AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Kibel" by Far of Sative Mea
     .-----------------------------------------------------.
     !                           !
     ! appendix.dajormas.picsaintloup.teklords  _______ !
     ! mawi.oldbulls.sativemea.nahkolor.k0re.  _\ ___/_____
     ! floppy.dinxprojects.linear       |¬ \___   ¬|
     ! venusart                l____\/  .°_|
     !        _____     ____     _`-----/---'
     !   tHe   _\ ¬/_________| ¬/__________\ ___/____
     !  sECt!  |   ____/  ¬  __     ___/   ¬|
     !   bBs   l______\/  .°_l___\l_  .°_l__\/  .°__|
     !          `--------'   `------' `------/-'
     !                      __\  /____
     ! master:................madbart.appendix | ¬ ___/  ¬|
     ! machine:....amiga 1240T/603e/240mhz/4gB l____\/  .°_|
     ! supporters:........ufok, prefix, ziutek ____`-------'
     !                      \ ¬/________
     !     [node1]:  + 48-91-4879493    |  ____/  ¬|
     !     [node2]: t e l n e t    l_____\/  .°_|
     !     [node3]: t e l n e t       `-------'
     !                         fAr.s3a
     !  ! second in tha world ! second in tha world !  !
     !                           !
     `-----------------------------------------------------'

  _______     ________ _____    ______       _______
 _\ ___/__________\___ ¬/__\ ¬/________`----'_____ ______\ ___/____
 |¬ \___   ¬_   __      ____/  ¬     ¬| /    ___/   ¬|
 l____\/  .°_|\____\| .°________\/  .°_______l__ l/  .°____\/  .°__|
  `---------'    `----'   `-------'    `--------' `---------'
  ______   _______     ________
 __\  ¬/_____\ ___/_________\___ ¬/_   sative mea presents a very
 | . _ / _   ___/   ¬_   __   |fAr first  collection  which
 l__° \__/ _____\/  .°__|\____\| .°_|s3a is not useless! WARNING !
 _ `--------' `---------'    `----'                 _
 `-feel-the-softness-of-asciiness----------------------------------------'
        
                 jæµµ
                j#QQ____
         _     _µµØØ@MV¯¯¯'°Ús*ª__
        QØMþ   _,*®¯æØM#Ç    ¨¯ ­¯!­
        !MB©Uk4_*°¡¬ .4ØØË    j44µ,  `
         M©#©#Qy' ;ØQ©B'   )jÆØØØQp
          ¬QMQQQÎ__©QØ#'  __4gØ©Q©Q©©__µ_  ­_
          j¹²ÚØ®##QÏ@@   ¤?GMQMÏM#KM#Q#Ø©_ '}L
         ,F/  Æ®©#Ø#  jCâMÅf  ? #@WØØF  `3
         '   ßØÆÆÆØÆL,_æØÆØ®N´   ÆÆNBP¹   ì¥
            ãØ©Æ@Þ@MÞ[email protected]Ø!7  _ ÆØØÏ!    J]
            Æ©©ÞI ¯VÄWQWÞL,  _IØMØÎ    _µØØL
            -g##P   °°©#©Ï,µ©@©F¹   ,j©ØØQ­
         v) ,*ØÞ##,  øf ¯5qNgW©W~   ,¤©#ØÞP#
         `_,'ãMØ©¹­¬¢µæF,4ëµ_°¶ØQQg___ _µgQMF'jVF
          \/¡¹##¶  ÆMuÞ´ø+ _ `¬[email protected]©[email protected]µ©#Øض  \F
          °jQÆB  ä# °WË_H'  ¯ ©[email protected]'f .V
           ^#@_  ý  _à­^¾__ *µµ[email protected]¾Ðøð*
          __¤R`Np    °  ¬°_Å©@F  'PØ@©Þ=¸
          'Æ#°       __æÞ#WF~ _ _ø#^'¯JÖQÞ4f._
          ¬¯      £ µµÆMÆ©*__µÅ6M'   ¯ ¶°ø#Mpc
           .      ¬7ÞF!'¯'        ¯[email protected]¬

  __ __                               __ __
 --\_)\_\ s a t i v e  m e a  ain ' t nuthing ta f u c k with /_/(_/--

           _
          ,!                 T,
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!        _         !½
          ½!        ¬         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   __             !½
          ½!   L/             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!           °      !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!        __        !½
          ½!        [/        !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             o   !½
          ½!     __           !½
          ½!     \j           !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   _       __     !½
          ½!   ¬       l/     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
           `                 '

          classroom.. lesson with a new teacher
          class full of ten years old children.

          teacher: hey kid, what you wanna do
          when you grow up?

          kid1: i wanna be a police officer...

          teacher: oh yes, that's a pretty good
          profession... and you... what you
          wanna do when you grow up?

          kid2: i wanna be a fireman...

          teacher: oh yes, that's a pretty good 
          profession too... and you kid at the
          end  of  the classroom with that
          friendsbrake. say, what's your name?

          fAr: my name is fAr...

          teacher: okay fAr... and what you
          wanna do when you grow up?

          fAr: i  wanna  be  a mothafuckin'
          hustler, You betta  act somebody!

           .                 .
          ½!                 !½
          ½!           _      !½
          ½!           ¬      !½
          ½!                 !½
          ½!   ___             !½
          ½!   \-1             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            __    !½
          ½!            !/    !½
          ½!                 !½
          ½!    ø             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!              ¬   !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!         __       !½
          ½!         l/       !½
          ½!   °.             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
           `                 '

          EIGHT YEARS LATER - Present sytuation

           .                 .
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!    .            !½
          ½!                 !½
          ½!           _     !½
          ½!           _\/_    !½
          ½!           \/\/    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!    _             !½
          ½!    `             !½
          ½!                 !½
          ½!       __         !½
          ½!       {/         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            _    !½
          ½!            ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   __             !½
          ½!   \T             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!           °.     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!    ø            !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½/\                /\½
          / --------------------------------- \_
          __/\                /\__

          hey yo! today mastakillin'kickin'ass:
           _____
           \ _ /
           _\\/_____  ________    _______
           _\ \_____/____\___ ¬/_______|   ¬/
          |¬ .__/    __      __  .°/
          l__°. \ _ \____\| .°_l_ .°l/____/
           `----\fAr   `----' `----'s3a

          F        A         R

          __                  __
           \_                _/
          \ --------------------------------- /
          ½\/                \/½
          ½!                 !½
          ½!  °        __     !½
          ½!           l/     !½
           `                 
          simply from tha mighty ascii crew: 
           .                 .
          ½!      ¬          !½
          ½!                 !½
          ½/\                /\½
          / --------------------------------- \_
         ____/\                /\__
         \
         \
          ·\  ____ __             .. ... ... .....
   _  _ __ ___\·\ \ /__ /             ..: : : :.. :.:
   _\\__\\_\ \_\ \\\· \/ \//..[.s.a.t.i.\/.e...m.e.a.].:  :..: : :....
   _______   _________ ____________ _____ ______    ______   :
   _\ ________________ /_\     /_\  /__\   |______\ __/___ ·
   | \____  /\ ___  / | \_ ________ \_/ /-\  |  _/ \ \____/__
   |_____/  /--\\/ _______ /  \   |_  /_______  \_______   /
   -----/____________\-----|______\-----/_____|-----/_____|-----/_____|
           _____    ______    _________     az0!/sea
           \  \ _____\ __/___ ________ /_
       ____  |\  \/_ / \ \____/__\ ___  / |  ____
      __\ /__ |___  / ________   /-\\/ _____| __\ /__
    - --\/-\/-\/-----\_/___\------/____________\------\/-\/-\/-- -
    :.  ...  ...   \\\       . . .. ... .... .. ... ..
     :.. : :.. : :.//\ ·\\   - far - renton -    : :. : :...
      : :  :.: / ¯¯/\ \·\ revi - twister - xball & :.. .: ...
      :.:    ¯¯ / \ \· zabora in anno domini 2k . : : ..: .
             ¯¯¯¯  \     . . .. ... ...: :.: : ..:
          __       \           __
           \_      \ _________________/
          \ --------------\/         /
          ½\/                \/½
          ½!    _             !½
          ½!    ¬             !½
          ½!           °     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!     __           !½
          ½!     {/           !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
           `                 '

          wants  to represent You  how  to
          get  really  grassed  by  smoking
           .                 .
          ½!        i        !½
          ½!        ØL        !½
          ½!        ØØ     _ø  !½
          ½!   ,_    ØØL    _Ø'  !½
          ½!   ¬Øæµ_   ØØL   _ðع   !½
          ½!    ¶ØØص  ØØl  ,ØØP
          _     ¬ØØØÞ ØØL yØØF   .É .
          ~#µ__    ¬ØØÞ ØØ zØØ`  øØØ` !½
           .¬MØص,_   ¬¼ØLØ#_ðØF _µæØØ°  !½
          ½! ¬~¼ØØØصµµ,¸¬¶ØØØF_µwØØØP~   !½
          ½!    ~ØØØØØØØæwØBØØØØP°    !½
          ½!     ¯¯~~¯¯Ø¹¯¯       !½
          ½!        .Ø        !½
          ½!        Ø'        !½

          from      tha      mighty:
           .                 .
          ½!                 !½
          ½!                 !½
 fundacja zielonego ½!            __    !½ green    leash
 liscia   atakuje ½!            !/    !½ fundation is proud
 ponownie     z ½!                 !½ to present You not
 pierwsza   ascii `!    ø             !½ useless collection
 kolekcja o walorach !                 !' still on tha grass
 uzytkowych:)                     '  and hash trips...
       _______ _______ ____      _______    ___
    .--!_/   /_`-----'_\ ¬l__________\ ___/_______\ | ______
    | __   _ ¬    ¬   __   ¬ ___/   ¬   | /   ¬|
    l_ \/ °.  ¬\______________\/  .°_l__\/   .°_l___ l/  .°_|
    `-/--------'\fAr.s3a  `--------' `---------' `----------'
     /                             /\
  -. //\,- K     I     B      E      L -\/ \ .-
   \/                               \/

 K I D S ! ! !  D O N ' T   D O   T H A T   A T   H O M E ! ! !
                             _____
 KIBEL - a very nice thing :) which is very      .'_,-, \
 usefull when You want to smoke some grass      `|____`/
 or hash and get really smoked... Nothing      /   \
 could be compared with 'kibel'. Feeling of      /    \
 smoking from it is always very strong and |    /     \    |
 makes you really relaxed... just try it!!! |   /      \   |
 The best thing of all of that is that You |_.-._/_.-._.-._.-._.\_.-._|
 can get Your own kibel by simply making it |  /        \  |
 at home or wherever You want.. You'll just |  /         \  |
 need few things...             | /          \ |
                       | |           | |
 KIBEL - bardzo fajne 'urzondzonko' do jak | |           | |
 sie latwo domyslic kurzenia trawki lub tez | |           | |
 haszu czy tam czego sobie zechcecie... Nic | |           | |
 tak szczerze nie moze sie rownac kurzeniu | |           | |
 z kibla i fazie przez to osiaganej:) Dymek | |           | |
 ostro wali w pale i juz po chwili jestes | |           | |
 zachmurzony... Najlepsze w tym wszystkim | |           | |
 jest to, ze swoj wlasny kibel mozesz sobie | |           | |
 zrobic nie wychodzac z domciu a nawet tez | |           | |
 wszedzie gdzie tylko bedziesz (przydatne | |           | |
 przy braku lufek) potrzebne tylko bedzie | |           | |
 pare rzeczy z ktorych zdobyciem nie ma jak | |           | |
 sie przekonasz problemow...         | |           | |
           .            | |           | |
          ½!            | |           | |
          ½!        .°    | |           | |
          ½!            | !           ! |
          ½!            |             |
          ½!             \            /
          ½!   __         \______/\______/\______/
          ½!   l/             .
          ½!        __        !½
          ½!        l/        !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             _    !½
          ½!             ¬    !½
          ½!          _      !½
          ½!          ¬      !½
        _______ ____       _______  _________
       _`-----'_\ ¬l____________\ ___/____\    /_
       |¬    ¬  __   ¬   ___/ ¬  \____  ¬|
       l__________  |/  °. l___ \ .° ___°.  \/____|
          fAr`---/________| `---\   `-------'s3a
          ½!  i    n    f    o !½
           `                 '
 Hey yo! Welcome to my next collection Yo! Wlasnie zagoscila u Was moja
 under wondrefull label - SativeMea!!! next kolekcja spod Sative Mea! Ale
 First of all I should say something na poczatek nalezy sie pare slow o
 about that what is going'on with Sea. tym co sie dzieje w i z Sative Mea.
 As You might know Azzaro reborned Jak pewnie wiecie Azzaro odrodzil
 the legend of ascii which is Link124 legendarna ascii grupe Link124 i nie
 and he is no longer our (Sea) member. jest juz naszym (Sea) memberem. Jak
 As You all well know Renton - main pewnie tez wiecie:) Renton - glowny
 organizer of SativeMea is unactive organizer Sative jest nieaktywny  i
 and nothing seems to change that. So nic nie zapowiada zmian w tej kwesti
 after few telefon calls and talking wiec po paru telefonach i rozmowach
 with Azzaro and Xball, we (me - FAR z Azzaro i Xball'em, zdecydowalismy
 and XBALL) decided to take care of (ja  i  XBALL) zaopiekowac  sie
 group and it's organizing so from now grupa i jej prowadzeniem zatem teraz
 ME (FAR:) and XBALL - we are both organizerami Sative Mea jestesmy JA
 organizers of the Sative Mea... Just (FAR) i XBALL... Spojrzcie na newsy
 look at the news somewhere down there gdzies tam na dole w kolekcji. Jesli
 in kolly... If You want to join our ktos chcialby sie przylaczyc do nas
 squad and You think You are good and i naszego skladu i uwaza, ze jest
 productive enought just contact ME or na tyle dobry i produktywny niech po
 XBALL... I want also to send greets prostu skontaktuje sie ze mna lub
 and thanks to Madbart for his help Xball'em... Chcialbym tez przeslac
 and support... You're great pal!!! greetsy MadBart'owi za jego pomoc i
 Sytuation is now clear I think so I zrozumienie... jestes naprawde gosc!
 have nothing to add in this case... Sytuacja jest wiec obecnie w miare
 Just expect new releases which should jasna wiec nie ma co nawijac wiecej.
 smash Your brain:D What about kolly? Spodziewajcie sie kolejnych uderzen
 It's second representation of my new, z naszej strony:D A co o kolekcji...
 beloved style which is very nice I Jest to druga odslona mojego nowego,
 think and I will be working on it to ukochanego stylu, ktory, jak sadze
 make it perfect... I would like to jest kuhl i bede staral sie aby go 
 dedicate this piece of hard work to doprowadzic do perfekcji... Dedykuje
 XBALL - for all! Greets and respects te  porcje  azkow  XBALL'owi - za
 must fly to whole Link124 family...! wszystko! Greetsy i respekt dla Link
 Sorry for my poor english in all txts 124 rodziny..! Nareszcie sie zaczyna
 but maybe You'll understand something dziac cos na ascii scenie... Wkrotce
 from it:) C u...            niespodziewanka azkowa...!!!

          f A r . s a t i v e  m e a

             It's our 50th collection !
           .                 .
          ½!                 !½
          ½!            _    !½
          ½!            ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!    __            !½
          ½!    L/            !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            °.    !½
  _____      ½!                 !½      _____
  \ _ /      ½!                 !½      \ _ /
  \\/ ,½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½, \//
   \_______________!                 !_______________/

   HEAD - only the fastest and the easiest way of making head will be
   showed... You will need silver paper (just like this which You get
   with table of chocolade) You must cut it and make holes in it just
   like on picture...:) Then You must stretch it on the screw/thread
   of the bottle... This must be done carefull. Then You gently push
   silver iside the bottle to make a little pit (where will be grass)

   GÎOWA - podany zostanie tylko przyklad szybkiego wykonania gîowy ze
   sreberka (najszybszy i najlatwiejszy sposob ale najmniej efektywny)
   Ze sreberka (takie cos owijajace czekolade) wycinamy wiekszy (mniej
   wiecej 5cm X 5cm) fragment i naciagamy  
   jak membrame na gwint butelki lekko  ______________________
   wciskajac je do srodka tak aby utworzyl  |           |
   sie maly dolek... Nastepnie dziurkujemy  |           |
   (np. przy pomocy igly) tak jak jest to  |     ....     |
   obok pokazane na rozwinietym kawalku  |    ::::::    |
   sreberka...                |    ::::::    |
                        |     ····     |
                        |           |
   ·HEAD·GÎOWA·HEAD·GÎOWA·HEAD·GÎOWA·HEAD·  |______________________|

   _______________                  _______________
   /        !                 !        \
  //\ `½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½' /\\
  /___\      ½!                 !½      /___\
          ½!                 !½
          ½!       _          !½
          ½!       ¬          !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            __    !½
          ½!            !/    !½
          ½!                 !½
          ½!    ø             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!        __        !½
          ½!        l/        !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             _    !½
          ½!             ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!       °.         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!              __  !½
          ½!              L/  !½
          ½!    __            !½
          ½!    °¬            !½
 KTO, KTO [email protected]? ½!  _ __  ____  __    _ __ !½ FAR - [email protected] [email protected]!
           `__( X /_ _\ __)_ _\ \___ _( Y /__'
   .a(id ]---------\ _ _ Y --' Y _ \ Y  |  /----------------
   ----------------/---\/__|_______+---\___|_______\---------[ k0re.
          nr.logo-------------------------for
 teraz ja zawsze o1.roover-----------roover/nahkolor przygotowany zawsze
 gotowy wysylam do o2.rvr--------------roover/nahkolor Ciebie swoj przekaz
 kropko - kreskowy o3.nahkolor#1-------roover/nahkolor z Amiga na stanie
 rozpoczyna  sie o4.nahkolor#2-------roover/nahkolor wstukiwanie logosow
 prawdziwych styli o5.nah--------------roover/nahkolor pelnych  oryginalu
 nawijanie. no tak o6.nah_id.diz-------roover/nahkolor a teraz sie laduje
 swym stylem nowym o7.frozenpack----------hakon/whelpz ludzi atakuje ale
 nie dla pieniedzy o8.freeside------------hakon/whelpz i na pewno nie dla
 slawy bo! ascii o9.hakon#1-------------hakon/whelpz to dziedzina co nie
 sluzy do zabawy 1o.hakon#2-------------hakon/whelpz to nie dobra grupa
 czy  byle slawa 11.whelpz--------------hakon/whelpz szpanerstwo... tak
 o  ascii sztuce 12.zito#1--------zito/apathy+layout wypowiada sie tylko
 penerstwo.  pare 13.zito#2--------zito/apathy+layout miesiecy ogladania
 w zaciszu domowym 14.apatia--------zito/apathy+layout nabilo pomysl  na
 swoja kolekcje do 15.apt_id.diz----zito/apathy+layout glowy...  sprzecik
 amigowy, kontrola 16.layout--------zito/apathy+layout klawiszy i tak sie
 chlopaczyna  juz 17.lot_id.diz----zito/apathy+layout wylania ze scenowej
 ciszy. tak, tak 18.swap----------zito/apathy+layout ja   reprezentant
 s a t i  v e 19.overtime---lothar/moons+appendix m e a  i  lokalny
 patriota. na nowe 2o.lothar-----lothar/moons+appendix eksperymenty azkowe
 stale jest ochota 21.appendix---lothar/moons+appendix u mnie i nie tylko,
 azkowa scena jest 22.apx--------lothar/moons+appendix potrzebna nie  ma
 na to galy.. jak 23.sobol------lothar/moons+appendix sie to nie podoba
 to bija strzaly 24.instant----lothar/moons+appendix lamusy nie zrozumia
 czym dla nas jest 25.moons---------------lothar&kempy ta sztuka, ze kazdy
 chlopaczyna tutaj 26.embrion-------kempy/vzy+mns+k0re spelnienia  szuka,
 ze ascii jest dla 27.veezya--------kempy/vzy+mns+k0re nas spelnieniem tak
 prawdziwym  art 28.darklight-----kempy/vzy+mns+k0re tworzeniem, ze nic
 przeciw temu nie 29.speed----------evan/mawi+nah+dcs poradzisz a jesli
 sprobujesz to sie 3o.bohema---------evan/mawi+nah+dcs po prostu zdradzisz
 i zrobisz to na 31.bo!_id.diz-----evan/mawi+nah+dcs wlasne zyczenie bo
 w ascii uderzenie 32.dcs------------evan/mawi+nah+dcs to uderzenie w nas
 a  wtedy powiem 33.optimal:evex---evan/mawi+nah+dcs pass i skonczy sie
 atakowanie naszej 34.mawi-----------------evan&azzaro profesji, wybuchnie
 wojna jak z czasu 35.zosia--------azzaro/mwi+emb+l124 secesji.  niestety
 sa na swiecie tez 36.excess#1-----azzaro/mwi+emb+l124 takie kutasy ktorym
 ja mowie jedynie 37.excess#2-----azzaro/mwi+emb+l124 'adijos zlamasy' i
 momo, ze to wcale 38.link124---------------------gift nie cieszy,ze jakis
 tam lamusow moja 39.info------------------------gift robota smieszy, to
 pozostane sztuka 4o.letter----------------------gift ta zafascynowany po
 wszystkie  czasy 41.stamps back-----------------gift tak to jest ! ! !

 TOTALLY: 41 LOGOSES READY TO USE WHEREWERE YOU WANT !!! JUST MNIAM, MNIAM !
           .                 .
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             _    !½
          ½!             ¬    !½
          ½!     __           !½
          ½!     \j           !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             _    !½
          ½!             ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!       °.         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   _       __     !½
          ½!   ¬       l/     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
  _____      ½!                 !½      _____
  \ _ /      ½!                 !½      \ _ /
  \\/ ,½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½, \//
   \_______________!                 !_______________/

   BOTTLES - You will need two bottles! For making KIBEL the best are:
   2,5L bottle from Coca-Cola or Pepsi and 2L bottle from those drinks
   or others... To make them usefull for KIBEL You must cut them like
   it is showed on the picture... Make sure that they are long as it
   is possible when You cut them....

   BUTELKI - beda potrzebne dwie butelki! Do robienia KIBLA najlepsze
   beda 2,5 litrowa z Pepsi albo Coli i 2 litrowa z takich lub innych
   napoi... Zeby nadawaly sie do uzycia trzeba je obciac jak jest to
   pokazane ponizej na obrazku... Postaraj sie je obciac tak zeby byly
   jak najdluzsze....
         ____
         |  |
         |____|         __________________________
        /   \        |             |
        /    \        |             |
       /     \       |             |
       /      \       |             |
      /       \      |             |
      /        \      |             |
     /         \     |             |
     /          \     |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |      2.5 L     |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |     2 L     |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |    |             |
    |           |     \            /
    |           |     \______/\______/\______/
    |           |
    |______________________|

   _______________                  _______________
   /        !                 !        \
  //\ `½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½' /\\
  /___\      ½!                 !½      /___\
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            _    !½
          ½!            ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   __             !½
          ½!   \T             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!           °.     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!    ø            !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          `!                 !'
         ___                 :
        _;___:    .             .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !             .
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 01    sayz: roover
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'  _______
  /    \      _______  __________   __________
 (_________)--. ______|   ¬/___\    /_____\    /_
 |____ ____|--'|   __  .°__  \____  ¬   \____  ¬|---------.
 |¼¼¼/¯\¼¼¼|fArl_ .°l/____/ l_°.  \/_____l_°.  \/_____|s3a   !
 ( _______ )  `----'    `--------' ___`--------'   _______ !
  \\   //   roover   ___  ________\ ___/___________|   ¬/ !
  !\`--+'/         |  | /   ¬  ___/   ¬   __  .°/ !
  `-`---'------------------l__ l/  .°_l___\/  .°__l_ .°l/____/---'
               `---------'  `--------' `----'
   r  o  o  v  e  r   o f   n a h   k o l o r
   ...................................j a r e k  j e z o w s k i
   .................................m i e l e c k i e g o 36 / 7
   ....................................4 1 - 5 0 0 c h o r z o w
   .......................................p o l a n d  k u r w a
  _                                 _
  `------------------------------------------------------------------'         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 02    sayz: rvr
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

     _______          _______
 ______|   ¬/__  ______________|   ¬/
 |   __  .°_  | /   ¬   __  .°/
 l_ .°l/____/l__ l/   .°_l_ .°l/____/
 `----'fAr   `----------' `----'s3a

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 03    sayz: nahkolor#1
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
            ________ ____
  ___________________\___ ¬/_| ¬/_________
  |  __   ¬   __   _  __    ¬|
  l_  |/  °. \_____\| .°_l____\l_  .°_|
  `---/________|fAr  `----'    `------'
     _______  _________  ___       _________     _______
  .--!_/   /____\    /___\ | __________\    /________|   ¬/
  | __   ___  \____  ¬   | /   ¬   \____  ¬   __  .°/
  l_ \/ °.  ¬\l_°.  \/____l___ l/  .°_l_°.  \/____l_ .°l/____/
  `-/--------'\`--------'   `---------' `--------'  `----'s3a

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 04    sayz: nahkolor#2
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
           __             __
          __ \_           _/ __
           ½\_ ---------------------- _/½
           ½!             !½ 
           ½!             !½
           ½!      ________ ____!½
        ___________________\___ ¬/_| ¬/_________
        |  __   ¬_   __   _  __    ¬|
        l_  |/  °. \_____\| .°_l____\l_  .°_|
     _______`---/________| ___ `----'   _`------'     _______
  .--!_/   /____\    /___\ | __________\    /________|   ¬/
  | __   ___  \____  ¬   | /   ¬   \____  ¬   __  .°/
  l_ \/ °.  ¬\l_°.  \/____l___ l/  .°_l_°.  \/____l_ .°l/____/
  `-/--------'\`--------'fAr  `---------' `--------'s3a `----'
           ½.             .½
           ½!    nah · kolor    !½
           ½!             !½
           ½!_            _!½
          __/ _----------------------_ \__
           __/            \__
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 05    sayz: nah
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

          ________ ____
 ___________________\___ ¬/_| ¬/_________
 |  __   ¬   __   _  __    ¬|
 l_  |/  °. \_____\| .°_l____\l_  .°_|
 `---/________|fAr  `----'  s3a`------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 06    sayz: nah_id.diz
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: roover/nahkolor
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 07    sayz: frozen pack
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: hakon/whelpz
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
  _____
  \ _ / whelpz productions proudly presents You:
  _\\/_____    ______  _________   _______  _______s3a
 _\ \_____/______|  ¬/___\    /______\___ /___\ ___/____
 |¬ .__/    __   __  \____  ¬    ___/ ¬  ___/   |
 l__°. \ _ l_ .°l/____/ l_°.  \/__ _l_°.  \/____l___\/  .°__|
  `----\fAr`---'   . `--------' Y `-------'   .`[email protected]$#%.-'
            !      .        @²#²  `@%
       fRozzzzEn! _____ ____-. _____ l__,_  1$  .#$
     pA[k nUMba xX! \___] [____| [_  |  ]  #@  @!
            ! T              !&  &$,
            !      °         ¬²  . ¹
            `------------------------------------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 08    sayz: freeside
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: hakon/whelpz
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

             :           :
            ¼!           !¼
      __________ ¼!  ______ _______ !¼  _______
      _\ ______/_______|  ¬/__\ ___/_______\ ___/____
     |¬  __/     __   ___ ___/   ¬  ___/   ¬|
     l__°. \_ _ l_ .° l/____/ l___\/  .°__l___\/  .°__|
      `----\fAr `----'      `---------'  `--------'
       _______  ½!_______      ____  _______
      _\ ___/______`-----'__________l  /___\ ___/____
      |¬ \___   ¬    ¬    __   ¬  ___/   ¬|
      l____\/  .°_l_   _l_°.  \/______l___\/  .°__|
       `---------'.`------' `-------'   s3a`--------'
            ¼!    freeside   !¼
            ¼!           !¼
            `!           !'
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 09    sayz: hakon#1
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: hakon/whelpz
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
                       _____
                       \ _ /
       ¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼\\/
 ____        ________    _______  \ ________ ____
 | ¬/_______________\___ ¬/__.--!_/   /____\    /_\ ¬l________
 |  __    ¬_   __     __   ____  \____  ¬  __   ¬|
 l___\l_  .°_|\_____\|  .°__l_ \/ °.  ¬\ l_°.  \/____l_ |/   °.|
    `------'    `-----' `-/--------'\ `-------'  `--/________|
  · h · a · k · o · n ·   fAr/s3a
                //\¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼
                /___\

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 10    sayz: hakon#2
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: hakon/whelpz
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

 ____        ________    ________
 | ¬/_______________\___ ¬/__.--!_/    /
 |  __    ¬_   __     __   _/
 l___\l_ /\ .°_|\_____\|  .°__l_ \//\ °. ¬\
  fAr`/--\--'______ _`-----' `-//--\----'\
    / __\    /_\  l_______/s3a \
 _/\\// |  \____  ¬  __   ¬|   \\//\_
  \/  l_°.  \/____l_ |/  °.|   \/
     `-------'  `--/_______|

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 11    sayz: whelpz
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: hakon/whelpz
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
        __    ____     _______   ___
     _____/ ¬\_____| ¬/__________\ ___/______\ | ______ 
    |  _/  \  ¬  __    ¬ ___/   ¬   | /   ¬| 
    l__ .°  \ __l___\l_  .°_l__\/  .°__l___ l/  .°_|
     `----/\----'fAr  `------' `--------' `----------'
                   ___________   _______
                  |  __  ¬/______\___ /_
                  |  l/.°      ___/ ¬|
                  l_ /______l_°.   \/____|
                   `----'s3a `---------'         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 12    sayz: zito#1
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

         _______ _______  _____     _________
      _____\___ /__`-----'___\ ¬/__________\    /_
      |    ___/ ¬   .° ¬   ____/    \____  ¬|
      l_°.  \/____l________l______\/ .°_l_°.  \/____|
      `--------'fAr        `------' `-------'s3a

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 13    sayz: zito#2
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
    _______
 _____\___ /_
 |    ___/ ¬|
 l_°.  \/____| ------------------.
 `--------'_           !
  _`-------'_   alien'ated   !
 | °.   ¬|   dim'ension   ! 
 l______ ____|   of swap..!   !
  ____ /fAr.s3a          !
 _\ ¬/________  z!to of apathy !
 |   ____/  ¬|  and layout  !
 l______\/  .°_|         !
   __`------/'   pf 100522  !
  __\    /_  04 005 leipzig !
 |  \____  ¬|   germany   !
 l_°.  \/____|          !
  `-------'   ·   ·   ·  ! 
     `------------------------'
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 14    sayz: apatia
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

   ________ ___________  ________ _____    _______  _______
 ____\___ ¬/_|  __  ¬/____\___ ¬/__\ ¬/________`-----'____\___ ¬/_
 l   __     l/.°  _   __      ____/  ¬      __   |
 \____\| .°_l_  /______\\____\|  .°_l_____\/  .°_l______\____\| .°_|
    `----' `-----'fAr    `-----'s3a `-------'       `----'


         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 15    sayz: apt_id.diz
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'


         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 16    sayz: layout
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
 ___       ________.   .!¹_________        _____
 _\ ¬| ___________\___ ¬/_`#. ,$'_\    /_______________\ ¬/________
|  | /   ¬_   __    ²@ .R'  \____  ¬  ¬\       ____/  ¬|
l___ l/  .°_|\____\| .°___ ³#$'__°.  \/____l__ l\  .°_l_____\/  .°_|
 `----------'  fAr`----'  ,A' `-------' s3a `---------'   `-------'
              ,J$'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 17    sayz: lot_id.diz
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 18    sayz: swap
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: zito/apathy+layout
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

     _______      __      ________  ___________
     _\ ___/___________/ ¬\__________\___ ¬/__|  __  ¬/
    |¬ \___   ¬  _/  \  _   __      l/.°  \
    l____\/  .°_l__ .°  \ __|\____\|  .°_l_  /_______\
      `--------' `----/\----'fAr.s3a `-----' `-----'

                            .


                            .

                            ·
                            ·
                            :
                            !,
           .                 !½
          ,!                 !½
          ½!            _    !½
          ½!            ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!    __            !½
          ½!    L/            !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            °.    !½
  _____      ½!                 !½      _____
  \ _ /      ½!                 !½      \ _ /
  \\/ ,½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½, \//
   \_______________!                 !_______________/

   HOW TO GET THIS TOGETHER - almost everything is on the picture just
   down there... Insert the smaller bottle (2L) into the bigger one
   (2.5L). Before You do that, fill the bigger bottle with water as it
   is showed...

   JAK TO ZLOZYC DO KUPY - prawie wszystko jest pokazane na obrazku
   ponizej... Nalezy wlozyc mniejsza butelke (2L) do wiekszej (2.5L)
   pamietajac aby wczesniej do wiekszej nalac wody w ten sposob jak to
   jest pokazane...

                 _____
 GÎOWA/SREBERKO - naciagniete-> .'_,-, `. <----HEAD/SILVER PAPER - stretched
 na gwint butelki z dziurkami  `|____`./    on the screw/thread of bottle
 z gory...           /   \    with holes...
                /    \
               /     \
               /      \
              /       \
              /        \
             /         \
             /          \
            /           \
            |            |
            |            |
            |            |
            |            |
            |            |
           | |            | |
           | |            | |
           |_|_.-._.-._.-._.-._.-._.-.|_|
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |    WODA/WATER    | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | !            ! |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           \             /
            \_______/\______/\_______/
           official releases sorted by arcronym

  .-----------------------------------------------------------------------.
  | lp | arcronym   | original full title        | author(s)   |
[0]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 08 | sea-1pos.txt | 100 percent of shit        | renton    |
  | 09 | sea-1999.txt | najnhundretnajntynajn       | renton    |
  | 04 | sea-4a3.txt | 456 alien 3            | azzaro    |
  | 32 | sea-8mpf.txt | 8mm multiplastikk asciiform    | azzaro    |
[A]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 25 | sea-adia.txt | aqua di azor           | azzaro    |
  | 22 | sea-agpa.txt | age of panic           | renton    |
  | 30 | sea-alis.txt | alice on da second side of mirror | azzaro+rentøn |
  | 49 | sea-anja.txt | ganja smoker klab         | xball     |
  | 38 | sea-azkm.txt | colly azkymakery 2        | zabora    |
[B]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 37 | sea-behp.txt | belgian happenings        | azzaro    |
  | 05 | sea-blue.txt | portrait out of the blue     | azzaro    |
  | 33 | sea-boso.txt | boxed set one           | xball     |
[C]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 27 | sea-cdn.txt | counting down       [guest] | darkus    |
  | 24 | sea-celi.txt | the celebration of the lizard   | renton    |
  | 13 | sea-ck01.txt | construction kit #01       | azzaro    |
[D]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 23 | sea-dcry.txt | diskocitizen rocks you bitch   | azzaro    |
  | 15 | sea-dobm.txt | dobberman             | azzaro    |
  | 01 | sea-dubt.txt | dubitation            | renton    |
[E]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 44 | sea-erre.txt | erase<rewind           | azzaro    |
[F]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 10 | sea-fngr.txt | finger              | zabora    |
[G]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 28 | sea-garf.txt | garden my flies          | xball     |
[I]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 41 | sea-irc.txt | internet relay chat        | far      |
[J]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 07 | sea-jtkn.txt | jak to kurwa nazwac?       | zabora    |
[K]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 50 | sea-kibe.txt | kibel               | far      |
  | 16 | sea-kore.txt | klubbhead loop 89    acid+azzaro+kempy+zabora |
  | 39 | sea-ktrn.txt | kataryniarz            | zabora    |
[M]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 40 | sea-mima.txt | minimaks beauty          | twister    |
  | 21 | sea-mlem.txt | morning lemon           | azzaro+rentøn |
  | 18 | sea-mysl.txt | mysl               | revi     |
[N]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 02 | sea-neon.txt | neon flow             | azzaro    |
  | 19 | sea-nwor.txt | new order             | xball     |
[O]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 47 | sea-oko.txt | oko                | far+xball   |
  | 35 | sea-omte.txt | globe se.1: omnipotent technocrat | azzaro    |
  | 43 | sea-opti.txt | optic transfer          | xball     |
  | 03 | sea-orig.txt | origami              | azzaro    |
[P]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 20 | sea-pace.txt | peace               | renton    |
  | 14 | sea-pead.txt | peanut head            | renton    |
  | 12 | sea-psyl.txt | psilocybe semilanceta       | zabora    |
  | 06 | sea-pulv.txt | pulverturm            | azzaro    |
[Q]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 29 | sea-qntm.txt | quantum: the colly        | zabora    |
[S]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 34 | sea-skin.txt | negative skin color        | azzaro+thung |
  | 42 | sea-sode.txt | song of distant earth       | revi     |
[T]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 17 | sea-time.txt | timelessness           | renton    |
[U]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 31 | sea-ubik.txt | ubik               | zabora    |
  | 36 | sea-uv.txt  | globe sessions 2: uv catastrophe | azzaro    |
[W]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 48 | sea-wpol.txt | wild piece of live        | xball     |
[X]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 26 | sea-xfl9.txt | ex-factor lite 99         | azzaro    |
  | 45 | sea-xtnk.txt | x-tank              | azzaro    |
[Y]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 46 | sea-y2kk.txt | y2k kolly             | far      |
[Z]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 11 | sea-zero.txt | zero remix            | azzaro    |
  `-----------------------------------------------------------------------'
   _______________                  _______________
   /        !                 !        \
  //\ `½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½' /\\
  /___\      ½!                 !½      /___\
          ½!                 !½
          ½!       _          !½
          ½!       ¬          !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   °.        __    !½
          ½!            l/    !½
          ½!                 !½
          `!                 !'
         ___                 :
        _;___:    .             .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !             .
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 19    sayz: overtime
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

    _________       _______      _______.¼¼¼¼¼¼..
   __\   ¬/______ ______\ ___/___________|   ¬/  `¼¼¼¼¼.
   |  \____  ¬  | /  ¬ ___/   ¬   __   /    ¼¼¼¼¼.
   l_°.  \/____l__ l/  .°____\/  .°__l_ .°l/____/    ¼¼¼¼¼¼
   `-------'_____`--------'__`-----\--'_`----' _______   ¼¼¼¼¼¼
       _\ ¬/_________`-----'___\  /_____\ ___/____.¼¼¼¼¼¼'
     fAr|   ____/  ¬    ¬ . _ / _   ___/   ¬|¼¼¼¼¼'
     s3al______\/  .°_l_______l__° \__/ _____\/  .°__|¼¼¼'
  _       `-------'     `--------'  `--------'     _
  `-----------------------------------------------------------------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 20    sayz: lothar
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

              .$²2¢,
      ___      .1¹  `$ _____     ____
     _\ | ______ ¢5²   # _\ ¬/________| ¬/_________
     |  | /   ¬ $¹   [email protected]   ____/  ¬  __    ¬|
     l__ l/  .°_ %2   ,!³ ______\/  .°_l___\l_  .°_l
      `----------' ²@. ,:$²    `---\---'____ `------'_____
      fAr.s3a    ¹@$%¢²     _____\___ ¬/_______|   ¬/
                    l   __   _   __   /
                    \_____\| .°_l_ .°l/____/
                        `----' `----'
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 21    sayz: appendix
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

     _______ ___________ ___________ _______  ____
   ____\___ /_|  __  ¬/_|  __  ¬/__\ ___/____\ ¬l________
  l   __  ¬  l/.°     l/.°    ___/   ¬  __   ¬|
   \____\| .°_l_ /________l_ /_______l___\/  °__l_ |/  °. |
    fAr`----' `----' ____ `----'____  _`------/' `--/________|
        _________l  /__`-------'___\   /_____s3a
        |     __  ¬  °.  ¬  \ °.   ¬|
        l_°.   \/____l_________l_   __   |
        `----------'       /______\`------\

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 22    sayz: apx
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

   _______ ___________ ________
 ____\___ /_|  __  ¬/_\   /___
l   __  ¬  l/.°   \ °.  ¬|
 \____\| .°_l_ /______l_  __  _|
  fAr`----' `----' s3a/____\`----\


         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 23    sayz: sobol
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

  _______     _________  ____       _________  ___
 _\ ___/_________\    /___\ ¬l____________\    /____\ | ______
 | \___    ¬  \____  ¬  __    ¬  \____  ¬   | /   ¬|
 l____\/   .°_l_°.  \/_____l___\/   .°_l_°.  \/_____l__ l/  .°_|
  `----------' `-------'fAr  `----------' `-------'s3a  `----------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 24    sayz: instant
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar/moons+appendix
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
 .----.
 ! °. ! ____      _______   _____      _______ ____
 `----'_\ ¬l__________\ ___/______\ ¬/____________\___ ¬/_\ ¬l________
 |   ¬  __   ¬  \___   ¬   ____/  ¬   __  ¬  __   ¬|
 l_______l_ |/  °. l____\/  .°_l_____\/  .°_\____\| .°_l_ |/  °. |
    fAr`--/________| `---------'   `-------'   _`---/' `--/________|
      _   _                _____\ ¬/________s3a
   ____ \____ ¬ ____ ____ ___-. ____ !__,_  \___   ____/  ¬|
   [_  T  ] T T___] T___] [___T [_  T  ]   l______\/  .°_|
          `   `                 `-------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 25    sayz: moons
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: lothar&kempy
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

                        _.------------moons-._
  fAr______    _________  _________ ____      _______
  __\  ¬/_______\   ¬/____\   ¬/__\ ¬l__________\ ___/_____
  | . _ / _    \____  ¬  \____  ¬   __   ¬  \___   ¬|
  l__° \__/ __l_°.  \/____l_°.  \/_____l_ |/  °. l____\/  .°_|
  _`--------' `-------'  `-------'   `--/________| `---------'
  `-we are on collision course with your mind-'         s3a


         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 26    sayz: embrion
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: kempy/veezya+moons+k0re
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
                               .-----.
  _______    _______   ____         _______ | °. |
 _\ ___/_______\  ¬/______\ ¬l________________|   ¬/__`-----'_
 | ___/   ¬ . _ / _  ¬  __     ¬   __   _     ¬|
 l___\/  .°_l__° \__/  __l__\/    .°_l_ .°l/____/l___________|
  `--------' `----------'fAr`-----------'_`----'__ ____
                     __\    /_\ ¬l________s3a
                     |  \____  ¬  __   ¬|
                     l_°.  \/____l_ |/  °. |
                     `-------'  `--/________|
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 27    sayz: veezya
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: kempy/veezya+moons+k0re
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

        _______   _______     _______ .    .!¹  _______
 ____ _______\ ___/______\ ___/_________\___ /___`#. ,$'_____\___ ¬/_
 | ¬| /    ___/   ¬  ___/   ¬    ___/ ¬  ²@ ,R'    __   |
 l__ l/  .°____\/  .°_____\/  .°_l_°.  \/____l__ ³#$' __\____\| .°_|
  `---------' `---------' `---------' `-------'  fAr ,A' s3a   `----'
                            ,%³
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 28    sayz: darklight
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: kempy/veezya+moons+k0re
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

          ____   _______     _______   ________
     ________l  /_____\___ ¬/________|   ¬/.--!_/    /
     |    __  ¬   __      __   __  __   _/
     l_°.  \/_____\____\| .°_l_ .°l/____/ l_ \/ °.  ¬\
     `--------'-----.  `----' `----'     `-/--------'\
   ___    fAr| °. | _____     ____    s3a______
   _\ | _______`-----'_\ _/________| ¬/__________\  ¬/________
  |  | /   ¬      l___   ¬  __    ¬   ____/  ¬|
  l___ l/  .°_l_______l____\/  .°_l___\l_   .°_l_____\/  .°_|
    `---------'      `--------'   `-------'   `-------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 29    sayz: speed
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan/mawi+nahkolor+dcs
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'                    :
       __           [] _
       \j           []-//
   _______   ___________ _______ ]  _______       ____
   _\ ___/_____|  __  ¬/_\ ___/_____\ ___/_____________l  /_
  |¬ \___   ¬  l/.°   ___/   ¬ ___/   ¬    __   ¬|
  l____\/  .°_l_ /_______l__\/  .°__l__\/  .°__l_°.  \/______|
    `---------' `----'fAr  `--------' `--------' `-------'s3a
       __            []
       l/      _     [ ____ ____-. _____ T_,__
              \\     [ |___] [____T [_  |  ]
                   : l

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 30    sayz: bohema
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan/mawi+nahkolor+dcs
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
   ____      _________ _____      _______
   _\ ¬l___________\    /_\ ¬/___________\ ___/____
   |  __    ¬  \____  ¬  __    ¬  ___/   ¬|_ ______ __
   l___\/  .° _l_°.  \/____l___\l_  .°_l___\/  .°__|//   // /
    `---------',`-------'fAr.s3a `---\--'___`-------\'_______//_/
        \_\\_____\\___________\ __\  /_________\___ ¬/_
                    | . _ / _ ¬_   __   |
                    l__° \__/ __l\____\| .°_|
                     `--------'    `----'
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 31    sayz: bo!_id.diz
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan/mawi+nahkolor+dcs
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'


         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 32    sayz: dcs
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan/mawi+nahkolor+dcs
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'


                           _____
                           \ _ /
                           \//
              ____  _______   ______ /
         ________l  /____\   /______\ ___/_____
         |    __  ¬   ___/  ¬  \___   ¬|
         l_°.  \/_____l_____\/  .°_l____\/  .°_|
         `-------/' fAr.s3a `-------'  `--------'
           ___ /
           \ //
           \/
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 33    sayz: optimal:evex
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan/mawi+nahkolor+dcs
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

                              _______
                            fAr _\ ___/____
                             | ___/   ¬|
                             l___\/  .°_|
      __ __ ___ _____ _______ _____________      __`---/----'_
       \\_\\__\\____\\______\\____________\\__ __ |  | /   |
           _  _    __         [] l__ l/  _.°_|
  ______ ______ __\_  ¬ __ / ] ____-. |  _ __  `------/--'
  l____] |____]  [   T l \/   [____T l___] []  _\ ___/____
      l                       | ___/   ¬|
                             l___\/  .°_|
                              _`--------'
                              _\   /___
                             | \ °.  ¬|
                             l_  __  _|
                            s3a /____\`----\

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 34    sayz: mawi
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: evan&azzaro
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

       ______     _______    __    _______
      __\  /_________\___ /_______/ ¬\______`-----'_
      | . _ / _ ¬_   __  ¬  _/  \  ¬  °.  ¬|
      l__° \__/ __l\____\| .°_l__ .°  \ _l________|
       `--------'fAr   `----' `----/\-----'s3a

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 35    sayz: zosia pack
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: azzaro/mawi+embassy+link124
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'                            .!
                            .¼|
      _                     ¼¼|   _
     .--\\----------------------------------------{¼¼}----//--.
     !                      |¼¼|    !
     !          ' z O S i a '     !¼'     !
     ! _______  _________  _______    _______   ________
    _____\___ /____\    /___\ ___/_______`-----'_____\___ ¬/_
   |    ___/ ¬  \____  ¬  \___    ¬    _   __   |
   l_°.  \/____l_°.  \/____l____\/   .°_l_______|\____\| .°_|
    `---------'fAr`-------'   `----------'      s3a`----'
     .    .                        .
     !    ]¼.          pack edited by mcr/mawi  !
     !    ]¼¼[                       !
     !    ]¼¼[   presented by MadWizards in dd-mm-yyyy  !
     !    ]¼¼[                       !
     !  _  ]¼¼[                     _  !
     `--//---!¼¼[-----------------------------------------\\--'
         `¼[
          `!         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 36    sayz: excess#1
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: azzaro/mawi+embassy+link124
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

  _______    ________    ______    _______    _______
  _\ ___/_______\   /_______\  ¬/_______\ ___/_______\ ___/_____
 | ___/   ¬  \ °.   ¬  ___/   ¬  ___/   ¬ ¬ \___   ¬|
 l___\/  .°___   __   _____\/  .°__l___\/  _.°_l_____\/  .°_|
   `--------' /______\`-----\fAr`-------'s3a `-----\--'____`---------'
                          __\ ___/_____
                          | ¬ \___   ¬|
                          l_____\/  .°_|
                            `---------'         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 37    sayz: excess#2
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: azzaro/mawi+embassy+link124
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

         ¹.   .¹
   _______    ²$.  #²   ______    _______    _______
  _\ ___/________`@#.&¹______\  ¬/_______\ ___/_______\ ___/_____
  | ___/   ¬   [email protected]#. ¬  ___/   ¬  ___/   ¬ ¬ \___   ¬|
  l___\/  .°___ ,$%² `[email protected] _____\/  .°__l___\/  _.°_l_____\/  .°_|
   `--------' ,¢$'  ¹#@ fAr`-------'  `-----\--' ___`---------'
         ¢#'           /\      __\ ___/_____
               ____ /\  //\\ /\___ | ¬ \___   ¬|
   E X C E S S   ----.\//\\ // \\//\,-- l_____\/  .°_|
                 \/ \\//  \/    s3a`---------'
                   \/
   ___/\ __                ('       __ /\___
     \/       tRzymamy rEke nA puL.)ie       \/

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 38    sayz: link124
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: azzaro/mawi+embassy+link124
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'      ___      _________ ___         ________
      _\ | ________`-------'_\ ¬l__________.--1_/    /
     |  | /   ¬    °.   __    ¬  __   _/
     l___ l/   .°_l_________l_  |/   °. l_ \/ °.  ¬\
     fAr`-----------'      `---/_________|`-/--------'\s3a
         ½½½½½½½.     ½½½½½½.      ½½½½
          ½½½½½      ½½½½  ½½½½  ½½½½
          ½½½½½   .½½½½½½½½½'  `½½½½½½½½½'
        1  ½½½½½   ½½½½        `½½½½  4
          ½½½½½   ½½½½  ½½½½     ½½½½
               `½½½½½½½½½'

                   2         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 39    sayz: info
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: gift
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'

        _______ ____       _______  _________
       _`-----'_\ ¬l____________\ ___/____\    /_
       |¬    ¬  __   ¬   ___/ ¬  \____  ¬|
       l__________  |/  °. l___ \ .° ___°.  \/____|
          fAr`---/________| `---\  s3a`-------'

         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 40    sayz: letter
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: gift
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
  ___      _______   _____
  _\ | ________\ ___/_____\ ¬/_______
 |  | /   ¬  ___/   ¬   ____/  ¬|
 l___ l/  .°_l___\/  .°_l_____\/  .°_|
  `----------'fAr`--------' ____`/------' _______      _______
               _\ ¬/__________\ ___/___________|   ¬/
              |   ____/  ¬  ___/   ¬   __   /
              l______\/  .°_l___\/  .°_l_ .°l/____/
                 `-------'  `--------' `----'s3a
         ___
        _;___:    .
        `---'_¼    !
        ( ~·~ )   !
       _.'\_-_/`._  -+-
   _____ .' `._ ¯ _.' `.½½! ----__- ___-  - _
 fAr  _/½|       \½!_  /_/-/__/-------/_) K i B E E E L . . ..
  ___!__!½:   S @ A   )_)
  !_____!½| `--   --' /½!  n°: 41    sayz: stamps back
 `___!__!½`.       7½\!
 __!_____!½½`. \  _ ; ;½½\   for'who: gift
     !½½½`_./--l/-l /½½½½\
 FAR   _)½(    `-';½½½!\\ °.      __ __ _
  RENTON !½.'   ;  \½½½l_\ _________   (_)    NO PIPE ZONE!!..
 REVI   `;   )   ;½½½½½\    /______ T ____ ___  ____  _ _
  TWISTER  l   ;   l½½½½ _\        !          __
 XBALL   /   `.   ) ----\_] SATIVEMEAAIN'TNUTHINGTAFUCKWIT [_/---+
  ZABORA  :_______)_____;s3a
      (_______)-----'
  _______   _____       ________  ______   ___________
 _\ ___/______\ ¬/_____________\___ ¬/____\  ¬/____|  __  ¬/
 | \___   ¬   ____/  ¬_   __   ¬ . _ / _ ¬  l/ .° \
 l____\/  .°_l_____\/  .°_|\____\|  .°_l__° \__/ __l_ /_______\
  `---------'   `-------'    `-----' `--------' `-\---'___
                              _\ ___/_____
           ! s t a m p s  b a c k !     | \___   ¬|
  ____        ________  ______      ______l____\/  .°_|
  _\ ¬l______________\___ ¬/____\  ¬/_____.--!_/   / `---------'
  |  __    ¬_   __     ___/   ¬  __   _/fAr
  l___\/   .°_|\____\|  .°_l____\/  .°__l_ l/ °. ¬\s3a
   `----------'    `-----'  `--------' `-/-------'\           .


           .

           ·
           :
          ,!
          ½!
          ½!                 .
          ½!                 !,
          ½!    _             !½
          ½!    ¬             !½
          ½!           °     !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!     __           !½
          ½!     {/           !½
  _____      ½!                 !½      _____
  \ _ /      ½!                 !½      \ _ /
  \\/ ,½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½, \//
   \_______________!                 !_______________/

   AT LAST: HOW TO SMOKE FROM THAT SHIT - first, drop the grass into
   the HEAD... It will lie in her...:) Then light Your lighter and
   as it's showed with one hand carry lighter with fire close the HEAD
   with grass and with the other hand lift slowly the smaller bottle
   up (this one with HEAD)... Smoke should fill the bottle gently:)...

   NARESZCIE: JAK KURZYC Z TEGO CZEGOS - po pierwsze zaladuj  trawki
   odpowiednia ilosc do GLOWY tak zeby sobie w niej spokojnie lezala:)
   Zapal nastepnie zapalniczke i jedna reka trzymaj ja zapalona nad
   GLOWA... Nastepnie druga reka powoli podnos mniejsza butelke (ta z
   GLOWA:) do gory tak zeby dymek mocno ja wypelnil....

                      ZAPALNICZKA
                   ___ _______________
                  __|== |        |
          FIRE/OGIEN--> ( _|_ | L I G H T E R |
                 _\\_ #||_______________|
             /\   .'_,-, \
             ||   `|____`/
             ||   /   \
             ||  /    \
             ||  /     \
           |    /      \    |
           |   /       \   |
           |_.-._/_.-._.-._.-._.-.\_.-._|
           |  /         \  |
           |  /          \  |
           | /           \ |
           | |            | |
           | |    W A T E R    | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | | 
           | |            | |
           | |            | |
           |              |
           |              |
           \             /
            \______/\_______/\_______/


   Than, when You reach almost the end of the bottle (showed  on the
   picture..) You must (still carrying bottle!) take off the head from
   the screaw/thread of the bottle and put it somewhere else...:)

   Nastepnie, kiedy osiagniesz juz prawie koniec butelki (jak pokazano
   na obrazku...) nalezy (ciagle trzymajac butelke!) sciagnac glowe z
   gwintu butelki i odlozyc ja gdzies...:)

                 ____
                 |  |
                 |____|
                /   \
                /    \
               /     \
               /      \
              /  SMOKE   \
              /        \
             /         \
             /      DYMEK  \
            /           \
            |            |
            |  SMOKE        |
            |            |
            |            |
            |        DYMEK  |
            |            |
            |  SMOKE        |
            |            |
            |            |
            |        DYMEK  |
            |            |
            |  SMOKE        |
            |            |
            |            |
           | |        DYMEK  | |
           | |            | |
           |_|_.-._.-._.-._.-._.-._.-.|_|
           | |            | |
           | |            | |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |     WATER/WODA     |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           \             /
            \_______/\______/\_______/


   And at last You must move Your mouth to the screw/thread of the
   bottle and inhale smoke lifting down the bottle slowly in the same
   moment like it is showed again...:)

   I nareszcie, przykladamy usta do gwintu butelki a nastepnie powoli
   opuszczajac butelke na dol wciagamy powietrze do pluc jak to jest
   rowniez pokazne...:)


           .½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½.
           ½½'    `½½½'     `½½
           |  ____     ____  |«-----let's just say that
           `._  `  .___,  '  _.'   this  is a man:)
             `-----._______.-----' 
               /  ____         powiedzmy,  ze to
               /  |  |        jest   czlowiek:)
     mouth/usta:)------'  |____|
                /   \
                /    \
               /     \
               /      \
              /  SMOKE   \
              /        \
             /         \
             /      DYMEK  \
            /           \
            |            |
            |  SMOKE        | ||
            |            | ||
            |            | || 
            |       DYMEK   | ||
            |            | ||
            |            | ||
            |  SMOKE        | \/
            |            |
            |            |
           | |       DYMEK   | |
           | |            | |
           | |  SMOKE        | |
           | |            | |
           |_|_.-._.-._.-._.-._.-._.-.|_|
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           | |            | |
           |              |
           |              |
           |              |
           |     WATER/WODA     |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           \             /
            \_______/\______/\_______/


 !!!AND THEN.... A POTEM... AND THEN.... A POTEM... AND THEN.... A POTEM!!!


         |¯¯¯¯|
         |____|
         /   \
        /    \
    |    /     \    |   ___             ___
    |   /      \   |   \ /_            _\ /
    |_.-._/_.-._.-._.-._.\_.-._|   \//,½½½½LAPD001569323½½½½,\\/
    |  /        \  |        
    |  /         \  |      _ ________________
    | /          \ |     | | ._       \\
    | |           | |     _| | I |       |_
    | |   WATER/WODA   | |     | l___l       |
    | |           | |     |          _|
    | |           | |     \ ______ _ _ ______ /
    | |           | |     \|   \. ./   |/
    | |           | |     __|   _| |_   |__
    | |           | |     \ l_   '|_|`   _l /
    | |           | |     _\ \______l l______/ /_
    | |           | |     \__   T_____T   __/
    | |           | |      |  /     \  |
    | |           | |    tG!|_ |¯     ¯| _|
    | |           | |     k0! \.l___________l./
    | |           | |       | T     T |
    | |           | |       ¦ l________ | ¦
    | |           | |          | _l |
    | |           | |          l____l
    | |           | |
    | |           | |  That's how look guyz after smoking
    | |           | |  from that shit...     really:D
    | |           | |
    |             |  Tak mniej wiecej sie wyglada po
    |             |  kurzeniu z tego sprzetu.. powaga:D
    \            /  (spytajcie Xball'a albo Roover'a:)
     \______/\______/\______/
    HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!!

   _____       _______  ___________ ___________
  _\ ¬/______________\___ ¬/__|  __  ¬/_|  __  ¬/____ ______ 
  |  __    ¬_   __     l/.°     l/.°    | /   ¬|
  l___\l_   .°_l\____\|  .°_l_ /________l_ /______l__ l/    l
   ____`-------'    `-----'_`----'__ ___`----'__  `----/  °.\
   _\ ¬/_______________|   ¬/_`-----'_|  __  ¬/    /________\
  |   ____/  ¬   __   _       l/.°  \_____   .--------.
  l______\/  .°_l_ .°l/____/l__________l_ /______ ___/_____ |    /
     `-------' `----'_______  fAr.s3a`----' : \___   ¬||    /
             /    \         l____\/  .°_||   /
            (_________)--.        `---------' |_____/
            |____ ____|--'              .----.
        °    |¼¼¼/¯\¼¼¼|                `----'
         . __ ( _______ )
          i__====   //
            fAr\`--+'/s3a
              `---'

    HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!! HAPPY TRIPS !!!


                       .··.   
  ________  ______  _____  _____   _ :  : ____ __  ___________
    __/(__\____/____) __/___\  (______/ ·..· __\ __Y (___)\__________
    \__ ___________\__     __/  /      \___/_________ 
  _______//___________ /     \ ___\\______//________ \    (_ ____
         _®e/sea/ ___________\            \_______/   

  .-----.-------------------.----------------------.----------.----------.
  | no. | filename     | original title    | lenght |  date  |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  ------------------------------------------------------------------------
   YEAR 1999
  ------------------------------------------------------------------------
  | 001 | kometa-azkeepack | kometa        | 060.333B | 02/08/99 |
  | 002 | w0-sspct.txt   | suspects       | 060.170B | 15/10/99 |
  | 003 | w0-game.txt    | game         | 093.260B | 23/10/99 |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  | 004 | sea-irc.txt    | internet relay chat | 050.391B | 12/11/99 |
  | 005 | sea-y2kk.txt   | y2k kolly      | 143.400B | 17/12/99 |
  ------------------------------------------------------------------------
   YEAR 2000
  ------------------------------------------------------------------------
  | 006 | sea-oko.txt    | oko   (with xball)| 110.315B | 11/01/00 |
  | 007 | sea-kibe.txt   | kibel        | 145.800B | 25/03/00 |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  ------------------------------------------------------------------------
   TOTAL: o7 COLLECTIONS 'TILL NOW            663.669 bytes
  ------------------------------------------------------------------------
  `-----^-------------------^----------------------^----------^----------'
   _______________                  _______________
   /        !                 !        \
  //\ `½ ½½½ ½½½½½½!                 !½½½½½½ ½½½ ½' /\\
  /___\      ½!                 !½      /___\
          ½!                 !½
          ½!       _          !½
          ½!       ¬          !½
          ½!                 !½
          ½!           _     !½
          ½!           _\/_    !½
          ½!           \/\/    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!    _             !½
          ½!    `             !½
          ½!                 !½
          ½!       __         !½
          ½!       {/         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!            _    !½
          ½!            ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!   __             !½
          ½!   \j             !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!             _    !½
          ½!             ¬    !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!       °.         !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!                 !½
          ½!              __  !½
          ½!              L/  !½
           `                 '
   _____ ______   ____   _________ _____   ____    ._______:_
 _____\_ (__\ _ (______) _/______\ _   _  _ (_____\ _/_______|    |_
 \  _/ _/ _ ___/  _ \______ _ \_____/ ___/  _ \    \_    _/ 
 /____\_____\__\|______\______|/__\____\ _____\|______\___________|_______|
 «-dKS!-------------------------------------------------------------------»
       ·acid.k0re·azzaro.link124·budgie.linear·cnr.k0re·
     ·daeron.lowprofile·darkus.???·dipswitch.arcade·fFf.crew·
      ·krs.link124·luk.link124·native.aerosol·passenger.k0re·
    ·renton.sativemea·revi.sativemea·thung.k0re·theshepherd.crew·
   ·twister.sativemea·xball.sativemea·yaneq.linear·zabora.sativemea·

 HEY GUYZ!!! COULD YOU MAKE FOR ME FOLLOWING LOGOSES: FAR, SATIVEMEA ? TNX!
           .                 .
          ½!   _       _      !½
          ½!   _\/_      ¬      !½
          ½!   \/\/            !½
          ½!                 !½
          ½!         °.       !½
          ½!            ____   !½
         _____________________________\ /__________
     ______/ ____/ ___\  ___/  ___/--- ---`---___/______
     \___ /  `-'¬\ `--'_\ --'¬\ --'¬\ /  \    ¬\ ___/
      \_/___/   \_/ ¬\_/  \_/  \______\__/   \__/
         /_______\_____\______\______\fAr  /_______\
           .                 .
          ½!  g r @ @ t i n g s  t o :  !½
          ½!                 !½
           `                 '
           acid              k0re
           agaslayer         harvester
           ash!      apathy+cefalon+weeds
           azzaro     embassy+link124+mawi
           evan    bohema+dcs+mawi+nahkolor
           hakon            whelpz
           hazh          dione+oxygen
           kaos             oxygen
           lothar        appendix+moons
           mavey            potion
           makak           terror13
           revi        sativemea+whelpz
           roover           nahkolor
           sordan           radiator
           stilgar        apathy+veezya
           terrix          apathy+soc
           thung          hybrid+k0re
           xball       bohema+sativemea
           xtype           harvester
           zabora          sativemea
           zito         apathy+layout
           .                 .
          ½!             _   !½
          ½!   °.         ¬   !½
          ½!         ___       ___
   ______  _________ ________ ____| \_ __________/ |   _________
_____/ ___|__/  ___ |_/  ___ |/___ |  |_\    __ _|_____/ _______/
|      |    | |    | | |    | \_____/\__ ____________ \_______
|      |    .|     |     |    \__     |/       |
|      |   ____|    .|     |     |     |       |
|      ||    \_  ______|    ||.    ||    .||    .   |
|____    .|  |_  |_    \_.    ___    ||_    |_    ______|
   \___________| \___| \_______|_______/  \_______| \_______| \_____/az0!/sea

        all ascii artwork done by FAR.SATIVEMEA !!!

 guest ascii by:
 A(id.k0re......................................................acid/k0re
 _®e/sea...................................................revi/sativemea
 tG!k0!........................................................thung/k0re
 dKS!..............................................................darkus
 az0/sea..............................................azzaro/ex-sativemea
 hardware:...............................................a12oo, fast, hdd
 software:....................................Cygnus ED Professional V3.5
 .................................................(no IFF2ASCI programs!)
 title:.............................................................kibel
 acronym:....................................................sea-kibe.txt
 filesize:.......................................................145.800B
 release date:.................................................25.03.2000
 dedicated to:.....................................XBALL/SATIVEMEA+BOHEMA
              :           :
      .: .............:.          .:............. :.
      ..:      :           :      :..
      :       :  _____.       :       :
     __:__     __:__ )  |___ ____ ___:__   ______: 
    __) _/__________\_ /_\  ____/__\__/_\  /______\ __/:___
    \ \____  _  __/  _  \|  _  _  /|  _ __/   /
    /_____|/____\____\|____\_____\____\____\__________\__\|_______\
   «-dKS!:       :_____- ---------------:       :----»
      :     ____|  ( ______     :____     :
      :     _\ _ | / /__\ __/_________\_ /_     :  
      .:.........\  \_/  _ __/   _  __/  /.........:.
      ·    /_____|_____\__\|______\____\|_____\    ·
          «------------------------------------»
                           [ l a t e s t  n e w s ]

             AZZARO left and reborned Link 124 team! Respect!!! -
              FAR and XBALL are both organizers of SativeMea!!! -
        XBALL still rocks tha house with ascii's in SEA-ANJA! Get it! -
         FAR attacks again with the SEA-KIBEL collection! Check it! -
         Watch out for new, smashing, killer Sative Mea releases !!! -
                Zabora changed address and email. Look down! -
               We are looking for more members/boards woldwide -

           [ o f f i c i a l  r e l e a s e s  t i l l  n - o w ]
------------------------------------------------------------------------------
no | shortcut   | full title        | artist  | date   | lenght
------------------------------------------------------------------------------
  ONE-NINE-NINE-EIGHT]. .[07 releases at all].
------------------------------------------------------------------------------
01 | sea-dubt.txt | dubitation        | renton  | 15/12/98 | 042.104
02 | sea-neon.txt | neon flow         | azzaro  | 18/12/98 | 074.000
03 | sea-orig.txt | origami          | azzaro  | 20/12/98 | 116.314
04 | sea-4a3.txt | 456 alien 3        | azzaro  | 20/12/98 | 124.145
05 | sea-blue.txt | portrait out of the blue | azzaro  | 20/12/98 | 106.000
06 | sea-pulv.txt | pulverturm        | azzaro  | 20/12/98 | 108.000
07 | sea-jtkn.txt | jak to kurwa nazwac?   | zabora  | 21/12/98 | 021.550
------------------------------------------------------------------------------
  ONE-NINE-NINE-NINE]. .[39 releases in this year - 46 releases at all].
------------------------------------------------------------------------------
08 | sea-1pos.txt | 100 percent of shit    | renton  | 10/01/99 | 022.858
09 | sea-1999.txt | najnhundretnajntynajn   | renton  | 11/01/99 | 048.361
10 | sea-fngr.txt | finger          | zabora  | 16/02/99 | 050.777
11 | sea-zero.txt | zero remix        | azzaro  | 27/02/99 | 183.000
12 | sea-psyl.txt | psilocybe semilanceta   | zabora  | 03/03/99 | 105.352
13 | sea-ck01.txt | construction kit 01    | azzaro  | 06/03/99 | 047.733
14 | sea-pead.txt | peanut head        | renton  | 05/04/99 | 080.548
15 | sea-dobm.txt | dobberman         | azzaro  | 06/04/99 | 100.000
16 | sea-kore.txt | klubbhead loop 89     | a+a+k+z  | 25/04/99 | 400.000
17 | sea-time.txt | timelessness       | renton  | 03/05/99 | 048.663
18 | sea-mysl.txt | mysl           | revi   | 05/05/99 | 224.774
19 | sea-nwor.txt | new order         | xball   | 10/05/99 | 112.547
20 | sea-pace.txt | peace           | renton  | 13/05/99 | 060.927
21 | sea-mlem.txt | morning lemon       | az0+renton| 16/05/99 | 100.436
22 | sea-agpa.txt | age of panic       | renton  | 21/05/99 | 068.808
23 | sea-dcry.txt | diskocit. rocks u bitch  | azzaro  | 06/06/99 | 192.593
24 | sea-celi.txt | the celebration of the.  | renton  | 14/06/99 | 080.000
25 | sea-adia.txt | aqua di azor       | azzaro  | 20/06/99 | 250.000
26 | sea-xfl9.txt | ex-factor lite 99     | azzaro  | 27/06/99 | 117.541
27 | sea-cdn.txt | counting down     [g] | darkus  | 05/07/99 | 036.837
28 | sea-garf.txt | garden my flies      | xball   | 07/07/99 | 156.007
29 | sea-qntm.txt | quantum the colly     | zabora  | 07/07/99 | 050.995
30 | sea-alis.txt | alice on da second side...| az0+renton| 15/07/99 | 139.710
31 | sea-ubik.txt | ubik           | zabora  | 30/08/99 | 103.101
32 | sea-8mpf.txt | 8mm multiplastikk asc²form| azzaro  | 01/09/99 | 140.000
33 | sea-boso.txt | boxed set one       | xball   | 24/09/99 | 137.347
34 | sea-skin.txt | negative skin color    | az0+thung | 27/09/99 | 182.000
35 | sea-omte.txt | gs1: omnipotent technocrat| azzaro  | 14/10/99 | 096.000
36 | sea-uv.txt  | gs2: uv catastrophe    | azzaro  | 14/10/99 | 080.380
37 | sea-behp.txt | belgian happenings    | azzaro  | 18/10/99 | 080.275
38 | sea-azkm.txt | colly azkymakery 2    | zabora  | 25/10/99 | 226.920
39 | sea-ktrn.txt | kataryniarz        | zabora  | 27/10/99 | 235.188
40 | sea-mima.txt | minimaks beauty      | twister  | 09/11/99 | 063.395
41 | sea-irc.txt | internet relay chat    | far    | 12/11/99 | 050.931
42 | sea-sode.txt | song of distant earth   | revi   | 13/11/99 | 129.936
43 | sea-opti.txt | optic transfer      | xball   | 14/11/99 | 118.460
44 | sea-erre.txt | erase<rewind       | azzaro  | 22/11/99 | 320.000
45 | sea-xtnk.txt | x-tank          | azzaro  | 15/12/99 | 158.289
46 | sea-y2kk.txt | y2k kolly         | far    | 17/12/99 | 143.400
------------------------------------------------------------------------------
  TWO-ZERO-ZERO-ZERO]. .[04 releases till now].
------------------------------------------------------------------------------
47 | sea-oko.txt | oko            | far+xball | 11/01/00 | 110.315
48 | sea-wpol.txt | wild piece of live    | xball   | 29/01/00 | 129.031
49 | sea-anja.txt | ganja smokers klab    | xball   | 07/03/00 | 100.000
50 | sea-kibe.txt | kibel           | far    | 25/03/00 | 145.800
------------------------------------------------------------------------------
total number of collections: 050      total lenght in bytes: 006.021.348
------------------------------------------------------------------------------
                           [ s - t a t i s t i c s ]
------------------------------------------------------------------------------
            actual members productivity:

   far ------------- 04 ascii collections, 03 own made, 01 cooperations
   renton ---------- 10 ascii collections, 08 own made, 02 cooperations
   revi ------------ 02 ascii collections, 02 own made, 00 cooperations
   twister --------- 01 ascii collections, 01 own made, 00 cooperations
   xball ----------- 07 ascii collections, 06 own made, 01 cooperations
   zabora! --------- 08 ascii collections, 07 own made, 01 cooperations

           ex-members collections released:

   azzaro ---------- 21 ascii collections, 17 own made, 04 cooperations

             guest collections released:

   acid ------------ 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations
   darkus ---------- 01 ascii collections, 01 own made, 00 cooperations
   kempy ----------- 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations
   thung ----------- 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations
------------------------------------------------------------------------------
                              [ c - o n t a c t ]
------------------------------------------------------------------------------
       FAR - tomasz stefanski · chopina 48/5 · 41-400 myslowice · poland

         RENTON - pat kalinowski · p.o.box 3 · 21-200 parczew · poland

      REVI - sly ostruszka · sw. jerzego 7a/17 · 43-400 cieszyn · poland
                           e-mail: [email protected]

      TWISTER - bart ptaszynski · robotnicza 2 · 14-530 frombork · poland

      XBALL - marko nowacki · dabrowskiego 66/7 · 41-500 chorzow · poland

     ZABORA - gregor zaborowski · balonowa 5/17 · 54-129 wroclaw · poland
                     e-mail: [email protected]

           call SEA polish headquarter: DA SECT BBS - +48-91-4879493
      look at official SEA web page: http://anormalix.ift.uni.wroc.pl/sea
------------------------------------------------------------------------------
          typed by far'sative mea with xball'sativemea madly'proudly
------------------------------------------------------------------------------


     .-----------------------------------------------------.
     !                           !
     ! appendix.dajormas.picsaintloup.teklords  _______ !
     ! mawi.oldbulls.sativemea.nahkolor.k0re.  _\ ___/_____
     ! floppy.dinxprojects.linear       |¬ \___   ¬|
     ! venusart                l____\/  .°_|
     !        _____     ____     _`-----/---'
     !   tHe   _\ ¬/_________| ¬/__________\ ___/____
     !  sECt!  |   ____/  ¬  __     ___/   ¬|
     !   bBs   l______\/  .°_l___\l_  .°_l__\/  .°__|
     !          `--------'   `------' `------/-'
     !                      __\  /____
     ! master:................madbart.appendix | ¬ ___/  ¬|
     ! machine:....amiga 1240T/603e/240mhz/4gB l____\/  .°_|
     ! supporters:........ufok, prefix, ziutek ____`-------'
     !                      \ ¬/________
     !     [node1]:  + 48-91-4879493    |  ____/  ¬|
     !     [node2]: t e l n e t    l_____\/  .°_|
     !     [node3]: t e l n e t       `-------'
     !                         fAr.s3a
     !  ! second in tha world ! second in tha world !  !
     !                           !
     `-----------------------------------------------------'

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 _______    _______     ________
 _\ ___/________\ ___/_________\___ ¬/_
|¬ \___    ¬  ___/   ¬_   __   |
l____\/   .°_l___\/  .°__|\____\| .°_|
  `----------' `---------'    `----'
 ! sative.mea.ain't.nuthing.ta.fuck.wit !
 !                   !
 ! PROUDLY PRESENTS ANOTHER SMASHING  !
 ! KILLING MNIAM MNIAM ASCOLLECTION:  !
 !                   !
 !   'KIBEL' by FAR.SATIVEMEA    !
 !                   !
 `-fAr·s3a-----------------{25-03-2000}-'
ArtistFar
TitleKibel
Date25 Mar 2000
Views162
Download sea-kibe.txt
Viewon ASCII Arena