |  |  |____|  |_  |  |_ |   |____|  |_  _|  |  | :
 · : |__________/  |_____/_________/_________/  |_____/  \__________| : ·
 : :                                   : :
 : ····· ·   ( s ) H O C K - G  o F  j E D I ^ a R T S !   · ····· :
 :... .                                . ...:

                L O G O  # 1 8          .___  _   ____  _______      .____
        __._| /_._(/__. _( __/__._\ ____/     __|  /
      ._( | |  |.  |_\___  |. ___)___ _ ___( | _/_.
      |.  | |  |:  |.  |  |: |        _  .|
      |:  | |  |:  |:  |  |: |        |  :| ©hP!
      |:  | |  |:  |:  |  |: |        |  :|
   _ __ _|·  ______l_____l_________l___________ _ _____|  ·|_ __ _
   \\_\__\______l                     l_____/__/_//
            Sarariman on the subway listen
             For Wise K like nuclear fission

                L O G O  # 1 9    ____.         /\
    \  |___  ___   _. /\  ._  ___   _    .__  _____
     \ | /._( _/__._( | /\ _| )_._\_ )_ ._(/_. _._| /_._\ __/
    ._\ | /_|  |  |  |___._( |  |  __/_|  |_( | |  | __)__. ©hP!
    |  _  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
  __ _|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |_ __
 ._\ \____|  l_______l_______l_______l_______l____l_________l________/ /_.
 :     |____/                              :
 :                              \/      :
 :---------------------[ xCLUZIWE oF sAVE oUR sOULS! ]--------\/------------:
                                \/

                L O G O  # 2 o      .        .
    - --:----------------:-- -          /\
   .____ : ___  ____ ____.    ___  ____  /\ ___   __/_  ___
  __|  /____\_ )_.\  )_\_ |__ .___\_ )_._\_ )_  _( _/__._(_/_. _( _/__.
 ._( | _/_.  |  | ·  _/ | )_|  |  | _ _/_._\___  |   |_\___  |
 |  _  |  _  |   |  _  |  _  | |   |  |  |_  _|  |  |
 l____|  l____|  |______l___|  l____|  l__|   l_________/___\_________l
   l_____/  l_____ _    l_____/  l_____ l______/  .
              \/       .  (__ _    : ©hP!
     kATHARSIS!aSCII  \/       :        :
                   - --:----------------:-- -
                     ·        ·         .___ .____ _____. ___ _ kATHARSIS!aSCII __.
         | __|  /._)  |_( _/____.        |
         ._( | _/_|   _/____  |        |
         |  _  |   |  |  |        |
         l____|  l______l____   |        _|
         ©hP! l_____/     /_____l ______________\

                L O G O  # 2 1                    .
                    .
         _ ___ _________   :       /\
                (______:_____________/\__________ __  _
   _____   ___    __ __   _____  _____ /\  ___   ___
  ._\ _ )_ ._\ _)__ ._(_ V _)_._( _ )_._\ _ )_  _( _/___._\ _)__
  |  _ _/_|  ___/__|  \_/  |  |  |  _ _/___\___  |  ___/__.
  |  |   _  |   _  |  _  |  _  |   _  |  _  |   |
 << |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   | >>
  |___|   |_________|____|  |_________|___|   |_________|_________|
    |______/       |_____/  .    |______/
                    :         ©hP!
        ( r ) E M O R S E !   ·
                    ·           ____   __ __   ____    ___
          .__\_ )_ ._(_ V _)_.__\_ )_  _( _/___.
          |  _ _/_|  \_/  |  _ _/_._\___  |
          |  |   |  |  |  |   |  |  |
         _|  |   |  |  |  |   |  |  |_
         _\ ___|   |____|  |___|   |_________ /_
         _ _) l______/  l_____/ l______/    (_ _
         : :                    : :
         : :                    : :
         : :_                   _: :
         :_ /_____________________________   __\ _:
         (______________________________( ©hP! )___)

                L O G O  # 2 2                                  _:
        [  s e r i a l  ]        _ ________  _)|
    .    ___   ____   _____   _/_  _____   _____:_ |
       _( _/___._\ _/___ ._\ _ )_ ._(/__.__\ _ )_._(   |  ·
    . _:_\___  |  ____/_|  _ _/_|   |  _  |    | :::: :
    .  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |    |  .
   _:_ _|  |  |  |   |  |   |   |  |  |    |_ | ©hP!
    |_ \__________|_________|___|   |_____|____|  |________/ _|
    /________________________ _|______/ ______ _|_____/ ________\
                  :        :
                  .        .           ____  ______   _____. SERIAL! _ ____.
          _( __/__.\ _ )_ ._(   |        |
         ._\___  |  _ _/_|    |        |
         |  |  |_ |   |    |_ __ _     |
         l__________/__|   l________/__/_///_______|
                l______/©hP!

                L O G O  # 2 3      _____   _____   _____   _____   __ __   _____
     __(___ )_._( _ )_._(___ )_._( _ )_._(_ V _)_._( ____)__
   __((_  |  |  |  |  |  |  _  |  \_/  |  _)  _))__
_ __\\    |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |    //__ _
 _ __  .____|   ______________|   ____|   ____|   _________.  __ _
  ((___!  l_____)©hP!     l_____)  l_____)  l_____)    !___))
    .:.                             .:.
    : :                             : :
  . ..:.:.. .      NoName - RIP '97 - NoName      . ..:.:.. .
    :                               :
    .                               .

                L O G O  # 2 4                       __
      _____   _____  _______  __. \/  _____  ____:__
     ._( _ )_.__\___ )_._\ ____/ ._( | \/ .__\__ )_.\  | )_.
     |  |  |   |  |  ___)__|  |-\/-|  |  |_\___  |
     |  |  |   |  |  |   |  |  |  _  |  |  |
  : ::: |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | ::: :
     |_  |  |_  |  |_ |   |_  |  |_  |  |_  |  |
  _ __  /________ /________ /________ /________ /___|   /________|
   (_                       |______ ©hP! ____ _
    //_______________ _   [ ODELAY! ]          ___  ___/\  ______  __. ____ ___:__
         ._( _ )_._\___ )._\_  /._( |_\__ ).\_ | /_
         |  |  |  | | /__/-|  |_ _ |_(__ |
         |_______|_______|_______|_____/_____|  ___|
         .                 \____) .
         |                     |
         |                     |
         |                     |
         |_   _ __ _____         ©hP! _|
         //________((  ((______________________\\

                L O G O  # 2 5                          · .
          _\_  ____   _____   _/_ + · .
          ._\)___\ _/_  __\___ )___(/_  . · ·
         __|    ___)_(   |    )_. + .
        ._( |    |     |     | · . ·
      __ _|  _____ _ ____   ____   ____. . ___/_
      \__\_____)    _\_ )____\_ )_ _(  |_ _( _/_
             ._( |    _ _/_\_  _/_\___ )_.
           __ _|  _    |         |  |_ __
    ( j ) e d i  \__\_____|   ___|   _________________/__/
               |_____) |______)©hP!
     ( a ) r t s              _\_   ___   _____
              ._\)____\ /_____\ _ /__/_
           _\____|         |  /.
         .  .\  |  .__\ ___.  _  |  .
         .  _|  _____| _\_) |____|  |_  .
         :__\\_____|©hP!   \    |_____//__:
         :                   :
         :                   :
         :_                  _:
         //__               __\\
           ((-------[ JEDI ARTS ]-------))

                L O G O  # 2 6    ___/_  ___   ___:   ____      _____   :__  ____
   _( _/____( _ )__._\ |__ ._\ _/__    ._( _ )____| )___\_ )_
  ._\___    |  |  | )_|  ___/__.  |  |    |    _ _/_.
  |  |    _  |_  |  ___ |   | >> |  |    |    |  |
  |____________|   /_______\ /________|  |_____________________|  |_
        |_______ _                    _ _______/
  .           ___/_  _____   :__  ____.  ___/_
    sAVE oUR    _( _/____( _ )____| )__(  | _( _/___.
  :  sOULS!    ._\___    |    |     |__\___  | ©hP!
  |       << |  |    |    |        |  |
  |___________ _  |_________________________________/_________|           ___   _____ __ ___ __ _
          _( _//___( _ )_\ _( _/___.       .
         .__\___    |   \___  |       .
         |   |    |     |  | sAVE oUR  :
         |__  |    |     |  _|  sOULS!  |
          /_________  |  __________\      __|
          _ _ ___ /_______\©hP!__________________)

                L O G O  # 2 7      ____:   .__  _\_   ____   ____: _______  _____
    ___(  |_ __._| )_.___\)_. _( __/__._(  |_\ ____/ .__\___ )_.
    \_   ._( | |  |   |_\___  |   _/ ___)__|   |  |
 < <<< |   |  | |  |   |  |  |   |  |   |   |  | >>> >
    |   !  | |  !   !  |  !   !  |   !   |  |
    _l______.___________.______._________.______._________._________l_ ©hP!
  _ __\ __ _ :      :   :     :   :     :   _ __ /__ _
    _\   : t W I S t:E D ! :     :   :     :    /_
        .      .   .     .   .     .

                L O G O  # 2 8     ______  ______   ______  _____. _/_  _____. _______
    ._\ _ )_.\ _ )_ ._( ____/_._(   |_(/___._(   |_\ ____/_.
    |  _  |  _ _/_|  |   |    |   |    _/ __)  | ©hP!
  _ _|  |  |  |   |  |   |    |_   |_   |  |  |_ _
  _\ \_____|  l___|   l_________l________/______/______l__________/ /_
  \_\_   l_____/ l______/                     _/_/
  / /___ _          · a · r · c · l · i · t · e ·   _ ___\ \
  ·                                   ·

                L O G O  # 2 9               .         .
               .         .
             ....:.......  .......:....
             : ........ ·: :· ........ :
             · :::::..:: · · ::::::::: ·
  ·           · ::::::::: _.__ _ :.::  ·           ·
  .   _\___ ___   _________ :: (/_   ___/_ .   _________   .
  .  .___\_ V _//__._(  _  )_.  /  _( _/_______._(  _  )_.  .
. ..:.. ¦   \_/   ¦   ¦   ¦ · ._\_____  //¦   ¦   ¦ ..:.. .
 ..... ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   \¦   ¦   ¦   ¦ .....
 : :.: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ · · ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ :.: :
 :... ¦   ¦   ¦   ¦_   ¦ . . ¦   ¦   ¦   _¦   ¦ ...:
  .: ¦_   ¦   ¦   ¦//  ¦ . . ¦   ¦   ¦  \\¦   _¦ :.
  :.  //____¦   ¦_____________¦ : : ¦_____________¦___________\\  .:
   :     ¦_______/ . ......... : : ......... .          :
   . ©hP!      . ..: ::::::::: : : ::::::::: :.. .        .
             : :.::::::· : : ·::::::.: :
             :..........:· ·:..........:
               :          :
               .  [ m O ' s O ]  .

                L O G O  # 3 o               ............................ ::··:
               : ...  ....  ...........:: :::::
   _____   ___   ___ : :· _/_ :· _/_ ::::::::::::.....
 .__\ _ )_. _( _/___._( _/____._(/___._(/___. :::::::::::::·:
 |  _  |_\___  |  |   |   |   | ::::::::::::: :
 |  |  |  |  |_ |   |_   |_   |_ ::::::::::: :
 |____|  |__________/___   _/______/______//___________________ _
    |_____/ ©hP!   /______|
       ___    _____   ___   ____    _____. _____. ____
   .... ._( _/____.__\ _ )_.___\_ )_ ._\ _/_  ._(_  |_(_  |_\ _/_
   : .. |  \_  |  _  |  ___/_|  ___)__| /  _/ /  _/ ___)__.
   : :: |  |  |_  |  |  |  |_ |   |_   |    |  |   |_
 _ _____ |____   _/___|  |__________/___   _/______l_______l____   _/
     .. /______| .. |_____/ ... .   /______|         /______|
   : :::::..........::........:::: :
   : ::::::::::::::::::::::::::::: :  ( a ) s c i i  ( g ) a z e t t e
   :...............................:

                _ __\    /__ _  ( bEGIN sPIRITUAL bREAK! )
                 |:::::::::|
             . . . . |:::::::::| . . . .
            . . . . . |:: _______ . . . . .       _______ _
 _ _________ ___________ ________ ___\   \___________ ________ /  __
   ___  \/     /__   //  \\  ____   -_/___   \/   /
   \______\/     //___________\      \___    /___  \  __/
     _ /     \      /___________\nM/______/  \   /
   _ __///____________\     |:              /   /
                 |:::::::::|  .money.   /   /
             _ __ ___|:::::::::|        /   .
                  `'::::::|_______ __ _ .
                    `':::
                     `':
 tHIS iS tHE aSCII cOLLECTION cALLED   '    ( eND sPIRITUAL bREAK! )
                      .
     · M · O · N · E · Y ·

                L O G O  # 3 1                    ·
                    .
           __        . ... .     __
           \//     . ... : ::      \\/
       _\___.    _____  :: :__·  ___/_    .____/_
       ._\ |__ ._( _ )_. ·__| )_._( _/____. __|  /
       |  | )_|  |  |_( |  |  |   |_( | _/_. ©hP!
    : ::: |  |  |  |  |  |  |  |   |  _  |
       |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | ::: :
       l_  |  _l  |  |  |  |  |   |  |  |
       _ /_______\ __ | __l_________l_________l____|  |_
       /      /_______\ ..  ..        l_____//
         . .....      ::  ::  vOUCK!  ..... .
           ::      ::  ::............::
           ::............::
                L O G O  # 3 2                  .____/_      . ........
   ______. _____   _____   __|  / ______  ______   ::
 ._(   |_( _ )_._( _ )_._( | _/_._\ ___/__.\ _ )_  ::..  __
 |    |  |  |  |  |  _  |  __)  |  _ _/_.  : \\/
 |    |_  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  :
 l_________/________l_________l____|  l_________l___|   |_  :..... .
   .               l_____/      l______//____________.
   |      _\____.                          |
   | Looker   \  |__   _____    .__   ___   ______  ©hP! |
   |  House!  ._\ | )_._( _ )_. __| )_. _( _/___._\ ___/__.   |
   |       |  _  |  |  |_( |  |_\___  |  __)  |   |
   |_____    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |_   |
     //______ l____|  l_________l_________l_________l__________//____|
            l_____/
                ' do you think they ment hooker house? '         A NEW CoLLEC ._____ IoN FRoM
          _____. __|  / LooKER
         ._(   |_( | _/_.  HoUSE!
         |    |  _   |______
         |    ____|   |  _ )_
         l________/  l______  _ _/_.
          ÷-- -    ©hP!|  |   |
          |        l___|   |_
          |          l______/
         >>|>          - --÷
          |             |
          |            <|<<
          |             |
          ÷-------------------------÷

                L O G O  # 3 3                      . .............
                           .....:
     ............... .              :::
  ......:::           M U S I C !  :::.............
  :             ·                   :
  :       ___ ___   :__   ___   _/_  ___   ©hP! :
  : .....  ._\_ V _/_. __| )_. _( _/___._(/___._( _/____.   :
  : :: :  |  \_/  |_( |  |_\___  |   |  |   |   :
  :..:: :  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | :::::
     :::: |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
        |____|  |_________|_________|______|_________|
          |_____/
  _ __  ......  ...
    //_ ::....  :::...................................
     | ::                    ::::::
     | ::                ........::::::
     ...::                ::... .
    ::::::
    ::::::
     ····    ( expand this area as needed )
     .
     |
   : ::|:                 ______ _
     |__________________________________\\

                L O G O  # 3 4    _____   _____. _____   ___     .____/_
   ._\ _ )_ ._(   |__\ _ )_._( _/____. __|  /
   |  /_ /_|    |  _  |  |   |_( | _/_.     :::::: : :
   |  /  |    |_  |  |  |   |  _  |     :
   l____   |________/___|  |_________|  |  | :::::::::  __
  __  /______|      l_____/    |____|  |_      \//
  \\/   ..                  l_____/    __ __
      ::   __   _____   ______      .__ ._(_ V _)_.
  .......::   \\/  ._( _ )_._( _ /__ _/_  __| )_|  \_/  |
  ::         |  |  |  |  _/_(/__._( |  |  |  |
  ::         |  |  |  ____)   |  |  |  |  | ©hP!
  :: ·bLACK·oPIUM·  l_________|  |  |   |_________|____|  |_
  ::              \_____l  l_______/       l_____/
  ::........ .

                L O G O  # 3 5        ___    ____   ____    _\_   ____
       ._( _/____.___\_ )_.___\_ )_.  ._\)_.___\_ )_.
       |  \_  |  _  |  |  |----|  |  _  |
    : ::: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......
       l_____  |____|  l____|  l_  _____l____|  |_  :::
      __  /_____l  |_____/  |_____/____\    |_____/  :::
      \\/                          ....:::
          ·gANJA!·                   ::
                      . ....................:: ©hP!          ___/_   _____  ____    _\_  _____
         .( _/_____._\ _ /_.__\_ /_.   ._\)._\ _ /_.
         | \_   |  _  |  |  |-----|  |  _  |
         |  |  _|  |  |  |  |   | _|  |  |
         |____  \____|  |___|  |_  ___\____|  |
         . /______|  |____/ |____/_____\   |___|
         :                   ___ .
         :   [ gANJA dIGEST iSSUE #XXX ]   | | :
         :                   | | :
         :                   | | :
         :......              ... | | .:
           ::              : (___)
         ©hP! ::::::::::::::::::::::::::::::: /___\

                L O G O  # 3 6                          ._________.
                          | . . . . |
          tHE aRE a mILLION sTORIES    | : : : : | ©hP!
       /\   iN tHE nAKED cITY..  .______|___. . ._|_________.
       /\               | . . . . | : | . . . . . |
      __/\__.______   _____   ___ | : : : .__ . | ___ : : : |
    _ __(   |_ _ )_ .__\ _ )_._( _/____. __| )_. _( _/___. . |
    \_\_    _/ _ _/_|  _  :  \_  |_( |  |_\___  | : |
     |    :  |   :  |     |  :  |  :  |  | . |
     |      |     |     |     |     |  |_ _
     l___________|   ____|   ______________________________/_/
           l______/  l_____/
                     ·· ( t ) R A G U S ··

                L O G O  # 3 7     ____   ______    .__   ___
 ____ ____\_ )_._( ____/  __._| )_. _( _/____ ____________________________
(___((_  |  |  ___)__._( | |  |_\___  _))___________________________)
   |  |  |  |/  |  | |  |  \|  |
 ©hP! |  |  |  |   |  | |  |  |  |
   |  |  |  |   |  | |  |  |  _|   [ ·N·E·W·S·!· ]
   |____|  |_________|___________|________\
 _ ______ |_____/ ___________ _

                L O G O  # 3 8 . . . . ..  __  ________.            ______/\_____________ _
. .:+: ____ \\/ ___\__   |_____ ______ __ ____ __\\ ____  ______
 .:. .__\_ )_ _( ____/_  |  .( ____/____\_ )_  _( __/___( ____/__. __
. .+ |  _ _/__  _)    |  |  _)    _ _/___\___    _)  | \//
 __ |  |     |  _    |  |    |     |    |  _| __
.\\ |___|   ________\    /|____________|   __________________\  //.
|    |______/  _ __\_  //____ _    |______/ __          |
| ©hP!          /___/            \\/  mAIN mENU!   |
|                                      |
|  [$] Global Mail Stats   [D] Download Files    [J] Join Conference  |
|  [E] Enter Message     [U] Upload Files     [L] List Users    |
|  [R] Read Message     [Z] Zippy File Scan   [B] Bulletins     |
|  [C] Comment To SysOps   [V] View Text File    [O] Operator Page   |
|  [CF] Select Conferences  [N] New Files Scan    [S] User Stats    |
|  [MS] New Mail Scan    [F] File List      [T] Todays Callers  |
|  [WHO] Who's Online    [FR] Reverse File List  [?] This Menu     |
|  [OLM] Node Message    [FS] Global File Stats  [W] Edit Setup    |
|  [WALL] RVS Wall      [G] Goodbye       [X] Xpert Mode    |
|_   _                               _   _|
 (·«»·\\ ·rEVERSE bBS · cODED bY xENION · dESIGN bY hIRO pROTAGONIST· //·«»·)

                L O G O  # 3 9                        .......... .
                        :...
           ............................:
           ::
           ::..........
                :::
                :::    ·
        _____. _/_  :::    :__   _/_  _\___
       ._(   |_(/___.______   __| )_._(/___.____\_ )_.
       |    |   _|\ _ )_._( |  |   |   |  |
       |    |_  \_  |  |  |  |   _|   |  |
       l________/_____(____  |_________|_____\__________l
                |  |_  ...
             · ©hP! l_____/  :::
      ___/_    :__   _____  ______    ___   ___/_
     _( _/___. __._| )_._( _ )_.\ _ )_ .____\_ )_. _( _/___.
    ._\___  |_( | |  |  |  |  _ _/_|   |  |_\___  |
    |  |  |_  | |  |_  |  _|  |  _|   | _|  |  |
    l__________/___________/_______\____|  \_________\__________l
        ...             l______/
        :::   Liquid Swords!
        :::
        :::...........................................
                              ::
                            ....::
                            :..
                         . ......:

                L O G O  # 4 o          .... .
          :..........
              ::::
  .......................::::
  :
  :    ___     ______     ____   ______  ____
  :  ._( _/______.__\_  )_ ._____\_ )_.___\_  )_._\ _/____
  :  |  |    |  _  _/_|   __  |  |   | _______)_.
  :  |  |    |  |    |   \|  |  |   | \|    |
  :::: |  |    |  |    |   |  |  |   |  |    |
     |_ |    |  |    |   |  |  |   |  |   _|
     /__________|___|    |________  |____|   |__________\
             |________/   |_____/  |_______/  ....
                               ::::
   · C · R · A · N · E ·               ©hP! ::::
                   ........................::::
                   :
            . .........  :........
               ...:::     ::
               :...............::

                L O G O  # 4 1         . ....................
                 :::::
         _________   ______ · ________   ________.
        ._\  _  /_.___\___ )_._\ ____/ ._(    |
        |   |   :   |  :  ___)___|     |
        |   _      |     |   :     | ©hP!
   __ ____ _|   |      |     |      /\  |_ ____ __
   \\_\\___\\______|   ____________________________/\_____//___//_//
           |______/   .....         /\
                 :::::
              ......:::::
        ( a ) D E L :::         ........ .
              :::..................::

                L O G O  # 4 2   .__   ____   _\___  _______  ____
  __| )_.___\_ )_.____\_ )_._\ ____/ __\_ )_  · .................
 ._( |  |  |  |   |  |  ___)__.  _ _/_. . ::      :::
 |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   | . ::    .....:::
 |  |  |  |  :   |  :  |   |  |   | :..:: __  :.........
 |  |  :  |     :    :   |  :   |_    \//     ::
 |  :     |            :     /          ::...
 |       |   ___/_   ____   ______   .__   _\___     :
 |       |  ._( _/____.__\_ )_ ._( _ /_  __| )_.____\_ )_.   :
 |   . ....  :  |  \_  |  _ _/_|  |  ._( |  |   |  |   :
 :     ::    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  | ::::::
   __  ::    |  |  |  |   |  |  |  :  |   :  |
  \\/  ::...  |  |  :  |   |  |  :     |     |
        :  |  |    |   |  :    __  :     | ©hP!
 ............... . |  :    |   :      \\/       |
 ::::     .  |       :                  :
 ::::       :        ·uNDERGROUND·dELIRIUM· .
 ::::           /\                .
 :::: _\___  _______  _/\__. _/_  ____   _/_   :__  ___ ___/_
 : .____\_ )_._\ ____/ ._(   |_(/___.__\_ )_ __(/___. __| )_._\_ V _/_.
 : |   |  |  ___)__|    |   |  _ _/_.   |_( |  |  \_/  |
 · |   |  |  |   |    |   |  |   |   |  |  |  |  |
  _|   |  |  |   |_   |_   |_ |   |   |_  |  |_  |  |
  \__________|__________/_______/______/__|   |_______/_________/___|  |_
       |              l______/ ....       l_____/
  _ __    :                   ::::
   //__.  .        . .....................::::         __ _
     |      . . : : :............             .__\\
  __  |_              ...:::             |
  \\/   /__________________________ :............ .        _|  __
                       _ _____________________\   \//

                L O G O  # 4 3                         . .................... ©hP!
  __. ___   ___  __.   ___/_ ___   __. __. _____ ____ ::: ___
 ._( |_\_ )_. _( _/_._( |_ ._( _/__._\_ )_._( |_( |_\ __/.\ _ )_·:·_( _/_.
 |  | |  |_\__  |  _/ |  |  | |  |  |  | __)_| _ _/_._\__  |
 |  |_ _  |  |  |  | |  |  | _  |  |_  |_ |  | |  |  |  |
 |_____/_|  |_______|____| |_______|__|  |_____/____/_____|__|  |_______|
     |____/ ...           |____/         l_____/
        :::................ .     LAST 15 CALLERS!

                L O G O  # 4 4                      .____/_
 _____   _____. _____   ___/_   __|  /  ( b ) L A C K  ( s ) U N
._\ _ )_ ._(   |__\ _ )_._( _/____._( | _/_.
|  /_ /_|    |  _  |  |   |  _  |         \/
|_  /  |_   |_  |  |  |   |_  |  | ::::::::::::::::\/:::::::::::
 /_________/_______/___|  |__________/___|  |_        \/     :
 ...         l_____/       l_____/              :
 :::                                     :
 :::                                   ....:
 :::   ( place menu commands here )                  ::
 :::                                   ::
 :::....                                 ::
    ::                          ::::::::::::::::
  ....::                          :.....
  :...                         ......::: ©hP!  __
 ....::                         :        \\/
 : __                       ___  :  .__  _\____
 : \//                      _( _/___. __| )_.___\_ )_.
 :    /\                  ._\___  |_( |  |  |  |
 :::::::::/\:::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  |_  |  _|  |  |
     /\       _ ___         |__________/_______\_____|  |_
 [ sYSOP: /\ sQUISH! ]    //_______ _                l_____/

                L O G O  # 4 5                                /\
    ___ ___  _/_   ___   ____   _/_  ___    _/\__.
   ._\_ V _/_._(/___.____\_ )_.___\_ )_._(/___._( _/____._(   |_
   |  \_/  |   |   |  |  |  |   |  \_  |    _/ ©hP!
   |  |  |   _|   |  |  |  |   _|  |  |    |  ___
   |____|  |_____\__________|____|  |_____\__________|_______| --) //_.
   .  |_____/   ____.     |_____/                |
   |         \  |___  _____    .__   ____    ___/_   |
   |_        ._\ | /_._( _ )_. __| )_.__\_ )_  _( _/___.  |
 __ //__      |  _  |  |  |_( |  |  _ _/_._\___  | __|_
 \\/   (----------- |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  :
           |____|  |_________|_________|___|   |_________|
              |_____/           |______/

                L O G O  # 4 6       · b · l · a · n · k · ! ·      _ _________ .______   __
   /\  _______   _______. _______   _______   __|   /___ \\/
  __/\_ ._\ _  )_ ._(    |__\ _  )_.__\ _  )_. _\ |  //  (____
 .__)   |  _  _/_|     |   _   |   |   |_(  _ __/_.   //_.
 |    |  |   |     |_  |   |   |   |   |   |     |
 |    |______   |_______ _ /____|   |_____|   |_____|   |_ ©hP!  |
 :  __    /________ _  \\/   |______/  |______/  |______/    :
 .  \//                                   .

                L O G O  # 4 7  ____  ______ ___.   ______ ____   ___   ___   ___  ______
 .__\ _ )_ .\ ___/__\ |___ .\ ___/__\ _ )_ .__\_ )____\_ )___( _/___\ ___/__:_
 |  __ _/_| __)   | /_| __)  __ _/_|  __   |    |   __)  |
 |  \|    \|    |    \|   \|    \|   |    |   \|  |
_|____|   ___|_____ | ______|______|   ____|  ___|  ___|_______|____|
 :  l_____/ _ __ /__|__\  ....   l_____/  l___/ l____/      __
         //__________ :::: _______________________________ _   \\/
 ©hP!            ::::
 __  ·       ........::::  [ r ] E V E R A N C E !
 \//  .       :....
    .        ::
    :................::

                L O G O  # 4 8        __                      _ _______
  ·    ·  \//            /\            //__ _
  :   ___:   _______  ___/_   ___/\_. ______  _\________
  :  ._\ |__ ._\ ____/ ._( _/____._(   |_\ _ )_.__\_   )_
  ::: |  | )_|  ___)__|  |   |    _/  |  |  _  ___/_. ©hP!
    |_  |  |  |   |  |   |    |  |  |  |     |
    /________|_________|_________|________|_________|___|     |_ __
 _ __                       ...   |__________/__//
   //_________ _                 :::
            [ v ] E C T O R !  :::....... .

                L O G O  # 4 9                           \/
      _\____:            ..........\/........
   _______ \  |___  ________/_    ::...   \/    :
  _(  _ /_._\ | /_._\ _____/       :   \/  ::::
  \____|  |  _  |  ____)_.       :      :...........
    |  |  |  |  |   | :::::::::::::           :::
    |  |____|  |_____  |                  :::
    |______ _ |_____/ /_____|                ...::·
    : ...        . :  T H E   S T O R Y  :....... .
      :::        ::.
   .....::·     ____ ..::::......    _____   ____ _\____:
   :       _( __/__. ::: ......... ._( _ )_:__\_ )_ \  |__
   :.... ©hP! ._\___  | ::: ::::::::: |  |  |  _ _/_._\ | )_.
  ......:·    |  |  ...::: :::::::::.... |  |  |   | \__  |
 ::·  _ __ ___ _|  |  . ::: ::::::::: .  |  |  |   |  |  |
 ::   \_\_\\__\\__________| ::: ::::::::: |_________|___|   |_  ____|
 ::.            : ::: ::::::::: :       |______/____/  :
  ·········· ·       ..:::: :::::::::...      :
              ·:::::.:::::::::::·

                L O G O  # 5 o                        . ......
                      ...........:
    ... ( n ) I T R O G E N ...    :::
                      :::................
            /\                  :::......
   ____   _/_  __/\_.______   _____   ___/_  _______ :: ____
 .___\_ )_._(/___._(   |_ _ )_ ._( _ )_._( _/____._\ ____/ .___\_ )_.
 |  |  |   |    _/ _ _/_|  |  |  \_  |  ___)__|  |  |
 |  |  .|   |    |  |  .|  |  |  |  |  |/  |  |  .|
 |  |  .|   |    |  |  .|  |  |  |  |  |   |  |  .|
 |  |  :|   |    |  |  :|  |  |  |  |  |   |  |  :|
 |  |  :|   |    |  |  :|  |  |  |  |  |   |  |  :|
 |____|  ·|______|_______|___|  ·|_________|_________|_________|____|  ·|_
  .. |_____/     _ ____ |______/ _____________ _         |_____/
  ::
  ::...............
     ......::::: ' he's a nobel gas, that's why I call him lord.. ' - hIRO
 ©hP!  :....
   . .....::

                L O G O  # 5 1                /\
                /\
                /\       _. _________________ _
   _____  _____  ______ /\ _____  _( |_ ___ _____ __ ____ ___ _
  .__\__ )_._\__ )_ .\ _ )_ .__\__ )_._\_ | )_ .__\__ )_. _( __/__.
  |.  |  |. /_ /_|  _ _/_|.  |  |.  _ _/_|.  |  |_\___  .|
  |:  _  |:  (  |_ |  .|:  _  |:  |  |:  _  |  |  :|_
  l____|  l__________/__|  :l____|  l____|  l____|  l__________/
_ _____ l_____/ __________ l______/ _ l_____/  l_____/  l_____/©hP!
      _ ___________________ _____________ _
                /\         ( a ) B R A X A S
 ( r ) E M O R S E  U S H Q  /\
                /\  ( o ) P :  M E G G A  H E R T Z

                L O G O  # 5 2     _\___  _______  _______  _\___
    .____\_ )_._\ ____/ ._\ _ /_.____\_ )_.
    |   |  |  ___)__|  _  |   |  |
  _ _|   |  |  |   |  |  |   |  | :::::::::::::
 ._\\ \__________|_________|____|  |_________|    _ __ : ____________
 |     _____   _____   |_____/           :      //_.
 | ©hP! ._( _ )_.__\__ )_.   _______  _/_  ___ ___ : _______    |
 |    |  |  |  |  |  _(  _ /_._(/___._\_ V _/_._\ ____/    |
 | < <<< |  |  |  |  |  \____|  |   |  \_/  |  ___)__.   |
 |    |_________|____|  |_    |  |   |  |  |  |   | >>> |
 |         .  |_____/ /\  |____|______|____|  |_________|   |
 |  [ d ] E A D  :       /\           |_____/       |
 |   [ o ] N   :            ........ .         __  |
 | [ t ] I M E ! ::::::::::::::::::   ::...     /\ ··    \\/ __|_
_|__             ......:     : _____ __/\_ :: --)__ _____) :
 : (_________________________ :::       :    \   ::   /
               :::       :  _ _/   ::   \_ _
               :::..............: \\_\ : :::::  o3 /_//
    plenty of room for               /__     __\
     board info down here              (___ o6 ___)  fEAR
                             /______\ tHA cLOCK!

                L O G O  # 5 3                          /\  ____.
        ____   _/_  ___   ___:___  _/\__.\  |__
      :___\_ )___(/_____( _/______\ | /___(   |_\ | )_:
      |  |  _   _  \_  _  _  _    _ \__  | ©hP!
      |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |
  :::::: |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  | ::::::
  :   |____|  |______|______  |____|  |_______|  _____|   :
  :...    |_____/   :  /____|  l_____/   |____/    ...:
 ......:                        :       :......
 :::..........                         ..........:::
    . ...:     wERD uP, nIGHTY iS hERE tO cHAT!     :... .

                L O G O  # 5 4           _\____.               .____/_
         _____ \  |__  ______  _____   __|  /
  ......   _( ___/_._\ | )_._\___ )_._\__ )_ ._( | _/_.  ......
  :: . :  ._\___  |  _  |  _  |  _ _/_|  _  |  : . ::
  :: : ::: |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | ::: : ::
  ::....  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  ....::
     :  |_____  |____|  |____|  |___|   |____|  |_ :   ©hP!
   :::::    |_____/  |_____/  |_____/ |______/  |_____/ :::::
. .. : .........                       ......... : .. .
   :........ ::. .                   . .:: ........:
 . ......:::: :      [ ·sHARK·oF·mOTIV8· ]      : ::::...... .
        · _ __                 __ _ ·
        ·   //___ _           _ ___\\   ·

                L O G O  # 5 5    ___/_   _____   _____    ___   ____ _\____:   _______
  _:_( _/____:_( _ )_:_( _ )_:____\_ )_:__\_ )_ \  |__ :_\ ____/
  |  \_  |  |  |  |  |   |  |  /_ /_._\ | )_|  ___)__:_
 _ |  |  |  |  |  |  |   |  |  /  | \__  |  |   | _
_\\ |_________|_________|_________|_________|_________|  _____|_________| //_
|                           |_____\         |
| [Thanks for calling! If you have some extra cash why not call our friends?] |
÷-----------------------------------------------------------------------------÷
| BBS NAME    NUMBER      ND NUP     SYSOP   AFFILS      |
÷-----------------------------------------------------------------------------÷
| ModemLand   +1-306-652-4359 o1 None    Hiro P.  Remorse World HQ! |
| * expand as needed *                            |
| XXXXXXXXXXXXX +X-XX-XXXX-XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXX +X-XX-XXXX-XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXX +X-XX-XXXX-XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX |
|_                                      _|
 //________________________________________________________________(©hP!)___\\

                L O G O  # 5 6   . .....    ______  _/_  _____. _____    ____    ..... .
  ......:::  ._( ____/__(/___._(   |_\ __/_  _( __/__.  :::......
  :::     |  ______)   |    |  ___/__._\___  |     :::
 _ __·___ ____ _|   | |   |    |_ |   |  |  |_ ____ ___·__ _
 \\_\_\\__\\___\\______| |______|________/________|__________//___//__//_/_//
  .                                   .
  :::       ( F ) I L E  ( D ) I R E C T O R I E S    ©hP! :::
 · :::                                 ::: ·
 : :::                                 ::: :
 :: ::: :::       ..file this space as needed..       ::: ::: ::
  ···  :                             :  ···
  ···  :                             :  ···
  .......:                             :........
  :.............                       .............:
      . ..::                       ::.. .

                L O G O  # 5 7     _\____.                ·
      \  |___ · _____ · ____  · _____: ______ · ___ ___/_
     ._\ | /_:__\__ )_:__\_ )_ :_(   |_( ____/ :_\_ V _/_. ©hP!
  _ ___ |  _  _  _  _  _ _/_|    _  ___)__|  \_/  | ___ _
     |  |  |  |  |  |   _    |  |   _  |  |
  _ ____ |  |  |  |  |  |   |    |_ |   |  |  | ____ _
     |____|  |____|  |___|   |________//___  |____|  |_
        l_____/  l_____/ l______/     /_____l  l_____/

           nothing to eat, and nothing to drink.
  _ ___   nothing for a man to do but sit around and think.   ___ _
    //_                             _\\

                L O G O  # 5 8                   ... .
                   :.........
                      ::::
          _ ______________ .____ _______________ _  ___
   ___   ____   ____   __|  /          _\ /_
 .____\_ )_____\_ )____\_ )_ ._( | _/_. ::::      _\\ · //_
 |   |  _  _  _  _ _/_|  _  | ::::...  ___ \ × × / ___
 |   |  |  |  |  |   _  |  |  .....: ((__((__ · __))__))
 |_________|____|  |___|   |____|  |_ ::      /_ ... _\
        |_____/ |______/  |_____/ ::       (-:::-) ××××
   ______.______   _____   _____   ______ _______ :·____  ×××× ×
  __(   |_ _ )_ ._( _ )___( _ )___( _ /__\ ____/____\_ )_ ×
  \_    _/ _ _/_|  |  _  |  _  |  _  ___) _  _ _/_.
  |    |  |   _  |  |  |  |  ____)  |   |  |   | ©hP!
  |___________|   |_________|_________|  |  |_________|___|   |_
     ...  |______/         \_____|   _ _________ |______/___ _
   .....:::
   :....     ( d ) A R K  ( t ) R O O P E R
 . .....::

                L O G O  # 5 9               .........................................
               :                    :
               :    /\             \\ :
               :    /\             \ :
   ____   ______   __. :  ______   ____    ___   ______
 .__\_ )_ ._\ ___// .__\ |__ ._\ ___// .__\_ )_  _( _/___._\ ___//
 |  _ _/_|  __)___|  | )_|  __)___|  _ _/_._\___  |  __)___.
 |  |_  |  |   l_  |  _ _ |   l_ |_  |  |  l_ |   |_ _
 l____/  ____________/_______\_______ __/___/  ____________/_________/_//
   |   |_ _            /\   |   |_ _
   l______/_//           /\   l______/_// ©hP!
     .               /\    .
     :                    :
     :......[  R E V E R S E  ]......:
         /\     ·    /\              /\
    ____   _/\__    :__   _/\__   ____    ___   _/\__
 _ ____\_ )_ ._( ___// __/\| )_._( ___// .__\_ )_  _( _/___._( ___//
 \_\_  _ _/_| ___)___.\  |  | ___)___|  _ _/_._\___  | ___)_____ _
  |  |   :  |   |  |  :  |   :  |   |  |  :  |   _/_/
 __ |  |     l   :  l  _ _ l     |   :  l    l   |
 \_ !___|   ____.   _____.  \____.   ____!   _____.  ____.   ! __
 (_  :-----'  :-----'  :----\  :-----'  :-----'  :----'  :-----' _/
  /  . ©hP!  .     .    .     .     .    .   _)
 _/__________ _                            /\ \
 /                               _ ____ /\ __\_
                                    /\  \

                L O G O  # 6 o                              . .......
                          ..............::::
     /\       ·L·O·W· ·P·R·O·F·I·L·E·  ::......
     /\___. _____     .__            :
    ._(   |_( _ )_. __._| )_.          :
    |    |  |  |-( | |  | ::::::::::::::::::::
 ::::: |    |_  |  |  | |  |_ _           hOW lOW cAN
 :   |________/________|____________/_/            yOU gO?
 :...          :              /\
 .::  ______ ______  . _____   ______  _/_  /\___. _______
 :  ._( _ /__ _ )_ ._( _ )_._( ____/__(/___._(   |_\ ____/ .
 :.. |  |  _/ | _/-|  |  |  ______)   |    |  ___)--|--- -
   |  ____)  _   |  |  |   | |   |    |_ |   |
  _ _|  |  |___|   |_________|_____| |______|________/________| ©hP!
  \_\_____|    |______/    : _ ________           .
                  .      //___ _        :
                              ::::::::::
    RED DEMON · RAMON · STRATOS · AXEBLADE   .........:
  TRIVIAL · MISFIT · ZEUS · ZORRO        ::::
                          ::::...
                  . ...................:          ___. ___ __   ____ ____   ___ __
         ._(  |_( _ )_.)_ ._( _ /__ _ )_ ._( _ )_.)_
         |   |  |  | ' |  | _/ _ _/_|  |  | /
         |   |_ |  |  |  ___) |  |  |  |
         |______/______| _|  | l__|  |_______|--.
         .---------------\\____|   |_____/ ....  |
         | LOW PROFILE         .....::::  |
         | PRESENTS:          ::.....   |
         |             . ........: ©hP! |
         |                      |
         |                      |
         |                      |
         `-[REL:01/01/80]----------------------[1/1]-'
                                   ·
                                   .
                                   .
     ·                             .
     .     artwork not necessarily presented in       :
     .                             :
     :      the same order in which it was drawn      :
     :                             :
     :                             :
     :                             :
     :                             :
     :  ___     _____                   :
     ___ / _/_ ___ _ _\___ \   ___________  _ _____     :
 _ _ _ _\_ \/ /   _/_\_   \ \_________  __/______  /______ ______ ___
   _/  \ /  _   /_____ \ \   _ _ _   / /   _//_____//__/
      \/   \_  _  _/ \ \   \   /   / /   /_ ____ _ _
       \   /  /  \____\    \_    / /    //\\ /
 _ __________\     /   \--. \________/   / _/    // \\/_ _  _
   +tZ*/_____ _____ /    \_`-money- - _____/_ \_______//____\ .
         \_ _ __________/    _ _________/______/     :
     :                             ·
     :                             ·
     :                             .
     :
     :
     :
     :                             /\
   ___ : ___ _    .   __   __ .__     __    _ ___/\___
  ._\\  :    |-- |--. |--'  | | | ' |-- ' `--. |--       )_.
  |   :    | | | | | |  | | |  | | | | | | |       |
  |   :    | | | | | |  | | |  | | | | | | |      \\ |
  |   ·  < << | | | | | | < | | |  | | | | | | | wH0    \ |
  |   ·    | | | | | |  | | |  | | | | | | |       |
  |   .    | | | | | |  |--| |  | | | | | | | >> >     |
  |        `--'  ' `--'  ` ' `  `--' ' `--' `--'       |
  |                                    |
 _|           ( a ) R T I S T  P R O F I L E          |_
 \\_                                    _//
  |  alias: hiro protagonist  real name: devin  birthdate: o6.13.74  |
  |   country: canada  occupation: student  religion: buddhist   |
  |     race: human  sex: male  orientation: heterosexual     |
  |     career plan: to work in the computer graphics field      |
  |                                    |
  |    virtues: posseses a lust for life, true to to his friends    |
  |   vices: tobbaco, guiness, chivas, diet pepsi, pasta, women, pot   |
 _|  favorite artists: tinyz, whodini, cyberkid, red demon, sk¡n, poize  |_
 \\_  hobbies: smoking, toking, hallucinigenics, driving my friend's del  _//
  |  sol vtec *real* fast, long coffee talks, reading, forgetting i'm  |
  |  not supposed to have emotions, pondering the signifigance of   my |
  |  own existance, searching for a real love and understanding  ·   |
  |   myers-briggs personality type: extroverted, naturalist,   .   |
  |               feelings, perception (enfp)     .   |
  | \                               :   |
  | \\     quote: ' poeta nascitur, non fit '         :   |
  |_                                :   _|
  (_______________________________________________________________ : ___\\
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
     /\                             :
   ___/\______ _     ._ _    __   __  _ _____________ : ___
  ._(           | Y | | | `--. ' | '          :  //_.
  |         < <<< | | | | | | | | | |          :   |
  | //           |  | | | | | | | | >>> >       :   |
  | /           |  | | | | | | | |          ·   |
  |      __      |  | | | | | | | | wH0       ·   |
  |     \\/      |  | | | | | | | |          .   |
  |              ' `--' `--' ' `--'             |
  |                                    |
 _|           ( m ) U S I C  S U P P O R T           |_
 \\_                                    _//
  |   beastie boys  bjork  big audio dynamite  chemical brothers   |
  |   depeche mode  die krupps  dj bizz·e  erasure  eurythmics   |
  |   frontline assembly  front242  information society  intermix   |
  |  jamiroquai  john lennon  klf  kmfdm  kraftwerk  leonard cohen  |
  | lords of acid  method man  ministry  neil young  nine inch nails |
  |   nitzer ebb  new order  pet shop boys  pj harvey  prodigy   |
  | r.e.m.  sara craig  shadowy men on a shadowy planet  skinny puppy |
  |    the smiths  violent femmes  white zombie  wu-tang clan    |
  |              and many others..              |
  |                                 __   |
  |                                 \/   |
  |              >> CONTEST! <<           \/   |
  |                                    |
  |  tell me the name of the song that the following lyric is from    |
  |    and win * TEN * asciis of your choosing by myself. email is   |
  |     the only contact allowed. hint: the group/artist is      |
  |  __    listed above and the song is from the '8Os..    \/   |
 _|  \//                             \/   |_
 \\_                                 \/   _//
  |         sometimes i feel like i can't even sing        |
  |     i'm very scared for this world, i'm very scared for me     |
  |           eviscerating your memory             |
  |     here's a scene, you're in the backseat laying down.      |
  |  the windows wrap around to the sound of the travel and the engine.  |
  | all you hear is time stand still in travel and feel such peace    |
  |  and absolute stillness 'til, that doesn't end but slowly drifts,  / |
  |              in to sleep               // |
  |_                                   _|
  //___________\/________________________________________________________)
         \/
         \/

         \/
                  . .

                  : :
  _ ____________________________ _:_:_ _________________________________ _
  \ \              \\: ://                / /

    _______ ____  ___________ __ ____ __   _______ ___    ____
______/   /(_ _/_ __\ ._  ._ \\(__\ __\\(____/   /(__/__ __ _(_ _/_ __
\  /   /  /  \\(_ |/  |/   / /  / /   /___  \\(_  /  \\(_
 \ /______/ _/    / /  /   / /  / /______/ |/    / _/    /
 \______\_____    /__/  /   /_______/______\ _____|_______/___    /
       /_______/ /____/   /                /_______/
             .vK/_____/  r  e  m  o  r  s  e

   /___________________________//: :\\________________________________\
                 ¯:¯:¯
                  . .


           [·  1 9 9 6  R E L E A S E S  ·]

    title of ascii collection filename   date  artist(s)

    muh first colly      r-mfc.txt   1o/28 erupt
    jagoff           r-jagoff.txt 11/13 meggahertz
    satanic verses       r-sv.txt   11/26 miasma & blindman
    another colly       r-ano.txt   12/o2 erupt
    shogun assassin/nostalgia r-omisan.txt 12/o3 omicron
    where do we go from here? r-wdwgfh.txt 12/o3 whodini
    asshole          r-ass.txt   12/o4 necromancer
    hepcats          r-hep.txt   12/14 haji
    visions          r-vi.txt   12/23 miasma
    eurotrash         r-eurot.txt  12/28 trip


           [·  1 9 9 7  R E L E A S E S  ·]

    title of ascii collection filename   date  artist(s)

    stoan kold killas     r-omiskk.txt o1/o2 omicron
    terra cotta        r-terra.txt  o1/o7 necromancer
    i'm the one        r-the1.txt  o1/11 whodini
    the day after       r-mhztda.txt o1/16 meggahertz
    the debut         r-debut.txt  o1/21 revert
    tryptical         r-trypt.txt  o1/22 justin hale
    in the mouth of madness  r-itmom.txt  o1/29 hiro protagonist
    no soul          r-nosoul.txt o2/o2 erupt
    do not breathe       r-dnb.txt   o2/o9 bad spirit
    the kingpin        r-mhztkp.txt o2/11 megga hertz
    to serve man        r-tsm.txt   o2/25 hiro protagonist
    hellraiser 2: chernobyl  r-h2c.txt   o3/12 whodini
    the future         r-future.txt o4/1o hiro protagonist
     (remorse & kts joint production )        & cyberkid
    the last don        r-mhzltd.txt o4/17 megga hertz
    the 11th hour       r-11hour.txt o4/25 nitrogen
    in the city        r-itc.txt   o4/25 whodini
    money           r-money.txt  o5/o6 hiro protagonist


     ·· all remorse releases may be downloaded from any
          headquarters board or by dcc from g0at on efnet ··
                               ·
                .:::::.           .
                :::::::::           :
               :: `::::::          ·
      coming soon..   :   :::::   ..the future, part II.
                .  :::::           .
                 .:::::  ..         :
   _             ::::: .:::::        :
   \   ____ _ ____________:::::.::::::::__ _ _____   ·
     ___(_ _/_ ______ __  :::::::::' :::: _(_ _/______ __
    __\    /    \\(_ :::::::::' .:::: /  /    \\(___
    \ \   /      / :::::::'  ::::: /  _/       /
      \_____     /_::::::_____::::::/____        /
  _ ________ /___________/ ::::::  .:::::: .vK/_______________/_
       /       ::::::  ::::::::          /
     .        :::::::  ::::::::
     :       ::::::::  `:::::'
     :      :::::::::       ( subtitled: millenium )
     ·      `::::::'
    _______ __    _  _     _    _  ______  ______
    \    (________) -(_______  (________) (   ' (------'
     .                          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     :
     ·          ... another apocolyptic vision ...
     .
          __                    .________/_
       _\_____\/_____________ ________ ________ _ ____|    /
  _\_________\  \/  / ___  \_\____  \_\ ____/_   |   /
   \       \/  /  \/   \_ \|  \\  ______)_  |  //
    \    \_/   /      /  |   \_ |/   \_ ¯ __/ ·
   . \\   |______/\_____   //_ _|   /_____  \\_   \  .
   : \______|      \_____/ /\ |_____/-oh7-\______/______\ :
   :                /\               :
  ...... .              /\             . ......
  : .    ( m ) o n e y     y e n o ( m )    . :
  :..:                                :..:
      ..why can't you see - cash rules everything around me..
                     ....
             ..::::::. ..:::::::::..
          .::::.··   ··:···    ·::..·······..
        ..:··· ·:      ·      .·     ·:.
       .::··                      .:···..
      .::·                      .·   ··.
      :::.     .                     ::
       ·:::·    .              .:      ::
        :.   .. :.             ::      .::
        ·::...:·  :            .:·   ..  .::·
        ···· ··::::            .::.   .:::::·
              ·.           :·:::....·
            .  :           :· ·····
       .     .  :.          :· ·   .
         :.   ·.. :         .:.· ...·
          ......: ·.:         : :.·::·      .
           ·:   :         :·  :.  .... .·
         ...:··   .         :   ·····
  . ... .··::::::.              .   ··.
          : .....               ···.....
       .....:··· :· ....            ..........::...... ..
     . .:·    ..·.:·  ·: ..··:.  ..···..:····     .
    .· ·    ..:::··   :.··  :··. :   ···...
   .·    ..:···     :·  xCz :· ·. .     ····........
      ..···      .:·    :  ·:.:           .
  ·  . ··     ·  .·     .·    ·.   ·
   .          :      ·     ··.
             .      ··      ..
             ·       .      ·
           .                 .


        ' DROPING THE DOPE SHIT ON YAH LIKE HIROSHIMA. '

           _         _                 _
 _________________ _\ ___  _______. /_   _________________ _ ____ /_
 \  _.   / _/______\ \ /    |________  _.   /  /___  _/_____.
 |   |_  /_ __/     Y    |    \  |_  /____   \ __/  |
 cG_____|\____/__)__________\_/_______|\________\___|\____/ )______\_)______eD
            _         _              _
            /_ 1 9 8 1  _\              /_

( t ) H I S  W O U L D  B E  T H E  E N D              2 5 o o


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 _____ ___ _____ __ __ __ _____ ___  ___
_\  /( _/__ _ _\\(_ _\\(__\  /( _/__( _/__
 __/ _/  /_/ /  / /  / ___/ _  /_/  /
___\ _____/ /_/  /_____/___\ __/___/_____/
 |    .vK/___/ - r E M O R S E -   |
 |                    |
 | Hiro Protagonist's Latest Collection |
 |  Entitled 'Money'. It's All Good.  |
 |      Released: o5-o6-97   _____|_
 | _________________________________\  |
-|--\ originally 134,OOO bytes long
ArtistHiro Protagonist
TitleMoney
Date06 May 1997
Views223
Download r-money.txt
Viewon ASCII Arena