AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "karma coma" by Weaponx of Aurinko
                    :_
      _             \/
(SOF)(weapon/X):karma Coma:------------:---------------------------------·(SOF)
     _ /              :
 .   \/              .

 .

 _:_
 \:
 \
 :
 ..
 :.


 .

 .
 .

   ______ _ _______     ___  _______ ·
   /   // ./ ._  \. ______\ \./ _  \/ ________  _________
  /   /___:_ |/  |/  _   |  /   ./  __  \./  ._  \.
  /   /\   \ /_____|  /   _| /______|  \¬  :   |/  |
  \_____/\   \____ l__________\:____l  l________·_:_____/_____|
     \\_____:\    ___________      t^/lP! :
         :    .)     /__________    :
         :    |    _/     (.    :
         :    :_    \_      |    :
         :    :/________/     _|    :
         :        /____________\    :
         :                   :
         :    w e a p o n - x    :
        -:-------------------------------------:-
        ..
        .:.
         .
         .
       _._:_.
       \  |
        :  :
        .            _. _
            \:_    of
            \/
            :
            .. .

            :
            .:
            .
            .       :______ ______:___
           ___:______ ______|   //   |_ /__ _
         _ __\ _|   \\   |      :|\/
           \/|       :      :|
            |              |
            |    a u r i n k o    |
            |              |
            :      ___ __________ :
    ._____________.______________\ /__\    /___.______________
    |  __    _/   _  _/ \/  \     _/  _/  __  \.
    |___\(   __   __\      .__\  _____\    ___\/  |
      \____/ \____/  \__________|  \__/   \_____/  \_____|

            :              :
            |              |
            |              |
            |:      :    [fL] |
            |:      |_____\\______|_
            _|______//_____|       :/
            \:       :       /__ _
          _ __\              :
  .                        .:
  :                        ..
 __ _                       .
 \:
  . made you                   ._
  \                        :/
  . .                       .
                          .
      _ _____________  ___     ________/ _______ .
   . .___//   /  _  \---\ /   .---\ _  / ./  _  \ :
   :_| _/   /  /  \. /   |  \/   |  /  \.
   \___\______\  \_____| \______|____/_______|  \_____|
   .     |_______\ _            |_______\ _   wPx
            \/                \/
       __     _______ _ _________  _______ .
      ./ /    ./  _  \_\\ _   / ./  _  \ :
      :\     |  /  /  \/    |  /  \.
      . \_________|_______/____/_________|  \_____|
                       |_______\ _ .
            .               \/ .
           _:           ._
           \. k a r m a c o m a /
            :           :
           ..           ··· ·   ·
            :. .

            :_ .             __
      ____________\/ |) - R - E - F - A - C - E \/_____________
      \       `                    /
      :\/                          \/:
     _:    Hi again. Just another little release      :
     \:_   from me.                    ·
    ·  :/   In this pack there are many giveaway asciis,  _:
    . . :    about 50% are still requested. You know if   \:
   . .:.:..   your ascii is requested or not. Or you remem-  :
     · :    ber what ascii you requested. There those    :
      :    asciis are, I don't give a fuck what you do   :.
      :    with those damn things. Pissed off right at  .:
      :    the moment (notin' to do with you ,). And    :.
     .:    I'm so kind that I have made logos for the   .:
      :    dudes who have lately painted me some logos.  :
      :    And i have done some diffren' shit this time.  :
     .:    Some mix'ups'n'stuff. Sorry 'bout those fuckup :.
      :    logos. And try to ignore those. And also the- .:..
      :    re are some experimental logos included.    : :
      :    Sorry 'bout little delay (who i promised to   : :
 ·  · ··:·:   release this shit), I was way too drunk all   : ·
      : :   the weekends and I had lotsa'things to do,   :
      : ·   afterall asciis ain't (all) my life..      :.
      :    And Summer is crazy, lalalaaa. eh.       :
      :    .. awhhg.. let's roll. . .  ..and every-  .:
      :    thing cool, but workin' like an ant.      :
      :    nights role.
      ..                           ·
      :    uhmm, took me almost half year to made and   .
      :    release this.                  :
     .:                            :.
      :                            ·
     .:.                  14.o6.97 wPx · ··:
      :                            :
     _:    :________________________________________:   ._
     \:_______\                    /_____ ·/
      .                            :
      .       ·                    :
      .       .                    .
           _____:
          _\  /_
          \   /
           \  /  h e r e w e g o
           \ /
      _:     \/
     _\/_
     \ /                        __
      \/                         \/
      :
      .:
      :.
      ..
      .
      :
   _:....:. .. .  .:.
   \:  :      ·
   .:.        .
    :.
   .:_    ' t h e d r e a m s i n e v e r h a d .. .'
    :/        .
   .:    .    : _
   .:.... ...:.... ...\
    :    · ·
    .

    .
    .

        .                       ·
       · :---------------------------------------------:- -
        :                       :
  _      :      ______   __ _  ______ ________:____ _____
  CØØ@ØØØØ@ØØ@ ØØØØØ.ØØx.  ¢ØØØز _xØØØ'Øx ¢ØØØع.ØØØØز¢@ØØØØØ ØØØØ°
  ØØ° ØØØØ °ØØ :ØØØØ °ØØØ  ØØØØ ,ØØØØ°¯ ¯°Ø ØØØØ cØؤ° ¯ØØØØv Øؤ
    ØØØØ   :ØØØØ.×ØØ'  ØØØØ ØØØØ   ¸ ØØØØcØØ°   °ØØØØcØØ°
    ØØØØ   :ØØØد¤ØØص  ØØØØ °ØØØØx. _xØ ØØØØ ØØØØp_  : ºØØØx
   cØØØØæ  æØØØØæ ¤ØØØc'cØØØØx ¯ºØØ@.Ø° æØØØØc ºØØØØæ : pØØØØæ
   ¯¯¯¯¯¯  :¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯   ¯¯ ¯  ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ : ¯¯¯¯¯¯
        :       . ____m¢ææ.___         :
        :        ¯_zÆØؽ*PØØ*'_.        :
        :       ¸_Pضؼ¼½¼½¼½ØØc___       :
        :      x.×Øؽ¼½¼¼½¼½¼½¼½ØØ*`       :
        :     _aØؽ¼½¼½¼¼½¼½¼½¼½¼ØÞ=÷-      :
        :     _ÆØؽ¼½½¼½¼¼½¼½¼½¼½Øؤ·       :
        :    ¯=°Øؽ¼½½¼½¼¼½º¤'¬¼Øغ        :
        :      'ºØؽ¼½'¯ _  ¶P'-        :
        :      -¬'Q²¯  .¬ . ø¹         :
        :      .__ `M_ __  &_.___       :
        :     .د''~--¬-Ø° _/''~°^^¬#.     :
        :--------- Ƭ __ _.Ø°¯°^'    _`Þ_---------:
        .    _ؤ ^ã ·xؤ      j. 'Ø_    :
            [email protected]²  Ø ·¯·      `P 'W.    .
            _#'  _Þ         ص 'Ø.
           ×Ø   pÑa        °¶  'Øm.
           cØ   ¢ØºØ        .cØ.  'Øæ
          .æØ    ع Kø        ¯¤#.   `Ø×_
         _pØ^'   qØ ¬Øb_        °Ø.   ¯^Ø¢æ
        *Ø''_______ Ø' _ØØ#.________  ____J^@_  .*^¬
        ¯^¤¬~ ¯¯¯¯¬¬   ¹¯¯¯¯¯'''^^^°~'¬¯¯ ^@. _K'
                             °^
 can't stand feel hate to feel gone inside highjack a plane don't push me
 'cause i'm close to the edge trying hard not to lose my head can't hardly
 breathe i've been and seen she hides my ventolin i'm the one who hides his
 medicine watch him stop breathe watch him bleed i right the wrong and take
 his song and we'll all live happy ever after my defences become fences now
 stumbling i change my face up and if you think i'm fake up wait around till
 i take off my make-up i met a christiansands and a devil in helsinki you and
 me what does that mean always what does that mean forever what does that
 mean it means we'll manage here comes a nazarene look good in that magazine
 haile selassie they look after i god will receive us got me like jesus they
 used to call me tricky kid i live the life they wish they did i live the
 life don't own a car now they me superstar look deep onto mongrel eyes tell
 me what you see everybody wants to be naked and famous averyone wants to
 know where my mind is tell you everything i tell you lies that on e fronts
 baggin' on the stunts haille selassie they look after i didn't see the ene-
 my trying to put an end to me night before my finger trigger was sore it's
 just a bad dream and how could you dare who do you think you are you're
 insignificant a small peace, a ism no more, no less you know it's ironic
 smoking hydroponic she makes me wanna die and change my stride then i fly
 i want to do bad things to the noose to the neck to the boost to the check
 to the micic to the psychic to the circuit to the flowers the to bunches
 to      the      lunches     to    the       punches                         - t · R · I · C · K · y

       .______.
logo numer uno\  /
       _\ /_        .
       \  /
        \ /        .
        \/         :
                  .
                  |
                iCe|zOne
                  |
                  |
                  .
                  :
        .          |
  _______  /__     _______ . ___________ _______ __ _____________
 _\   \__/ /_______./ _   \  \_    / / _   \ \   / _   \
 /     /      | /   /_  /    / / /   /  \  / /   /_
 /_________/\___________|_________/  /__________\_______/   \_/\_________/
     /  _           /       _ |________\ _  wPx
     ·  / __         ·        \      \/
      _ /. \/   · i c e z o n e ·      .\ _
      \/ |                   | \/
  _     |  ·largest asciibbs on pc-scene·  |
  \/    |  ·aurinko world headquarters·  |
       _|  ·[email protected] ·  |_
       \_  ·the magic number is: down! ·  _/
       /                   \
      _ /_______________________________________\ _
      \/                     \/

                  .
                  .
                  .
              eUropean|deSpair
                  |
                  .
                  ·
                  :
                  .

                  .
       _______.                ·
 ________  /   /| _____   _______ _________/_____ _______ ___ _____
/  _  \__\    | \_ /  ./ _  \ \    / _  \/  _  \/  \  /
\  /  /_ |\   |  /    |  /  /  /  _/  /  /_  /  \.  \ /
 \________/_________|  \_______|_______/________\_________/  \_____|  \/
         |_:_______\           \   /________\|________\
          .               ·
          .                     __
 wPx   ________________ _______   ________________ _______\/  ____
    . \_   \ _  \\   /____ \    /  _  \\   \_  \_ /  .
    | /   / /  /_\    /  /  _/  /  \.   /   /   |
    |________/\________/________/________\   \_____|_______.  \______|
      _              _ /________\    _  |_______\
     __/              \/         \__
     \ _                        _ /
      \/                        \/
      .                        .
      |_                       _|
       /_ _________________________________________ _\  _
      /_\                      /_\ \/


                  .
                  :
                  .
                 tr|vial
                  |
                  .
                  :
                  ·
                  .
                    ________
   __________ ___    ______  /   _ /_____  _______ ______.
   \_    \ \ /   . \   \__\   \/\   \_/  _  \/   |
    /    / / _  |/    / \   .    /  /  .\.   |
  _ /    /  \_ \____/_______/_________|______/   \__/__|   |_
  \/________/________\  |            /________\\_________/
              ·           ·
                                    wPx
    . __________________________________________  °m_.p___.-
    | _\                    /_  xØØØØØØØ@×.
    |_             /\    _     ØØØø _¬ØØØØ_
    |/        _  _ __/\/. \______\)_    ¯°Ø . o ØØ'` _
    |   t r i v i a l  _/\..·(_____  `-----  _` _ غ _._\)
   _|          o f  \/\/  (____.  __  _  __(((_ \
   \|   l o w p r o f i l e !         Y ¶Ø  ×Ø_Ø  )_\
    | _     k i c k i n ' y o u  w i t h _  _\ ¬Ø Ø Øز / /
    | /_________________________________________\ \_  ¯   /`--'
    .                        `-._ ______)
    ·                          ¯
thanks for the awesome wpx logo.. here some' shit for you.. tak'em as a re-
turn presents.           .
                  :
                  |
                  |
                lOw|PrOfile
                  :
                  .

                  .


     .________________________:__________________________ .
     |            ·             / .
     |                          ·
   ______.________          __________ ____    _:_____
   /   |  _  \__/\__________  \    / \ /   ./ _  \
  /    |_ /  /       / .  /  _/  /   |  /  /
  \________/______/___/_________/  |________\   \______|_______/
     |                  |________\   :
     _|                          .    wPx
     \|_            ________. _______  ______:_______
     |/           __ \    |__\   \_/   :  _  \
     |   lo ' pro     \     _/     /    :_ /  /_
     |          _ \_    |_________/________:/_______/
     |____________________\ _ /________|         :
                 \/              :
                                .
                                ·
                  .
                  :
                  |
                fuNk|est
                  |
                  |
                  .
                  .

       _______                ·
 ________. /   /___ ______   ____________  /_____ ______  _________
 .\    |_ \     \   /  /   /\   \_/ _  \\  /____\_    \
 |    _/ |\   .  \  /  _/   /    / /  /_\     /    /
 |    |_________|   \_/  \______\_______/\________/_________/_______/
 |________|    |_______\ _         /
     _         \/        ·     _    wPx
     /                       \
    _ /.       · f u n k i e s t ·      .\ _
    \/ |                       | \/
     |                       |
     _|                       |_
     \                        /
     \_                      _/
     _ /___________________________________________\ _
     \/                       \/
                  ·
                  .
                  ·
                  .
                  |
              dEMENTED|sEVEN
                  |
                  .
                  :
                  .

                .__________________________________________.
  d e m e n t e d s e v e n |  .                   |
   · _______ _____    ________/ _____   __ ____________ _____ _______
  _/ .\_   \ _ \ .____\   /./ _  \  / \  \_   \/ _  \ \   \
.-//. | /   /_ / /_|   \/   | /  / /  \  //   / /  / /   /
|_)_| |______/ \_____/______/_____/|\________\   \_//______/\______________/
`-----:-----/          . ¹    |________\ _          .
      .   ____________  |          \/          _|
 wPx      · \     /. ·     _             _   \|_
       _/ ._\__    |. \_    \ hosted by deep purple. /    |/
     .-//. |\__/    |\ .\\-. lots of musical stuff, tabs, lyrics. |
     |_)_| | |_________|| |_(_|      0-7 days wares.      |
     ·-----:-------------:-----·      systempassword.      |
                _|       ask for the number.     |_
                \_______________D_____O_____W____N_!_________//
hey, get your self a keyboard moon · and a workin one. heh. or is it wornkin'
now?                .
                  .
                  :
                  |
                 mA|ling
                  |
                  ·
                  |
                  .
                  |
    _________ _______ ______  _______. _______ _____ ___________ wPx
  .----\    /./  _  \_\   \_./    |-\   \__  \   /  _/  __
  :   \/   |  /  \.    /    |_     /  \  /  \_  \/_
 _ :_____/   _|  \_____|______/|_________/________/   \_/___________\/
  ·  /_______\______\   ____/\__        |________\ _
               \ / \/             \/
                \/
                  .
                  .
                  :
                  |
              artific|al insemination
                  |
                  :
                  .
                  .
   ______  ____  ________ ______ ._______. ______  ___  _______  ·
   / _  \  \ /  \_   \_\   \|    |_\   \_/ /___\.   \_/
  /  /  \.  /   |/        /    _/    /    |   /
  /  \_____|  \_____/_______/_______/|    |_______/\________|_____/
_ /________\ |_______\      .    |_______|           / wPx
\/  ______ _____.   _______ __\ _________   ______   ________ ·____
  /  _ \/   |  _\   \_ \  /  /____/ _  \----\   /.__\  \_
  /  /  \.  |_  /    /  \ /_    /  /  /_  \/   |    /
 /   \____|_____/ /________/   \/ /______/\________/____/______|______/
 /_________\         |_______\
  ____ _____________ _________ ______\  _______ __ _____
 .\  \  /  _  \\_    \_\   \_/ _  \ \  / · artificial ·
 |   \ _/  /   \/    /    /  /  /  \ /
_ |_   \\/  \____ /    /________/\_______/   \/  · insemination ·
\ /______\_______\ /________/         |_______\
 \/
  · today your master conceiver is sperm whale · for insemination call ·
          .
          .:.................................................:.. .
        . ..:                ·       . .:
wPx         :.                        .:.
  ____  ___  ___:___ _____ ._____.______  __  ______  _____ _____.
  /_  \ .\ /  \_ ·  \\  \|   |\   \_/ /____\   \_/ _  \ \  |
 / /  \| /   / .  /   /   _/   /    |   / /  \.  |_
 / \_  | \____/_____/______/|  _|______/\_______|_____/  \_____|_____//
/_____\\ ¹    .:     |____\\\          /______\  .:
 ____ __ _______  :.____ ___________ __ _________ ___________  ___:__ _____
 _\  \_ \\  \ /___./ _ \_\ _ /\  \_ \\  / _ \\_  \  \_/ _ · \\\  /
 /   / \ / \  / / _/ \/  |   / \ / /  \/  /   / /  / \ /
/_____/____\//_____/\___\\  /____|____/____\/  \___/____/_____/\____./___\/
      \    :  /________\    _ /_______\         : ·
       ·   .:.          \/             .:. .
          .:                       ...:..:
          :      .                  : :.
          :.     .                  :.:.
        · ··:···········:.··..································:·  · ·
          ·      :...:                :
                  ·                 ...
                  .
                  |
            with My new|pair of filas
                  |
                  .
                  ·
           .____________________________________.
          _|                  |_
          \|     .______.         |/
         ______________|_   |_____    ____________ ______
   ____/\______\   \_    \  |  |  ____\ _  /.  \  _/
   \     .    /    /  |_  |  \  \/   |_  \  \
    \__/______|_______/_______/_____|/___/  /____/______|/____\___\
           .                  .    \
           |      · n · e · w ·      |     ·
     _________________ ________  ____      _______________.
    . \    / _  \\    \_ \ /   .   /  _  \    |_
    |  /  _/  /   \.    /  /   |  /  /  /    _/
    |________\  \______|______/  \______|  \_______/    |
       /_________\ _    |_______\       _. |________|
           .  \/               \|
           |                  |
           |                  |_    wPx
          _|                  _|/
          \|_                 \|_
           |/                  |/
           |         ·         |
           ________.______  /_____._______ ______
          . \    |_   \_/   |  _  \/   /____
          |     _/   /_   |_ /  \._    /
          |     |______/ \_______/ \_____|/______/
          |_________|   /   /_________\   .
           .      ·            |
          . |                  | .
          \|                  |/
           \____________________________________/
           \                 /
            ·      ·          ·
_:                 .
\ this one was requested by phobia,:  nothing to do with ranx and me. heh.
 :                 .
 .                 .
                  :
                  .
                  :
                  :
                  |
               cLOUD | Kill
                  |
                  :
                  :
                  :
                  .
                  .
     ._________________________:________________________________________.
     |             _________                _|
   ____    _____. ________  /   _ /________          wPx \|_
  /  /   /   |/ _   \__\   \/\    \            |/
  \     /   |_ /   / |\   . /    / staff:        |
   \________\_______/_______/__________|_________/ number:        |
     .                    ·             |
     |            _____________  /____ _______.       |
    _|  cloudkill   ____/   /\   \_/   |    |       |
    \|         | _/   /     /   |_   |_      _|
     |_        |__\______\________/________/_______/      \|
     |/                 /               |_
     |                 ·                |/
    _|    p ; R ; I ; M ; A ; R ; Y ; D ; E ; S ; I ; G ; N     |_
    \|__________________________________________________________________|/

                  .
                  .
                  |
                sTY|LE
                  ¦
                  :
                  .
                ·
    _______  ______________\ ______________. _______
    \   /___\_    \   \   _/   |/ _  \
    _\     /    /\_  \   \    |_ /  /_ ________________.
    /_________/    / /_____\ ____\ _ ____/________/         |_
         /_______/     \   \/ .              _|/
                   .    _|  · s / t / y / l / e ·  \|
                       \|               |
                       |_              |
                       |/              _|
                       |              \|
                       _|               |
                       \|_____________________________|

         .
· s t y l e ······: ·     wPx
 ____________ ___.___ ___________
_.\ _ \ /_____/._.: . \.    _ /._
\| \/_ \  _ / l\_:_.__| 1·gg7 \/ |/
 |  /_____\/____\: :.. .     |
 |        ¦ :.      |
 |        .: .       |
_|        .:·.       |_
\|_      . ...: .      _|/
 \/--------------:-:-:·----------\/
         : . .
         .

                  ·
                  .
                  ·
                  .
                  |
               eAST | bLOCK
                  :
                  .
                  ·   ________________________________
                  ·   .\ _             _ /.
                     | \/             \/ |
                    _____          ·     |
 ______  ______ ______ _________  /  /_________. _____ /_    _ ______
/ _  \ / _  \\  /__\_    \ /   _  /   |/ _  \/ /____.__//   /
\ /  /_/  /  \\    /    / \   \ /   |_ /  /    | _/   /
 \______/  \_____|______/    /  \_______\_______/____/\_______| \______\
    /________\    /_______/    .        /    |_______\
 wPx          /        |        ·        .
            ·        _|                |_
                    \_                _/
                  .  _ /________________________________\ _
                  .  \/                 \/
                  :
   ______ ______   _ __ ___________
  _\_  /\  _/_ _._______   _  _/_ _._______ _ __ _____ ._____
  \   / \   / :_   /__ __     / :_   /_________  \|  _/_
   \.____/\_____/  |/____/ /__/_____/  |/____/  ._  / \ \    /
   |  _ __ _________.___/  _ __ ________\   |/  /____\______/-M-
   |  ._______    |    .   _ __ __________/
  __:___|     /    |
  _\_·  |  _/_    |
           /    |    ·  ___________________________
     |_____/     |      . \             / .
_ ____.___|        |     _|              _|
   :          |    . \|_ greetings to my friends \|_
   | w E A P O N - X |    . |/ L   O   V    E _|/
  __|___________________|__   : |  respects to all who res \|
  _\ |          | /_   . | pects for the individuality |_
                  : |  P  E  A   C  E _|/
   .              · · _             \/
   .              .  //_________________________\
   :


                  ·
                  .
                  .
                  :
              meSSage|bASes
                  :
                  .
                _____
   _ __________  ____   /  /_________ ______   ______ _____
 .---\\/  /\  /__/_ _/  ./   _ / _  \\  /_____/ _  \\  /_____
_|_  \/   |\   / \_  |   \ /  /  \\    /  /  /_\    /
 /___/______|______/________|________\  \_____|_______/\________________/
\/                 /________\     /
 wPx                         ·
                  .
                  .
                  |
                 h/|\sh
                 ¯|¯
                  :
                  .

                  .

        .                              .
        :------------------------------------------------------------:
        .                      _.--. _     .
     . _ _ .                    ¸_(_'__¯_\)__    .
       /_ __.          __        \/__\ `'/ _\/¸   .
  .______  /__\ |        .__\/ _       _.\ _\/ _/ ·/_.   |
  |   |____. __|_____ ______  |  \/ |_____. wPx /_\_\/__\/. \_)   |
  |   |  |/ ._  \\  /____|_   |   |   ( /¬ _ /\ \\/_   |
 _ |_   |_  /  /   \\     /   |_  _| _   /\o(.) ¯/( _\/   |
 \ /_____|/__/   \______|________/__.___|/___\ / . /·| ¯  `.,)(_  |
  \/     /________\ _       | _ _  \/  ¯(_|   .·/_ .-·'  |
        .    \/       /_\        ¬|`   ._¬: \_  |
        |            .         |    \'|-\'¸  |
        |                     .|_    ¯|-._\  |
        | hASH - the man with the hair!     (__Y    |    |
        |                     `-'    |    |
        |                     | _  __,'    |
        -:------------------------------------------`U¬--'------------:
                  .            `Y
                  ·
                  :
                  ¦
                 tO|) 10
                  |
                  ·
                  .
     _________________________________________________________.    wPx
________ .\    ._ _                 _.     |________
\_   \|    |(_)                 ` | .--.  |\   /
 /    |    |/                   | |__|  _| /  _/
/________|_________________________.______________________________\   \
                  ¬               /________\
»· top · 10 · sm°kers ·«                    /
                                ·
                  .
                  :
                  |
                  |
                we | love
               each | other
                  |
                  .
                  ·
                  .
                          ·
                         /________
         _______    ______. ________ /    /______
   ____/\_____/ _  \   /   |/  _  \_\    / _  \
   \      _ /  /_  /    |_  /  / \   . / _ /_
   \__/\_____|\_______/  \________/_______/__________|_____\ /
                       /         \/
                      ·
                 .______.
    _______ _______ ____   |   |____   ._____________________._
   / _  \/ _  \/  /   |   |  |   |           |/
   \ /  /_ /   \.    |   |_  |  _| we love each other_|
    \_______/ \______|________|______|/___|  \|____________________\|
    \  /_________\               :
     ·              ._____.
           ________________|   |____. _______  _____
           / _   \_    \  |  |/ _  \  \  /   .
          /  /   /    /  |_  | _ /  /_   /   |
          \_________/_______/_____|/___| \_______/   \______|
              _ /               |________\
              \/   .
the logo you didn't even use.. ,) :
                  :
                  ¦
                Phob|a
                  |
                  ¦
                  :
                  .
   .______________________________________________________________________.
   |                                   |
   |   ._______       ._____         ·        wPx |
   ________|_   |____. ______|_  /_____________  /______       _|
  . \    /   |  |/ _   \ _   /\   \_/ _  \      \|_
 _:|  /  _/    |_  |  /   / \  /     /  /   \.:_     |/
 \ |________\|_______|/__/|________/_______/_________/  \______| /     |
 :  |                       /_________\  :     |
  p h o b i a / a u r i n k o          /       .     |
 .  |                      ·             |
   |                                   |
   |                                   _|
   |_____________________________________________________________________\|
                                       \
                  .                     ·
                  .
                  :
               genet|c taste
                  |
                  :
                  .
        .______________________________________.
       _|_                  _|_
       \|/   .               \|/    wPx
   ______  _______ _\ ____________ __________ _____  ___
  /  _/ /  _  \ \   / _  \\_    \_\  \_/ /   .
  \  \  \  /  /  \  /_ /  /_/        /    _|
   \________\_______  \_/ \_______/    /_______/\________\ _
       _..  |______\ _    /________/    .      \/
       \:|      \/        .    |_ _
    _________ ______ _____ _________ /_____ _|/ /
    \_    \/ _  \/  /__\_    \/ _  \ \|
     /    /  /  \    /    /_ /  /_ |
    /_______/  \_____\______/_______/ \_______/ |
        /________\        /      |
       /.            ·      _|
       . |_                  \|_
        |/                   |/
       _|                   _|
       \|        __ _         \|_
       _|_______________\//____________________|/


uhmm. try sometin' diffr.. maybe some 3d.        .
        ......................................... . ..
        .:..                  .:   wPx
   ______  ___:_:_ __ ____________ __________ _____ :.___
  /  _/\ /  _ . \ \   / _  \\_    \_\  \:/ /\  .
  \  \¯¯ \  / · /_ \  /  /  /_/   __    /  ¯¯  |\.
   \________\_______/  \_/\________/    \/_______/\_________| |
   \________\_.__|______\\/_______/________/\_______\/__________\|
         :  \______\    \________\/    :
         : .                 . .:.
         : .                  .:
    . . . .:.:                  :
         :                   .:.. .
         :.                   :.
        .:                  ··: · ·
       ___:_____ ______ _____ _________ _____._
       \_ :   \/ _  \/  /\/\_    \/ _  \\
        / .   /  /  \  ¯¯¯¯/    /_ /  //
       /_______/  \_____\______/    /\_______/\
       \__.___/________\__/\__/ /________/ \_______\/
        .:  \________/   \/________/    ..
         :.. .                 .:
         : .................................... :· ··
        .:.:                 :.:.
         :                   :
                  .          ·
                  :
                  |
                tere|bint
                  |
                  ¦
                  ·
                  .
   wPx              _____     ·      ._____.
 ________ _____  _____  _____ /  /_________ _\ __________|_  |  .
 \_   \/ _  \ \  / ./ _  \/   _  /\  \_ \  _\_   \  |  |
  /   / /  /_ /   | /  /_   \ /    / \ / /   /  | _|
 /_____ ________/ \_____|_______/________\______/  \/ /______/____|__\
    \/   |_______\            |_______\ _
          _                _   \/
         _/   · t e r e b i n t h ·   \_
         \ _               _ /
         .\/               \/.
         |                 |
         _|                 |_
         \_                 _/
        _ /__________________________________\ _
        \/                  \/

     .__________________________________________________________.
     |                             _|
 _________  ______________ ____    ________________     \ _
 \_    \ / ._     \ \ /   ./  ._      \     \/
 /    _\/  |/     /_ /    |  |/      /_     .
 /    / \___ ___________/ \_______|____  __________/     |
/________/   `----            `-----         _|
    _______       .         .______.       \|
 wPx  /   /____ ______ ___\ ______________ |   |_____.    |
   /   _   _\   \_  \\  \_    \|   |   |    |_
   /    \  /    /  \   /    _    _   |    _/
   \___________/________/______\___/    /_______/_____\ _   \ _
     .            \ /________/        \/   .\/
     _|            ·                _|
     \|_                            \|_
     |/            ·                 |/
     |            .                 |
     |__________________________________________________________|
                  .
                  :
                  ¦
                  ¦ .
                 cO|\/|Po
                  :
                  .
                  :
                ._____________________________________________.
                |                       |
             wPx |         ·             _|
    _____   _______  _ _____ __________/______           \|
   /  /   / _  \--\\/  / .\    / _  \           |_
   \     /  /  /  \/   | /  _/  /  /  · c o m p o ·  |/
    \________\_______/_  /_______|_______\________/           |
             \ /  .       \               |
             \/  _|       ·               |
                \|                      |
                |_                      |
                |/                     _|
                |___________________________________________\|
                ·                      \
                                       ·
                  ·
                  ·
                  .
                boh|eme
                  ·
    _____     ._____.    .    ·
   /  /_________|   |____. _______  \__ _____ _______
   /   _  / _  \  |  |/ _  \----\ \/  /./ _  \
  /   \ / /  /  |_  |  /  /_  \/   |  /  /_
  \_________\______/_____|/___|_________/____/_______|_________/
                  _               _
  wPx              _ /               \ _
                 \/.  b o h e m e        .\/
                  :               :
                  _:  / · s · t · y · l · e ·  :_
                  \_               _/
                 _ /..............................\ _
                 \/                \/

                  .
                  :
                  :
              bermuda | triangle
                  |
                  ¦                /\
  ___     ·         :      _________     / \
  / /________/______ ____   _________  /    /_______ /  .\
 /  _    / _   \ \ /   \    / ._\   \/\    \/   \\
 /  \   /_ /   /_ /   _ \/    | |\   . /   /    ·\
 \__________/ \________/ \______\ /________|________|________/     \
      /     |________\               /   _   \
 wPx   ·               .          /    \_____\
 _________ _____    ______  _____ __\ _________    /__________\___
 \_    \ \  /   _ \   \_/ _  \  \   / _/   ./   |/ _  \
 /    /  /  _ /    / /  \  \  / \    |   | _ /  /_
 /    /   \____\/________/  \_____\___\_/\__________|________\_______/
/_______/          /_________\ _  \
                  :  \/  ·
                  .
                  |
                  |
                cOMB|NED
                  |
                  |
                  :
                 _____
  ______  _______  _ _____ /  /__________ ___ ____________ ________wPx
 /   /  / _  \--\\/  / /   _  /\   \_ \   / _  \_\_   \
 \    /  /  /  \/   |   \ /    /  \  /  /  /_\/   /
 /\\_______\_______/____/_______|________\_______/   \_/\________/_______//\
/_                       |________\ _         _\
                  :           \/
                  :
                  ¦
                  |
                mis|fit
                  ¦
                  |
                  |
                  :    `
            ·         '            .
           . ..... .  ........,`.......... ...........:.. .
            .:         ,`           .:
 wPx          :.        ,`           :..
       _________ _______      __`_____. ________________ :
     .___\ _   /_\   \_____  .\ \   |_\   \_    \·
     |  \/   /    /\ /____|    _/    /    /
     |____/______/    /_ \        |________/    /
          /________/ /________/    |   _ /_______/:
            ..        |________|   \/    .:
            .:         ,`           :
            :.  - m i s f i t / l o ' p r o -   . .:.
            :         ,`           :
           . :. ...............,`....................:.:.
                     ,`          ·

                      `
you're so good.. .luv your style. big thanks to you for the awesome logo.
                  .
                  :
                  ¦
              atomic | park
                  |
                  :
                  .
                   ._______________________________________.
                  _|                    |
                  \|             ·       |
      ________ __________ _______ ________  ______  /__      _|
     /  _  \\_    \/._ _  \-\ _  / .\   \__/ /________. \|
     /  /   \/    / |(_)  / \/    |    /      |  |
    /   \_____/________/ |/  /___/________|_______/\___. .______|  |_
    /________\ _     \__`.___/          /   `-'     |/
         \/       \|            ·          |
          ·      `  |      ·             |
     _________/_____ ____   |_  ______/              |
    . \    / _  \ \ /   |/___/   /              _|
    | /  _/  /  \. /    | _/   /              \|_
  wPx |_______\  \_____| \_______| \______\              _|/
        /_\______\      _|______\  \              \|_
         \         \|_     ·              |/
          ·         |/                   |
                   |                    |
                   |                 _   |
                   ·---------------------------------\/----·
                  .
                  |
                  |
              throne | chamber
                  |
                  |
                  :
                  .
                  .
             ._____________________________________________.
       .______.  |                       |
   ________|_   |_____. ___    ________ ___ ___________    |
   \_    \  |   | \ /   ./  _  \  \  / _  \   |
    /    /  |_  |  /    |  /  /  \ / /  /_   |
   /    /_____|/____|  \_______|________/   \/\________/   |
  _ /________/     |_________\      |________\     wPx |
  \/    ._____.   .     \       ______        |
  ___    |   |_____.| _______ · _______  /   /_________  ___·
 / /    |   |   | / _  \----\   / ./   _  / _  \ \ /   .
 \     |   |_  |/  /   \.  \/   |   \ / _ /  /_ /   |
  \_________|_____|/____/  \______|___/______|_________\ \______/ \______|
            /________\               |________\
             .           ·            .
             |    t h r o n e /c h a m b e r      |
             |    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      |
             _|                       |_
             \_                       _/
            _ /_____________________________________________\ _
            \/                        \/
                  .
                  .
                resu| ts
                  |¯
                  .
    _.____________________________________________________________________.
    \|             ________                  |
  _____|  ______ _______   /    /_____._________________   ·   _|
 . \  /  ./ _  \\   /______\   \/   |\_    \   /____/   \|_
 |  /   |  /  / \    / |\   .   |_/    /\    /    |/
 |  \_____|_________________/__________|_______/    /_________//\ wPx |
 |______\                  _ /________/     / ¯¯    |
    .  r ; e ; s ; u ; l ; t ; s    \/         ·      |
   _|                                   |
   \\_  1. trip to hawaji won hash    2. 200g of chokolate won hash  _|
    /                                  \
    |_ 3. a new computer won hash    4. 2l of vodka won hash     \
    |/                                  |
    |  5. nobody            6. nobody            |
   _|                                   |
   \|___________________________·_________________________________________|
                  :
                  .
                  ·
               good | bye
                  |
                  :
                  .
         .________________________________________________________.
         _|                            _|
  [email protected]_   \|  g o o d .. .           _______________ \|_
 ¸ÆØØØØعØØØx  ·_      ______        · \\      / .|/
 ×ØØض¹  ¬ØØø_ _(/__.___   /   /________ ______/____\____    /...:|.
ÆØØØc o  . ØØØ \   ___)  /   _  /  \   // ._   \   /.:: _|
¬°ØØØ×  _ Ø°¯ \ __)   \   l\  \_  \ _// |/   /  /..::.\|
___¬¶Øc---°--'____ \ \     \__________/    \_\__/ /____/  /  ::..|...
  ¬ ¬ .  ¬  \-\ \        _ /________// //_. ._ ____/    |_ ¦
    . | .    \___\        \/        `-'/ \  _    |/.:
    _\|/_ \__ .-'   « c a l l n o w »       /  \ /   ..|..:
_.   ¯Y¯   _|                   .   \/   .: |
/______    __\|    the puff palace    xxx-xxx xx xx      :_|
    ¯¯¯¯¯¯¬¯  |    pipemania       xxx-xxx xx xx      \|_
         |_   smokecity       xxx-xxx xx xx      · |/
         _|/   jamaica fields     xxx-xxx xx xx      . |
         \|     ....:.  .                 _|
         |__________:____:_______________________________________\|
               :  .¦  .
               .  :....:
                  .
                  :
                  ·
                jed|Arts
                  |
                  .

         ________
     ________.\ ._ _ \.________ ________
  _  \   /| |(_)  |\    \\    \_
 _ /  _ \   | |/  · | /   /     /          _
 \/·  /________| j`e d | |_______/     /          \ _
  .     . _| a r t s |_   /_________/           .\/
  |     \\__ ______:/                   |
  _|      · `---  :   _______ ____   ______________
  \_           .   / _  \ \ /   \_    \ /________
 _ /              /  /   \ /    /    /\_    /
 \/.             /  \______\ \______/    //_/_______/
  |            _ /________\|_______\ /________/   .
  |            \/                  |
  |                               |_
  |_                  _            _/
   /___________________________________\________________________\ _
  _/ \                              \/
  \ _ ·
  \/
ranx, sorry beeing a pain in the ass..sometimes. he.
                  .
                  :
                  |
                auri|nko + aurinko nfo file
                  ¦  + file_id
                  :
                  ·

                  ·A U · R I N K O A B I T C H I N Y O U R  H A N D !
               ·        .
 . .. :.....................:................· ·
    :·     ________          .:.
    :_____  /    /____    ______ ____ ______  _ _____________
    /. _  \___\   \/ \ /   _\   \/_  \   /___//   / _  \
   /  /  \. |\   .  /    /    /   \  /  _/   /  /  /
   /  \_____|________|  \______/_______/    \_/____\______\_______/
 _ /________\     |________\     /___._____\ _
 \/ .:                   .:   \/       wPx
 . .:.:.. .                  :.
    :      ._  · ___ .   ___  :
    :  /\ (_) |/___ | ( / |/___ (___)  :
   .:  ¯¯   `  /   /   /     :. . . .
    :                   .:
    :.              ________ :.      _     .
· ··- -:-----------------------------\   /--:··---------\/---------:- wPx·
   __:______ ______  ________ _   /_________  ____   _____.
 .---\ _   /./ _  \---\ _  / ./  _  / _  \ \ /   \  /______
 |  \/   | _ /  /_  \/   |   \  /  /  /_  /   |\    /
 |____/_______| \______/___/______/|_________\________/  \______|________/
    .             /          |_______\    ...
   ..:.            ·                   :
  .:.:                               .:
    :.                               :
   .:                               ·:· ·
    :                               :
    :                               :
   .:.                              .:
   .:                               :
    :. .                              :.
    :                               :
    :                               .:
    :                     ·          :... .
    ________ ____ ______________.__________  /____________________:. .
   _\    \_  \   .     _  _   \ //           |
   /     /  \  /|    _/  /   //. ·a·u·r·i·n·k·o··'97· |
  _ /_________/   \_/ |    |\________//            |
  \/ .   |_________\ |________|     /             |
    |                  ·             |
    |                                |
    |                                |
    |                                |
    |                                |_
   _|                               _|/
   \|_                               \|
    |/                               |
    |                                |
    |                                |
    |_                               |
    |/                               |
    |                                |
    |                                |
    |  ._ ______________        _____           |
   _|  : \\    /_  \___/\_________\  /____________________ |
   \|  _: \   / /  /_      / \     n e w s  :/ |
    |  \____\____/\_______/___\_______/________________________/  |
    |                              . _|
    |                              · \|_
    |                                |/
   _|                               _|
   \|_                               \|_
    |/                               |/
    |     .                          |
    |     .:.                 .         |
   _|     .                 :.        |
   \|__________:__________________________________:_________________|_
    ________ .:                 .:      .
   /    /___:___________________  ____    _:________ /___
  _ /.   _  /·  _     _  \ \ /    \.    \/  /________
  \/ |   \  \  /   .  /   \. /    _ /    /\_     /
   |__________/\_________/  \______|__\_______\_________/ /_________/
         .    /________\         :   /
         :                 .:.  .
         .:     « b o a r d s »     :
      .   :                 .:.. .  .
 ·    ··:·····:··································:············· ·· ·  ·
      .:   .                 :.   :
      :                        .:..
      .:..                       :
     . :.:                       .:.
      :                        :
      :.                       .:
      :                        :
      .:                        :
      :                        .:
      :                        :.
      :     .                   :
     . .:................................................:.. .
            :                   :
 .   __       :                    ·
 |  ___\(___ ___ _____.______ ______  ____   . __ ______/____ _________
-\-- \    \. \  _    \/ _  \ . \ /  _|  \   / _  \\_    \
 |  _\    |  \  /.   /_ /  /_|  /   \   \  / /  /_/    /
 |  \/_______|  \_/_:_____/ \_______ / _ \______\   \_/\_______/_______/
 |     |________\ ·  /     _/ /_____\ |_______\       \ _
 |wPx   .      .  ·     \_ /                |\/
 |           .      _ )/  _              |
-|---------------------------------- \ \  / ---------------------------|
 | I N T E R N E T           ·                |_
 |                                    /
_|                                    ·
\
 ·


wPx  :---------------:
  .__| a u r i_n k o |__________.
  _| :-------///   :__    |_
  \| _______ \     / ____  |/
  ·/ _  \__\   \/ \ /  · .
  /  /   \ |\    .  /   |
 _ /  \______\_________|  \______|
 \/_________\     |________| .
  .              _|
  |              \|_
  _|               |/
  \|_              |
  |/              |
  |              _|
  |       _:----------: \|_
  |______________\| 30.03.97 |__|/
          :----------:
                  .
                  :
                  ¦
               mos |  eisley
                  ¦
                  :
        .
     .  ..:....................................................:.. .. ..
       .:                          :
       .:. .                        .:
   __________ ___________                    :.
 .___\ _   /./ _   \ /_________________           :
 |  \/    | /   /\         /          ..:
 |____/________|________/__________________/           : :
                                 .:.:. .
        .:               ·         · :
  _______ _______ ___    _____. ____________\ _______      :·
 / _  \\   \\ /______/   |/  _  \   \   /      :
 \ /  /_    /\   /_   |_ _ /  /\_  \  _/      .:
  \_______/   /_______/ \______/ \______//_____\__\       :
     /_______/                 \       .:.
        ..                  ·       .:
        :..                         :.
   wPx   .: :.. .                     . ..:
        .:                          :.
        :.                         .
        .:...................................................... . .
        ·                          :

                  .
                  :
              digitAl | underGround
                  :
                  .
                  .
          . ·
   ______ ______ | /_____  _______________ ______ _____.
  .__\   \\   \¦/  _/  .\   \_    \/ _  \/   |
  |  /  /    /   \_  |    /    /  /  \   |_
  |_______/_______/|\_________|______/    /  \_____\_____/  wPx
         / :        /_______/________\
         · ·
 _______     .               ·
 /  _ /__ _________________  ____   ____  . ____
.\  \/  \  /\  \ _  \ \ /  ./ _/  | \ /   . _
| \  .  \ / /  / / _/__ /   |  \_  |  /   | /
|______|   \/______/\_____\ / \_____|_______/.  \______|
   |_______\ _      \ _ ____\     |_:______\
      _ \/  _ _   \/        _ .     _______
      |//_______\/_______________________\\|| ______ /  _ /__ _________
     _|                  ||/ _  \\  \/  \  /\  \
     \|_d.i.g.i.t.a.l.u.n.d.e.r.g.r.o.u.n.d||  /  / \   .  \ / /  /
      |/                  |·\_____/|_______|  \______/
      |                  |_       |_______\
      |                  |/
      |                  _|
      |                  \|
      |____________________________________|
         \/
                  .
                  · .
                leec|-|
                  |
                  ·
                  .
        _.________________________________________________._
        \|                        |/
        | wPx           ._________.      |
    ______ _______ _______ _____   |\    |____    |
   /   |/  _  \/  _  \/  _/   |     |  |   |
   /    |__ /  /_  /  /_     |     |_  |_  _ |   _
   \________/\_______/________/\_________|     |/___\ _  |
        _.             `---------'   \/  |_
        \|_                       _|/
        |/     leechin' may cause cancer.     \|
        |                        |_
        |________________________________________________|/
                  .
                  :
                  |
               siCk | Of
                iT | all
                  |
                  :
           ·      .         ____
      __     \_______ __       ______) _//
     (_/___________\   \( /________.  /    /
     _ \     /    /     | _/    /
     /___________/    /\__________| \________\
     /_)  .  _/    _/ .-.___-. |________\
         .:(_________\ _-\_   )_
    ________ _______.  (_\/ '  (_\¬  __
    / _   \\   |_. _(\------. _)   _\(____ __________
   / /(_  /    _/ .\(. O o ×)\_  _\   \_\_    (_
   \________/    |:. ./|   |\.'\_ / ·    /    /
        |_____  |_·:.)| .  |·----'/     /________/
           )___/· o===----.|   X__________/
               |______|_. /
  .        _________ `\    |_________.
.  ·       /  __  \| ·   |\    |
 ·        /  _)/   \.    |_    |_
 .  °     /   \______|_____ _/_________/
  .     _ /__________\     \(   .
    ·  . \/.    _ / .     ¯ _  |
 °   .   . :·.. (_) ¯Z     ¯Y  |
  .     :. . ..· ()| |     _|  |.
.  :   . . .· _._Y__.|     \_  /_
 :    ·     ( ) ¬||     /______\
          ` )  ||      |  |
  . .·      (__)  ||      |  |
.           |  ||      |___|
·   °        `----'|     .| ()|.
 .             _(_________/ ¯¯¯¯¯|
             _\___(_)____\   |
°             \_ | ¯ ¯  | `-._.-'
              | |    | ||
wPx            |-'    `-'|
              |      |
             _|      |
             \_      `)
             ./  \_.   _\
             \_   |    \
              |   |   |¯
              |   |   |
              |   |_   |_
             .|   `/_   /_
             \_    /_   \_
          ___,,,/_________/   _/,,___
          /______________`-------'______\
         (_______________)¯¯¯¯¯¯¯¯_______)
          `---------------'¯¯¯¯¯¯¯
totally fuck'up.          .
                  ·
                  ¦
                  |
                 by|ron
                  |
 _          .      .                  _
. / ...................:.............................................. \ .
_/ _  ______     .      .       ·           \_
\ / /   /__________._____ ____    _______ _\ _____        /_
 \/ /   _ \    \  _/ \ /   ./ _   \ \  /  wPx .   _ /
 . /    \ /\_   \ \  /    | /   /  \ /     .   \/.
 | \_________/ /_______\__\  \_______|_______/   \/ · byron ·    |
_|           . \ |_______\     |________\ _    .    |_
\_           :  ·              \/        _/
_/           .                     .    \_
\ _ ___________________:__________________________________________:_____ _ /
 \/          _·                     .   \/
           \.          __          _:
           . . ..................\/....................\·
            :               /\      ·
                  .        /_
                  .
                  .
                  :
                  .
                  |
               sperm|whale
                  |
                  ¦
                  :
                  .


   _____     ________________ ____     ________
   \  /________ \    / _  \ \ /   .----\   /.
  _ \     /  /  _/  /  /_ /   :   \/   | ________________
  /___________/|_______\\_________/ \______:_____/______|        /
                 |________\ _              _/
 wPx     ._______.           \/              \ _
       |    |____. ______ ______. _______            \/
  ____/\_____|_   |  |/ _  \/   |/ _  \           .
  \      /   |_  |  /  \.   |_ /  /_  · s p e r m ·   |
  \__/______/    |/___|  \_____|______/________/           |_
       `-------' /_______\  _                  |/
                  _ /.  __      · w h a l e ·  _|
                  \/ |  \/              \|
                    |___________________________________|
                        \/

hmmm... maybe i could try to draw a whale.       _      .
  .  . .:..........................................(//..........:. .. . .
   \ · . .: ___ ___                       .:
   \ /  :. \ _¯_ /          '.. i did this. -weapon x' :.
   ·. · :  \ | /                        :
  .-¯¯¯`-.__  )·/      s p e r m w h a l e         :
  :     ¯¯¯ /                         :
 _:_____ o   ./                        ..:. .
  `----.____.-'  t h e f i r s t t e s t t u b e w h a l e  :
     ...                            :
    . .:.:.                           :
      :                       _    :
      .:.............................................\/·.......:.
                 .                 :
                 ·
                 |
               desc|ribe
                 ·
      .           .           .____
 _______ /____ ____    ___    ____   ______ |  /___________
 .\_   \/ _ \ \ /______/ /   . \ /   .\   \|  _   / _ \
_| /   /  / /__\    /     |  /   | /\  |  \  /_ / /_
\:______/\_______/________/\_________|  \______|_/_ \ _|_______/ \______/
 .   /               |________\    \/         wPx
   ·
                 .           .
                 .           .
                 :           .
                 .
                 ¦.
   -«· bOB mARLEY wAS a pROPHET fOR tHE fREEDOM fIGHT ·»-
                 :           ·
             -:-------:-------:- ·
             :    .    :       .
             :    ·   .:
             .:        :.      °
             :    .    :
             .        :
             .    ·    :       .
             .        :
             .. .      .
        ........................................
         :    .        .      : wPx
         ¦    :        :      :
     ________·___   ·        .      :
    / _   .  \____. ._ _________________ _____._____________---.
  __ /_ /     /  `-' \\_     .  / \  ·       - |
___\/ / \______________________\____. ________/\_______________________|
\ /\/      :         `-'       .:
 \/       :.  o f       l o g o s   :..
         :                  .:
        -:------------------------------------:-


                _.        ._
          .____________\¦ c r e d i t s ¦/___________.
         _|       .        .      _|
         \|_          .:.         \|
          ¦/  ..:      :: ::·        |
  .   ..    |  .::·::..   ... ·:·      ..·' |_
 .:::..::···:..  | .:::· ·:::. .::·'.       .::'  |/
 .::·::.:::. ·:::: .:::·   ·:::. `:.      ...::::...  |  ...
 ::: ·:.:::. ::· .:::·    ·:::.`::.  ...  .:::'  ··· | .::·'. .'
.::·  ·.:::.:· .:::·    .:::·.:· ·::.·::::::::·     | `:. ·'
::: ·.. ·::·...:::·  ...::··.::::  ::. ·:::::   ,  | .`::..
·::  ·:.. · `·:::· ,··''    ·::::  ··:: ::::·  .'.  ..···: `::::.
 ·::...:::··  ·::::       ·:::. .::·:::::  ·  ·.  ..:  `::::.
  ·:···     `:::.  ·.      ···  `:::.    .:.:··   ·::::
         _| `::.. `.         `:::.... :::::·    .:::'
         \|  `··..::          `·:::::' `::::.. ..:::'
          |_    `·.               | ·····
          |/    . ................... .     _|
          |     .:        :..:.    \|_
          |      :. 26 jun 97 ..:..:     |/
          |   .:...:................:.....:.   |_
          |   _:. :           :_   _|/
          |   \:. .           .:/   \|
         _|    :      wPx      :.. .  |_
   _________  \____  . _______ ______ ________.  ____/
  /    / _   /  . \   \_\   \_\_   \____\
  \   _/  /  _/ /  /_ /        /     / \________
   \_____\  \___\________/_______________________ .       /
             .:           _ /______________/
              :.  8 8 o o o bytes \/ :
           . .._:..:.......................: .
             \: ·           \:_
              :_   something about   :/
              :/   1 6 o o lines   :
             ____________________________._
            . \ _            _ / ._
            | \/  a d d i t i o n a l \/ |/                         |
            _| :   a s c i i s b y   :. |
            \|_ : trivial & folar & misfit.: _|
            |/_:__________________________:_\|
             .: ..           .:.. .
              :...:.................:....:. .
                : t h a n k s ! :
               ·:··············:··:··     ·
                .
         ._____________.___.              :
         |       :  |----------------------------------------.
  ______  __ _____. _____  .______  _____  .  ..  ...       |_
 / _  \--\ \/   |/ _ \ .\   \_/   \  ..:..:.....:·.......:.. . |/
 \ /  /_ \/   |  /  \/    /   /_ .:...:       .:   |
  \______/--/    |___\____________/\_______/  :         :.  |_
     _ /________/       . /      [email protected] |/
     \/   .         |·       .:         .:.  |
         |  e m a i l  |       .:..................:.  |
         |         |---------------------------:------:-----:
         ·-----------------:              :


                                .

                                :

                                .
    _
    (·-,
  ,___|___,__________________________________________________:______.
  `\_= =_/'                         ·   |
    ¯V¯  this birdie is just another second on my propaganda.  |
   __|__  no longer you're starting to realize that i have brain- |
   ``  '' washed you and you have become a wacko peoplekilla.fun? |
      |___________________________________________________.______|
                                :   ·
      hahha, wicked, wacko . wicked, wacko, wicked ?   . ·
      you're loosin' it.. .               : .:...
                          _   _  .: : :______.
                               ::..: .   |
        .______                   .:: :. ·  ...
    _________|_   |____._________            ::..:    :.|
    \_     \  |  | .   /                  .: |
    /     / __|_  | /l_  /                   :....
   _ /________./___\ `/___|   /                    | :
   \/        \ _  | __._/. .        _           | :
            \/  `-- :..|...     t h (/  .         | .
             ·    | ::       /_____\ n d      _|
       __.______ ___\ ______ _________               \|
       /  _   \  \   / \    \               |
wPx     \  /   /_  \  /  /    /               |
       \_._______/   \_/___________/                |
           |_________\  . ..                   |_
                \ |.::                  _|/
                 . |                    \|
                 _|.:..  . .               |
                 \|_:______________________________________|
                  ¦ : s o m e w o r d s :      .. . ¦
                 .¦ :.......................... . .. :   :
                 .:.. . uh, ah, still have manymany    ¦
                  :   requests to deal with. sorry  ..:
                 .:   to those 'fellas whose logos  : :
                  :·   i haven't painted. wise decision. ·
                  :   to make sum giveaway asciis. heh :
                  :   probably new collection comin'  :
                  :   soon.               ·
                  :  . btw. some logos are pretty old.  :
                  :  . big thanks to coco pops for the  :
                  :   logo, i will use it.       :
                  :  . same to you boheme and punk.   :
                  .................................:..... .:.
                  :                    :
           -«· tHE eND. aLL rIGHTS rEMOVED bY pOLICE. ·»-     .    :
                  ..                    :
(EOF)(weapon X):karma Coma:-------·:--------------------------------------(EOF)
                  .

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

         .
   . .             ..
  · .  after several months  . .
.:....:. . his finally enough  ... .
:........:... sober to release .:...
...  ......:   this freak! .  :.
:.: ·:.........................:...:.. .
ArtistWeaponx
Titlekarma coma
Date14 Jun 1997
Views424
Download wpx_karm.txt
Viewon ASCII Arena