AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "E u r o p e T o u r 1 9 9 7" by Boheme of Style

                   _:_
                _______|_______
              _ __)   /|\   (__ _
             __\)\    ¯·¯    /(/__
            ._)             (_.
            |  E U R O P E  T O U R  |
            |               |
        _____ : __.__  ______  _____  ___:___  _____
       ._/ _ \__/ | \_/ _  \_/ _ \_/  _  \_/ _ \_
       |  /___/  |  \_ /  /.  \  \_  /___/  /___/.
       |__________________/ \____|________/_____\\__________|
            |   |  | [sTZ!/sE ©'97] :
    _____  _____ :__.__ || _|___  ______  __|__  _____ ______
  ._/   \__/ _ \_/ | \|· \_  \ \   \_/ _ \_/ _ \_\__  \_
  |    _/  \  \_ |  \_  /  /. |  _____/  ____/  ___  _/
  |_______|__________/_______/  \____| |____| |_____/ |_____/ /_____|
            :   |____|         :
            |               |
            |_    > 1 9 9 7 <    _|
             )______.      .______(
                |___________|
                :      :           f  i  n  l  a  n  d
          ____
       ______\ (____ ____.    _  __ ______
       \_ _______/ .\-\_ |__.---(_\_/ .\-\_____\.
        | _/| _| |  |_ / | ) __| |  |  '_|
      bHel__| l_/ l__|---' \___l___/ l__|---l___/sE!


         Helsinki - well hey, I live here :)               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/          g   e   r   m   a   n   y
       ___  __. ____   __.---.  _  __   _.---.
      ./ _/--./_ |-\___)---./ _`, |---(_\_/ .\--./ |  |
      l_ L  l_\_| | _  |  Y  | ) __| |  l___, _|
      bHe\____| \____|-l____l___|---l___/ l__|---' \__/sE!


                 Lubeck
               Braunschweig
                Göttingen
                Wurzburg
                Stuttgart
                Konstantz
                 Aachen
                 Bonn
                Cologne
                Dusseldorf
                Oldenburg
                 Bremen
                Hamburg


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/    s   w   i   t   z   e   r   l   a   n   d
      ________
   __  _\   (_______ __  __. ____  ____.    _  __ ______
  ./_/___/ /\ ______ __/__\_\_/_ |-\___)--\_ |___.---(_\_/ .\-\_____\.
  l___¸ |  __| _|  _| ¸____l_\_| | _  l_ /  | ) __| |  |  '_|
 bHe/____l___/ l_/ l__/ l____\  \____|-l____| \____l___/ l__|---l___/sE!


                St.Gallen
                Zurich
                 Basel


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/          a  u  s  t  r  i ____ a
           _  _.--. __ _________  _\ (__  _
        .---(_\_/ | |/_/__\__ ____)--\_____/--(_\.
        | ) __| ` _l___¸ |  _| _  | _| ) __|
       bHel___/ l___/ /_____l__/ `-l____l_/ l___/sE!


            no major cities visited:)


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/ l   i   e   c   h   t   e   n   s   t   e   i   n
    ____                           ____
 ____. _\ (____.  __ ____.--.________.  __  __ __________. _\ (____
 \_ |_\_____/_ |-./_/-\_ | __ __/_ |--./ .\-./_/_\__ __/_ |-\_____/ .\-.
 l_ / | _l_\_| l_'  | _ |  _l_\_| | | l___¸ |  _l_\_| | _| | |
 bHe\___l_/  \___| \___l__|--l__/  \____l__|--'/____l__/  \____l_/ l__|sE!


               tiny.. so tiny


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/           f   r   a   n   c   e
        _________    _  __   ___  __.
        \_ _____)--.---(_\_/ .\--./__/--./_ |--.
         | _/| _  | ) __| |  l_'  l_\_| |
       bHel__| `-l___l___/ l__|---' \____| \____|sE!


                St-Louis
               Strasbourg
                 Metz


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/   l   u   x   e   m   b   o   u   r   g
  ____.  _.--.__.---.__.  __.---.__   ___  _.--.__   ___
  \_ |___/ |   |  /_ |--./ _`, ___)---./  \_/ | ___)---./ _/--.
  l_ / | ` _> _ < \_| |  Y  l_ ( |  _| ` _| _  l_ L  |
  bHe\___l___//___|---\_____l___|---' \____l___/ l___/ `-l____| \____|sE!


              tiny as hell too


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/


        b   e   l   g   i____   u   m
      ____   __. ____.   ___ \  )____.---.___.---.
      \___)---./_ |--\_ |____/ _/--\_____( |  | _`, |
       l_ ( l_\_|  l_ /  |_ L  |  _| ` _|  Y  |
      bHe\____| \_____| \____| \_____l__/ l___/ l___|---'sE!


                Liege


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/


  n   e   t   h   e   r   l   a   n   d   s
  __   __. __________.---. __. ____  ____.    _  __ ______  __
 ./ .\--./_ |-\__ __/ |  |/_ |-\___)--\_ |___.---(_\_/ .\-\_____\_/_/__.
 | |  l_\_| |  _|  _  l_\_| | _  l_ /  | ) _| |  |  '_l___¸ |
bHe_|---' \____l__/ l___|---' \____|-l____| \____l____/ l__|---l___/ /___sE!


                Arnheim
                Utrecht
               Amsterdam
                Alkmaar
               Groningen


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/


       d   e   n   m   a   r   k
      ______  __.  __   __.---.  _____  ___.--,
      \_____\_/_ |--./ .\--./ _`, |---(_\___)--\_ | /--.
      |  '_l_\_| | |  |  Y  | ) _| _  | _  |
     bHel___/  \____l__|---l___|---l____/ `-l____|-l____|sE!


               Copenhagen


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/


           s   w   e   d   e   n
             _______
         __  _\   /_. ______  __.  __
        ./_/___/ /\ _/_ |-\_____\_/_ |--./ .\--.
        l___¸ |  __l_\_| |  '_l_\_| | |  |
       bHe/____l___/  \____l___/  \____l__|---'sE!


                 Malmö
                Stockholm

 I listed only some major places - all the small villages kicked ass too!          _ _________________ __
                    \//   ·Boheme Of Style '97·
   ____        ______     ø
 ._/  |_____________|__  |_______ / ______   ___ ________ _______
 |   _     _   //  :   //   _/___._/  \   //   _/____
 |   /  \   \   /  |   ·/   _/   |   \ _  _/  _/   /
 |__________/\ _______/_____|______\____________|______\/____\____________\
   - --------\/-Mo!\aL- ---------------------------------------------- -

                ·!·  E u r o p e  T o u r  1 9 9 7  ·!·


  Oh yeah. Back in Finland. After a bit over three weeks of cruising
  with da Citroen 2CV '72 around Europe and I'm still alive. Over 4500km.
  Too many litres of beer, oil and gasoline to count. Also met some
  nice ppl.. and even a few scene-dudes:


  fURY: Hey-ho.. thanks for the push and drinks. Good luck with yer
     a2ooo-project :) Cya at The Party 7 Chris?

  rAMON: *puff puff* - thanks for letting us stay overnight and fuck
     up your waterbucket. Ehm. Say hi from me to all yar cool
     homies (like Oli) too:) The fucked up logo I did with your
     even more fucked up Amiga (well ok just the keyboard is hardcore)
     isn't included here 'cause you're so slow:) Btw. I want that EP!

  sLiMe: Burbs. Your bed was way too comfy .. we slept the next night
     at a highway parking-place! What a contrast :) Thanks for
     everything. Your t-shirt is on it's way (I hope).

  mOGUe: Hehe.. you nutcase. Speaking English only when you're drunk:)
     Nice kicking and smashing of the trashcan at the park.. heh.
     But it was cool to meet ya again Chris. Too bad you can't afford
     to come to Assembly this year. The Party 7 then, eh? Oh well,
     we already had a chat on iRC :)

  AdON: Uuh la la.. you're way too good in darts:) Ehm. Stay cool and
     we'll drink again in Denmark.

 mASTER: First time I saw you.. hehe - I guess you were the most tired
     one that night. Hih. Denmark calling..

dESKLINE: I hope I got your handle right. Heh. Thanks for the 'Absolutes
     Halteverbot Ladezone'-sign. A fucking gr8 souvenier! :) Still
     gonna send us that beer? I hope sLiMe gave you my address:))

   eCs: Huah. Still wondering about your equipment. Oh well. I'll try
     to come over there on a friday evening sometime :) Now I have
     a weird photo of you..  scanneeeeeer!

  2fAST: fuuuck.. I couldn't reach you when I was over there :(

  mARIO: You were too drunk to show up at the bar? :)

hAUSFRAU: You never showed up either.. I did hear something happening
     to your hair and stuff .. ehm :)

  dWARF: Are you still able to sell me your CD³² ?!?!


  Lots and lots of things happened. I'll tell you something here:

   On the first night on board Finnjet (a boat that goes from Helsinki
   to Travemunde (near Lubeck)) we met a Mexican diplomat who works
   in the embassy of Mexico in Helsinki. He had a Pontiac Trans Am
   worth like $60.000 or something.. only drive like 250km! Huhuh.
   He came with us to the first camping place and hung around with us.
   A cool old guy. Heh. And it was nice to cruise around in his Pontiac..


  Mogue wanted this thing to be mentioned.. I better quote his own words:)

<Mogue\al> boheme: hehe and don't forget to write about the big cooperation
      between finland and germany in the second great war ;) i talked to
      your friend about, btw: greet him


  Mainly we just boozed your heads off every night. Ehm. Cheap beer
  makes you do such things.. We tasted over 60 different beer labels!

   Our vehicle broke down three times: once in Switzerland - twice in
   Belgium. Oh, and one tyre blew up in the middle of Germany. Ho-hum.
   Actually something had to be fixed every day. But we didn't care.
   In Switzerland some 2CV-freaks helped us a lot when the car broke
   down. These 2CV-ppl truly have great spirit and attitude!

   We spent a few nights in parking places 'cause of the car fucking
   up. But usually we used camping areas and youth hostels. Last
   night of the trip we spent in a hotel.

   The Alps in Switzerland were awesome. Nice to drive them up with
   our car. Ehm. We also met lotsa weird ppl like. For example some
   engineer who works in the nuclear plants in southern Germany.
   Altough we were travelling around Europe we met some Canadiands,
   Americans and Japanese ppl too. Heh.

  Bah, I'm not gonna bore you more with my babble. I'm gonna bore you
  with my ascii!!! :) I hope to do another trip like this one I did
  with my friend.. maybe after my military service (sic). Well, only 
  a couple of days to the Assembly'97! Uu-yeah. Let's get drrrrunk again..

                             _____/\_______
                /\            _\ _     /
   _________   __ ______ / \     __________ _\  \__ ___ /____
  ._\  ____/____| |_\  __/  \______ _| ___  / ___ _____ _____ _/
  _|__________  _. .____________ _  / \  __/___/____ \   /  /
 |__  ____ / /_| |_ _ ____ / / /  \ \ ____  /  \  /  /
   \ \ / / /_ | | _\ \ / / / / __ \ \ \ / /\__O_\ /_O__/
   \ \ / / /______\ \ \ / / / _| |_\ \ / /  )__. .__(
    \ \/ /rN!______  \ \/ / /__\___  \ \/ /    \ _\
    \  /  |   |  \____/______________\  / -STYLE- \__\
     \ /  |______|     _ __________ \ / ________________ _
     \/           |_||___________ \/ _________________||_|

      · When I was born, it was the year 1879 - The Year Of Style ·


          ·«( [u]nder[w]ear [u]nlimited )»·

              p·r·e·s·e·n·t·s

               .___________.
               |===========|
               |  \ /  |
               \  Y  /
                \___|___/

           · p u r e design u n d i e s ·

            - only 599.99$ a piece -
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Dial Hard' for Fury   \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

These logos are actually made on Fury's Amiga.. in a weird screenmode:)


                 ___________
                ___\     /___
                \        /
             _______\       /_______
     _ __ _ __ ______\              /______ __ _ __ _
       \\\\ \\                    // ////
       ___· \·   .:( d i a l  h a r d ):.   //_///
      _/  :______                 ·
   ______\  |   / _____.   _____.---.  _____  _______
   \______\___|  /-(_\_ |___. \_  |  |---(_\___)---\______\.
    |  ' | |___/ )  | /  |  |    | )  |    |  ' |
    |   | : |   |   |  |  T  |   | T   |   |
    |   | · |   |   |  |  |  |   | |   |   |
    |   _|  _|   _|   _|  |  |___|   _l_|   |   _|
    l____/ l___/ l____/ l____/   l___|  l____/  l_____l____/bHe
               ·          ·
               _\         /_
              .:\\\  · fURY! ·  ///:.
                \       /
                 \___   ___/
                   \  /
                   \ /
                    ¥
                    ·


..and a tiny one:      ____________ _____.   .__.--.  ____  _____
      \____\_____/-(_\_ |__.  | | |--(_\__)--\____\.
     ·»)| '_| _| ) _l_ / |  | _ | ) _| _  | '_|(«·
    <---l__/-l_/-l___/bHe\___|---l__|--l___/-`-l___l__/----->
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Fury' for Fury     \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\                    .__________________
                    |       ____/
                    |      ___/
                    |      __/
                    |     _/
                    |     /
     ____________.---.___  _____|    /        _ ____
     \_   ____ |  ___ )---\__ |    /_________________\\\ /
   __ ___|   __/ l  |    |  |   /         \\\_/-.
  ./_//  |   |    | T   |  |   /   fURY hERE tO  ·  |
  |    |   |    | |   |  |  _/     wANK yA!     |
  |    |   |    | |   |  l  | bE aFRAID - vERY aFRAID! |
 _|. _  |   _|   _l__|   l___,  |             _|
 .\\|//----l____/ l_____/  l_____| \  _|------------------[bHe]---\\:.
                   \__/
..and a tiny one:            ________.--._  .__.--.
            \_  __ | __)---| | |
            |  _/  _| _  l__, |
           bHel___l___/ `-l___| l__/sE!


                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Sub Zero' for Stalker  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
       ___
       .)_/___ ___.-----.____
       l___  \/  |   ____ )----.      ·
      /  |  \  `   |   ( |      :
      /  |   \    |     |      :
     /   l   \   _|    _j . .. ...:::.... ... ..  .
     /       \____//l_______//      ·:·
    /        \ // /   //       :
    /         \/¯\/______/¯       .
   /          \  ___
   /______________________\__\_(. · s u  b    z  e  r o ·
   \           /  ___| _____. ______    _____
   \          /  |  \/ __ |--\____ )----./   \.
    \_________________/   |  \ \__|  |     |    |
      .      /   l   \    |  T   |    |
      .     /       \_   l___|   |   _|
      :     /        \\_____j /l_____l_____//
 .  .. ...:::... . /         \  /__/ /   /  //
      ·:·   /          \__/bHe\/_____/____/¯
      :   /______________________\
      :   \           /
          \          /
      .    \__________________/

      .
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Bumpusville' for Trival \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

                  __________________
  b   u   m   p   u   s \        / v  i  l  l e
                   \       /
____  ___.---.___.---._______.---.___\      _/_____. ____.   __.
\___)--\_ l  | _`, |\___ \ l  | _/_\     \____ |__\_ |____/_ |---.
 l_ ( |  _|  Y  | ___/  _l____¸       _| / _| / _l_\_|  |
  \____l___/ l___|---l____l____/ /______   ____/ l____/ l____/bHe\_____|
                _ __ ___ \  / ___ __ _
                \\ \ \ \ \ \ / / / / / //
                \\ \_\ \__\ \/ /__/ /_/ //

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Trademark' for aLCA7RAZ \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
      ______________       ___________  ___.
     · \__   _____ )-----.-----(__\_______ \_/__ |----. · -tm
   _____\ |    |     |  )  |   ' | \__|  | /_____
   \   |    |  T   |     |    |     |   /
   \   |   _l___|   |    _|    _l_    |   /
   __\  l_____/   l______l_______/ l______/  \_______|  /__
   \                       .____      /
   \___   ____.-----.   ________   _____|  /    ___/
     \  ./  |   |-----(__\____ )----\_  | _/---.  /
      \ |  _ ,  |  )  |     |     | /
      ) |   Y   |     |  T   |  T   | (
      · |   |_____|    _l___|   l___|   | ·
       l_____|   l_______/   l______|bHel______|


                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Tango' for TANGobitch  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
 ________  _  __   ___  ___
 \__ __/--(_\_/ .\--./ _/--./  \.     TANGo - The Teacher
  |  _| ) _| |  l_ L  |  _|   I teach you lot how to use
  l__/ l____/ l__|---' \____l___/bHe PROPER English... you dumb fucks.

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Fungus' for Fungus   \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\  _________.--. __   ___  _.--.___
  \_ ___/ l |/ .\--./ _/--./ l | _/___.
  | _/|  _| |  l_ L  |  _l___, |
 bHel__| l___/ l__|---' \____l___/ /_____|sE!
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Alcatraz' for aLCA7RAZ \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
     _____.  __    __________     _   __
  .---(_\_ |___/_/---.---(_\__ ____)---.---(_\____\_\.
  | ) _l_ / l_'  | ) _|  _| _  | ) _| ____|
  l____/bHe\___| \____l____/ l__/ `-l____l____/ l_____\..these both logos suck!


    ______.   ___     ________________      __    ____.
 .----(__\_ |_____/__/----.----(__\__   _____ )----.----(__\______\__ |
 |  )  | /  | '   |  )  |    |     |  )  |  ______|
 _|    |    |    |    |    |  T   |    |  [  |_
 \_    _|   _l_    |    _|   _l___|   |    _l_    _/
 l______/ l_____/  \______l______/ l_____/   l_____l______/bHe\______|
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Hash' for Hash     \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\


   __.---.   _  __   __.---.
  ./ |  |----(_\_/_/____/ |  |
 bHe|  _  |  ) _l___, |  _  |sE!
  l___|---l_____/ /_____l___|---'                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Behemoth' for Behemoth \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
  ____   __.  __.---. __.  __.---. _____________.---.
  \___)---./_ |--./ |  |/_ |--./ _`, |/  \__ __/ |  |
 bHel_ ( l_\_| |  _  l_\_| |  Y  |  _|  _|  _  |sE!
   \____| \____l___|---' \____l___|---l___/ l__/ l___|---'
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Wraith' for Wraith   \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\


    ______       ___
  ___\  /_     ____) \_________.---.
  \_ /\ ___)---.---(_\_______  __/ |  |
 bHe|  _| _  | ) _|  _|  _|  _  |sE!
   l___/ `-l____l____/ l__/ l___/ l___|---'

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Stz' for sTZ      \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

     ____ _____________   ____
 _.____ .) __)_\____  ___/_____(__ (. ____________ __  _  __ ______._
 \|   l______. \    \  _______|                |/
 |   / \ | \    \  | / \  Wee.. it's time to cHAT! _ .|_
 |___ /  \_|  \    \ |_/  \ ________ __  _  __ ______\\|//
 ·  _/      \_    \_    \_
  bHe\______________/________/_________/sE!

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Stezotehic' for sTZ   \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
                      .    ·

                  ·          ·
                .

               .              ·

             .               .
    __ __________.   __  _____________. ____.--.________
   ./_/__\__ __/_ |--.___\_\_/  \__ __/_ |-\_ | ______/_/---.
   l____¸ |  _l_\_| | ¸____|  _|  _l_\_| | _ |  _l_'  |
    /_____l__/  \____l_____\l___/ l__/  \____l__|--l__/bHe\____|

          .              .

                       .
         ·
                    .
           .      .
              .
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Console Corner' for QuartZ\
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
       __  ___  __   __   _______.   __.
    ___ ./_/--./  \_/ .\--./_/____/  \_ |____/_ |--. ___
    \  l_'  |  _| |  l____¸ |  _l_ /  l_\_| |  /
    _\  \___l___/ l__|---'/_____l___/bHe\____| \____| /_
    \    __  _______   __   __. ____      /
    \._  ./_/--./  \___)---./ .\--./_ |-\___)---.  _./
    .:|/__ l_'  |  _| _  | |  l_\_| | _  | __\|:.
        \___l___/ `-l____l__|---' \____|-l____|


                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Contents' for QuartZ  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

       __  ___  __ __________.  __ __________
    _  ./_/--./  \_/ .\-\__ __/_ |--./ .\-\__ __/_/___.  _
   ·(_)· l_'  |  _| |  |  _l_\_| | |  |  _l____¸ | ·(_)·
  <=========\___l___/=l__|---l__/bHe\____l__|---l__/==/_____|=======>                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Urban Jungle' for lion \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
          _.--.__  ___     _  __
         ./ | ___)--\__)----.---(_\_/ .\--.
    _________ | ` _| _  l_ (  | ) _| |  | _________
    \     l___/ `-l____| \____l____/ l__|---'     /
    _\ urban                   jungle /_
    \     ._____.--. __   ___ ____.   __.     /
     \._  .__| _/ | |/ .\--./ _/-\_ |____/_ |--.  _./
    .:|/  | \ _| ` _| |  l_ L  l_ /  l_\_| |  \|:.
     · bHel___/ l___/ l__|---' \____| \____| \____|sE! ·


                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |'Saturday Night Fever' 4 mSO\
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
                                 ._____
     ___                           |   \_
    .)_/___   ____________.---.____  _______   _______|   /
    l____ \.---(_ \__  __/ |  ____ )--\_____ \.---(_ \_  |   /
    /  |  · )  |   | `  |    |  ' | )  |  |  _/
    /  |  \  __|  _|   _| T   |   _|   __l___, _|
 <===/   | _ __\__/==l___/=l____/=`--l_____l____/=l____/====\___/====>
   /   |   \     ______ _
  /    |    \  ___ \  (((______ _____.---._______
  /    |    \ ./ .\--\_______/ __/--\_  |  __  __/  __/X\__
 /     |     \|  |  |   | L   |    |   |   \_  _/
 /     |     |  |  |  _l__   |  T  |  _|bHe  \ _ _
/      l     l___|----l___/====\_____l___|---l___/====>   ¥
             \      ·        ·        ·
            __\____________\       /____ ______
            \_  ___ ___/-\      / ___/-\____ )---.
             |  __/ _/         _/  |    |
             |  _l__    _    __    | T   |
             l___/·\==\_______\   /==\_______|--l_____|==>
                \     \  /
  _ __ ___ _____________________\     \ /
                       \/

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Elite's Hideout' 4 pantera\
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\            ____________
    .______ .___. \     /__.  .______  _ ._____
    _| ___/ _|  |__\________/  |_ _| ___/  ( )_| __/___.
    \_ __|__\_  /  |   \_ ___/_\_ __|___.(/ \_____  |
    | \   |    |   | \   | \   |  |  /  |
    l___\  l__\  l___  l___\  l___\  |  l___\  |
       \___|  \___|  \__|  \___|  \___|     \___|
       ____________
    .___._\     /____ .______   _____.___.__ .___.
    _|  | \_____________ \| ___/ . /   |  | \_|  |_
    \_ ___ |   \_  / \_ __|___|/   |  `  \_ ___/__.
    | \ / |   | _/  / \   |    |    / \   |
    l___\  l___  l__\  /___\  |    |\__  /___\  |
       \__|  \__|  \__/   \___l______/  \__/   \___|bHe

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Bombsquad' for bS!-ppl \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\         ._____   _____. _._____._____
        _|   \__. /   |_/ |  _|   \__.
      ·___ \_   / |/   | _ _ \_   / | ____ _
     .//   |  _  |    | \ /  |  _  |   \\\_.
     |    l___\  |    l___\/  l___\  |     |
     | b  <======\___l______/=====\____|====\___|==>  s |
     | o                         q |
     | m ._____   _____.___.__  _______________  u |
     | b _| __/___. /   |  | \ __\___ \________ \  a |
     |  \_____  |/   |  `  \_ ___ \.   / \_ d |
     |_  |  /  |  ____|.    / \   |  _/  / _|
    .:/__ l___\  |  \  |_   /____\  l___\  / __\:.
      <======\___l____\  |=\___/======\___|bHe=\__/===>
               \__|..uhm, let's try this weirdo-style with some 3d:         ._____   _____. _._____._____
        _|   \__. /   |_/ |  _|   \__.
        \_   / |/   | _ _ \_   / |\
         |  _  |    | \ /  |  _  | \.
         l___\  |    l___\/  l___\  | |
         \  \___l______/\  \____j\  \___| |
          \___\  \   \ \____\  \ \___\  \ |
            \___\_____\/   \___\/  \___\|
       ._____   _____.___.__  _______________
       _| __/___. /   |  | \ __\___ \________ \
       \_____  |/   |  `  \_ ___ \.   / \_
       |  /  |  ____|.    / \   |  _/  /\
       l___\  |  \  |_   /____\  l___\  / \
        \  \___l____\  |\\___/\   \___j\  \__/  /
        \___\  \  \__j \\ \ \_____\ \ \___\ \ /
           \___\____\ \ \\__\/   \__\/bHe \_\/
                \__\/

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Sector Zero' for jEDi^mDV \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\      ___
      .)_/___
      l____ \ ___.   ___ ____________________
      /  |  \/ _ |---./__/--\__  __/   \____)----.
     /  |  \ \_|  | '   |   |    |    |
     /   l   __   l_   |   _|   _l__T   |
   <==/       \\____|=\_____l____/=l_____/====l_____|==>
    /        \  ___
   /_________________\___\_(.
            / ____l ___. _____    _____
            /  |  \/ _ |--\____)----./   \.
           /  |   \ \_|  |    |    |
           /   l   __   l__T   |   _|bHe
         <==/       \\____|==l_____l_____/===>
          /        \
         /__________________\
                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Asciiers Paradise' 4 Acorn\
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\


                      .    ·

                  ·          ·
                .

               .              ·

             .                .

       _  __  __ _______________. ____   __
     .---(_\_/_/___/_/--\___________/_ |--\___)---./_/__
     | ) _l__  \_'  |  _|  _l_\_|  | _  l__  \
     l____/  /  \\____l__/ l__/  \_____|-l____| /  \
            \                   \
          ·   \               ·   \
             ·                   ·
     _______  ____     _________________  __.
     \_____ \--(_\__)---.---(_\_____\______/_/___/_ |--.
      | ___/ ) _| _  | ) _|  '_|  _l__  \_\_| |
      l____l____/ `-l___l____/ l___/ l__/bHe/  \\____|
                            \
         .               .    \
                             \
                       .      ·
         ·
                    .
           .      .
              .

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'Acorn' for Acorn    \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

       _____ ._____    ______._______  .________
     .____\___ \_| __/-----. /   _|______ \_ _|______ \_.
    _|   ___ \_ /    |/   \_   / /_\_   /  |_
    \_   \   |  _   |    |  _/   |  _/   _/
     l______\  l___\   |    l___\    |___\   |
   <==========\___|====\_____l_______/=====\______|bHe=\_____|==>


                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'hlidskjolf' for stridh \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
        _________ _ _______________________________
      ___\    \\\\               /___
      \ _____ _   \\                /
  __.---.__. \  (((______ · __ ___.---,   .__. _______. ________
 ./ |  _ |__\___________\_/_/__\_ | /--.___| |/  \_ |__\_ ___/
 |  _  l_ /  |  _|  '_l____ | _   |  \ _|  _l_ /  | _/
 l___|---' \____l__/ l____/ /_____|-l_____l____/ l___/bHe\____l__|
    _ __ ___        _ ___ ___ _         ___ __ _
       /______       \/        ______\
          /____.           .____\
             |_ · hlidskjolf ·  _|
            .:/___________________\:.

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  'apply' for asp     \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

      _________________. ____.---._      __ _
 .---.---(__\_____ \___ \ |__\_ |  _/------------\///-.
 |  | )  _| ___/ ___/ /  l__, _| .a.p.p.l.y.   |
 `---l_____/-l____l____|\______|-\__/bHe-----------------'

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Toylike People Make Me  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  |   Boylike' for mOGUe   |·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\

      _ _ _____________ ____ __  _    _  __ __ _
     ___////                      \\\_
     \              ____ _          /
     · _______________.---.__. \ (((___.---,  __.   /
       \__ __/  \_ |  | |__\______ | _/--./_ |--. ·
   ,_ --'  |  _|  _l__, _l_ /  |  _| _   l_\_| |
   ._.--.  l__/ l___/  \__/  \____l__/ `-l_____| \____|
   |.|. |
   `-l__|   __________.  ____________.   __.
   (_) _  \____ \ _ |--./  \____ \ |____/_ |--.   __/X\__
  l______/   | __/_\_| |  _| __/_ /  l_\_| |   \_  _/
   |!|    l___| \____l___/ l___| \____| \____|    \ _ _
   | |                            ¥
   `-'  __.---.  _____.---,  __.     __.---. __.  ·
    · ./ _`, |---(_ \_ | _/--./_ |--.  ./ _`, |/_ |--.
    . |  Y  | )  _| _   l_\_| |  |  Y  l_\_| |
    . l___|---l_____/ `-l_____| \____|  l___|---' \____|
    :               ____ _
    ¦  ____   _______.---.__. \ (((___.---,  __.
    |  \___)---./  \_ |  | |__\______ | _/--./_ |--.
    |  l_ ( |  _l__, _l_ /  |  _| _   l_\_| |
    _|   \____l___/  \__/bHe\____l__/ `-l_____| \____|
    \._                          _./
   .:|/_____ ___ __  _                 __\|:.
    /                          \
    ø                           ·
   /
   ·                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Hope And The Judgement'  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  |     for sTZ  _    |·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\                  /\
         ________________/ \________________
         \__ ____.--. _________ __.   __/
     _ __ ______\_ \_ | |/  \____ \/_ |--. _/_______ __ _
   _./// //     | _ |  _| __/_\_| |     \\ \\\._
   \!  ¯     j l__|--l___/ l___| \____|t     ¯  !/
    \       u    __  __ ______  n        /
    ¡·       d .---(_ \_/ .\-\_____\. e       ·¡
    |       g | ) __| |  |  '_| m        |
    ¦ h . o . p . e l____/ l__|---l___/  e . p . o . h  ¦
    :       m  _________.--. __.   g        :
    ¦       e  \__ __ | |/_ |--.  d        ¦
    |       n  |  _| _ l_\_| |  u        |
    |       t  l__/ l__|--' \____|  j        !
    ! .__. _.--.____  ____  __.  __.---. __.  __ ________
   .___| |/ l _____\_/ __/--./_ |--./ _`, |/_ |--./ .\-\__ __/
   |  \ _|  _|  '_l_ L  l_\_| |  Y  l_\_| | |  |  _|
  <==l____/=l___/=l___/===\_____|=\____l___|---'=\____l__|bHel__/===>
      _ __ ___ __¡            ¡__ ___ __ _
      .\\\_\\__\\_____________ _____________//__//_///.
                  \/

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | 'Assembly'-descs for asm97 \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\  _  __  __  __.  _.--._ ___. .__.--.
.--(_\_/_/__/_/__/_ |-./_`, __)-\_ |_| | |
| ) _l___ l___ l_\_| | Y l_ ( l / l__, _|
l___/bHe___|/___| \___l__|--' \__|\___\__/

· ASSEMBLY'97 - The Amiga Invitation Info ·
Amiga organizing by Sonik Clique&Bomb Squad


     ___
   _ .)_/__   .______
.----(_\_l___ \----|  _/
|  )  /  |  \ _ ,  |
|   /  |  \ Y  |
bHe___/   `   \_|----'
   /_____________\                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   | Assembly-infofile-design \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
    _ _ ________________ ____ __  _          _  __ __ _
  ___////                              \\\_
  \                                  /
   ·       _____ _           _____ _         /
   __  ___  __ \  (((_.---,   __ ___. \  (((___  _.--.___. ·
  ./_/___/  \_/ .\-\_____ | _/-.  ./_/--\_ |__\_____/ \_/ | _/_ |--.
  l____ |  _| |  | _| _  |  l_'  l /  | _|  _|  _l_\_| |
  /____l___/ l__|---l_/ `-l____|   \____|\____l_/ l__/ \.__/bHe\____|
                            /___|

  .              · and ·                 .

  : ___   ________.---._     __   __  _.--._  _______   :
  ¦ \__)---./  \_ _`, __)---.  ./_/____/ \_/ | _/--(_\_____\.  ¦
  |  l_ ( |  _|  Y  l_ ( |  l____ |  _|  _| ) _|  '_|  |
 _|   \___l___/ l___|---' \___|   /____l__/ \.__/ l____/ l___/bHe |_
 \._                     /___|          _./
 .:|/__                               __\|:.
   /         · Amiga organizers at ·           \
   ø                                ·
  /
  ·                      .    ·

                  ·          ·
                .

               .              ·

             .               .
        _  __  __  __.  __.---.__  ___. ___.---._
     .---(_\_/_/___/_/___/_ |--./ _`, ___)--\_ |__\_ |  _/
     | ) _l___ l___ l_\_| |  Y  l_ ( l /  l__, _|
     l____/ /____|/____| \____l___|---' \____|\____/\__/bHe

          ·     · ASSEMBLY'97 ·     ·

       Helsinki Fair Center, 8th - 10th of August 1997

       Amiga Organizing Sponsored by Tsunami Trading

         .               .

                       .
         ·
                    .
           .      .
              .                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  .nfo-file for dEMOLEE  \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\
   .       ·      ·           ________
  __!  __. ____ \     /_.       ____.--\_   /_
 ./ .\--./_ |-\___)--\    /_ |--.   .---(_\ |  /____/_/___.
 | |  l_\_| | _  \   /_\_| |   | ) _> _ <  _l____ |
 l__|---' \____|-l_____\  / \____|   l____//__|---\_/bHe/____|
   ¡         \ /                 .
   _|          \/                 |_
  .:\|__                          __|/:.
   · \ 'Missing The Groove' by dEMOLEE / nERVE aXIS  / ·
     \ fOR tHE aSSEMBLY'97 rAYTRACING cOMPETITION  /
   ·  ·                       ·  ·
   : cALCULATED wITH a123o/5oMHZ/fPU uSING lIGHTWAVE 5.5 :
   ¦                            ¦
   _|    cONTACT mE fOR aNY rEASON: [email protected]    |_
   \_                            _/
   |     hOMEPAGE: http://www.sci.fi/~demolee     |
   |__                          __|
    ·/_____________ _ __ _____  _____ __ _ ____________\·
             _ __ ___\ /___ __ _
            .\\\_\\__\\//__//_///.

                           ____
                     _ __ _ __ __\ /__ __ _ __ _
                       \\\\_\\   //_////
                        ____\  /____
 .____  .___.  .____ .__.  ._____   ___\      /___
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/ _____\__________________/___ _.
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.             \\|
 | /  | \   | /  |_   | \   |  Two 'Style'-logos..   \
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  | ___________________ _______|·
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|====================\\======>
                       /__      __\·
                        /____  ____\
                          /_ _\
                           /__\


 .____  .___.  .____ .__.  ._____
 _| __/___|  |_ _|  /__| |____| ___/
 \____  \_ ___/_\_ / \_ /  \_ __|___.
 | /  | \   | /  |_   | \   |
 l__\  |__\  l____  /__  l__\  |
<=====\___|===\___|=\____/===\___|bHe\___|=>
 1879 - The Year Of Style llamas - Beware!..smaller, smaller, smaller:


  .___  .__. _______ .__.  ._____
  | _/___| |_\   /__| |___| ___/
 (____ )_ __(_\_ / (_ / (_ __|__.
  | /  | \  |__,  )   | \  |
  `--\___|--\___|\____/`--\___|--\___|bHe


               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/    _ ________.______ _ _ ______    _ ______ _ ________
   ._\\\ _  _|   ///_\\\  /_____ _\\\ __/_\\\_   \
   |   /  \_       _   /   _\   /   _/
   |   /   |       /   /        \   \_
   |___________|_____________/   / _ _________   \______/
   _ ___.  _ ________. _ __/______\  _ ______|_ __ |______ _ ______
  ._\\\ _|___\\\ _  |_\\\  /_____ _\\\ __/_\\\ \/   /_\\\ __/__.
  |   \     /      _   /   _\    \/   /   _\  |
  |   \_   /      /   /        /   /       |
  |__________________________/   / _ _____________/   / _ ___________|
 _ _______  _ ______ _ _____/ _ ___\__  /\  _____/_ _ _ \_____ _______ _
._\\\_   \ _\\\ __/_\\\  ø__\\\ __/_ / \ _\ ___///_\\\ __/_\ ___///_.
|  /  _/   _\    /    _\  /  \ \______   _\  \______ |
|  \   \_       /      /   \    |         | |
|   \.____/_____________/____________/    \____________________________|
|______|               /__________\

 ·«(  o t h e r  b o h e m e  r e l e a s e s  )»·

BHE-BETM.TXT P 116030 03-23-95*   _________ _ _____
                  __\___  ¬\_  __/___  bOMB sQUAD
                 _/   )  _/_____  ¬\_  iS bACK
                 \_______)   _____   / iN bUSINESS!
                 <=sTZ!/6c=;______/====\____/===============>
                 .------------------------------------------.
                 ¦     ± bOhEmE/bOMb sQUAd! ±     ¦
                 ¦ ± pRESENTs aN aSCii-whatever cALLEd: ± ¦
                 ¦ __                _ _____ ¦
                 ¦ \_____ _ bURANAnAz et mUUMiLiMUz   __/ ¦
                 ¦                     ¦
                 `---------------------- ---- --- -- - --'

BHE-LIKU.TXT P 78462 05-19-95*   _________ _ _____
                  __\___  ¬\_  __/___  bOMB sQUAD
                 _/   )  _/_____  ¬\_  iS bACK
                 \_______)   _____   / iN bUSINESS!
                 <=sTZ!/6c=;______/====\____/===============>
                 .--- -- - ± bOhEmE/bOMb sQUAd! ± - -- ----.
                 ::  ± pRESENTs aNOTHEr (second) ±    ::
                 :::.   ± aSCii-thingy cALLEd: ±    .:::
                 `--------> .+: LiEMEty kUONA! :+. <--------'

BHE-ELOH.TXT P 58006 07-30-95*     ._____   _______
                 nUp!____|_  \_ _/  ___/_
                  /  l/  _/-\_____  \  bOMB sQUAD
                 _/   /   \_   /   \_  iS bACK
                 \______________/____________/ iN bUSINESS!
                  .--- - ± bOhEmE/bOMb sQUAd! ± - -- -.
                 .:·' ± pRESENTs yEt aNOTHEr (3rd)±   `·:.
                 :    ± aSCii-flAppy cALLEd: ±     :
                 `--- -- --- -- -> eLOHiiRi <- -- --- -- ---'

BHE-ASS!.TXT P 42629 08-13-95*  _________  ______
                 .-\_______ \__/ ____/_____- bOMB sQUAD! --.
                 | _/  ____ \__________ \ fAiR plAY  |
                 `-\___________/  ________/--- sUCKS! --:-'
                 .:.     `----'           ::.
                 ::|   .+: bOhEmE/bOMB sQUAD! :+.   |::
                 ::| pRESENtS aN aSCii-liKE pRODuCTiON |::
                 ::|   -=> cALLEd: 'pORAjYTKe' <=-   |::
                 ::|  `+: mAdE aT thE ASSembly'95 :+'  |::
                 ```------------------------------- -----'''

BHE-PUPU.TXT P 156375 10-17-95*  ________________
                  \  __  / .  / ··»> bOMB sQUAD! <«·· ·
                 __ \_ |/ _/ |__/__ .----------------------|
                 /_/ |\ ¬\____  // bOhEmE presents:  .|
                 · \________/ `__/  'hULLU pUPUjUSSi!' .::|
                 `--·zS!·-\____/----------------------------'

BHE-AMMU.TXT P 167982 12-31-95*   _______ ________  ·
                  __\___  \_  ___/___:.. .
                 _/  _/  _/______  | > bOMb sQUAd! <
                 \_____)   ___________|< aSCii rELEASe >
                 <-sTZ!-\_____/----------------------------->
                 | bOhEmE provides you with: 'hAPPOAMMU' |
                 | 'Aggressive Party 2'-report included! |
                 `----------------------------------------'

SE-RAPAR.TXT P 128650 03-16-96* sTZ!/sE ________
                  ___ ___\___  /_______ ________
                 / _|_).  __| /  /  /_). _. /
                 .\____ |  |____ /  /  | \|_/. sTYLe'96
                 |_______|___|______\_______|_____|
                 .------------------------------------------.
                 | bOhEmE presents: 'rAPARPERirEVOLUTiON' |
                 `------------------------------------------'

SE-PILLI.TXT P 140735 05-02-96* sTZ!/sE ________
                  ___ ___\___  /_______ ________
                 / _|_).  __| /  /  /_). _. /
                 .\____ |  |____ /  /  | \|_/. sTYLe'96
                 |_______|___|______\_______|_____|
                 .------------------------------------------.
                 | bOhEmE presents: 'piLLERipURKKipOppOO' |
                 `------------------------------------------'

SE-KIPU!.TXT P 105613 05-28-96*  ___ ____ ____ _____ _____ _ ___________.
                 / /_\  \_\ /_\  /_\__ |       |
                 \__ \  _/__/ \ / \ /__| Style (c)'96 |
                  /___/___|______/_____/___\       .|
                 .------------------------------------------'
                 | bOhEmE provides you with - 'kIPUkYNNYS'
                 `-------------------------------------->sTZ!

SE-HUPSU.TXT P 239179 07-23-96* ____ ______:_______ _______   ______
                 / _/_\_  |_   /_\_  /___ \__  |'96
                 \____  \  _/____/  \ /  \  /___|
                  /_____/___|/   ____/________\_____\
                       /______\     sTZ!/sE
                 bOhEmE - 'separaatioindividuaatioprosessi'

SE-DISKI.TXT P 202352 09-07-96*      .____.
                  ______ _|  l_
                 __\ __/__\   /____ ______. __________
                 \ \__       _//   _l__\  _  /_.
                 \--(/  __________ /   \    /__/ |
                 ----/____/-rLF/-T! /_______________________|
                 · bOhEmE / sTYLE'96! - 'diskriminaatio' ·

SE-NSUAL.TXT P 356005 03-13-97* ______   ____    __  _____  ____
                 /   /__ /  |_ __ / \_/  /___/ _/___
                 \__   \/   _/  /  /  /  / _|  /
                  /______/______|____  /________/________\
                 «----------------tGø/____\-----------------»
                 · bOhEmE / sTYLE! _ __ __ _ mUNAKKASUOJa ·
                 «---------------------\/-------------------»

SE-FAIRY.TXT P 232612 05-05-97*  ______  _____. ____.__  _____ ______
                 __/ ___/_._\  |_\  | \_/  / / __ /_.
                  \____  |   _/ \___    /  \__/ |
                    /  |______|_________________________|
                 ____ /____|tGø------------------------------
                 |      .. Batman Was A Fashion Hero |
                 | And Robin Was A Transvestite ..     |
                 |                     |
                 | ©Style Production From bOhEmE & TANGo© |
                 -------------------------------------------|
SE-PIMPI.TXT P 76149 06-23-97*    _______________ _______.  ______
                   /  _____  _  Y  /  |__/ ___/
                   \____ ¬\|  |\_  _/|  | ¬\ _¦__
                   /  /  \  | |  | |  ¡  \  ¬\
                 sTZ!\_______/___l l___l l_______/_____/sE
                 :------------------------------------------.
                 | bOhEmE of sTYLE! _/ ·Vitun Pampulapää· |
                 `-------------------\----------------------:
               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/


                              __
                             ./_/---.
                             l_'  |
                             __\____|
Style.........................................uMn    \___)--.
Europe Tour 1997..............................sTZ     | _  |
bOhEmE........................................Mo!     `-l___|
Style.........................................rN!    ./_ |--.
Style........................................·hJ·    l_\_| |
Bomb Squad....................................sTZ    __\____|
                             \_____\.
__________________________________________________________|  '_|___ _.
                             l___/   \\|
                             ./_/___.   \
_________________________________________________________l____¸ |_____|·
                              /____|bHe

                _ __ __ _
  243 º 2fAST º AdON º aRCANE   \/   Archangel º Artic Cat º Artisti
   Awe º b º bAFFLE º bEHEMOTH º blAdE º bREM º BS&DTR º cAREbEAR º cG
 Chainsaw º Chrombacher º cOCO pOPS º Colonel º cRASH! º cRIME-z99 º cROWN
  Crusader^Candyman º cYBER POWER º DALE º Danzig º Darkman º Darkwing
 dAZZLER º dEATURE º dEE º Delite º Demolee º dHM º dMG º dUAl º Duncan
 dUSTY º eCs º eNSAM º eNTHRONe º EzCo º Exocet º Exile º fATAL º fOLAR
 Frank º FRaNKy º fURY º Ganja º gERDy º Gluester º G.O.D. º Grand Zumba
 Hangman º Hausfrau º hei-di º HiFi º Hijack º Hirvih º Hst-Bullah º Jaws
 JiGSAW º JMF º kARMA º Kent º Kid º Lagers º Leecher º Madboy º mADMAX
  MAjOR º mANtA º Mario º Mark Ryder º mARX º MASTERBLASTER º MMB º mOGUe!
  NecRArcH º nEMES!S º niKE º numen º kOSTEK º Kris º opel º pATRiCiAn
 Phonetic º pSYCHE º pSYKO º qen º QuartZ º Radavi º Rainmaker º rEBEL
 Red Demon º rELiEf º rAMON º Repe^Ransu º sAL-1 º sCARfACe º Sealapex
  Shocker º Simo º sLiME º SPAWN º Speeddevil º StEZOtEHiC º Stranger
  Tai-Pan º TANGo º The God º Tommy º tORMENTOr º Treach º tREEbEARd
   tRESPASS º tRIANGLe º vENTURA º Vesuri º vIETCONg º Wizzbit
     zANOK º ZOLTRiX º ziNKO º zED º Zeus º ZoMbiE º ?

____________________________________________________________________ _.
             ___ ____   __.  __. __________    \\|
            ./ _/-\___)---./_ |--./_ |-\__ __/_/___.   \
________________________l_ L  | _  |_\_| l_\_| |  _l____¸ |_____|·
             \____|-l____| \____| \____l__/  /____|bHe


 e-mail: [email protected] or if you have my gsm-numba - call me


____________________________________________________________________ _.
           __   ___  __ ________  _  __ ________  \\|
          ./_/---./  \_/ .\-\__ __/--(_\_/_/--\__ __/   \
___________________l_'  |  _| |  |  _| ) _l_'  |  _|______|·
           \____l___/ l__|---l__/ l____/  \____l__/bHe
               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/
 ._____  .____.  ._____ .___.  .______
_| __/___|  |_ _|  /__|  |____| ___/_____________________ _.
\_____  \_ ___/_\_  / \_  /  \_ __|___.         \\|
 |  /  | \   | /  |_    | \   |  s t y l e  \
 l___\  |___\  l_____  /___  l___\  |____________________|·
   \___|  \___| \____/  \___|bHe \___|

      sTEZOTEHIC........LEADEr, aSCII.and.sYSOp.....(fINLANd)
      cOCO pOPs.........aSCII.and also mUSIc........(fINLANd)
      bOHEMe............aSCII, 'tRADe', gFx and such(fINLANd)
      fOLAr.............aSCII.sometimes tRADe ......(fINLANd)
      dHM...............aSCII.and also sYSOP........(mURUROa)
      bEHEMOTH..........aSCII........................(sWEDEn)
      sPEEd dEVIL.......aSCII........................(nORWAy)
      TANGo.............aSCII.......................(eNGLANd)
      rEPe..............mUSic and also tRADe........(fINLANd)
      mULu..............aSM-cODe....................(fINLANd)
      dAb...............aSM-cODe....................(fINLANd)
      qUARTz............2Nd LEADEr, sYSOp...........(fINLANd)
      zINKo.............sYSOp sometimes aSCII.......(dENMARk)
      sAL-ONe...........sYSOp, aSCII............(nETHERLANDs)
      sLiME.............sYSOp.......................(gERMANy)

________________________________________________________________ _.
                                \\|
 s t y l e  b o a r d s                \
__________________________________________________________________|·


 dIGITAL uNDERGRoUNd ... +358-9-221-ASK....hOSTEd: sTEZOTEHIc...(uNIVERSe HQ)
 bERMUDa tRIANGLe ...... +358-9-5861380....hOSTEd: qUARTz..........(wORLd HQ)
 RiM ................... +358-M-OOMINS!....hOSTEd: dHM...............(MOO HQ)
 tHe nORTHERn pALACe ... +45-58-506-081....hOSTEd: zINKo..........(eUROPe HQ)
 bOONdOCKs ............. +31-548-ASK4IT....hOSTEd: sAL-ONe............(eU HQ)
 hOMELESS .............. +49-AROUNDTOWN....hOSTEd: sLiME.........(gERMANy HQ)
 sTRATOSPHERE........... +IWOOOOOOONDER....hOSTEd: TANGo..............(uK HQ)           | - --.                  ____ :   :.
  .-|-. _____________/\__________ ___¡  \¦   ¦¡  .:____/\________
  `-' | /   _______/ __   __ \/  |   \   |!   \___ ________/
    | \______   \ |    | /  |  _/   |______/ \/ _____/__
  .---' /   |   \ ¦    ¦ /\_  ¦   \   |   \   |    \
  |  /   ¦    \|    |/ |     /   ¦   /   ¦    /
  `-. \______________/l____  |.-.|    /l_______   /\______   /
   `---------------------.\___|| |l_______/.------.\____/.-----.\_____/.-->
              `-----' `---------' ·hJ· `------'   `-------'

           ·Y· ·E· ·A· ·R·   ·1· ·9· ·9· ·5·
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
[ ORG.FILENAME ][ ASCII COLLECTION'S NAME     ][ SIZE ][ DATE ][ ARTIST ]
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
[ SE-X.NFO   ][ INFO FILE            ][ 1ok ][ 21-o8 ][ STZ! ]
[ SE-<SFP>.TXT ][ SUOMI FINLAND PERKELE      ][ 46k ][ o4-o9 ][ ZEUS ]
[ MST-NONM.TXT ][ NO USE FOR A NAME        ][ 47k ][ o1-1o ][ ZEUS ]
[ SE-DRIP!.TXT ][ DRIPPIN'            ][ 25k ][ 15-1o ][ STZ! ]
[ SE-HEHE.TXT ][ HECTIC HERMIT          ][ 31k ][ 28-1o ][ STZ! ]
[ SE-LATE.TXT ][ BELATED             ][ 112k ][ 28-1o ][ STZ^CP ]
[ SE-GROVE.TXT ][ GROOVY ELEMENT         ][ 6ok ][ 3o-1o ][ ZEUS ]
[ SE-ONCE.TXT ][ ONCE              ][ 3ok ][ 19-12 ][ STZ! ]
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
           ·Y· ·E· ·A· ·R·   ·1· ·9· ·9· ·6·
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
[ SE-LEQUE.TXT ][ LE QUEL AVOIR PEUR MAINTENANT  ][ 184k ][ 19-o2 ][ STZ^ZS ]
[ SE-LOVE.TXT ][ THE LOVE HUNTER - SHOUT & TWIST ][ 43k ][ 22-o2 ][ STZ! ]
[ SE-ARM.TXT  ][ ARMAGEDDON - THE FINAL RAMBLE  ][ 68k ][ 29-o2 ][ STZ! ]
[ SE-ASKI.TXT ][ ASKI WORLD - ASKI MEN!     ][ 2ok ][ o9-o3 ][ STZ! ]
[ SE-RAPAR.TXT ][ RAPARPERIREVOLUTION       ][ 13ok ][ 16-o3 ][ BOHEME ]
[ SE-HOME.TXT ][ HOME MADE ASCII LOGOS      ][ 55k ][ 26-o3 ][ STZ! ]
[ SE-RIDDL.TXT ][ ASCII RIDDLES          ][ 21k ][ o1-o4 ][ STZ! ]
[ SEJA-AAB.TXT ][ AFROS AND BOOZES        ][ 121k ][ o5-o4 ][ STZ^RX ]
[ SE-RIDD2.TXT ][ ASCII RIDDLES PART TWO     ][ 39k ][ o7-o4 ][ STZ! ]
[ SE-21SM.TXT ][ 21 SYYT- MIKSI OLUT ON PAREMPI. ][ 171k ][ 14-o4 ][ STZ! ]
[ SE-PROPS.TXT ][ INJUSTICE SYSTEM!        ][ 92k ][ 15-o4 ][ BOO-YA ]
[ SE-LIFE.TXT ][ LIFESPAN            ][ 55k ][ 26-o4 ][ FOLAR ]
[ SE-ORCHD.TXT ][ ORCHID             ][ 48k ][ o2-o5 ][ ZEUS ]
[ SE-PILLI.TXT ][ PILLERIPURKKIPOPPOO       ][ 14ok ][ o2-o5 ][ BOHEME ]
[ SE-BEER.TXT ][ KALJAA KAIKILLE         ][ 111k ][ 21-o5 ][ STZ! ]
[ SE-DOOR.TXT ][ DO OR DIE            ][ 82k ][ 27-o5 ][ FOLAR ]
[ SE-KIPU!.TXT ][ KIPUKYNNYS           ][ 1o8k ][ 29-o5 ][ BOHEME ]
[ SE-BLEED.TXT ][ BLEED FOR ME          ][ 162k ][ o4-o6 ][ BOO-YA ]
[ SE-DIARY.TXT ][ THE DIARY 2           ][ 12ok ][ o8-o6 ][ STZ! ]
[ SE-PROCZ.TXT ][ PROCESS             ][ 167k ][ 24-o6 ][  VC  ]
[ TRIBUTEZ.TXT ][ TRIBUTES            ][ 12k ][ 25-o6 ][ ZEUS ]
[ SE-HANKO.TXT ][ HANGOVERS ARE FOR CISSYS    ][ 1o4k ][ 26-o6 ][ STZ! ]
[ SE-WWAYS.TXT ][ WICKED WAYS           ][ 96k ][ 26-o6 ][ FOLAR ]
[ SE-POJU.TXT ][ POETIC JUSTICE         ][ 1ook ][ o1-o7 ][ STZ! ]
[ SE-RIDD3.TXT ][ ASCII RIDDLES PART THREE    ][ 32k ][ o1-o7 ][ STZ! ]
[ SE-CRET.TXT ][ SECRET MAGIK          ][ 57k ][ o5-o7 ][ FOLAR ]
[ SE-LYRIC.TXT ][ LYRICAL GANGBANG        ][ 7ok ][ 15-o7 ][ FOLAR ]
[ SE-OSFS.TXT ][ ONLY ONE STEP FROM SALVATION  ][ 7ok ][ 2o-o7 ][ WEBSTER]
[ SE-VCD.TXT  ][ VAYA CON DIOS!         ][ 47k ][ 21-o7 ][ OR!ON ]
[ SE-HUPSU.TXT ][ SEPARAATIOINDIVIDUAATIOPROSESSI ][ 239k ][ 23-o7 ][ BOHEME ]
[ SE-NCO.TXT  ][ NO CONTROL           ][ 83k ][ 27-o7 ][ OR!ON ]
[ SE-BOARD.TXT ][ BOARD DESIGN          ][ 1o4k ][ 28-o7 ][ FOLAR ]
[ SE-COTIT.TXT ][ CLASH OF TITANS         ][ 147k ][ 29-o7 ][ WEBSTER]
[ TS-LOVE.TXT ][ LOVED              ][ 11ok ][ o3-o8 ][ W!^RLF ]
[ SE-GETSE.TXT ][ GETTING SERIOUS         ][ 288k ][ 11-o8 ][ STZ! ]
[ SE-DEVIL.TXT ][ DEVIL IN THE DETAILS      ][ 1o1k ][ 11-o8 ][ FOLAR ]
[ SE-TODAR.TXT ][ TIDES OF DARKNESS        ][ 86k ][ 12-o8 ][ WEBSTER]
[ SE-PARTY.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT ASS'96  ][ 28k ][ 18-o8 ][SE-POSSE]
[ SE-SMOKE.TXT ][ SMOKE 'EM            ][ 134k ][ 25-o8 ][ +sD+ ]
[ SE-POINT.TXT ][ POINTLESS            ][ 51k ][ o2-o9 ][ +sD+ ]
[ SE-DISKI.TXT ][ DISKRIMINAATIO         ][ 2o2k ][ o6-o9 ][ BOHEME ]
[ SE-CRIME.TXT ][ CRIME AND PUNISHMENT      ][ 148k ][ o8-o9 ][ FOLAR ]
[ SE-NSE.TXT  ][ SENSELESS            ][ 1o6k ][ 12-1o ][ +sD+ ]
[ SE-MIND1.TXT ][ MIND PLAYING TRICKS ON ME PART1 ][ 128k ][ 2o-1o ][ FOLAR ]
[ SE-LAHTI.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT SCE'96  ][ 73k ][ 1o-11 ][ bHe&fL ]
[ SE-MIND2.TXT ][ MIND PLAYING TRICKS ON ME PART2 ][ 251k ][ 17-11 ][ FOLAR ]
[ SE-LLERI.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT BHE'S  ][ 52k ][ 3o-11 ][bHefLrEP]
[ SE-KASIN.TXT ][ CAPTURING MY SOUL        ][ 5ok ][ o7-12 ][ STZ! ]
[ SE-X-MAS.TXT ][ SUMMER TIME?          ][ 51k ][ 25-12 ][ STZ! ]
[ SE-BAMBU.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT TP6   ][ 79k ][ 31-12 ][ STYLE! ]
[ R&S-ACID.LHA ][ ACIDITY - TP6 40k INTRO     ][ 39k ][ 31-12 ][ RRR&SE ]
[ SE-4CHNL.LHA ][ STRICTLY EXPERIMENTAL TP6 4CHMOD][ 237k ][ 31-12 ][rEPE&bHe]
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
           ·Y· ·E· ·A· ·R·   ·1· ·9· ·9· ·7·
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
[ SE-VIDEO.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT BHE'S 2 ][ 79k ][ o4-o1 ][bHe&STZ!]
[ SE-PPOJA.TXT ][ POINT OF NO RETURN       ][ 119k ][ o5-o1 ][ FOLAR ]
[ SE-ALIVE.TXT ][ DEAD OR ALIVE - CRIMINALS IN SF ][ 136k ][ o7-o1 ][ STZ! ]
[ SE-LECTS.TXT ][ ELECTROSHOCK THERAPY      ][ 14ok ][ 13-o1 ][BEHEMOTH]
[ SE-JAMBO.TXT ][ COCO JAMBO           ][ 8ok ][ o7-o3 ][ CP!  ]
[ SE-NSUAL.TXT ][ MUNAKKASUOJA          ][ 356k ][ 13-o3 ][ BOHEME ]
[ SE-ASICK.TXT ][ DEVIL MADE ME DO IT       ][ 129k ][ 16-o3 ][ FOLAR ]
[ SE-ATRIP.TXT ][ CRUSOE TAKES A TRIP       ][ 112k ][ o7-o4 ][BEHEMOTH]
[ -T-SE1.TXT  ][ MURDER DEATH KILL        ][ 134k ][ 13-o4 ][+sD+-DtN]
[ SE-SAUNA.TXT ][ STYLE DOES IT LIVE! AT REPE'S  ][ 79k ][ 2o-o4 ][bHefLrEP]
[ SE-PAIN.TXT ][ PAINKILLER           ][ 55k ][ o2-o5 ][ TANGo ]
[ SE-FAIRY.TXT ][ BATMAN WAS A FASHION HERO...  ][ 232k ][ o6-o5 ][bHe^tGø!]
[ SE-COPS.TXT ][ BOYS IN BLUE - GHETTO GESTAPO  ][ 57k ][ 11-o5 ][ FOLAR ]
[ SE-ROMAN.TXT ][ TRUE ROMANCE          ][ 86k ][ 28-o5 ][ STZ! ]
[ SE-TNP!.TXT ][ ZINKO IS *PISSED*...      ][  2k ][ 29-o5 ][ ZINKO! ]
[ SE-DIE!.TXT ][ ZINKO IS EVEN MORE *PISSED*... ][  2k ][ 1o-o6 ][ ZINKO! ]
[ SE-PIMPI.TXT ][ VITUN PAMPULAPÄÄ        ][ 76k ][ 23-o6 ][ BOHEME ]
[ SE-STONE.TXT ][ RETURN OF THE STONED COWBOY   ][ 147k ][ o7-o7 ][ TANGo ]
[ SE-NILES.TXT ][ SAME OLD SHIT (TWO)       ][ 18k ][ 24-o7 ][ STZ! ]
[ SE-NATUR.LZX ][ NATURAL PROGRESSION       ][ 45k ][ 28-o7 ][ TANGo ]
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -
[ ORG.FILENAME ][ ASCII COLLECTION'S NAME     ][ SIZE ][ DATE ][ ARTIST ]
- ------------ -- ------------------------------- -- ---- -- ----- -- ------ -

        STZ! [ 2o ] - COCOPOPS [ o2 ] - BOHEME [ o7 ]
       FOLAR [ 13 ] - SPEED DEVIL [ o3 ] - BEHEMOTH [ o2 ]
     TANGO [ o3 ] - ZINKO [ o2 ] - SAL-ONE [ oo ] - DHM [ oo ]

             COOP COLLECTIONS [ o5 ]
             LIVE COLLECTIONS [ o5 ]
               _ __ __ _
                __\/__
        _ ___ _ __ ___ _)  (_ ___ __ _ ___ _
           \\\\ \\ \\   // // ////
           ¯ \\_\\__\\_ _//__//_// ¯
                 \/
                   _:_
                ______|______
               ___)  /|\  (___
              ._\    ¯·¯    /_.
              |           |
              :  B · O · M · B  :
            _____  _____  ______  _____
           ._/ _ \_/ _ \_/   \__/ _ \
           |  _/ /.  \  \_ \/  /  _/ /.
           |___)  |________/__/  /____)  |
             \____|     /____\ . \____|
              .           :
          _____  ·______  __.__  _____  ______
         /  /___/ __ \_/ | \_/ _ \_/ _  \
         .\___  \  \/  \_ |  \_ \  \_ /  /
         |  / ___/____\  /_______/__/____/_____//
         |____/  .  \__/  [sTZ!/sE ©'97]
              :           :
              | S · Q · U · A · D |
              |           |
              |_  .__   __   _|
              (____| //___\\ |____)
         _______________:     :________________
        ./                     \.
        _| we will be organizing your ass at asm'97 _| _
       .\\___________________________________________\\//.


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

_______        __________   _______
\   /___ __________|_  / _/____/ _  /
_\__   / _   /  /  /  \  / /___/_
)_______/ /____/\__   /________/________(
   /_______|/_________/-uMn/aL-

· bOhEmE - E u r o p e  T o u r  1 9 9 7 ·
ArtistBoheme
TitleE u r o p e T o u r 1 9 9 7
Date01 Jan 1997
Views405
Download se-resan.txt
Viewon ASCII Arena