AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Sative Mea - Sea" by Far of Sative Mea
---[TY!]-----------------------------------------------------------------------
     .                   .
  _____/|_          _______/\     :.
  \ _  | \---.____/\____  \_  / \________:_____/\ -poyZ!
- - -\/ \|  _ \ __  __/-.  (____  \  _ \_  _  \________/\
   (____|  \  \// __/  \_  \____/_) _  |  \  _\__  _  \
    /______) /__________ /    _/  /  |____)   /  /  \
     :  \________/  \/    \_\ /-----'  \____ /__________)
     .               \/       \/

 * Two Nodes Dial-UP at 33k6/64k-ISDN -+- Four Nodes 24/7 Telnet at 64k-ISDN *

 [-ahs/dtr/a!/asl/bs! WHQs ··· lfc/bk/ryl/lp!/hts/up!/soia/mvp/tql/1oo/ GHQs-]
 [-0d Amiga/Ascii/Gbc/Ngpc/N64 · Snes/Dc/Psx/Ps2/Mp3/Classics/Graffiti/Linux-]

  -+- Zaner/Lightforce -+- Dipswitch/DualCrew-Shining -+- Ninja/Paradox -+-
    -+- Darkus/Haujobb -+- Hash/Panzerknacker -+- Mool/Aeroholics -+-
------------------------------------------------------------------------[TY!]--
 

  ______ ____ __.:__  __________
  \___ \/  \/ || \__/________ \ [power d/\ncer]
 _/  ___/   \ /\ /  _/-/ \ -<_ __ __ _ ______: __
 \____| \______/______\______\__|\___//_//      ||__|
 ®nup:   _____ ________ .________  __________  |___.
   |  _\__ \/ ______ \|  ___ \__/________ \   |
   |__ /  /  \ . \_ \ \ / /--<_ _/-/ \  <_ __ _|
     \_______/_|___/_|\___\______/_____\__|\___//
 
 Nodes 1-4: 212.120.104.124:5000   [ Amiga/N64/GBC/PC ]

       Uploaded at: 01:00:47 on: 05-Jul-:0
      By: Darkus            On node: 2


-----------------------------------------------------------
                __     __
                T     T
                !_____   !
             ______.¾¾¾¾¾\____!
             !    ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.______
             !__     ¯¯¯¯¯    !
             ./¯    t H e   __!
 sysoperator:      !   s  E  C  t  ¯\. home of: appendix, kore
 madbart/appendix    · __    __    __  !   teklords, sative mea
 hardware:        _/ /______/ /______/_/_____     pic saint loup
 usr33kb/24oo-336oo bps _\ __/  _  _  _ __/  /_   linear, harvester
 powered by a124o Tower \___`_____/___!____\__`_____/ dinx project, oldbulls
 PPC 6o3/24o mhz/5gb  __   __   __   __         jormas... 
 hdd space...     _/_/_____/_/_____/_/_____/ /_____
 non stop supporters:_\_   _ __/  _ `   _ __/ /_     dial us !!!
 ufok, prefix.    \_'______\__`____/_______\__`_____/
 .bulletinboardsystem.                 .bulletinboardsystem.
          .   node 0 : (+48)-91-4879493   .
          !__  node 1 : t e l n e t   !
          ./¯  node 2 : t e l n e t  __!
          !                 ¯\.
          !_________________         !
                .¾¾¾¾¾\_________________!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.
                !   ¯¯¯¯¯!
                _|     |_
                ¯     ¯
                 .--------.
                 !    !
                 !__  __!
                ._/¯  ¯\_.
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
               __.¾¾¾¾¾\____!
               !  ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.__
               !    ¯¯¯¯¯  !
               __   __  ____
              _/_/_ ____\_\__/ _ /_
              _\ __/   _ _ ' /_
              \__\ _/_____'__\__\___/

             f      A      r
               .        .
               !________    !
                .¾¾¾¾¾\_______!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾. 
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
       the mystic member of chilldrin of tha ghetto named:
                ______________
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
             ______.¾¾¾¾¾\____!
             !    ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.______
             !      ¯¯¯¯¯    !
             !__           !
             ./¯    far     __!
             !     renton    ¯\.
             !     revi     !
             !     xball     !
             ·     zabora     !
                         :
    ___             __,   ØØk            __
  µµµµµÆØ#µµµµµ  µµµµµµµµµµµ, µµµØØ#µµµ µµµµ, .µµ   µµµµ µµµµµØØεµµµ,
  ØØF¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¬@@@@@Ø@@@@@² ¬¶¶¶®Ø#¶¶¶ ØØ#¶¹ QØk   ØØF° ¬¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹
  QØQgggggggggg   __jØØL     ØØ#   ØØ#  JØQ_  ØØÎ jØØØØØØØØØØØØÎ
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ãØØ  ,ØØP²ØØb_    ØØ#   ØØ#   ¶Øþ  ØØÎ jØØÎ     
  gg________ÆØ#  ,ØØF  °ØQµ   ØØQØbµ ØØ#  __ØØÎ___ØØÎ jØØL_______jgf
  ##########@F'  ##´   ¬¢#'  jØØF¬°F ÆØQ  J##¬¶M#####²  °@##########f
  _____  ¸____  ____¸  ____¸ °ØF    °F ____,  ____,  _____  ,____ 
  ØØØØØ  åØØØØL jØØØØÎ  ØØØØk       jØØØØÎ  ØØØØ#  ØØØØØ  åØØØØ 
  ØØØØØ  åØØØØL ]ØØØØÎ  ØØØØk       ]####²  #####  #####  ¢#### 

   __    __  __   .-.     __     _____  __     __
  _/_/________\_\__/ /_____| |________/_/_____  _/   \__/_/__________\_\_
 _\_   _   _ _ __/ _`-'_ |  _ __/  /_ _\ '\ /` _ __/  _   _ /_
 \_'_____\_____'__\__`____/___\_`____/__`_____/ \____Y____\__`_____\_____'__/

  _____________ _____ ____   _____________________  ,___________________ 
  ØØØØØØØØØØØØصjØØØØØkØØØQ   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ  IØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 
  °°ãØØØF°°°MØØØƶ¢QØØØË°°°   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  `¶¶¶¶¶¶¶¶ØØƶ¶¶¶¶¶¶¶ 
   åØØØ   ÆØØØL ¬ØØØQ    µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ      ØØØØL    
   åØØØ   ØØØQ ÆØØØk    ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ    ____ØØØØÎ    
   ÆØØØ   JØØØk QØØQ_   ØØØØF°°°°°°°°°°°°°°°°    _ØØØØØØØØØÎ   
   IØØØ    #ØØØL JØØØQ   ØØØØ            _ØØØØ@@ ÆØØØQ_  
   IØØØ    ¬ØØØG åØØØk   ØØØØ       µµ,   jØØØØ´  ãØØØQL  
   ÆØØØ    åØØØL ØØØQ   ØØØص____________æØØ#  ,ØØØز   ¬ØØØØb¸ 
  ØØØØØØ    ¬QØØQ JØØØk  !ØØØØØ|ØØØØØØØØØØØØØ#  _ÆØØØF    ¬¢ØØØ# 
  ¶¶¶¶¶¶     °¶¶¶¹ ¢@@@   ¬°¶¶@|@@@@@@@@@@@@@¶  ¢@@@^      ¬ØF 

             :            .
             ! S a t i v e  M e a .
             !            !
             !__           !
             ./¯          __!
             !  millenium rrelease ¯\.
             !            !
             !____________      !
                .¾¾¾¾¾\___________!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
          in his 10th collection called simply:
                ______________
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
               __.¾¾¾¾¾\____!
               !  ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.__
               !    ¯¯¯¯¯  !
               :        !
                       ·
      __   __         ___
     _/_/_____/_/________ ______/ /_
    _\_   _ __/  _  \/  ____ / /_  [ S ] e x y
    \_'______/__`____\___/\___/ /____/
                      __      .-. __
                     _/_/____________| |_/ /_____
             [ E ] v i l  _\ __/  _ |  _`-'_    /_
                    \___`____\_`____/___\________/
            __   ____  __
         _____\_\___/ _ /___/ /______
         _\   _ _  ' /_  __/  /_ [ A ] r t
         \______'__/___\___/___`______/

               .        :
               !________    !
                .¾¾¾¾¾\_______!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾. 
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_    _!
                · \_  _/ ·
                 !¯¯  ¯¯!
                 !    !
                 `--------'

              Po polsku! In polish!

           Wielka strzala dla wszystkich moich
           znajomych i ludzi ktorzy szanuja to
           co w ascii sztuce robie! Jak widac
           jest to moja dziesiata juz kolekcja
           azkowa od poczatku mojej kariery w
           tym biznesie. Wszystko to zaczelo
           sie mniej wiecej w okolicach maja
           roku panskiego 1999 kiedy to swoje
           pierwsze logosy produkowalem.  Juz
           dwa miesiace pozniej wyszla moja
           pierwsza kolly pt. KOMETA - jeszcze
           jako mlodego lamera ale co wedlug
           mnie najwazniejsze -  bez rypanych
           styli - co kultywuje po dzis dzien.
           Przy pomocy Revi'ego (hi pal!) sie
           znalazlem szybko w ekipie Warp Zero
           gdzie wydalem dwie (marne jak sadze
           dzisiaj:) kolekcje i sie nudzilem!
           Dzieki pomocy tym razem Roover'a i
           zaufaniu Azzaro (graba chlopaki!!!)
           wstapilem do grupki o ktorej mi sie
           marzylo od poczatku mojej kariery
           czyli do kochanej SATiVE MEA co sie
           wydarzylo w listopadzie 1999. Od
           tamtej pory nad kazda nowa kolekcja
           pracowalem dotad az uznalem sam, iz
           jest perfekt i eksperymentowalem ze
           stylami dzis dumnie prezentujac moj
           najnowszy wymysl! To co macie przed
           oczami dedykuje wszystkim ktorzy z
           Sative Mea mieli cos wspolnego a w
           szczegolnosci Renton'owi - gosciowi
           ktory zalozyl to cudo i tchnal  w
           nie zycie! Tym razem nieco inny niz
           zwykle design ale to jest kolly
           taka z zalozenia  - jubileuszowa!
           Trzymcie sie cieplo i zajebistych
           wakacji Wam wszystkim zycze!!!
                 .    .
                 .  ____!
                 !___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |       |
                |       |
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯!
                 !¯¯¯¯  :
                 ·

             Po angielsku! In English!

           Big helloz to all my friends and to
           all ppl that respect what I'm doing
           in that ascii art! As You can see,
           this is my 10th ascii collection
           from the beginning of my carieer in
           this ascii bussines. It all started
           in may of 1999 when I made my first
           logo. Two months later I've relesed
           my first colly called KOMETA - as
           a young lamer but what is important
           for me - without ripped styles -
           what is my motto till now! With a
           help from Revi I have joined  Warp
           Zeero group where I have relesed
           two collys (shitty IMHO:) and was
           bored. Then, thanks to Roover and
           mighty Azzaro (hi guyz!) I have
           joined my dream-group which is my
           beloved SATiVE MEA, what has happen
           in november 1999. From that time I
           am hard working on every release to
           make it perfect, making experiments
           with styles today presenting the
           newest one! This colly is dedicated
           to every man which had anything to
           do with SEA, especially to Renton -
           the former and first organizer of
           the group. This time not usuall
           design but this is special/jubilee
           collection... Enjoy and best wishes
           to all of You people! Have a nice
           holidays!!!

           f A r   of  S a t i v e  M e a


                 .--------.
                 !    !
                 !__  __!
                ._/¯  ¯\_.
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                :     :
            _____  __   __
           _/   \__/_/_____/ /_____________
           _\ '\ /` _ __/  _    _  ! /_
           \____T____/__`____\___\____/____'__/
               _       _
  - ------------------------½] M E N U [½------------------------- -
               ¬       ¬
               LiST OF LOGOSES!

       rule: take whatever You want, there's no rules!!!
               !alfabetical order!

             -> HANDLES ZONE ! ! ! <-

                1. Acid #1
                2. Acid #2
                3. Ash
                4. Azzaro
                5. Evan
                6. Kempy
                7. Makak
                8. Punisher
                9. Roover
                1o. Stilgar
                11. Xball

             -> GROUPS ZONE ! ! ! <-

                12. Apathy
                13. Darkage
                14. DCS
                15. Flopi
                16. Kore
                17. Link 124
                18. Mawi
                19. Nah Kolor
                2o. Potion #1
                21. Potion #2
                22. Terror 13
                23. Whelpz
                24. Void

              -> OTHERS ZONE ! ! ! <-

                25. Excess
                26. Speed

            -> FROZEN PACK ZONE ! ! ! <-

                27. Frozen Pack
                28. Adverts
                29. Messages
                30. News
                31. Results
                32. Stuff
                33. Introduction
                34. Frozen History

       THiS iS iT !!! ONLY 34 LOGOSES iNCLUDED THiS TiME!!!

               _       _
  - ------------------------½] M E N U [½------------------------- -
               ¬       ¬
                :     :
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_    _!
                · \_  _/ ·
                 !¯¯  ¯¯!
                 !    !
                 `--------'
          __   __     __  __    __
        _/_/_____/ /__________\_\__/ /_______/_/_____
        _\_   _ __/  _   _ _ __/  _\_   /_
      fAr\_'______\__`_____/_____'__\__`_____/_'_______/s3a
     - -- --- ---- ----- ----------------- ----- ---- --- -- -
        s t a t y s t i c s  o f  m y  ascii carieer!
     - -- --- ---- ----- ----------------- ----- ---- --- -- -

         collections made: -------------------- 1o

         logoses made: totaly ---------------- 370

                under SEA ------------- 271

       (note: when counting every logos only in collections)              .--------.
              !__  __!
              ./¯ o1 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |   ACiD  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ o1 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'

                __        __   
             __  _/_/_____ .-. ______\ \_
           ____\_\__\ `   /_| | \ _   /_
         fAr_\  _ _ _______ _`-'_ __`______/s3a
          \_____'__\     \___/


                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ o2 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  ACiD   |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ o2 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  

             ___           ___
           . _\             ¬/_ .
           !/               \!
           !   __  __   .-.   __  !
        ._____ ____\_\__/_/_____! !______\ \_ _____.
        !½½½½½ _\  _ _ `   _`-'_ _   /_ ½½½½½!
        |½½½½ \_____'__\_______/___\__`______/ ½½½½|
           .                .
          fAr!   a   c   i   d    !s3a
           !\__             __/!
             /__           __\                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ o3 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |   ASH   | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ o3 ¯\.
                 |    |
                 `--------'  

               __   /\   __
             ____\_\___/_/_____/ /______
            _\  _ _\_   _  .  /_
           fAr\_____'__\ '   \___!_____/s3a
          -=============\________\============-
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ o4 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  AZZARO  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ o4 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'

        __    __    __   __   ____
      ____\_\______\_\______\_\_____\_\___/ _ /_________
      _\  _ _   _/_   _/_   _ _  ' /_  _ /_
    fAr\_____'__\______`_/_____`_/_____'__\___\___/___'___/s3a
                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ o5 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  EVAN   |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ o5 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


            __        __  __
           _/_/________________\_\__/ /_____
       _   _\ __/  _ |  _   _ _    /_    _
      [½}--fAr\___`____\_`____/_____'__\__\_____/s3a---{½]
       ¯                        ¯
          EVAN / BoHeMa + DcS + MaWi + NaHkOLOr
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ o6 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  KEMPY  | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ o6 ¯\.
                 |    |
                 `--------'  

          __   __    _____   _____ ___
         __/_/_____/_/______/   \___/ _ /_/ /_
        _\ /   /_ __/  _ '\ /` _  '_/___ / /_
       fAr\__\______/__`____\____Y____/____\  /____/s3a              .--------.
              !__  __!
              ./¯ o7 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  MAKAK  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ o7 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'

        _____    __   __     __   __
       _/   \______\_\____/_/_________\_\____/_/____
      _\ '\ /` _   _ _ /   /_   _ _ /   /_
     fAr\____Y____/_____'__\__\______/_____'__\__\______/s3a                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ o8 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  PUNiSHER |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ o8 ¯\.
                    |    |
                    `--------'       _____    __   .-.  __   __    __    ____
  fAr_/ _ /_______/ /______| |__/_/_____/ /______/_/______/ _ /_s3a
   _\ '_/  !  _    _`-'_\_   _  _  _ __/  _  ' /_
  --\____\____·___\__\_____\___/_'______/___!____\__`____\___\___/--                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ o9 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  ROOVER  | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ o9 ¯\.
                 |    |
                 `--------'           ____             __    ____
        _/ _ /_________________________/_/______/ _ /_
    _   _\ ' /_  _  _  _  _ |  _ __/  _  ' /_   _
   [½}--fAr\___\___/___'___\___'___\_`____/__`____/___\___/s3a--{½]
    ¯                              ¯
         R O O V E R / N a H   K o L o R              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 1o ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  STiLGAR  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 1o ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


      __   __   .-. __   __     __   ____
     _/_/_____/ /_____| |_/ /_____/_/_________\_\___/ _ /_
     _\_   _ __/ _`-'_    _ \   _   _ _  ' /_
   fAr\_'______\__`____/___\_______\__`____\_____'__\___\___/s3a
                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 11 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  XBALL  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 11 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  

         ________ __     __  __   __
      _____/__   /_/ /__________\_\__/ /_____/ /_____
      \    \  / \   _ _   _ _    _    /_
     fAr/    /  _______'__\_____'__\_______\________/s3a
      /_______/-----\                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 12 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  APATHY  | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 12 ¯\.
                 |    |
                 `--------'  


         __   _____  __  __   __    ____
      fAr____\_\___/ _ /____\_\__/ /_____/ /_______/  /_s3a
     _\%%\  _ _  '_/   _ _ __/ _  _  ____ / /%%/_
     \%%\_____'__\____\_______'__\__`____/___!____\ /____/%%/
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 13 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  DARKAGE  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 13 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


                    ______
       __   __   ____   _/   / __  __   __
    _____\ \_____\_\___/ _ /____//   /___\_\__/_/_____/_/_____
    _\ _  _   _ _  ' /_ /   /   _ _ \   _ __/  /_
    \___`____/_____'__\___\___/__\   \_____'__\__`____\__`_____/
                 fAr\_____\s3a


                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 14 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  D C S  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 14 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


               __  __    __
            ______\ \_/_/______/_/_____
            _\ _   _ `   _\_   /_
          fAr\___`_____\_______/_'_______/s3a
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 15 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  FLOPi  | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 15 ¯\.
                 |    |
                 `--------'            __  __       _____  .-.
         _/_/___/ /_____________/ _ /___! !__
         _\ __/_    _  _  _  '_/  `-' /_
       fAr\__\ _\_______\___'___\____\__________/s3a

                .--------.
                !    !
                !__  __!
               ._/¯  ¯\_.
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               :     :
  __    __  __   .-.     __     _____  __     __
 _/_/________\_\__/ /_____| |________/_/_____  _/   \__/_/__________\_\_
 _\_   _   _ _ __/ _`-'_ |  _ __/  /_ _\ '\ /` _ __/  _   _ /_
 \_'_____\_____'__\__`____/___\_`____/__`_____/ \____Y____\__`_____\_____'__/
          _                   _
   - -- --- ----½]official releases sorted by acronym![½---- --- -- -
          ¬                   ¬
  .----.--------------.-----------------------------------.---------------.
  | lp | acronym   | original full title        | author(s)   |
[0]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 08 | sea-1pos.txt | 100 percent of shit        | renton    |
  | 09 | sea-1999.txt | najnhundretnajntynajn       | renton    |
  | 04 | sea-4a3.txt | 456 alien 3            | azzaro    |
  | 32 | sea-8mpf.txt | 8mm multiplastikk asciiform    | azzaro    |
[A]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 25 | sea-adia.txt | aqua di azor           | azzaro    |
  | 22 | sea-agpa.txt | age of panic           | renton    |
  | 30 | sea-alis.txt | alice on da second side of mirror | azzaro+rentøn |
  | 49 | sea-anja.txt | ganja smokers klab        | xball     |
  | 38 | sea-azkm.txt | colly azkymakery 2        | zabora    |
[B]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 37 | sea-behp.txt | belgian happenings        | azzaro    |
  | 05 | sea-blue.txt | portrait out of the blue     | azzaro    |
  | 33 | sea-boso.txt | boxed set one           | xball     |
[C]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 27 | sea-cdn.txt | counting down       [guest] | darkus    |
  | 24 | sea-celi.txt | the celebration of the lizard   | renton    |
  | 13 | sea-ck01.txt | construction kit #01       | azzaro    |
[D]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 52 | sea-dad1.txt | design against design 1      | far      |
  | 54 | sea-dad2.txt | design against design 2      | far      |
  | 23 | sea-dcry.txt | diskocitizen rocks you bitch   | azzaro    |
  | 15 | sea-dobm.txt | dobberman             | azzaro    |
  | 01 | sea-dubt.txt | dubitation            | renton    |
[E]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 44 | sea-erre.txt | erase<rewind           | azzaro    |
[F]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 10 | sea-fngr.txt | finger              | zabora    |
[G]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 28 | sea-garf.txt | garden my flies          | xball     |
[I]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 51 | sea-idea.txt | in the death of artism      | xball     |
  | 41 | sea-irc.txt | internet relay chat        | far      |
[J]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 07 | sea-jtkn.txt | jak to kurwa nazwac?       | zabora    |
[K]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 50 | sea-kibe.txt | kibel               | far      |
  | 16 | sea-kore.txt | klubbhead loop 89    acid+azzaro+kempy+zabora |
  | 39 | sea-ktrn.txt | kataryniarz            | zabora    |
[M]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 40 | sea-mima.txt | minimaks beauty          | twister    |
  | 21 | sea-mlem.txt | morning lemon           | azzaro+rentøn |
  | 53 | sea-mono.txt | monomadness            | xball     |
  | 18 | sea-mysl.txt | mysl               | revi     |
[N]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 02 | sea-neon.txt | neon flow             | azzaro    |
  | 19 | sea-nwor.txt | new order             | xball     |
[O]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 47 | sea-oko.txt | oko                | far+xball   |
  | 35 | sea-omte.txt | globe se.1: omnipotent technocrat | azzaro    |
  | 43 | sea-opti.txt | optic transfer          | xball     |
  | 03 | sea-orig.txt | origami              | azzaro    |
[P]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 20 | sea-pace.txt | peace               | renton    |
  | 14 | sea-pead.txt | peanut head            | renton    |
  | 12 | sea-psyl.txt | psilocybe semilanceta       | zabora    |
  | 06 | sea-pulv.txt | pulverturm            | azzaro    |
[Q]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 29 | sea-qntm.txt | quantum: the colly        | zabora    |
[S]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 55 | sea-sea!.txt | sexy evil art           | far      |
  | 34 | sea-skin.txt | negative skin color        | azzaro+thung |
  | 42 | sea-sode.txt | song of distant earth       | revi     |
[T]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 17 | sea-time.txt | timelessness           | renton    |
[U]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 31 | sea-ubik.txt | ubik               | zabora    |
  | 36 | sea-uv.txt  | globe sessions 2: uv catastrophe | azzaro    |
[W]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 48 | sea-wpol.txt | wild piece of live        | xball     |
[X]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 26 | sea-xfl9.txt | ex-factor lite 99         | azzaro    |
  | 45 | sea-xtnk.txt | x-tank              | azzaro    |
[Y]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 46 | sea-y2kk.txt | y2k kolly             | far      |
[Z]·-----------------------------------------------------------------------·
  | 11 | sea-zero.txt | zero remix            | azzaro    |
  `----^--------------^-----------------------------------^---------------'
          _                   _
   - -- --- ----½]official releases sorted by acronym![½---- --- -- -
          ¬                   ¬
  __    __  __   .-.     __     _____  __     __
 _/_/________\_\__/ /_____| |________/_/_____  _/   \__/_/__________\_\_
 _\_   _   _ _ __/ _`-'_ |  _ __/  /_ _\ '\ /` _ __/  _   _ /_
 \_'_____\_____'__\__`____/___\_`____/__`_____/ \____Y____\__`_____\_____'__/

               :     :
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !     !
               !_    _!
               · \_  _/ ·
                !¯¯  ¯¯!
                !    !
                `--------'


              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 16 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |   KORE  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 16 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'
              ,½½½½½½½½,
            __  ½½½½   ½_____  __
          __/_/___½½½½  _½ _ /___/_/_____
          _\ /   /½½½  _\½ '  /_ __/  /_
        fAr\__\______/½½  \_½_\____/__`______/s3a
              ½½½½   ½
              ¤½½½½½½½½¤
                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 17 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  LiNK 124 |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 17 ¯\.
                    |    |
                    `--------'                      ___    __ ___ 
    __   .-. __     __   ¯¾¾¾  ¯¯¯¾¾ ¾¾¾ __   .-.
 fAr_/ /_____| |_/ /________/_/____  ¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾  __| |__s3a
  _\    _`-'_    _ /   /_ ¾¾¾ ¾¾¾     ¯¯¾¾ _\ `-' /_
  -\________\___/__\_____/__\______/--¾¾¾--¾¾¾¾¾¾--------¾¾--\__.-.__/-
                    ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯    ¯¯   `-'
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 18 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |   MAWi  | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 18 ¯\.
                 |    |
                 `--------'  

    .----.----.   _____    __   _   .-.   .----.----.
    !     !  _/   \______\_\____/ \____| |__  !     !
    !__    · _\ '\ /` _   _ _ /  \ _ `-' /_ ·    __!
    ./¯   _ fAr\____T____\_____'__\  _  /______/s3a _   ¯\.
    !   [½}-----------------------\__`__/-----------{½]   !
    !    ¯ .                    . ¯    !
    !     !   M /=\ D  W i Z /=\ R D S    !     !
    !     !                    !     !
    !     !                    !     !
    !     !                    !     !
    !     l                    l     !
    !    [ }-------------------------------------{ ]    !
    !     ¬                    ¬     !
    !  _                         _  !
    !  [½}-----------------------------------------------{½]  !
    !  ¯  .                    .  ¯  !
    !     !                    !     !
    `----^----'                    `----^----'
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 19 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  NAHKOLOR | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 19 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'

            __     __  __
  .--------------. _/ /__________\_\__/ /_____ .---------------.
  |__      | _\    /_   _ _  _  /_ |       __|
  ./¯   _   | \___\_____/_____'__\___!____/ |  _    ¯\.
  |    [½}---__-------------__---------------____-{½]     |
  |    ! __/_/____________/ /______________/ _ /_ !     |
  |    ·_\ /  /_  _  _    _  _  _  ' /_·     |
  |   fAr\__\_____/___'___/_______\___'___/___\___/s3a    |
  |                               |
  |                               |
  |                               |
  |                               |
  |    .                     .     |
  |    !                     !     |
  |__   [½}----------------------------------------{½]    __|
  ./¯      |                |       ¯\.
  |       |                |        |
  `--------------'                `---------------'                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 2o ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \| POTiON #1 |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 2o ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


         _____    __   .-.     __
        _/ _ /_______/ /_____| |_________/ /_____
        _\ '_/  _  _ __/ _`-'_  _  _    /_
      fAr\____\____'___/__`____/___\___'___/__\_____/s3a

                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 21 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] | POTiON #2 | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 21 ¯\.
                 |    |
                 `--------'  


                 .  .
         ______   .      .
        __/   /  . __   .-.  .   __
        \  _ /_______/ /_____| |_________/ /_____
        _\ '_/  _  _ __/ _`-'_  _  _    /_
  .-----------\  \____'___/__`____/___\___'___/__\_____/-----------.
  !      \____\.              .         !
  !__        !    p o t i o n    !        __!
  ./¯        !  ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯  !        ¯\.
  !         !  p r e s e n t s  !         !
  !         ¯              ¯         !
  !                                 !
  ¯                                 ¯  _                                 _
  !                                 !
  !         _              _         !
  !__        !              !        __!
  ./¯        !    2  O  O  O    !        ¯\.
  !       _____    __   .-.     __         !
  !      _/ _ /_______/ /_____| |_________/ /_____      !
  `-----------_\ '_/  _  _ __/ _`-'_  _  _    /_-----------'
        \____\____'___/__`____/___\___'___/__\_____/
              .        .
     ascii art done by  .      .  fAr of sative mea
                 .  .                .--------.
              !__  __!
              ./¯ 22 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  TERROR13 | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 22 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'

   __   __    ____  ____      ____ 
  _/ /_____/_/______/ _ /___/ _ /___________/ _ /_ ¾¾¾¾.   ¾¾¾¾¾
 _\ __/ _ __/  _  ' /_  ' /_  _  _  ' /_ ¾¾¾¾    ¾¾¾¾
 \___`____/__`____/___\___/___\___/___'___/___\___/ ¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¤
                         fAr ¾¾¾¾    ¾¾¾¾
   [×] T E R R O R  T H i R T E E N [×]  s3a ¾¾¾¾    ¾¾¾¾
                           ¤¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¤                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 23 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  WHELPZ  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 23 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


         _   __   __   __    _____   __
       ___/ \___/ /_____/_/_____/ /______/ _ /_____\_\_
      _\ / _ \ _  _  _ __/  _    _  '_/    _/_
     fAr\____'___/___!___\__`____\_______/____\_________`_/s3a
   - -- --- ---- ----------½] w h e l p z [½---------- ---- --- -- -
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 24 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  VOiD   | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 24 ¯\.
                 |    |
                 `--------'                     .-.   __
         fAr________________| |______\ \_s3a
          _\ |  _  _  _`-'_ _   /_
          \__`____/___'___\___/__`______/

              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 25 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  EXCESS  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 25 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


         ________  ________
      __  ¯ØØØØØØØ_ _ØØØØØØد __   __    __    __
     _/_/_____ ØØØØØØØ_ØØØØØØØ _/_/_____/_/______/_/______/_/____
    _\ __/  _ ØØØØØØØØØØØØØ _ `   _ __/  _\_   _\_   /_
   fAr\___`____/ ØØØØØØØØØØØØØ \_______\__`____\_'______\_'______/s3a
   .--- --- --- ØØØØØØدØØØØØØØ --- --- --- --- --- --- --- --- ---.
   !  E   _ØØØØØØد ¯ØØØØØØØ_  c     E    s    S  !
   `-- --- -- ¯¯¯¯¯¯¯¯---¯¯¯¯¯¯¯¯ --- --- --- --- --- --- --- --- --'                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 26 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  SPEED  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 26 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  

  ________________ .               . __________________
 ./        \|               |/         \.
 !__        !               !         __!
 ./¯        |  S p 3 3 d  p a [ k   |         ¯\.
 !   _      !           ____  !       _   !
 !  [½}------__-------_____----__------/  /----------__-----{½]   !
 !   !   _/_/______/ _ /___/_/_____/___/__________/ /_   !   !
 !   ·  _\_   _  '_/  _ __/  _ ____/  _ _   /_  ·   !
 !   _ fAr\_'______\____\____\__`____\ `   \__`______/s3a _   !
 !  [½}-------------------------------\_________\------------{½]   !
 !   ¬      .               .       ¬   !
 !         !               !          !
 !         !               !          !
 !         !               !          !
 `\_       _/'   _         _   `\_        _/'
 !¯¯       ¯¯| ---{½] issue 000005X [½}--- |¯¯        ¯¯!
 `\________________/|   ¯         ¯   |\__________________/'
           ·               ·                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 27 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] | FROZEN PACK | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 27 ¯\.
                 |    |
                 `--------'      __  ____       __  __    __
   _/_/__/ _ /______________\_\__/_/______/ /_____
   _\ __/  ' /_  _  _   _/_ __/  _    /_
 _ \__\ _`__\___/___'___/______`_/__`_____\__\______\fAr   _
 [½]----_____----__---Y__--------__---Y--------Y---------------[½] 
 ¬s3a_/ _ /____\_\__/_/_______/_/____    ·        ¬
   _\ '_/   _ _ `   _ /   /_ F R O Z E N  P A C K
   \____\_______'__\_______\__\______/
     Y    Y       Y
     ·    .       ·
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 28 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  ADVERTS  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 28 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


    __    __     __    ____  __    __
  _____\_\_______\ \________/_/______/ _ /__/ /______/_/____s3a
 _\   _ _ _   _ |  _ __/  _  ' /_ __/ _\_   /_
 \______'__\__`_____\_`____/__`____\___\___/__`____/_'______/ _
 [½]-----Y-----Y-------Y-------Y--------Y------Y------Y--------[½] 
 ¬fAr  · A :  D  .  V  :  E  ·  R .  T ·  S   ¬                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 29 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \| MESSAGES  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 29 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


    _____  __    __    __    ___  __
   _/   \__/_/______/_/______/_/_______/ /___/_/____
   _\ '\ /` _ __/  _\_   _\_   ____ / _\_   /_
 fAr\____Y____\__`____/_'______\_'______\ /____/_'______/s3a _
 [½]--------------Y------Y--------Y----------------Y-----------[½] 
 ¬   M   E ·  S :  S  .  A  G  E ·  S    ¬
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 3o ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |  NEWS   | rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 3o ¯\.
                 |    |
                 `--------'      __    __    _   __
   _/ /______/_/_______/ \____/_/_____
   _\    _ __/  _ / _ \ _\_   /_
 _ \___\_____/__`____/___`___\_'_______/fAr.s3a        _
 [½]-----Y--------Y--------Y-----Y-----------------------------[½] 
 ¬   ·  N  :  E  .  W ·   S            ¬
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 31 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            |  RESULTS  | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 31 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


    ____  __    __       __   __    __
   _/ _ /__/_/______/_/_____________/ /_____/ /______/_/_____
  _\ ' /_ __/  _\_   _  !  _    _ __/ _\_   /_
 _ \___\___/__`____\_'______\___·___/_______\__`____/_'_______/_
 [½]----Y------Y------Y----------Y--------------Y------Y-------[½] 
 ¬   ·  R :  E . S  U :  L  T  S .   · fAr.s3a¬
                    .--------.
                    !__  __!
              [ E ] vil  ./¯ 32 ¯\.
              _    _  |  ____|
              /(.-----.)\ |___/¾¾¾¾____
             _\ _/¯|__ /___¾¾¾¾/¯¯¯  |
             \ | | \_ / ¯¯¯¯    |
              \ |_×|×_| /|   :named |
              /  ¯_¯  \|  STUFF  |
              \  _¬_  /|   _______|
              `-| ¯ |-' |_____/¾¾¾¾
               |___| fAr ¾¾¾¾/¯¯¯|
               `---' s3a |¯¯¯¯  |
                    !__  __!
                    ./¯ 32 ¯\.
                    |    |
                    `--------'  


    __   __       __   __
   _/_/_____/ /_____________/_/____/_/_
   _\_   _ __/ _  !  _ __/ _ __/ 
 _ \_'______/__`____/___·___\ \____\ \ fAr.s3a        _
 [½]---Y---------Y--------Y----\_\----\_\----------------------[½] 
 ¬  ·  S  :  T  .  U   F    F         ¬
                 .--------.
                 !__  __!
                 ./¯ 33 ¯\.
                 |  ____|
                 |___/¾¾¾¾____
                ___¾¾¾¾/¯¯¯  |
                | ¯¯¯¯    |
                |  named:  |
             [ A ] |iNTRODUCTiON!| rt
                |   _______|
                |_____/¾¾¾¾
                 ¾¾¾¾/¯¯¯|
                 |¯¯¯¯  |
                 !__  __!
                 ./¯ 33 ¯\.
                 |    |
                 `--------'    .-. __ fAr  __    ____       __    s3a __
 _| |_/ /______/ /______/ _ /______________\ \_________/_/_____
 _\`-'_    _ __/ _  ' /_ _  _ _   _  !  _ `   /_
 \____\__\_____/__`____/___\___/__'___/__`_____\___·___/________/
 [½]-__--Y--.-.---Y------__Y------Y------Y---------Y-----------[½] 
  _/ /_____| |_________/ /_____ ·   .     ·      ¬
 _\ __/ _`-'_  _  _    /_   I   N  T  R  O
 \___`____/___\___'___/__\_____/ D   U   C  T  I  O N
              .--------.
              !__  __!
              ./¯ 34 ¯\.  [ S ] exy
              |____  |    ... 
            ____¾¾¾¾\___|  .½¼¼¼½¼¼.
            |  ¯¯¯\¾¾¾¾__ .½¼¼½½½'`¼½¼.
            |    ¯¯¯¯ |½¼¼¼½'_- ¼½¼¼
            | named:   |`½¼( _. )½¼'
            | F. HiSTORY | `¤\___/¼'
            |_______   |.---'  `---.
              ¾¾¾¾\_____| .     . \
              |  \¾¾¾¾ ( | .    . | )
              |  ¯¯¯¯| \`.__.· ·.__.'/
              !__  __! \ \    / / 
              ./¯ 34 ¯\.fAr¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              |    |s3a
              `--------'


   __  ____       __  __    __
  _/_/__/ _ /______________\_\__/_/______/ /_____
  _\ __/  ' /_  _  _   _/_ __/  _    /_ F R O Z E N
 _\__\ _`__\___/___'___/______`_/__`_____\__\______\ P A C K _
 [½]-__------.-.---__------__---------------____----____-------[½]
 ¬_/ /______| |__/_/_____/ /______________/ _ /___/  /_    ¬
 _\  _  _`-'_\_   _ __/ _  _  _  ' / __ / /_ fAr.s3a
 \____!____\___/_'______/__`____/___'___/___\___/ /_____/   _
 [½]-----------------------------------------------------------[½]
 ¬   H    I    S    T    O    R    Y


                 .--------.
                 !    !
                 !__  __!
                ._/¯  ¯\_.
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
               __.¾¾¾¾¾\____!
               !  ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.__
               !    ¯¯¯¯¯  !
               :        !
     __   .-.  __   __      · ____  ____
    _/ /______| |__/_/_____/ /______________/ _ /___/  /_
    _\  _  _`-'_\_   _ __/ _  _  _  ' / __ / /_fAr.s3a
    \____!____\___/_'______/__`____/___'___/___\___/ /_____/    _
   [½]------------------------------------------------------------[½]
  .-----.-------------------.----------------------.----------.----------.
  | no. | filename     | original title    | lenght |  date  |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  ------------------------------------------------------------------------
   YEAR 1999
  ------------------------------------------------------------------------
  | 001 | kometa-azkeepack | kometa        | 060.333B | 02/08/99 |
  | 002 | w0-sspct.txt   | suspects       | 060.170B | 15/10/99 |
  | 003 | w0-game.txt    | game         | 093.260B | 23/10/99 |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  | 004 | sea-irc.txt    | internet relay chat | 050.391B | 12/11/99 |
  | 005 | sea-y2kk.txt   | y2k kolly      | 143.400B | 17/12/99 |
  ------------------------------------------------------------------------
   YEAR 2000
  ------------------------------------------------------------------------
  | 006 | sea-oko.txt    | oko   (with xball)| 110.315B | 11/01/00 |
  | 007 | sea-kibe.txt   | kibel        | 145.800B | 25/03/00 |
  | 008 | sea-dad1.txt   | design against design| 044.800B | 10/04/00 |
  | 009 | sea-dad2.txt   | design agnst design 2| 124.040B | 23/05/00 | 
  | 010 | sea-sea!.txt   | sexy evil art    | 100.000B | 08/06/00 |
  :-----:-------------------:----------------------:----------:----------:
  ------------------------------------------------------------------------
   TOTAL: 1o COLLECTIONS 'TILL NOW            832.509 bytes
  ------------------------------------------------------------------------
  `-----^-------------------^----------------------^----------^----------'
               .        :
               !________    !
                .¾¾¾¾¾\_______!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾. 
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
             ______.¾¾¾¾¾\____!
             !    ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.______
             !      ¯¯¯¯¯    !
             !__           !
             ./¯          __!
             !           ¯\.
             !  greets and respects !
             ·            !
                         :
       __    ____  __   __   __    __
      _/_/______/ _ /___/_/_____/_/_____/ /_______/_/_____
      _\ \   _  ' /_ __/  _ __/  _ __/  _\_   /_
    fAr\___`____/___\___/___`____/__`____/__`_____\_'_______/s3a

 acid/k0re   -   agaslayer/harvester   -   ash/apathy+cefalon+weeds
 azzaro/embassy+link124+mawi - evan/bohema+dcs+mawi+nahkolor - hakon/whelpz
 hazh/dione+oxygen - jargo/oxygen - kaos/oxygen - lothar/appendix+moons
 madbart/appendix - makak/terror13 - mavey/potion - revi/sativemea+whelpz
 punisher/apathy+void+darkage - roover/nahkolor - sezam/ind - sobol/appendix
 sordan/radiator - stilgar/apathy+veezya - terrix/apathy+soc - thung/k0re
 xball/bhema+sativemea - xtype/harvester - zabora/sativemea - zito/apathy+lOt
             .            .
             !            !
      ____  __  · __    _____  __  · __   __
    __/ _ /___/_/______/_/______/ _ /__/_/_____/_/_____/ /______
    _\  ' /_ __/  _\_   _  '_/ _ __/  _ `   _ __/  /_
  fAr\____\___/___`____/_'______\____\__/___`____/_______\__`______/s3a

·acid.k0re·azzaro.link124·budgie.linear·cnr.k0re·daeron.lowprofile·darkus.??·
·dipswitch.arcade·fighter for future.crew·krs.link124·luk.link124·native.asl·
·passenger.k0re·renton.sativemea·revi.sativemea·thung.k0re·the shepherd.crew·
·twister.ind·xball.sativemea·yaneq.linear·zabora.sativemea and all real ones!

             :            ·
             !            :
             !__           !
             ./¯          __!
             !  thanks ya all !!! ¯\.
             !            !
             !____________      !
                .¾¾¾¾¾\___________!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
               __.¾¾¾¾¾\____!
               !  ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.__
               !    ¯¯¯¯¯  !
               !        !
               .        ·
      __    ____  __     __  .-.  __    __
     _/_/______/ _ /___/_/__________\ \__| |__/ /_______/_/_____
    _\ `   _  ' /_ __/  _ _   _ `-' _ __/  _\_   /_
   fAr\________/___\___/___`____/__`_____/_____\__`_____\_'_______/s3a


     all ascii included in this file was made by fAr of Sative Mea!
        (except iff2ascii logo 'Sative Mea' by ???)

           hardware: Amiga 12oo + Fast + HDD
           software: Cygnus ED Professional V3.5
          inspiration: Sative Mea, Amiga!!! (Rulez!)
             title: [S]exy [E]vil [A]rt
            acronym: sea-sea!.txt
             size: 100.000 Bytes
             date: o8/o6/2ooo
          dedication: Sative Mea freaks!
       _                        _
   - -- ---½]special thanks to Acid and  Stilgar    [½--- -- -
       ¬          Kore    Apathy+Veezya ¬

               .        :
               !________    !
                .¾¾¾¾¾\_______!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾. 
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                :     ·
                .
                      .

            visit our official homepage at:
                 _ __ _ ___ _ ____ _ _____ ___ __ _
 !----__----__---------------____-½/_////__////___////____ ___ __ _
 _____\_\__/ /______________/ _ /_½½
_\   _ _    _  _  _  ' /½½  [ a n o r m a l i x ]
\______'_\___\____/___'___\___\___/½
                 ½½ _____    __  __   .-.   _______
   anormalix.ift.uni.wroc.pl  ½½_/   \______\_\__/ /_____| |____/__  /_
                 ½½\ '\ /` _   _ _    _`-'_   \  /_
                 ½\____T____\_____'__/_______\___/   /_____/
 _ __ ___ _____ _ ____ _ ___ _ __½½               /______/ 
  _ __ ___ ____\\\\___\\\\__\\\\_\½ -----------------------------------------!
                  ¯
     - -- --- ---- ----- ----------------- ----- ---- --- -- -
          http://anormalix.ift.uni.wroc.pl/sea
     - -- --- ---- ----- ----------------- ----- ---- --- -- -

                :     ·
                .
                      .
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                :     ·
                .
                      .

   __    __  __   .-.     __     _____  __     __
  _/_/________\_\__/ /_____| |________/_/_____  _/   \__/_/__________\_\_
 _\_   _   _ _ __/ _`-'_ |  _ __/  /_ _\ '\ /` _ __/  _   _ /_
 \_'_____\_____'__\__`____/___\_`____/__`_____/ \____Y____\__`_____\_____'__/
                      [ l a t e s t  n e w s ] [080600]

                      TWISTER was kicked due inactivity -
            FAR and XBALL are still kickin' and organizing in SEA! -
   After asking MADBART, THE SECT is still our PHQ. Dial for new releases! -
         FAR's double attack kurva in sea-dad1.txt and sea-dad2.txt! -
 FAR proudly presents his 10th collection ever and 7th in SEA - sea-sea!.txt -
           FAR passed his exams well (matura suxx:) so watch out;) -
            RENTON is our member as long as the team will be alive -
      For everything concerning SEA you may kkontakt at [email protected] -
                        only emails will be respected!
       Or via snailmail at FAR's home address also for khull swapptime -
            or at FAR's GSM phone number +48 608108935 (also SMS)
              We are looking for more members/boards worldwide! -


           [ o f f i c i a l  r e l e a s e s  t i l l  n - o w ]
 -----------------------------------------------------------------------------
 no | shortcut   | full title        | artist  | date   | lenght
.-----------------------------------------------------------------------------.
|  ONE-NINE-NINE-EIGHT] [07 releases at all].                |
`-----------------------------------------------------------------------------'
 01 | sea-dubt.txt | dubitation        | RENTON  | 15/12/98 | 042.104
 02 | sea-neon.txt | neon flow         | AZZARO  | 18/12/98 | 074.000
 03 | sea-orig.txt | origami          | AZZARO  | 20/12/98 | 116.314
 04 | sea-4a3.txt | 456 alien 3        | AZZARO  | 20/12/98 | 124.145
 05 | sea-blue.txt | portrait out of the blue | AZZARO  | 20/12/98 | 106.000
 06 | sea-pulv.txt | pulverturm        | AZZARO  | 20/12/98 | 108.000
 07 | sea-jtkn.txt | jak to kurwa nazwac?   | ZABORA  | 21/12/98 | 021.550
.-----------------------------------------------------------------------------.
|  ONE-NINE-NINE-NINE] [39 releases in this year - 46 releases at all].   |
`-----------------------------------------------------------------------------'
 08 | sea-1pos.txt | 100 percent of shit    | RENTON  | 10/01/99 | 022.858
 09 | sea-1999.txt | najnhundretnajntynajn   | RENTON  | 11/01/99 | 048.361
 10 | sea-fngr.txt | finger          | ZABORA  | 16/02/99 | 050.777
 11 | sea-zero.txt | zero remix        | AZZARO  | 27/02/99 | 183.000
 12 | sea-psyl.txt | psilocybe semilanceta   | ZABORA  | 03/03/99 | 105.352
 13 | sea-ck01.txt | construction kit 01    | AZZARO  | 06/03/99 | 047.733
 14 | sea-pead.txt | peanut head        | RENTON  | 05/04/99 | 080.548
 15 | sea-dobm.txt | dobberman         | AZZARO  | 06/04/99 | 100.000
 16 | sea-kore.txt | klubbhead loop 89     | A+A+K+Z  | 25/04/99 | 400.000
 17 | sea-time.txt | timelessness       | RENTON  | 03/05/99 | 048.663
 18 | sea-mysl.txt | mysl           | REVi   | 05/05/99 | 224.774
 19 | sea-nwor.txt | new order         | XBALL   | 10/05/99 | 112.547
 20 | sea-pace.txt | peace           | RENTON  | 13/05/99 | 060.927
 21 | sea-mlem.txt | morning lemon       | az0+RENTON| 16/05/99 | 100.436
 22 | sea-agpa.txt | age of panic       | RENTON  | 21/05/99 | 068.808
 23 | sea-dcry.txt | diskocit. rocks u bitch  | AZZARO  | 06/06/99 | 192.593
 24 | sea-celi.txt | the celebration of the.  | RENTON  | 14/06/99 | 080.000
 25 | sea-adia.txt | aqua di azor       | AZZARO  | 20/06/99 | 250.000
 26 | sea-xfl9.txt | ex-factor lite 99     | AZZARO  | 27/06/99 | 117.541
 27 | sea-cdn.txt | counting down   [guest] | DARKUS  | 05/07/99 | 036.837
 28 | sea-garf.txt | garden my flies      | XBALL   | 07/07/99 | 156.007
 29 | sea-qntm.txt | quantum the colly     | ZABORA  | 07/07/99 | 050.995
 30 | sea-alis.txt | alice on da second side...| az0+RENTON| 15/07/99 | 139.710
 31 | sea-ubik.txt | ubik           | ZABORA  | 30/08/99 | 103.101
 32 | sea-8mpf.txt | 8mm multiplastikk asc²form| AZZARO  | 01/09/99 | 140.000
 33 | sea-boso.txt | boxed set one       | XBALL   | 24/09/99 | 137.347
 34 | sea-skin.txt | negative skin color    | az0+THUNG | 27/09/99 | 182.000
 35 | sea-omte.txt | gs1: omnipotent technocrat| AZZARO  | 14/10/99 | 096.000
 36 | sea-uv.txt  | gs2: uv catastrophe    | AZZARO  | 14/10/99 | 080.380
 37 | sea-behp.txt | belgian happenings    | AZZARO  | 18/10/99 | 080.275
 38 | sea-azkm.txt | colly azkymakery 2    | ZABORA  | 25/10/99 | 226.920
 39 | sea-ktrn.txt | kataryniarz        | ZABORA  | 27/10/99 | 235.188
 40 | sea-mima.txt | minimaks beauty      | TWiSTER  | 09/11/99 | 063.395
 41 | sea-irc.txt | internet relay chat    | FAR    | 12/11/99 | 050.931
 42 | sea-sode.txt | song of distant earth   | REVi   | 13/11/99 | 129.936
 43 | sea-opti.txt | optic transfer      | XBALL   | 14/11/99 | 118.460
 44 | sea-erre.txt | erase<rewind       | AZZARO  | 22/11/99 | 320.000
 45 | sea-xtnk.txt | x-tank          | AZZARO  | 15/12/99 | 158.289
 46 | sea-y2kk.txt | y2k kolly         | FAR    | 17/12/99 | 143.400
.-----------------------------------------------------------------------------.
|  TWO-ZERO-ZERO-ZERO] [09 releases till now].                |
`-----------------------------------------------------------------------------'
 47 | sea-oko.txt | oko            | FAR+XBALL | 11/01/00 | 110.315
 48 | sea-wpol.txt | wild piece of live    | XBALL   | 29/01/00 | 129.031
 49 | sea-anja.txt | ganja smokers klab    | XBALL   | 07/03/00 | 100.000
 50 | sea-kibe.txt | kibel           | FAR    | 25/03/00 | 145.800
 51 | sea-idea.txt | in the death of artism  | XBALL   | 29/03/00 | 122.000
 52 | sea-dad1.txt | design against design 1  | FAR    | 10/04/00 | 044.800
 53 | sea-mono.txt | monomadness        | XBALL   | 22/04/00 | 086.300
 54 | sea-dad2.txt | design against design 2  | FAR    | 23/05/00 | 124.040
 55 | sea-sea!.txt | sexy evil art       | FAR    | 08/06/00 | 100.000
.-----------------------------------------------------------------------------.
|total number of collections: 055     total lenght in bytes: 006.497.488 |
`-----------------------------------------------------------------------------'
.-----------------------------------------------------------------------------.
|                         [ s - t a t i s t i c s ]  |
`-----------------------------------------------------------------------------'
            actual members productivity:

   FAR ------------- 07 ascii collections, 06 own made, 01 cooperations
   RENTON ---------- 10 ascii collections, 08 own made, 02 cooperations
   REVi ------------ 02 ascii collections, 02 own made, 00 cooperations
   XBALL ----------- 09 ascii collections, 08 own made, 01 cooperations
   ZABORA! --------- 08 ascii collections, 07 own made, 01 cooperations

             guest collections released:

   ACiD ------------ 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations
   DARKUS ---------- 01 ascii collections, 01 own made, 00 cooperations
   KEMPY ----------- 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations
   THUNG ----------- 01 ascii collections, 00 own made, 01 cooperations

               ex-members releases :

   AZZARO ---------- 21 ascii collections, 17 own made, 04 cooperations
   TWiSTER --------- 01 ascii collections, 01 own made, 00 cooperations

.-----------------------------------------------------------------------------.
|                            [ c - o n t a c t ]  |
`-----------------------------------------------------------------------------'
       FAR - tomasz stefanski · chopina 48/5 · 41-400 myslowice · poland
                          e-mail: [email protected]

         RENTON - pat kalinowski · p.o.box 3 · 21-200 parczew · poland

      REVI - sly ostruszka · sw. jerzego 7a/17 · 43-400 cieszyn · poland
                           e-mail: [email protected]

   XBALL - marko nowacki · for everything concerning SEA / [email protected]

     ZABORA - gregor zaborowski · balonowa 5/17 · 54-129 wroclaw · poland
                     e-mail: [email protected]

           call SEA polish headquarter: DA SECT BBS - +48-91-4879493
      look at official SEA web page: http://anormalix.ift.uni.wroc.pl/sea
.-----------------------------------------------------------------------------.
| © SEA'2k kreation typed by far'sativemea with xball'sativemea madly'proudly |
`-----------------------------------------------------------------------------'
                .     ·
                .
                      .
                :     .
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_____   !
             ______.¾¾¾¾¾\____!
             !    ¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.______
             !__     ¯¯¯¯¯    !
             ./¯  t h i s i s  __!
             !           ¯\.
             ·__    __    __  !
            _/ /______/ /______/_/_____
            _\ __/  _  _  _ __/  /_
            \___`_____/___!____\__`_____/
             __   __      __
            _/_/_____/ /___________\ \_
            _\ __/  _    _ _   /_
          fAr\___`____/___\____/__'______/s3a
             .            .
             !__   t H E     !
             ./¯   E N d    __!
             !           ¯\.
             !____________      !
                .¾¾¾¾¾\___________!
                !¯¯¯¯\¾¾¾¾¾.
                !   ¯¯¯¯¯!
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !     !
                !_    _!
                · \_  _/ ·
                 !¯¯  ¯¯!
                 !    !
                 `--------'
                   :
             /___________ø_ [%* tHE YARd BBS 2k! *%]
   ._________________///  ________:             ____
 ___|_______ ____.  / ___\_   |___  ___\   _____ __/_  \
 \   _  //  _|__ __/_  \   |  \ /  \ __/_  \/  /  \
  \___/  ø  /  \/  /  /   |_  /   \/  /  _/  /   \
   _/   : /_   \_ /____/¯\_____/ /    /  /_  \__________/
   \______|  \_____/_________/ /____/    \_____\_____//
     \_______|           /____________\©nUP

 zANEr^LFC ÷ diPSWiTCH^DCS ÷ hAsH^SOiA ÷ NINjA^PDX ÷ mOOL^AHS ÷ dARkUS^HjB

  ÷ AEROHOLiCS WHQ ÷ ARCADE WHQ ÷ AEROSOL WHQ ÷ DiSCiPLES OF AGEEMA WHQ ÷
   ÷ DREAM THEATRE WHQ ÷ LiGHTFORCE GHQ ÷ BAD KARMA GHQ ÷ ROYAL GHQ ÷
  ÷ SOiA GHQ ÷ UP ROUGH GHQ ÷ LOW PROFiLE GHQ ÷ PHUNK GHQ ÷ TEQUiLA GHQ ÷
 ÷ SODiUM GHQ ÷ PUNGAS GHQ ÷ OMEN GHQ ÷ 1OO% GHQ ÷ VORTEX GHQ ÷ MVP GHQ ÷
     ÷ DAYDREAM/LiNUX DEVELOPMENT TEAM HEADQUATERS/BETA-SiTE ÷

  ÷ 2 nODES dIAL-UP 33k6 aND 64k iSDN ÷ 4 nODES tELNET 24h/7 64k iSDN ÷
  ÷ 0d aMiGA/aSCii/hANDhELDS/n64 - dC/pSX/sNES/mP3/cLASSiCS/liNUX/dRUGS ÷

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

latest colly from Far/Sative Mea
ArtistFar
TitleSative Mea - Sea
Date01 Jan 1970
Views129
Download sea-sea!.txt
Viewon ASCII Arena