AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "rEBELS oF tHE nEON gOD - tRIBUTES" by Venturus of Tropic ASCII
[sOF] rEBELS oF tHE nEON gOD ^ vENTURUS/tA!^vDL ^ rEBELS oF tHE nEON gOD [sOF]


           ________________________________
          _:\               /:_
      ________|¯               ¯|________
     _:\    |    ÷V·E·N·T·U·R·U·S÷    |    /:_
 __________|_    |                |    |
_)     /    |                |    ·
\     /_ ______|_ ________ _ _____. _ ____ _ ___|_____ _ ____ _______ _
 \    /_\\\ __/|\\\_   /_\\\  |_\\\ /_\\\_   /_\\\ /_\ ___///_.
 \   /   _\ ·  /  /     _/  :   /  _/   :  \______ |
  \  /       /  /     |  /|   \ .  \_  /|     | |
  \ / _ .________. /  / _ ________|________  \|____/___.______________|
   \/  |    |/_____\          |_____|tGø   |
     _|_    |                |    _|_
      :/_______|                |_______\:
          _|_               _|_
          :/______________________________\:


                     ,
                   _ _:
         T R O P I C   \\|_  /\ S C I I
                     \/
    _:____ ______ ________ _______ ___:____ ____ ______ __ ______:_
   _ _|/cDr \_  \\_   //  _  \\_   //____))  _/____   \|
  (_))/   |   _/  /   \   /____/     /   /    |
    /|   |_____\___________________|____________________\   _:/_
    |   ________ ______ _____ ____:____           )/
    T   /    \\  _//  _//____:____)_          //\
    \  _/  /|  /___   /    :   \_ __ _      /___\
    |___\____/¯|   ________________________//\_\\ _____ ______|
          |______\       .    \/_/
                     |
                     ¦
                    ¯\¯
                     !


             _______.
          .__\(    |___________
          |            )/_.
       .____ | ______ _________  .____ | ______.____ ______
     ____|  (___\_  (_\__   /___|  (___\_  (|  (./   (.
     .)  |    _/    /  /  _|    _/  |  |\_   |
     |  |    \    /  /_  \|    \      /   |
     |_____________\_____/______/_____________\_________________|
          .             .
          |__            | V A N D A L S
           /(___________.     __|
              vtr^tA!|________)\              ______              _____
    ________ ___/\\__ .\  /__ ___/\\__ _______   _/ __/_ Ox^tA!
    .\ _/  _\ ____/ _|  _  _\ ____/ _\   /----_\_____ \_ _  :
 : _ _|  \____\_____|  \____\)___\_____|  \___________\  ______///----:-
-:--\\\  __\     |_____/       |_____/     \//       |
 |   \//                  ______            |
 |    ____/\\__ _ _________   _______ .\  /___ ___/\\__      |
 :   _ _\   _  .\\  ____/   \_   _|  _  _\ ____/__     |
 :   \\\_____(/___|   _/     |   \_____/  \_____|  \_ _   :
 :         |______|     |_ /__|  /____/   |_____///   :
 |                   \/                 :
 |       __________ ___/\\__ _____/\\__ ____________        |
 :      _ _\  _  _\ ____/ _\  _  _\  _   /_       |
 :      \\\____(/  \_____|  \____(/____\____(/  ///       |
 :         /____/   |_____/       /____/         |
 |                        ______          :
 |          ___/\____ ____/\\___ _ ____\  /.          :
 |        _ _\   __/ _\   _  _/   _  |_ _        |
-:----------------\\\_____/  \_____(/____\  __(/_____///----------------:-
 :            /__  /      \//              :
              \\/
            dING dONG - mINUN pÄÄSSÄNI sOI..

            ____          ___
         ,o**ØØØØØØØØ***,_    ¸,o*ØØØØØ*o,
        ,7ØØØØØØØØØØØØØÑÑÑØ*ooooo*ØØØØØÑÑÑÑÑÑÑb
        :ØØØÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑØØؾ¾oo**''''¾¾Øo
        `^******^^^^^''¯_ ¯'*ÑÑؾ¾7'..ooøøøo ѾÑ:
    <S> -- .wwwwøøøøøddddÑÑÑÑÑbo.`ÑѾI dÑÑÑÑѾ¾I I¾Ñ: ------------+
    .  db.`*ØØØØØØØØÑÑÑÑÑÑÑ***b.`Ѿ :****¾¾¾¾I i¾Ñ       |
    | ,,,'Øbo. '°°°°'''¯¯_¸¸¸..,. `¾ .,..¸¸¸¯'' :¾'       ¦
    ,oÑÑ* ¸...,_,o*^''¯¯¯¯¯''^*ØØi ' iØØØØØØbøo; '        |  ·
    ddÑØI ,dÑÑ*ØÑÑ:'.. ,odØbo 'bo.'Øb.dØ^'¯   ¯^         |  :
   :ÑÑÑØ: ÑÑØ',ØØØ ;ÑØ `ØÑÑÑØ: :ÑÑ :ØØØ´¸oØØo.'Ñøo.        |  |
    *Ѿ¾b `ÑØøØØØI `ÑÑo,_¯''¯,dѾ¾ :ØØI :ØÑÑØ: IÑѾ:    - - --|---+--
    `*¾Ñ·, ¯'*ØoØ, `7ØØÑÑѾѾ¾¾*',ØÑѸ `^^' .dÑѾ¾        |  |
    | ´'.dbw,.:ØØØb._ ¯''''''¯ oÑÑÑÑÑo, ·*dÑÑÑ*^'        |  |
    |  `¾ÑѾ¸`*ÑÑÑÑÑbooooooodÑÑÑѾ¾¾¾¾¾bo,_¯¯         _ ·  |
    +---- `*¾: ¯^*¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾' ----------------- |!/\ |
         '   ¯'^*¾¾^'¯¯'^¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾*'             |
              `^   ^^^''''¯               |
                                     |
  << 03/07/97 >> --------------------------------------------------------+

  i'm now at my folks' summer cottage in the middle of nowhere. somehow
  i managed to get a computer here (i486dX/50 - yuck :)) and yes, what
  could be more natural way to spend some summer days than drawing some
  asciis. of course i haven't got a normal phone line here for modeming
  and using a cellular phone with the modem just feels like too kinky
  (say: expensive) way to spend a lifetime in IRC and getting reqs, i just
  decided to make a small tribute collection. how unique. by the way, this
  collection is my sixth one and maybe the fastest i've ever made..
  all the logos have been drawn in summer_cottage.hell.inkoo.finland, the
  designs elsewhere. like somebody cares, huh? it's about 30°C hot, i'd
  better start drawing before i'll just drop down.. i wish i just had some
  cold beer :)

  it's possible, that some guys who really should be in the list of the
  respected ones are missing. i just ain't so good in remembering names ;)
  some of these guys aren't drawing ascii anymore but who cares, few logos
  won't hurt anybody, will they?                      btw, if you want to contact me,
                 just drop some email at [email protected]
                         or /msg ventti_ on #ascii

           ..pING pONG - tEIDÄN pÄÄSSÄNNE sOI


              -- tHE tEXTMODE hEROS --

2fast · B! · Behemoth · Boheme · Chrombacher · Count Zero · Crusader · Cybergod
 Danzig · Daytona · Desoto · Dew · Exile · Exocet · Fatal · Folar · Gozz · H2o
 Harpoon · Hijack · Horizon · Juan · Karma · Manta · Mark Ryder · Mogue · Nike
 Ramone · Ranx · Rasta · Shock-G · Speed Devil · Stezotehic · Tango · Threaz
   Tommy · Treach · Trivial · U-man · Vietcong · Vinzi · Xcluziwe · Zeus   _/\__      _______ ·· 2 f A S T ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               ________.
             ._\(    |_________
         _______ |           )/_.
        ._\_   \ ________ ______ ______|_________
        |  ____/.)  __/__\_  (./   (_\    (.
        |  \  |   _)  _/  |\_    \/   |
        |        |  \    /        |
        |_____________________\______________________|
             .         vtr^tA!.
             |_            |
              /(_________.      _|
                   |__________)\


   _/\__      _______ ·· B ! ··            ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                   _____.
              _____.  .)  |
          _____ .)  |___|__  | _____________ /\
         .\(   |   ._  (. |_       )/.
         |    |   |/   |  /        |
         |    |_      |__/_        |
         |     /___________|  (.       |
         |   vtr^tA!. .  \_____|       |
         |_      _| |_            _|
        _ /(_________)\  /(_____________________)\
        \/


   _/\__      _______ ·· b E H E M O T H ··      ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


     ________________.
   ._\(        |________________ /\
   |                  )/_.
 ____.  _______ ____.   _______ ____ ____ ________ _________ ____.
 .)  |____)  __/_)  |_____.)  __/_)  \/  /_) _  /_)    /_)  |_____
 |  ._   _/    ._  (|  _/    \/    /      \/   ._  (.
 |  |/   \    |/    \    _/    /          |/  |
 |_____________________|   .___________\______________________________|   |
   .        /______|        .         vtr^tA!/______|
   |__                   |
   _ /(________________.         __|
   \/         |________________)\


   _/\__      _______ ·· b O H E M E ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


         ______.
      .__\(   |______ /\
      |         )/__.
    ____.  _________ ____. |  _______ _____ _____ _______
    .)  |____)  _  /_)  |_____.)  __/__)  \/  /_)  __/__
    |  ._    /     ._  (|  _/     \/     _/  (.
    |  |/   /     |/  |  \     _/     \   |
    |_______________________|   ._____________\_________________|
      .         /______|vtr^tA!
      |___         .
       _ /(______.    ___|
       \/    |______)\


   _/\__      _______ ·· c H R O M B A C H E R ··   ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


      _____.
     .\(   |_____ /\
     |       )/.
 ________.   _____________ _______.    _____ _____ ___.   ______ _____
.) _/) |____.) _/) _  \/  /) |____.__\_ (_) _/_) |____.) __/_) _/
|  \  ._ (|  |  /  \/    ._ (| _/    \   ._ (| _/   |
|    |/  :    /  _/    |/   \       |/  | \    |
|________/  .____________\__________________\_____________/  .__________|
    /_____|     .                 /_____|vtr^tA!
     .        |
     |_       |
    _ /(_____.   _|
    \/    |_____)\


   _/\__      _______ ·· c O U N T z E R O ··     ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                     _____.
                   .\(   |_____ /\
                   |       )/.
  ________ _________ ____.   __________ __________|
 .)   _/_)  _  /_)  |____._\__   /_)    /. _
 |   \   /     |  (|  /   /     \/ | .)
 |      /     :    /   /_      | |         _
 |______________________________/_______/____________| |__________________)
 __________________________________  ______ ________ ________ _________
 \ _               (. ._)   \_)  __/_)   _/_)  _  /.
  \/                | |   _/   _/     |   /  |
                 _ | |   \   \     :   /   |
                 /_| |____________________________________|
                   ._       . vtr^tA!
                   _ /(_____.   _|
                   \/    |_____)\


   _/\__      _______ ·· c R U S A D E R ··      ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


      _______:
     .\(    |_______ /\
     |     :    )/.
 _____  _________.   _____  _____  .___ ______ ______
 .) _/__.)  _/) |___ /  (.__\_ (____| (.) __/_.)  _/___
 |  \ (|  |  | (_\_  | _/   _|  | _/ (|  |.) /
 |      |.  :   /    \    \|  : \     || ·       _
 |____________||__________________\________________________||________________)
     .          .
     |_         | vtr^tA!
    _ /(_______:    _|
    \/     |_______)\
          :


   _/\__      _______ ·· c Y B E R G O D ··      ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


              __________.
             .\(     |__________ /\
     _______.    |            )/.
   ____\_   |________.   _______ _____________  ________  .____
  .) __/__  |  ()  |____.)  __/_.)  _/) __/__.) _  /.___|  (.
  |  \  (. : __  |_ (|  _/ (|   |  \_  |  /  | _|  |
  |    |   ||  |/  :  \  :   :   /   /   : \|  |
  |________|_____||_____________________________/______________________|
             ._         vtr^tA!.
            _ /(__________.      _|
            \/      |__________)\


   _/\__      _______ ·· d A N Z I G ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               ________.
              .\(    |________ /\
              |         __)/._
              |         \  |(_
           .___ | _____ _______ ___\\  /______
         ____| (.___\_ (_\__  /_)  \\//_) __/__
        .) _|  |) _/   / /   _/\/   \_ (.
        |  \|  |  \   / /_   \     /  |
        |_____________\____/____/______________/____|
              .           .vtr^tA!
              |_          |
             _ /(________.     _|
             \/     |________)\


   _/\__      _______ ·· d A Y T O N A ··       ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


              __________:
             .\(     |__________ /\
             |______   :     )/.
        .___  __\__ |___ _______ ________ ________ _____
      ____| (.___\_ (. | (_\   (.\  _ (_\__  /__\_ (.
      .) _|  |) _/  | : _. \/  |  /   /  /  _/  |
      |  \|  |  \  |  ||    |  /   /  /_  \  |
      |________|____\___|____||_______|_________/_____/____\___|
             ._         vtr^tA!.
            _ /(__________:      _|
            \/      |__________)\
                   :


   _/\__      _______ ·· d E S O T O ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


              __________.
             .\(     |__________ /\
             |            )/.
         .___ _______ ______ ________________ ________
       ____| (.)  __/_/   (.\  _ (\   (.\  _ (.
       .) _|  |  _/ (\_   |  /  \/   |  /  |
       |  \|  |  \   /   |  /        /  |
       |__________________________________________________|
             ._         vtr^tA!.
            _ /(__________.      _|
            \/      |__________)\


   _/\__      _______ ·· d E W ··           ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


     _         .___ _______  _____         _
 _______ //\___ ___________| (.)  __/__.)  /____________ ___/\\ _______
 \ _  \/  (.)     _|  |  _/  (| _/  _/    (.)  \/  _ /
  \/      |     \\|   \\    \  \     |      \/
 .)     ____|____________ _________________\ _________|____     (.
 |_________)\        \/         \/   vtr^tA!/(_________|


   _/\__      _______ ·· e X I L E ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 _____.
               .\(   |_____ /\
               |  ____   )/.
               |  \  )___  |
           _______ |  __\_  /____ _______
           .)  __/____/  (  /|  (.)  __/_
           |  _/  _/    · |  |  _/ (.
           |  \   \     |  |  \  |
           |___________\________|_____________|
               .        . vtr^tA!
               |_       |
               _ /(_____.   _|
               \/    |_____)\


   _/\__      _______ ·· e X O C E T ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               ________.
              .\(    |________
              |          )/.
      _______   ____ ________ _______  _______ ________
      .)  __/_____/  (.\  _ (.)  __/__.)  __/_.)   /.
      |  _/   _/   |  /  |  \  (|  _/ (|   \/ |
      |  \    \   :  /         \       |
      |____________\_________________________________________|
              ._          .
              /(________.     _|vtr^tA!
                   |________)\


   _/\__      _______ ·· f A T A L ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               /\ _____.
               .\(   |_____ /\
               |       )/.
        _________ ______ _________  ______ ____.
        .)  _  (__\_  (.)    /___\_  (.)  |
        |  /___  _/  |   \/)  _/  |  |____
        |  __/|  \         \     |  (.
        |____| |____\__________________\______________|
      - -- --------------._       .vtr^tA!-------- -- -
               _ /(_____.   _|
               \/    |_____)\ _
                       \/


   _/\__      _______ ·· f O L A R ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                   ._________
               _________|     )/.
             .\(   ____.     |  _______
         ________________.)  |    ______.)  _/
       __ .)  _  (\ _ (|  |   ___\_  (|   | __
       \(.|  /___  /    |____.) _/     |.)/
      ._ \||  __/|  /     |  (|  \      ||/ _.
   __  |(___||____| |_______________________\__________||___)|  __
   \(____|       .           _. vtr^tA!    |____)/
 - -- \ _ --------------- |_     ._________)\ ----------------- _ / -- -
    \/         /(_________|               \/


   _/\__      _______ ·· g O Z Z ··          ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 _____.
               .\(   |_____ /\
               |       )/.
           ______  ________ ______ |______
          .) __/__.)  _ /_)   \_)   \__
          |  \_ (|  /     _/   _/ (.
          |      /     \    \  |
          |___________________________________|
               ._    vtr^tA!.
               _ /(_____.   _|
               \/    |_____)\


   _/\__      _______ ·· h 2 O ··           ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                ________.
              .\(    |________
            _____.    _______   )/.
           .)  |_____._\_   \ _________
           |   ._  (|  ____/_\  _  (.
           |   |/  |  \     /  |
           |_____|          /   |
              /__________________________|
              .       vtr^tA!.
              |_          |
               /(________.     _|
                    |________)\


   _/\__      _______ ·· h A R P O O N ··       ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y              ___________.
            .\(      |___________ /\
            |             )/.
    ____.     ______ _______________ ________ ________ _________
   .)  |_____.___\_  (.)  _/ ._  (.\  _ (.\  _ (_\__   /
   |  ._  (|  _/  |   | _|/  |  /  |  /   /  /
   |  |/    \      | \______.  /  :  /   /  /_
   |____|   .____\______________|   |__________________/______/
     /______|   ._             .vtr^tA!
            _ /(___________.      _|
            \/       |___________)\


   _/\__      _______ ·· h I J A C K ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                ______.
               .\(   |______
              .___ _      )/.
       ____.   ____| //(.  _____ ______  ______
      .)  |_____.)  |   |___\_ (_) __/__.)  /____
      |  ._  (|  |   |) _/    \  (|  _/  _/
      |  |/     |   |  \         \   \
      |____|   .____|   |____\_________________\   \.
        /______| \_______|      .vtr^tA!  \_____|
               ._        |
               /(______.    _|
                   |______)\


   _/\__      _______ ·· h O R I Z O N ··       ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 __ ____.
               .\( __)  |___
               |  \   |  )/.
      ____.   ________ _____\_  | ______ ________ _________
     .)  |____.)  _ /.)  _/  |_)   \_)  _ /_\__   /
     |  ._ (|  /  |   | \_ |   _/   /   /  /
     |  |/    /     | / |   \   /   /  /_
     |____|  .______________| · |__________________/______/
    - -- --/_____|---------.  \_____|   .------------------- -- -
               |_       |vtr^tA!
                /(_____.   _|
                   |_____)\


   _/\__      _______ ·· j U A N ··          ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                  ______.
            :::::::: .\(   |______ /\
            :::::¦:¦ |        )/.
             :¦¦¦: | .____   ______| _________
         · . .  ::¦:____|  (.____\_  (__\__   /
         ·:..·.· :¦¦:)  |  |)  _/    /  /
         :¦¦::·: :¦¦:  |     \    /  /_
         :¦¦¦¦:' .:¦¦:_______________\______/______/
         `:¦¦¦¦::¦¦¦:' ._        .
          `··:::··'  _ /(______.    _|vtr^tA!
                \/    |______)\


                 <breikki>


   _/\__      _______ ·· k A R M A ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


           ____.           .____
          .\(  |____       ____|  )/.
          |      )/.    .\(      |
       _______    ______ ___________ ____  ______
      .)   /____ ___\_  (.)  _/\  \/  (.___\_  (.
      |  _/  _/.) _/  |   |   \/  |) _/  |
      |  \   \|  \   |   |  _/   |  \   |
      |_____\__________\____|   ¦____\___________\____|
          ._      .¦   :.      _.vtr^tA!
         _ /(____.   _|:   ·|_   .____)\ _
         \/   |____)\ ·    /(____|   \/


   _/\__      _______ ·· m A N T A ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               _________.
             .\(     |__________ /\
    _         |           )/.
 _____ //\___ ____ ____  ______ _________ ______|__  ______   _
 \ _ \/  (.)  \/  /____\_  (_\__   /_)    /____\_  (.___/\\ _____
 \/     |  \/  .)  _/    /  /    \/ )  _/  |)  \/ _ /
.)    ____|  _/  |  \    /  /_        \   |     \/
|_______)\  |___\_____|_____\_____/______/________________\____|____    (.
             ._            .     vtr^tA!/(_______|
             _ /(_________.      _|
             \/      |__________)\


   _/\__      _______ ·· m A R K r Y D E R ··     ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


          ______.     ·   ·     .______
         .\(   |______ /    \ ______|   )/.
         |        )/.   _.\(_.       |
   ___ ___  |_____ ___________|  ___\___ |____  .___ ______ ______
   .\ \/ (.___\_ (.)  _/)  /___.)  _/ |  (____| (_) __/_.)  _/
   |  \/  |) _/  |  |  _/ _/|   | | __) _|   _/ (|  |
   | _/    \     |  \  \|   |   ||  \|   \     |
   |__\__________\_____________\__________|_____||_____________________|
         ._        .    .        _.vtr^tA!
        _ /(______.    _|    |_    .______)\ _
        \/    |______)\     /(______|    \/
                  \    /
                  ·   ·


   _/\__      _______ ·· m O G U E ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 ____.
                .\(  |____ /\
                |      )/.
        ____ ____ ________ ______  | .____ ______
       .)  \/  /_)  _ /_) __/__ ____|  (.) __/__
       |  \/     /    \_ (.)  |  | _/  (.
       |  _/     /     /  |  |    \   |
       |___\___________________/_______________________|
      - -- ---------------._      .-vtr^tA!------- -- -
               _ /(____.   _|
               \/   |____)\


   _/\__      _______ ·· n I K E ··          ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 _____.
               .\(   |_____
               _|_____    )/.
            ______\__  /______  |_______
           __\__   / /.)  /____.)  __/__
          .)  /  / · |  _/  _/|  _/  (.
          |  /  /_  |  \   \|  \   |
          |__/______/____|____\_______________|
               ._       .vtr^tA!
                /(_____.   _|
                   |_____)\


   _/\__      _______ ·· r A M O N E ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                _______.
              .\(    |_______ /\
              |         )/.
      _______  _________ ____ ________ _________ _______
      .)  _/____\_ (\  \/  (.) _  /_\__   /_)  __/_
      |   |.)  _/    \/  |  /    /  /   _/ (.
      |   |   \    _/   : /    /  /_   \  |
      |____________\______\________________/______/__________|
              ._         .vtr^tA!
              _ /(_______.    _|
              \/     |_______)\


   _/\__      _______ ·· r A N X ··          ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                  ___.
                .\(  |___ /\
                |     )/.
            ______ _____ ________  ____
          __ .)  _/__\_ (_\__  /___/  (. __
          \(.|  |) _/   /  / _/   |.)/
        _   ·||    \   /  /_  \   ||·   _
        (______||_________\____/_____/____\____||______)
                ._     .vtr^tA!
                _ /(___.  _|
                \/   |___)\


   _/\__      _______ ·· r A S T A ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


           ____  ________.
           .\ /..\(    |________ /\
           |  ||          )/.
          _______||_____ _____ ________|  _____
         .)  _/__\_ (_/  (_\   (.___\_ (.
         |   |) _/  \_   \/   |) _/  |
         |   |  \   /         \  |
         |__________\________________________\___|
              ._       vtr^tA!..  .
             _ /(________.     _||_ _|
             \/     |________)\ /__\


   _/\__      _______ ·· s H O C K - G ··       ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                ______.
               .\(   |______
               |        )/.     ________
       _____ ____.   |________ ______ |______ .)  __/___
     __/  (.)  |_____.) _  /_) __/__.)  /__|_  \_  (.
     .) \_  |  ._  (|  /    \  (|  _/  _/   /  |
     |  /  |  |/    /         \   \  _/   |
     |________|____|   .______________________\________\______|
    - -- ----------/______|         .vtr^tA!----------- -- -
               |_        |
               /(______.    _|
                   |______)\


   _/\__      _______ ·· s P E E D  d E V I L ··   ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


    _____ _________ _______  _______    .____
   __/  (.)  ._ (.)  __/__.)  __/__.____|  (. __
  .) \_  |  _|/  |  _/  (|  _/  (|  _|  | .)/
  |  /  :  \_____.  \     \     \|  | |/  ____ __ _ _
  |________.  |  |_____________________________| |____\ ____ .____
   vtr^tA!|____| ________________   .____ _______ .____\ (_|  (.
          \ _      (. ____|  (.)  __/__|  (.\ /|  |
           \/       |.) _|  |  _/  |_  | / |  |
                 _ ||  \|    \   |/   · |  |
                 /_||__________________________________|


   _/\__      _______ ·· s T E Z O T E H I C ··    ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


           _
           \//\ __________:        _
             .\(     |__________ /\\/
             |      :     )/.
  ____ _______ _______ ____ _______ _______ _______ ___.   ___. _____
 __/  (_\   (_)  __/_)  \_) _ /_\   (_)  __/_) |____.) |_) _/___
.) \_   \/    _/   _/  /   \/    _/   ._ (|  |  \  (.
|  /        \    \  /        \    |/  |       |
|_________________________________________________________|  ._____________|
- -- --------------------:_            :-----/_____|--------- -- -
            _ /(__________:      _|vtr^tA!
           /\\/      |__________)\ _
                   :      \//\


   _/\__      _______ ·· t A N G O ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 _____.
               .\(   |_____ /\
       _ /\_      |       )/.      _/\ _
       \/ ________  _____ ________ ______  _________ \/
      __ .\   (.___\_ (_\__  /_) __/__.)  _  /. __
      \(.| \/   |) _/   /  /   \_ (|  /  |.)/
   __   \||      \   /  /_   /    /   ||/   __
   \(______||_____________\____/_____/_____/______________||______)/
  - --\----------------------._       .vtr^tA!---------------/-- -
    ·          _ /(_____.   _|           ·
               \/    |_____)\


   _/\__      _______ ·· t H R E A Z ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                     ____:
                   .\(  |____
                   |   :  )/.
      ____________.   ______________   ______ ______
      .)   /)  |____.)  _/)  __/_ ___\_  (_)   \__
      |   \/   ._ (|   |  _/ (.) _/     _/ (.
      |      |/     |  \  |  \      \  |
      |____________|  ._____|_________|____\______________|
            /_____|    .   |   .vtr^tA!
                   |   :   |
                   |_      |
                    /(____:   _|
                       |____)\
                       :


   _/\__      _______ ·· t O M M Y ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                   :________
             /\ ________|    )/.
              .\(    :     | _____.
        ________ ________ ____ ____ ____ _\__ |_____
       .)   /_) _  /_)  \/  /_)  \/  / |  (.
       |   \/   /     \/     \/   : ___|
       |      /     _/     _/     |
       |_____________________\__________\___________|
     - -- -------------.          _|vtr^tA!------ -- -
              |_     :________)\ _
              /(________|     \/
                   :


   _/\__      _______ ·· t R E A C H ··        ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               ________:
              .\(    |________ /\
              |     :    )/.
      ________ _____________   ______ ______  ____.
     .)   /_)  _/)  __/__.___\_  (_)  _/___.)  |_____
     |   \/   ||  _/  (|  _/     \  (|  __  (.
     |       ||  \     \          |/  |
     |_____________||______________\___________________|   |
              .           . vtr^tA!/______|
              |_          |
             _ /(________:     _|
             \/     |________)\
                   :


   _/\__      _______ ·· t R I V I A L ··       ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


              __________.
             .\(     |__________ /\
             |            )/.
             | _ ________  ________ _|
             | \\\   /  \   ///|   _____.
        _________ ___\___  /  .__\_   / ______.)  |
       .\    (.)  _/ /____|  (.  /__\_  (|   |
       | \/   |   | / )  |_  | /  _/     |
       |        | ·   |/  | ·  \      |
       |_______________|_____________|_______\__________|
             .             .vtr^tA!
             |_            |
            _ /(__________.      _|
            \/      |__________)\


   _/\__      _______ ·· u - M A N ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                _______.
              .\(    |_______ /\
              |         )/.
           .____ |  ____ ____ ______ _________
         ____|  (___ __)  \/  /__\_  (__\__   /
        .)  |   //   \/   _/    /  /
        |  :     _  _/    \    /  /_
        |_____________//___\_________\______/______/
              .          .vtr^tA!
              |_         |
              _ /(_______.    _|
              \/     |_______)\


   _/\__      _______ ·· v I E T C O N G ··      ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


               ________.
              .\(    |________ /\
         .__    |          )/.
     .____ _| / ______ ________ ______ _______ ________ _____
   ____|  (.\_/_.) __/_.)   /.) __/_.) _ /_\__  /_) __/___
   .)  |_  |  (| _/ (|   \/ |  \ (|  /   /  /  \_  (.
   |  |/  |    \            /   /  /_   /  |
   |________________________________________________/_____/____/_____|
              ._          .vtr^tA!
             _ /(________.     _|
             \/     |________)\


   _/\__      _______ ·· v I N Z I ··         ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 ____.
                .\(  |____
                |      )/.
              ________     |  ________
            .__\_   /_______________\   /
          ____|  (.  /_\__   /)   \  /.
          .)  |_  | ·  /  /    _/\ · |
          |  |/  |\   /  /_    \   |
          |_________| \___/______/______________|
                .       .vtr^tA!
                |_      |
                /(____.   _|
                   |____)\


   _/\__      _______ ·· x C L U Z I W E ··      ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


            /\ __________:
             .\(     |__________ /\
             |      :     )/.
     .______    |          ______|_
   _____|   /    |____.       \   /
   \  |  /_______ .)  |  .____ _____\ _ /____    ________
  __\  ' _/_)  __/__|  |____|  (_)   \ \/  /_______)  __/__
  .)   .     \  (|  |)  |     _/\  _/  _/    _/  (.
  |______|   \_         :     \ \_ \  \    \   |
     |______/________________________________/____/\ ______________|
             .             .   \/
             |_            |
            _ /(__________:      _|vtr^tA!
            \/      |__________)\ _
                   :      \/


   _/\__      _______ ·· z E U S ··          ______ _____
  __\  \__________\  __/____________________   ________\__ / \ _ )/.
 .\ \  _/\  ____/¯ (_     ____/\   /_____ \_____) \   \//  |
 |____\  ___ --'  ___\  ___ --'  ___ /   /. _\___ \______ ____ |
 _____ \  //_________|  \  //_________|/_________|  \____\  ((___/__;
.) _ / _\ /______  [fL^sE]\ /  ___________             _______
| \\/ __\ Y   /___________Y_____\     / ________________________\__  /
|  .\ \     ____/\  __   \    / .\ ____/\  __      _) :
|_  |____\  ___ --'  __ \/  __\   / |___\  ____ \/  _   /  |
 /(________\  //_________/________| \  /-------\  /-/________|\  /_____|
      \ /            \ /     \ /       \ /vtr^tA!
       Y             Y      \/        Y


                 _____.
               .\(   |_____
               |       )/.
       ______  ____________     |_________ ______
       .)   \__.)    __/___ ______|    (_/   (.
       |   _/ (|    _/  (.)   |     \_   |
       |   \      \   |   :      /   |
       |______\____________________________________/______|
     - -- ------\--------._       .vtr^tA!--/----- -- -
           ·    /(_____.   _|    ·
                   |_____)\


                                 .
                                :::.
                                ::::.
                                .:::::
                                ::::::
                                ::::::
                                ::::::
                               .:::::;
             .....                ::::::
         ...···::::::::::::::...   .·::,      ::::::
      ..:::::::::::::::::::::::::::. ,:::::      :::::;
     .:::::::::::::::::::::::::::::::, ::::::      :::::
     ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::      .:::::
     `:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      ::::::
      `::::::::::::::::::::::::······':::::::      :::::;
      `::::::··· ::::::      ::::::::      :::::
       `::·   ::::::'      ::::::::::     .:::::
            ::::::      ::::::::::     ::::::
            :::::::     :::::::::::     ::::::
            ::::::     :::::::::::     `::::;
            :::::'     ::::::::::::     `:::
            :::::     :::::::::::::     `::
            ::::::    ::::::::::::::.
            `:::::    :::::::::::::::
             ::::::   :::::::::::::::::
             ::::::   ::::::::::::::::::
             ::::::   :::::::::::::::::::.
             ::::::   ::::::::::::::::::::
             :::::::  :::::::'   `:::::::   .·::.
             :::::::  ::::::'    `::::::.  .:::::
             :::::::  ::::::     :::::::  :::::::
             `::::::  `::::'     `::::::. :::::::
             `·::;'   `·'      `::::::. `:::::;
                          `·::::' `::::
                               `::'


                ·· hELLOS tO ··

  astute · b! · blunt · boheme · buddha · butcher · couder · daytona · dew
  equalizer · flaw · folar· hash · horizon · h7 · kenny · lagers · loop
     mute · neurotrance · orthex · phobia · repe · sandman · sdw
  steve mcstretch · stezotehic · strode · tango · toot · trooper · twain

           all in vandals, #ascii & #suomiscene


               ·· rESPECTS tO ··

    every single one of you rebels of the neon god who still keep
     working in ascii scene and all of those ascii pioneers who
      have started developing this fine form of computer art

                ·· tHANKS tO ··

             Crusader for 'Tropic!Ascii'
             Tango/Style for 'Venturus'
         Orthex/Tropic for 'Rebels of the Neon God'
          Folar/Style for co'op in the dividers           ··pREVIOUS tROPIC aSCII rELEASES··
 ----------+-----+--------------+------+----------+-----------------------
  aUTHOR | tAG | fILENAME   | sIZE | dATE   | nAME
 ----------+-----+--------------+------+----------+-----------------------
   Orthex | ©Ox | TA!-BANK.TXT | 45k | 06/05/97 | Spermbank
   Strode | str | TA!-FUCK.TXT | 76k | 14/05/97 | Fucked Up
  Daytona |©dtA | TA!-PLAG.TXT | 211k | 30/05/97 | Plague
  Venturus | vtr | TA!-SH0P.TXT | 86k | 06/06/97 | Custom Shop
 tA! Posse | - | TA!-ZINK.TXT |  3k | 09/06/97 | Reply to SE-TNP!.TXT
  Venturus | vtr | TA!-PISS.TXT |  4k | 11/06/97 | Reply to SE-DIE!.TXT
   Shank | <S> | TA!-OBEY.TXT | 17k | 24/06/97 | Obey
  Venturus | vtr | TA!-ICHI.TXT | 85k | 10/07/97 | Rebels Of The Neon God
 ----------+-----+--------------+------+----------+-----------------------

   IF YOU SEE TA!-FUST.TXT BY GEOID/TA! SOMEWHERE - DO US A FAVOUR AND
 DELETE IT! THAT LAMEASS RIPPER HAS NEVER BEEN AN 'OFFICIAL' MEMBER OF US!
[eOF] rEBELS oF tHE nEON gOD ^ vENTURUS/tA!^vDL ^ rEBELS oF tHE nEON gOD [eOF]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

               .____
 ________ ____________________|_ (.______
.\   (.)  _/)  _ /) ._ (. |) __/_
| \/   |   |   /   _|/ | |  \ (.
|    :   |  /   \____| |    |
|______________|____________| vtr |_______|
   rEBELS oF tHE nEON gOD - tRIBUTES
  Yet another no-better-things-to-do(tm)
     collection by Venturus/tA!
         (10/07/97)
ArtistVenturus
TitlerEBELS oF tHE nEON gOD - tRIBUTES
Date10 Jul 1997
Views176
Download ta!-ichi.txt
Viewon ASCII Arena